2.Samuel 23
Dansk (1917 / 1931)
1Dette er Davids sidste Ord; Saa siger David, Isajs Søn, saa siger Manden, Højt ophøjet, Jakobs Guds salvede, Helten i Israels Sange:

2Ved mig talede HERRENS Aand, hans Ord var paa min Tunge.

3Jakobs Gud talede til mig, Israels Klippe sagde: »En retfærdig Hersker blandt Mennesker, en, der hersker i Gudsfrygt,

4han straaler som Morgenrøden, som den skyfri Morgensol, der fremlokker Urter af Jorden efter Regn.«

5Saaledes har jo mit Hus det med Gud. Han gav mig en evig Pagt, fuldgod og vel forvaret. Ja, al min Frelse og al min Lyst, skulde han ikke lade den spire frem?

6Men Niddinger er alle som Torne i Ørk, der tages ikke paa dem med Hænder;

7ingen rører ved dem uden med Jern og Spydstage, i Ilden brændes de op.

8Navnene paa Davids Helte var følgende: Hakmoniten Isjbosjet, Anføreren for de tre; det var ham, der engang svang sit Spyd over 800 faldne paa een Gang. 9Blandt de tre Helte kom efter ham Ahohiten El'azar, Dodis Søn; han var med David ved Pas-Dammim, dengang Filisterne samlede sig der til Kamp. Da Israels Mænd trak sig tilbage, 10holdt han Stand og huggede ned blandt Filisterne, til hans Haand blev træt og klæbede fast ved Sværdet; HERREN gav dem den Dag en stor Sejr. Saa vendte Folket tilbage og fulgte ham, kun for at plyndre.

11Efter ham kom Harariten Sjamma, Ages Søn. Engang havde Filisterne samlet sig i Lehi, hvor der var en Mark fuld af Linser, og Folket flygtede for Filisterne; 12men han stillede sig op midt paa Marken og holdt den og huggede Filisterne ned; og HERREN gav dem en stor Sejr.

13Engang drog tre af de tredive ned og kom til David paa Klippens Top, til Adullams Hule, medens Filisterskaren var lejret i Refaimdalen. 14David var dengang i Klippeborgen, medens Filisternes Besætning laa i Betlehem. 15Saa vaagnede Lysten hos David, og han sagde: »Hvem skaffer mig en Drik Vand fra Cisternen ved Betlehems Port?« 16Da banede de tre Helte sig Vej gennem Filisternes Lejr, øste Vand af Cisternen ved Betlehems Port og bragte David det. Han vilde dog ikke drikke det, men udgød det for HERREN 17med de Ord: »HERREN vogte mig for at gøre det! Skulde jeg drikke de Mænds Blod, som har vovet deres Liv!« Og han vilde ikke drikke det. Den Daad udførte de tre Helte.

18Abisjaj, Joabs Broder, Zerujas Søn, var Anfører for de tredive. Han svang sit Spyd over 300 faldne, og han var navnkundig iblandt de tredive; 19iblandt de tredive var han højtæret, og han var deres Anfører; men de tre naaede han ikke.

20Benaja, Jojadas Søn, var en tapper Mand fra Kabze'el, der havde udført store Heltegerninger; han fældede de to Arielsønner fra Moab; og han steg ned og fældede en Løve i en Cisterne, en Dag der var faldet Sne. 21Ligeledes fældede han Ægypteren, en kæmpestor Mand. Ægypteren havde et Spyd i Haanden, men han gik ned imod ham meden Stok, vristede Spydet ud af Haanden paa ham og dræbte ham med hans eget Spyd. 22Disse Heltegerninger udførte Benaja, Jojadas Søn, og han var navnkundig iblandt de tredive Helte; 23iblandt de tredive var han højt æret, men de tre naaede han ikke. David satte ham over sin Livvagt.

24Til de tredive hørte Asa'el, Joabs Broder; Elhanan, Dodos Søn fra Betlehem; 25Haroditen Sjamma; Haroditen Elika; 26Paltiten Helez; Ira, Ikkesj's Søn fra Tekoa; 27Abiezer fra Anatot; Husjatiten Sibbekaj; 28Ahohiten Zalmon; Maharaj fra Netofa; 29Heled, Ba'anas Søn, fra Netofa; Ittaj, Ribajs Søn, fra det benjaminitiske Gibea; 30Benaja fra Pir'aton; Hiddaj fra Nahale-Ga'asj; 31Abiba'al fra Araba; Azmavet fra Bahurim; 32Sja'alboniten Eljaba; Guniten Jasjen; 33Harariten Jonatan, Sjammas Søn; Harariten Ahi'am, Sjarars Søn; 34Elifelet, Ahazbajs Søn, fra Bet-Ma'aka; Eliam, Akitofels Søn, fra Gilo; 35Hezro fra Karmel; Pa'araj fra Arab; 36Jig'al, Natans Søn, fra Zoba; Gaditen Bani; 37Ammoniten Zelek; Naharaj fra Be'erot, der var Joabs, Zerujas Søns, Vaabendrager; 38Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir; 39Hetiten Urias. I alt syv og tredive.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
2 Samuel 22
Top of Page
Top of Page