Matthæus 1
Dansk (1917 / 1931)
1Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtebog.

2Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre; 3og Juda avlede Fares og Zara med Thamar; og Fares avlede Esrom; og Esrom avlede Aram; 4og Aram avlede Aminadab; og Aminadab avlede Nasson; og Nasson avlede Salmon; 5og Salmon avlede Boas med Rakab; og Boas avlede Obed med Ruth; og Obed avlede Isaj; 6og Isaj avlede Kong David; og David avlede Salomon med Urias's Hustru; 7og Salomon avlede Roboam; og Roboam avlede Abia; og Abia avlede Asa; 8og Asa avlede Josafat; og Josafat avlede Joram; og Joram avlede Ozias; 9og Ozias avlede Joatham; og Joatham avlede Akas; og Akas avlede Ezekias; 10og Ezekias avlede Manasse; og Manasse avlede Amon; og Amon avlede Josias; 11og Josias avlede Jekonias og hans Brødre paa den Tid, da Bortførelsen til Babylon fandt Sted.

12Men efter Bortførelsen til Babylon avlede Jekonias Salathiel; og Salathiel avlede Zorobabel; 13og Zorobabel avlede Abiud; og Abiud avlede Eliakim; og Eliakim avlede Azor; 14og Azor avlede Sadok; og Sadok avlede Akim; og Akim avlede Eliud; 15og Eliud avlede Eleazar; og Eleazar avlede Matthan; og Matthan avlede Jakob; 16og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.

17Altsaa ere alle Slægtledene fra Abraham indtil David fjorten Slægtled, og fra David indtil Bortførelsen til Babylon fjorten Slægtled, og fra Bortførelsen til Babylon indtil Kristus fjorten Slægtled.

18Men med Jesu Kristi Fødsel gik det saaledes til. Da Maria, hans Moder, var trolovet med Josef, fandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Helligaand. 19Men da Josef, hendes Mand, var retfærdig og ikke vilde beskæmme hende offentligt, besluttede han hemmeligt at skille sig fra hende. 20Men idet han tænkte derpaa, se, da viste en Herrens Engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids Søn! frygt ikke for at tage din Hustru Maria til dig; thi det, som er avlet i hende, er af den Helligaand. 21Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.« 22Men dette er alt sammen sket, for at det skulde opfyldes, som er talt af Herren ved Profeten, som siger: 23»Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel«, hvilket er udlagt: Gud med os. 24Men da Josef vaagnede op at Søvnen, gjorde han, som Herrens Engel havde befalet ham, og han tog sin Hustru til sig. 25Og han kendte hende ikke, førend hun havde født sin Søn, den førstefødte, og han kaldte hans Navn Jesus.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Malachi 4
Top of Page
Top of Page