4 Mosebok 33
Norsk (1930)
1Dette var Israels barns vandringer da de drog ut av Egyptens land, hær for hær, under Moses' og Arons førerskap. 2Efter Herrens befaling skrev Moses op de steder som de drog ut fra på sine vandringer, og dette er deres vandringer efter de steder som de drog ut fra: 3I den første måned, på den femtende dag i måneden, drog de ut fra Ra'amses; dagen efter påske drog Israels barn ut med løftet hånd for alle egypternes øine, 4mens egypterne jordet dem som Herren hadde slått ihjel blandt dem, alle sine førstefødte; også over deres guder hadde Herren holdt dom.

5Så drog da Israels barn fra Ra'amses og leiret sig i Sukkot. 6Og de drog fra Sukkot og leiret sig i Etam, som ligger ved grensen av ørkenen. 7Og de drog fra Etam og vendte sa om og tok veien til Pi-Hakirot, som ligger midt imot Ba'al-Sefon, og de leiret sig foran Migdol. 8Og de drog fra Hakirot og gikk gjennem havet til ørkenen; og de drog tre dagsreiser i Etams ørken og leiret sig i Mara. 9Og de drog fra Mara og kom til Elim. I Elim var det tolv vannkilder og sytti palmetrær, og de leiret sig der. 10Og de drog fra Elim og leiret sig ved det Røde Hav. 11Og de drog fra det Røde Hav og leiret sig i ørkenen Sin. 12Og de drog fra ørkenen Sin og leiret sig i Dofka. 13Og de drog fra Dofka og leiret sig i Alus. 14Og de drog fra Alus og leiret sig i Refidim; der hadde folket ikke vann å drikke. 15Og de drog fra Refidim og leiret sig i Sinai ørken. 16Og de drog fra Sinai ørken og leiret sig i Kibrot-Hatta'ava.

17Og de drog fra Kibrot-Hatta'ava og leiret sig i Haserot. 18Og de drog fra Haserot og leiret sig i Ritma. 19Og de drog fra Ritma og leiret sig i Rimmon-Peres. 20Og de drog fra Rimmon-Peres og leiret sig i Libna. 21Og de drog fra Libna og leiret sig i Rissa. 22Og de drog fra Rissa og leiret sig i Kehelata. 23Og de drog fra Kehelata og leiret sig ved Sefer-fjellet. 24Og de drog fra Sefer-fjellet og leiret sig i Harada. 25Og de drog fra Harada og leiret sig i Makhelot. 26Og de drog fra Makhelot og leiret sig i Tahat. 27Og de drog fra Tahat og leiret sig i Tarah. 28Og de drog fra Tarah og leiret sig i Mitka. 29Og de drog fra Mitka og leiret sig i Hasmona. 30Og de drog fra Hasmona og leiret sig i Moserot. 31Og de drog fra Moserot og leiret sig i Bene-Ja'akan. 32Og de drog fra Bene-Ja'akan og leiret sig i Hor-Hagidgad. 33Og de drog fra Hor-Hagidgad og leiret sig i Jotbata. 34Og de drog fra Jotbata og leiret sig i Abrona. 35Og de drog fra Abrona og leiret sig i Esjon-Geber. 36Og de drog fra Esjon-Geber og leiet sig i ørkenen Sin, i Kades. 37Og de drog fra Kades og leiret sig ved fjellet Hor på grensen av Edoms land.

38Da gikk Aron, presten, efter Herrens befaling op på fjellet Hor, og der døde han i det firtiende år efterat Israels barn var gått ut av Egyptens land, i den femte måned, på den første dag i måneden. 39Aron var hundre og tre og tyve år gammel da han døde på fjellet Hor.

40Men den kana'anittiske konge i Arad, som bodde i den sydlige del av Kana'ans land, fikk høre at Israels barn kom.

41Så drog de fra fjellet Hor og leiret sig i Salmona. 42og de drog fra Salmona og leiret sig i Punon. 43Og de drog fra Punon og leiret sig i Obot. 44Og de drog fra Obot og leiret sig i Ije-Ha'abarim ved Moabs grense. 45Og de drog fra Ijim og leiret sig i Dibon-Gad. 46Og de drog fra Dibon-Gad og leiret sig i Almon-Diblataima. 47Og de drog fra Almon-Diblataima og leiret sig ved Abarim-fjellene, foran Nebo. 48Og de drog fra Abarim-fjellene og leiret sig på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko. 49Og deres leir ved Jordan strakte sig fra Bet-Hajesimot til Abel-Hassittim på Moabs ødemarker.

50Og Herren talte til Moses på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko, og sa: 51Tal til Israels barn og si til dem: Når I har draget over Jordan inn i Kana'ans land, 52da skal I drive alle landets innbyggere bort foran eder og tilintetgjøre alle deres stener med innhugne billeder, og I skal tilintetgjøre alle deres støpte billeder og ødelegge alle deres offerhauger. 53Og I skal ta landet i eie og bo i det; for eder har jeg gitt landet til eiendom. 54Og I skal skifte landet mellem eder ved loddkasting efter eders ætter; den store ætt skal I gi en stor arv, og den lille ætt skal du gi en liten arv; enhver skal få sin del, efter som loddet faller; efter eders fedrenestammer skal I skifte det mellem eder. 55Men dersom I ikke driver landets innbyggere bort foran eder, da skal de som I lar bli tilbake av dem, bli torner i eders øine og brodder i eders sider, og de skal plage eder i det land som I bor i. 56Og det som jeg hadde tenkt å gjøre med dem, det vil jeg da gjøre med eder.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Numbers 32
Top of Page
Top of Page