1.Krønikebog 12
Dansk (1917 / 1931)
1Følgende er de, der kom til David i Ziklag, medens han maatte holde sig skjult for Saul, Kisj's Søn. De hørte til Heltene, som hjalp til i Kampen; 2de var væbnet med Bue og øvet i Stenkast og Pileskydning baade med højre og venstre Haand; de hørte til Sauls Brødre, Benjaminiterne. 3Deres Overhoved var Ahiezer; dernæst Joasj, Sjema'as Søn, fra Gibea, Jeziel og Pelet, Azmavets Sønner, Beraka, Jehu fra Anatot, 4Jisjmaja fra Gibeon, en Helt blandt de tredive og Høvedsmand over de tredive, Jirmeja, Jahaziel, Johanan, Jozabad fra Gedera, 5El'uzaj, Jerimot, Bealja, Sjemarja, Sjefatja fra Harif, 6Elkana, Jissjija, Azar'el, Jo'ezer og Jasjobam, Koraiterne, 7Joela og Zebadja, Sønner af Jeroham fra Gedor.

8Af Gaditerne sluttede nogle sig dygtige Krigere, øvede Krigsmænd, væbnet med Skjold og Spyd; de var som Løver at se paa og rappe som Gazellerne paa Bjergene. 9Deres Overhoved var Ezer, Obadja den anden, Eliab den tredje, 10Masjmanna den fjerde, Jirmeja den femte, 11Attaj den sjette, Eliel den syvende, 12Johanan den ottende, Elzabad den niende, 13Jirmeja den tiende, Makbannaj den ellevte. 14De var Anførere blandt Gaditerne; den mindste af dem tog det op med hundrede, den største med tusind. 15Det var dem, der gik over Jordan i den første Maaned, engang den overalt var gaaet over sine Bredder, og slog alle Dalboerne paa Flugt baade mod Øst og Vest.

16Engang kom nogle Benjaminiter og Judæere til David i Klippeborgen; 17David gik ud til dem, tog til Orde og sagde: »Hvis I kommer til mig i fredelig Hensigt, for at hjælpe mig, er jeg af Hjertet rede til at gøre fælles Sag med eder; men er det for at forraade mig til mine Fjender, skønt der ikke er Uret i mine Hænder, da se vore Fædres Gud til og straffe det!«

18Saa iførte Aanden sig Amasaj, de tredives Anfører, og han sagde: »For dig, David, og med dig, Isajs Søn! Fred, Fred være med dig, og Fred med dine Hjælpere, thi dig hjælper din Gud!« Da tog David imod dem og satte dem i Spidsen for Krigerskaren.

19Af Manasse gik nogle over til David. Det var, dengang han sammen med Filisterne drog i Kamp mod Saul, uden at han dog blev dem til Hjælp, fordi Filisternes Fyrster efter at have holdt Raadslagning sendte ham bort, idet de sagde: »Det koster vore Hoveder, hvis han gaar over til sin Herre Saul!« 20Da han saa drog til Ziklag, gik følgende Manassiter over til ham: Adna, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu og Zilletaj, der var Overhoveder for Slægter i Manasse; 21de hjalp siden David imod Strejfskarerne, thi de var alle dygtige Krigere og blev Førere i Hæren. 22Der kom nemlig daglig Folk til David for at hjælpe ham, saa det til sidst blev en stor Hær, stor som Guds Hær.

23Følgende er Tallene paa Førerne for de væbnede Krigere, der kom til David i Hebron for at gøre ham til Konge i Sauls Sted efter HERRENS Bud: 24Af Judæere, der har Skjold og Spyd, 6800 væbnede Krigere; 25af Simeoniterne 7100 dygtige Krigshelte; 26af Leviterne 4600, 27dertil Øversten over Arons Slægt, Jojada, fulgt af 3700, 28og Zadok, en ung, dygtig Kriger, med sit Fædrenehus, 22 Førere; 29af Benjaminiterne, Sauls Brødre, 3000, men de fleste af dem holdt endnu fast ved Sauls Hus; 30af Efraimiterne 20 800 dygtige Krigere, navnkundige Mænd i deres Fædrenehuse; 31af Manasses halve Stamme 18 000 navngivne Mænd, der skulde gaa hen og gøre David til Konge; 32af Issakariterne, der forstod sig paa Tiderne, saa de skønnede, hvad Israel havde at gøre, 200 Førere og alle deres Brødre, der stod under dem; 33af Zebulon 50 000, øvede Krigere, udrustet med alle Haande Vaaben, med een Vilje rede til Kamp; 34af Naftali 1000 Førere, fulgt af 37 000 Mænd med Skjold og Spyd; 35af Daniterne 28 600, udrustede Mænd; 36af Aser 40 000, øvede Krigere, rustet til Kamp; 37fra den anden Side af Jordan, fra Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme, 120 000 Mænd med alle Haande Krigsvaaben.

38Med helt Hjerte og rede til Kamp kom alle disse Krigere til Hebron for at gøre David til Konge over hele Israel; men ogsaa det øvrige Israel var endrægtigt med til at gøre David til Konge. 39De blev der hos David i tre Dage og spiste og drak, thi deres Brødre havde forsynet dem; 40ogsaa de, der boede i deres Nærhed lige til Issakar, Zebulon og Naftali, bragte dem Levnedsmidler paa Æsler, Kameler, Muldyr og Okser, Fødevarer af Mel, Figenkager, Rosinkager, Vin, Olie, Hornkvæg og Smaakvæg i Mængde; thi der var Glæde i Israel.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
1 Chronicles 11
Top of Page
Top of Page