1 Kungaboken 4
Svenska (1917)
1Konung Salomo var nu konung över hela Israel. 2Och dessa voro hans förnämsta män: Asarja, Sadoks son, var präst; 3Elihoref och Ahia, Sisas söner, voro sekreterare; Josafat, Ahiluds son, var kansler; 4Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare; Sadok och Ebjatar voro präster; 5Asarja, Natans son, var överfogde; Sabud, Natans son, en präst, var konungens vän; 6Ahisar var överhovmästare; Adoniram, Abdas son, hade uppsikten över de allmänna arbetena.

7Och Salomo hade satt över hela Israel tolv fogdar, som skulle sörja för vad konungen och hans hus behövde; var och en hade årligen sin månad, då han skulle sörja för dessa behov. 8Och följande voro deras namn: Ben-Hur i Efraims bergsbygd; 9Ben-Deker i Makas, Saalbim, Bet-Semes, Elon, Bet-Hanan; 10Ben-Hesed i Arubbot, vilken hade Soko och hela Heferlandet; 11Ben-Abinadab i hela Nafat-Dor -- denne fick Salomos dotter Tafat till hustru --; 12Baana, Ahiluds son, i Taanak och Megiddo och i hela den del av Bet-Sean, som ligger på sidan om Saretan, nedanför Jisreel, från Bet-Sean ända till Abel-Mehola och bortom Jokmeam; 13Ben-Geber i Ramot i Gilead; han hade Manasses son Jairs byar, som ligga i Gilead; han hade ock landsträckan Argob, som ligger i Basan, sextio stora städer med murar och kopparbommar; 14Ahinadab, Iddos son, i Mahanaim; 15Ahimaas i Naftali; också han hade tagit en dotter av Salomo, Basemat, till hustru; 16Baana, Husais son, i Aser och Alot; 17Josafat, Paruas son, i Isaskar; 18Simei, Elas son, i Benjamin; 19Geber, Uris son, i Gileads land, det land som hade tillhört Sihon, amoréernas konung, och Og, konungen i Basan; ty allenast en enda fogde fanns i det landet.

20Juda och Israel voro då talrika, så talrika som sanden vid havet; och man åt och drack och var glad.

21Så var nu Salomo herre över alla riken ifrån floden till filistéernas land och ända ned till Egyptens gräns; de förde skänker till Salomo och voro honom underdåniga, så länge han levde.

22Och vad Salomo för var dag behövde av livsmedel var: trettio korer fint mjöl och sextio korer vanligt mjöl, 23tio gödda oxar, tjugu valloxar och hundra far, förutom hjortar, gaseller, dovhjortar och gödda fåglar. 24Ty han rådde över hela landet på andra sidan floden, ifrån Tifsa ända till Gasa, över alla konungar på andra sidan floden; och han hade fred på alla sidor, runt omkring, 25Så att Juda och Israel sutto i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, ifrån Dan ända till Beer-Seba, så länge Salomo levde. 26Och Salomo hade fyrtio tusen spann vagnshästar och tolv tusen ridhästar. 27Och de nämnda fogdarna sörjde var sin månad för konung Salomos behov, och för allas som hade tillträde till konung Salomos bord; de läto intet fattas. 28Och kornet och halmen för hästarna och travarna förde de, var och en i sin ordning, till det ställe där han uppehöll sig.

29Och Gud gav Salomo vishet och förstånd i mycket rikt mått och så mycken insikt, att den kunde liknas vid sanden på havets strand, 30så att Salomos vishet var större än alla österlänningars vishet och all Egyptens vishet. 31Han var visare än alla andra människor, visare än esraiten Etan och Heman och Kalkol och Darda, Mahols söner; och ryktet om honom gick ut bland alla folk runt omkring. 32Han diktade tre tusen ordspråk, och hans sånger voro ett tusen fem. 33Han talade om träden, från cedern på Libanon ända till isopen, som växer fram ur väggen. Han talade ock om fyrfotadjuren, om fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna. 34Och från alla folk kom man för att höra Salomos visdom, från alla konungar på jorden, som hade hört talas om hans visdom.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Kings 3
Top of Page
Top of Page