Johannes 18
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Da Jesus havde sagt dette, gik han ud med sine Disciple over Kedrons Bæk, hvor der var en Have, i hvilken han gik ind med sine Disciple.1Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut med sine disipler over bekken Kedron; der var en have, og i den gikk han selv og hans disipler inn. 1När Jesus hade sagt detta, begav han sig med sina lärjungar därifrån och gick över bäcken Kidron till andra sidan. Där var en örtagård, och i den gick han in med sina lärjungar.
2Men ogsaa Judas, som forraadte ham, kendte Stedet; thi Jesus samledes ofte der med sine Disciple.2Men Judas, som forrådte ham, kjente også stedet; for Jesus samledes ofte der med sine disipler. 2Men också Judas, han som förrådde honom, kände till det stället, ty där hade Jesus och hans lärjungar ofta kommit tillsammans.
3Saa tager Judas Vagtafdelingen og Svende fra Ypperstepræsterne og Farisæerne og kommer derhen med Fakler og Lamper og Vaaben.3Judas hadde nu fått med sig vakten og tjenere fra yppersteprestene og fariseerne, og kom dit med fakler og lamper og våben. 3Och Judas tog nu med sig den romerska vakten, så ock några av översteprästernas och fariséernas tjänare, och kom dit med bloss och lyktor och vapen.
4Da nu Jesus vidste alt, hvad der skulde komme over ham, gik han frem og sagde til dem: »Hvem lede I efter?«4Da nu Jesus visste om alt som skulde komme over ham, gikk han frem og sa til dem: Hvem leter I efter? 4Och Jesus, som visste allt vad som skulle övergå honom, gick fram och sade till dem: »Vem söken I?»
DANNORSVE
5De svarede ham: »Jesus af Nazareth.« Jesus siger til dem: »Det er mig.« Men ogsaa Judas, som forraadte ham, stod hos dem.5De svarte ham: Efter Jesus fra Nasaret. Jesus sier til dem: Det er mig. Men også Judas, som forrådte ham, stod der med dem. 5De svarade honom: »Jesus från Nasaret.» Jesus sade till dem: »Det är jag.» Och Judas, förrädaren, stod också där ibland dem.
6Som han da sagde til dem: »Det er mig,« vege de tilbage og faldt til Jorden.6Da han nu sa til dem: Det er mig, vek de tilbake og falt til jorden. 6När Jesus nu sade till dem: »Det är jag», veko de tillbaka och föllo till marken.
7Han spurgte dem nu atter: »Hvem lede I efter?« Men de sagde: »Jesus af Nazareth.«7Han spurte dem da atter: Hvem leter I efter? De sa: Efter Jesus fra Nasaret. 7Åter frågade han dem då: »Vem söken I?» De svarade: »Jesus från Nasaret.»
8Jesus svarede: »Jeg har sagt eder, at det er mig; dersom I da lede efter mig, saa lader disse gaa!«8Jesus svarte: Jeg sa eder jo at det er mig. Er det da mig I leter efter, så la disse gå! 8Jesus sade: »Jag har sagt eder att det är jag; om det alltså är mig I söken, så låten dessa gå.»
9for at det Ord skulde opfyldes, som han havde sagt: »Jeg mistede ingen af dem, som du har givet mig.«9- forat det ord skulde opfylles som han hadde sagt: jeg mistet ikke en av dem som du har gitt mig.9Ty det ordet skulle fullbordas, som han hade sagt: »Av dem som du har givit mig har jag icke förlorat någon.»
DANNORSVE
10Simon Peter, som havde et Sværd, drog det nu og slog Ypperstepræstens Tjener og afhuggede hans højre Øre. Men Tjeneren hed Malkus.10Simon Peter hadde et sverd, og han drog det ut og slo til yppersteprestens tjener og hugg det høire øre av ham. Tjeneren hette Malkus. 10Och Simon Petrus, som hade ett svärd, drog ut det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat; och tjänarens namn var Malkus.
11Da sagde Jesus til Peter: »Stik dit Sværd i Skeden! Skal jeg ikke drikke den Kalk, som min Fader har givet mig?«11Jesus sa da til Peter: Stikk sverdet i skjeden! Skal jeg ikke drikke den kalk min Fader har gitt mig? 11Då sade Jesus till Petrus: »Stick ditt svärd i skidan. Skulle jag icke dricka den kalk som min Fader har givit mig?»
12Vagtafdelingen og Krigsøversten og Jødernes Svende grebe da Jesus og bandt ham.12Vakten og den øverste krigshøvedsmann og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham, 12Den romerska vakten med sin överste och de judiska rättstjänarna grepo då Jesus och bundo honom
13Og de førte ham først til Annas; thi han var Svigerfader til Kajfas, som var Ypperstepræst i det Aar.13og de førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var yppersteprest det år. 13och förde honom bort, först till Hannas; denne var nämligen svärfader till Kaifas, som var överstepräst det året.
14Men det var Kajfas, som havde givet Jøderne det Raad, at det var gavnligt, at eet Menneske døde for Folket.14Men det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var gagnlig at ett menneske døde for folket. 14Och det var Kaifas som under rådplägningen hade sagt till judarna, att det vore bäst om en man finge dö för folket.
DANNORSVE
15Men Simon Peter og en anden Discipel fulgte Jesus, og den Discipel var kendt med Ypperstepræsten, og han gik ind med Jesus i Ypperstepræstens Gaard.15Men Simon Peter og en annen disippel fulgte Jesus, og denne disippel var kjent med ypperstepresten, og gikk inn med Jesus i yppersteprestens gård; 15Och Simon Petrus jämte en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och gick med Jesus in på översteprästens gård;
16Men Peter stod udenfor ved Døren. Da gik den anden Discipel, som var kendt med Ypperstepræsten, ud og sagde det til Dørvogtersken og førte Peter ind.16men Peter stod utenfor ved døren. Den andre disippel, han som var kjent med ypperstepresten, gikk da ut og talte til dørvoktersken og fikk Peter inn. 16men Petrus stod utanför vid porten. Den andre lärjungen, den som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med portvakterskan och fick så föra Petrus ditin.
17Pigen, som var Dørvogterske, siger da til Peter: »Er ogsaa du af dette Menneskes Disciple?« Han siger: »Nej, jeg er ikke.«17Piken som voktet døren, sa da til Peter: Er ikke du også en av dette menneskes disipler? Han sa: Nei, jeg er ikke. 17Tjänstekvinnan som vaktade porten sade därvid till Petrus: »Är icke också du en av den mannens lärjungar?» Han svarade: »Nej, det är jag icke.»
18Men Tjenerne og Svendene stode og havde gjort en Kulild (thi det var koldt) og varmede sig; men ogsaa Peter stod hos dem og varmede sig.18Men tjenerne og drengene hadde gjort op en kull-ild, fordi det var koldt, og de stod og varmet sig; men også Peter stod der med dem og varmet sig. 18Men tjänarna och rättsbetjänterna hade gjort upp en koleld, ty det var kallt, och de stodo där och värmde sig; bland dem stod också Petrus och värmde sig.
DANNORSVE
19Ypperstepræsten spurgte nu Jesus om hans Disciple og om hans Lære.19Ypperstepresten spurte da Jesus om hans disipler og om hans lære. 19Översteprästen frågade nu Jesus om hans lärjungar och om hans lära.
20Jesus svarede ham: »Jeg har talt frit ud til Verden; jeg har altid lært i Synagoger og i Helligdommen, der, hvor alle Jøderne komme sammen, og i Løndom har jeg intet talt.20Jesus svarte ham: Jeg har talt fritt ut for alle og enhver; jeg har alltid lært i synagoger og i templet, der hvor alle jøder kommer sammen, og i lønndom har jeg intet talt. 20Jesus svarade honom: »Jag har öppet talat för världen, jag har alltid undervisat i synagogan eller i helgedomen, på ställen där alla judar komma tillsammans; hemligen har jag intet talat.
21Hvorfor spørger du mig? Spørg dem, som have hørt, hvad jeg talte til dem; se, de vide, hvad jeg har sagt.«21Hvorfor spør du mig? Spør dem som har hørt mig, om hvad jeg har talt til dem! se, de vet hvad jeg har sagt. 21Varför frågar du då mig? Dem som hava hört mig må du fråga om vad jag har talat till dem. De veta ju vad jag har sagt.»
22Men som han sagde dette, gav en af Svendene, som stode hos, Jesus et Slag i Ansigtet og sagde: »Svarer du Ypperstepræsten saaledes?«22Men da han sa dette, gav en av tjenerne som stod der, Jesus et slag i ansiktet og sa: Svarer du ypperstepresten slik? 22När Jesus sade detta, gav honom en av rättstjänarna, som stod där bredvid, ett slag på kinden och sade: »Skall du så svara översteprästen?»
DANNORSVE
23Jesus svarede ham: »Har jeg talt ilde, da bevis, at det er ondt: men har jeg talt ret, hvorfor slaar du mig da?«23Jesus svarte ham: Har jeg talt ille, da bevis at det er ondt! men har jeg talt rett, hvorfor slår du mig da? 23Jesus svarade honom: »Har jag talat orätt, så bevisa att det var orätt; men har jag talat rätt, varför slår du mig då?»
24Annas sendte ham nu bunden til Ypperstepræsten Kajfas.24Annas sendte ham da bundet til ypperstepresten Kaifas. 24Och Hannas sände honom bunden till översteprästen Kaifas.
DANNORSVE
25Men Simon Peter stod og varmede sig. Da sagde de til ham: »Er ogsaa du af hans Disciple?« Han nægtede det og sagde: »Nej, jeg er ikke.«25Men Simon Peter stod og varmet sig. Da sa de til ham: Du skulde vel ikke være en av hans disipler du også? Han nektet og sa: Nei, jeg er ikke. 25Men Simon Petrus stod och värmde sig. Då sade de till honom: »Är icke också du en av hans lärjungar?» Han nekade och sade: »Det är jag icke.»
26En af Ypperstepræstens Tjenere, som var en Frænde af ham, hvis Øre Peter havde afhugget, siger: »Saa jeg dig ikke i Haven med ham?«26En av yppersteprestens tjenere, en frende av den som Peter hadde hugget øret av, sier: Så ikke jeg dig sammen med ham i haven? 26Då sade en av översteprästens tjänare, en frände till den som Petrus hade huggit örat av: »Såg jag icke själv att du var med honom i örtagården?»
27Da nægtede Peter det atter, og straks galede Hanen.27Atter nektet Peter, og straks gol hanen. 27Då nekade Petrus åter. Och i detsamma gol hanen.
DANNORSVE
28De føre nu Jesus fra Kajfas til Landshøvdingens Borg; men det var aarle. Og de gik ikke ind i Borgen, for at de ikke skulde besmittes, men kunde spise Paaske,28De førte da Jesus fra Kaifas til borgen. Det var tidlig på morgenen, og de gikk ikke selv inn i borgen, forat de ikke skulde bli urene, men kunde ete påske. 28Sedan förde de Jesus från Kaifas till pretoriet; och det var nu morgon. Men själva gingo de icke in i pretoriet, för att de icke skulle bliva orenade, utan skulle kunna äta påskalammet.
29Pilatus gik da ud til dem, og han siger: »Hvad Klagemaal føre I mod dette Menneske?«29Pilatus gikk da ut til dem og sa: Hvad klagemål fører I mot denne mann? 29Då gick Pilatus ut till dem och sade: »Vad haven I för anklagelse att frambära mot denne man?»
30De svarede og sagde til ham: »Var han ikke en Ugerningsmand, da havde vi ikke overgivet ham til dig.«30De svarte ham: Var dette ikke en ugjerningsmann, da hadde vi ikke overgitt ham til dig. 30De svarade och sade till honom: »Vore han icke en illgärningsman, så hade vi icke överlämnat honom åt dig.»
31Da sagde Pilatus til dem: »Tager I ham og dømmer ham efter eders Lov!« Da sagde Jøderne til ham: »Det er os ikke tilladt at aflive nogen;«31Pilatus sa da til dem: Ta I og døm ham efter eders lov! Jødene sa da til ham: Vi har ikke rett til å avlive nogen 31Då sade Pilatus till dem: »Tagen I honom, och dömen honom efter eder lag.» Judarna svarade honom: »För oss är det icke lovligt att avliva någon.»
DANNORSVE
32for at Jesu Ord skulde opfyldes, det, som han sagde, da han gav til Kende, hvilken Død han skulde dø.32- forat det Jesu ord skulde opfylles som han sa for å gi til kjenne hvad slags død han skulde dø.32Ty Jesu ord skulle fullbordas, det som han hade sagt för att giva till känna på vad sätt han skulle dö.
33Da gik Pilatus igen ind i Borgen og kaldte paa Jesus og sagde til ham: »Er du Jødernes Konge?«33Pilatus gikk da inn i borgen igjen og kalte Jesus for sig og sa til ham: Er du jødenes konge? 33Pilatus gick åter in i pretoriet och kallade Jesus till sig och sade till honom: »Är du judarnas konung?»
34Jesus svarede: »Siger du dette af dig selv, eller have andre sagt dig det om mig?«34Jesus svarte: Sier du dette av dig selv, eller har andre sagt dig det om mig? 34Jesus svarade: »Säger du detta av dig själv, eller hava andra sagt dig det om mig?»
35Pilatus svarede: »Mon jeg er en Jøde? dit Folk og Ypperstepræsterne have overgivet dig til mig; hvad har du gjort?«35Pilatus svarte: Er jeg en jøde? Ditt folk og yppersteprestene har overgitt dig til mig; hvad er det du har gjort? 35Pilatus svarade: »Jag är väl icke en jude! Ditt eget folk och översteprästerna hava överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?»
36Jesus svarede: »Mit Rige er ikke af denne Verden. Var mit Rige af denne Verden, havde mine Tjenere stridt for, at jeg ikke var bleven overgiven til Jøderne; men nu er mit Rige ikke deraf.«36Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden; var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridt for at jeg ikke skulde bli overgitt til jødene; men nu er mitt rike ikke av denne verden. 36Jesus svarade: »Mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, så hade väl mina tjänare kämpat för att jag icke skulle bliva överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen.»
DANNORSVE
37Da sagde Pilatus til ham: »Du er altsaa dog en Konge?« Jesus svarede: »Du siger det, jeg er en Konge. Jeg er dertil født og dertil kommen til Verden, at jeg skal vidne om Sandheden. Hver den, som er af Sandheden, hører min Røst.«37Pilatus sa da til ham: Så er du dog konge? Jesus svarte: Du sier det; jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vidne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. 37Så sade Pilatus till honom: »Så är du dock en konung?» Jesus svarade: »Du säger det själv, att jag är en konung. Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen, att jag skall vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst.»
38Pilatus siger til ham: »Hvad er Sandhed?« Og da han havde sagt dette, gik han igen ud til Jøderne, og han siger til dem: »Jeg finder ingen Skyld hos ham.38Pilatus sier til ham: Hvad er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos ham. 38Pilatus sade till honom: »Vad är sanning?» När han hade sagt detta, gick han åter ut till judarna och sade till dem: »Jag finner honom icke skyldig till något brott.
39Men I have den Skik, at jeg løslade eder en om Paasken; ville I da, at jeg skal løslade eder Jødernes Konge?«39Men I har jo den skikk at jeg skal gi eder en fri i påsken; vil I da at jeg skal gi eder jødenes konge fri? 39Nu är det en sedvänja hos eder, att jag vid påsken skall giva eder en fånge lös. Viljen I då att jag skall giva eder 'judarnas konung' lös?»
40Da raabte de alle igen og sagde: »Ikke ham, men Barabbas;« og Barabbas var en Røver.40De ropte da atter alle sammen og sa: Ikke ham, men Barabbas! Men Barabbas var en røver. 40Då skriade de åter och sade: »Icke honom, utan Barabbas.» Men Barabbas var en rövare.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
John 17
Top of Page
Top of Page