1.Krønikebog 11
Dansk (1917 / 1931)
1Derpaa samlede hele Israel sig hos David i Hebron og sagde: »Vi er jo dit Kød og Blod! 2Allerede før i Tiden, medens Saul var Konge, var det dig, som førte Israel ud i Kamp og hjem igen; og HERREN din Gud sagde til dig: Du skal vogte mit Folk Israel og være Hersker over mit Folk Israel!« 3Og alle Israels Ældste kom til Kongen i Hebron, og David sluttede i Hebron Pagt med dem for HERRENS Aasyn, og de salvede David til Konge over Israel efter HERRENS Ord ved Samuel.

4Derpaa drog David med hele Israel til Jerusalem, det er Jebus; der boede Jebusiterne, Landets oprindelige Indbyggere; 5og Indbyggerne i Jebus sagde til David: »Her kan du ikke trænge ind!« Men David indtog Klippeborgen Zion, det er Davidsbyen. 6Og David sagde: »Den, der først slaar en Jebusit, skal være Øverste og Hærfører!« Og da Joab, Zerujas Søn, var den første, der steg derop, blev han Øverste. 7Saa tog David Bolig i Klippeborgen, hvorfor man kaldte den Davidsbyen; 8og han befæstede Byen hele Vejen rundt fra Millo af; Resten af Byen genopførte Joab. 9Og David blev mægtigere og mægtigere; Hærskarers HERRE var med ham.

10Følgende var de ypperste at Davids Helte, som sammen med hele Israel kraftig stod ham bi med at naa Kongedømmet, saa de fik ham valgt til Konge efter HERRENS Ord til Israel. 11Navnene paa Davids Helte var følgende: Isjba'al, Hakmonis Søn, Anføreren for de tre; det var ham, som engang svang sit Spyd over 300 faldne paa een Gang.

12Blandt de tre Helte kom efter ham Ahohiten El'azar, Dodos Søn; 13han var med David ved Pas-Dammim, dengang Filisterne samlede sig der til Kamp. Marken var fuld af Byg, og Folkene flygtede for Filisterne; 14men han stillede sig op midt paa Marken og holdt den og huggede Filisterne ned; og HERREN gav dem en stor Sejr.

15Engang drog tre af de tredive ned til David paa Klippen, til Adullams Hule, medens Filisternes Hær var lejret i Refaimdalen. 16David var dengang i Klippeborgen, medens Filisternes Foged var i Betlehem. 17Saa vaagnede Lysten hos David, og han sagde: »Hvem skaffer mig en Drik Vand fra Cisternen ved Betlehems Port?« 18Da banede de tre Helte sig Vej gennem Filisternes Lejr, øste Vand af Cisternen ved Betlehems Port og bragte David det. Han vilde dog ikke drikke det, men udgød det for HERREN 19med de Ord: »Gud vogte mig for at gøre det! Skulde jeg drikke de Mænds blod, som har vovet deres Liv? Thi med Fare for deres Liv har de hentet det!« Og han vilde ikke drikke det. Den Daad udførte de tre Helte.

20Abisjaj, Joabs Broder, var Anfører for de tredive. Han svang sit Spyd over de faldne, og han var navnkundig blandt de tredive; 21iblandt de tredive var han højt æret, og han var deres Anfører; men de tre naaede han ikke.

22Benaja, Jojadas Søn, var en tapper Mand fra Kabze'el, der havde udført store Heltegerninger; han fældede de to Arielsønner fra Moab; og han steg ned og fældede en Løve i en Cisterne, en Dag den var faldet Sne. 23Ligeledes fældede han Ægypteren, en kæmpestor Mand, fem Alen høj. Ægypteren havde et Spyd som en Væverbom i Haanden, men han gik ned imod ham med en Stok, vristede Spydet ud af Haanden paa ham og dræbte ham med hans eget Spyd. 24Disse Heltegerninger udførte Benaja, Jojadas Søn, og han var navnkundig iblandt de tredive Helte; 25iblandt de tredive var han højt æret, men de tre naaede han ikke. David satte ham over sin Livvagt.

26De tapre Helte var: Asa'el, Joabs Broder; Elhanan, Dodos Søn, fra Betlehem; 27Haroriten Sjammot; Peloniten Helez; 28Ira, Ikkesj's Søn, fra Tekoa; Abiezer fra Anatot; 29Husjatiten Sibbekaj; Ahohiten Ilaj; 30Maharaj fra Netofa; Heled, Ba'anas Søn, fra Netofa; 31Itaj, Ribajs Søn, fra det benjaminitiske Gibea; Benaja fra Pir'aton; 32Huraj fra Nahale-Ga'asj; Abiel fra Araba; 33Azmavet fra Bahurim; Sja'alboniten Eljaba; 34Guniten Jasjen; Harariten Jonatan, Sjammas, Søn; 35Harariten Ahi'am, Sakars Søn; Elifal, Urs Søn; 36Mekeratiten Hefer; Peloniten Ahija; 37Hezro fra Karmel; Na'araj, Ezbajs Søn; 38Joel, Natans Broder; Mibhar, Hagritens Søn; 39Ammoniten Zelek; Naharaj fra Berot, der var Joabs, Zerujas Søns, Vaabendrager; 40Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir; 41Hetiten Urias; Zabad, Alajs Søn; 42Rubeniten Adina, Sjizas Søn, et af Rubeniternes Overhoveder over tredive; 43Hanan, Ma'akas Søn; Mitniten Josjafat; 44Uzzija fra Asjtarot; Sjama og Je'uel, Aroeriten Hotams Sønner; 45Jediael, Sjimris Søn, og hans Broder Tiziten Joha; 46Mahaviten Eliel; Jeribaj og Josjavja, Elna'ams Sønner; Moabiten Jitma; 47Eliel, Obed og Ja'asiel fra Zoba.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
1 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page