1.Krønikebog 1
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Adam, Set, Enosj,1Adam, Set, Enos, 1Adam, Set, Enos,
2Kenan, Mahalal'el, Jered,2Kenan, Mahalalel, Jared, 2Kenan, Mahalalel, Jered,
3Enok, Metusalem, Lemek,3Enok, Metusalah, Lamek, 3Hanok, Metusela, Lemek,
4Noa, Sem, Kam og Jafet.4Noah, Sem, Kam og Jafet. 4Noa, Sem, Ham och Jafet.
DANNORSVE
5Jafets Sønner: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.5Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Mesek og Tiras. 5Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.
6Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifat og Togarma.6Og Gomers sønner var Askenas og Difat og Togarma. 6Gomers söner voro Askenas, Difat och Togarma.
7Javans Sønner: Elisja, Tarsis, Kittæerne og Rodosboerne.7Og Javans sønner var Elisa og Tarsisa, Kittim og Rodanim. 7Javans söner voro Elisa och Tarsisa, kittéerna och rodanéerna.
DANNORSVE
8Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an.8Kams sønner var Kus og Misra'im, Put og Kana'an. 8Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
9Kusj's Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan.9Og Kus' sønner var Seba og Havila og Sabta og Raema og Sabteka; og Raemas sønner var Sjeba og Dedan. 9Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan.
10Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker paa Jorden.10Og Kus fikk en sønn som hette Nimrod; han var den første som fikk velde på jorden. 10Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.
11Mizrajim avlede Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,11Og Misra'im var stamfar til luderne og anamerne og lehaberne og naftuherne 11Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna,
DANNORSVE
12Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.12og patruserne og kasluherne, som filistrene stammer fra, og kaftorerne. 12patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått, och kaftoréerna.
13Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, og Het,13Og Kana'an blev far til Sidon - det var hans førstefødte - og Het 13Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,
14Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne,14og jebusittene og amorittene og girgasittene 14så ock jebuséerna, amoréerna och girgaséerna,
15Hivviterne, Arkiterne, Siniterne,15og hevittene og arkittene og sinittene 15hivéerna, arkéerna, sinéerna,
16Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne.16og arvadittene og semarittene og hamatittene. 16arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.
DANNORSVE
17Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj.17Sems sønner var Elam og Assur og Arpaksad og Lud og Aram og Us og Hul og Geter og Mesek. 17Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, så ock Us, Hul, Geter och Mesek.
18Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;18Og Arpaksad fikk sønnen Salah, og Salah fikk Eber. 18Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.
19Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi paa hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan.19Og Eber fikk to sønner; den ene hette Peleg, for i hans dager blev menneskene spredt over jorden, og hans bror hette Joktan. 19Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.
20Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,20Og Joktan blev far til Almodad og Salef og Hasarmavet og Jarah 20Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,
DANNORSVE
21Hadoram, Uzal, Dikla,21og Hadoram og Usal og Dikla 21Hadoram, Usal, Dikla,
22Ebal, Abimael, Saba,22og Ebal og Abimael og Sjeba 22Ebal, Abimael, Saba,
23Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner.23og Ofir og Havila og Jobab; alle disse var Joktans sønner. 23Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.
24Sems Sønner: Arpaksjad, Sjela,24Sem, Arpaksad, Salah, 24Sem, Arpaksad, Sela,
25Eber, Peleg, Re'u,25Eber, Peleg, Re'u, 25Eber, Peleg, Regu,
DANNORSVE
26Serug, Nakor, Tara26Serug, Nakor, Tarah, 26Serug, Nahor, Tera,
27og Abram, det er Abraham.27Abram, det er Abraham. 27Abram, det är Abraham
DANNORSVE
28Abrahams Sønner: Isak og Ismael.28Abrahams sønner var Isak og Ismael. 28Abrahams söner voro Isak och Ismael.
29Dette er deres Slægtebog: Ismaels førstefødte Nebajot, dernæst Kedar, Adbe'el, Mibsam,29Dette er deres ætter: Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbe'el og Mibsam. 29Detta är deras släkttavla: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel och Mibsam,
30Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema,30Misma og Duma, Massa, Hadad og Tema, 30Misma och Duma, Massa, Hadad och Tema,
31Jetur, Nafisj og Kedma. Det var Ismaels Sønner.31Jetur, Nafis og Kedma; dette var Ismaels venner. 31Jetur, Nafis och Kedma. Dessa voro Ismaels söner.
DANNORSVE
32De Sønner, som Abrahams Medhustru Ketura fødte: Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjua. Joksjans Sønner: Saba og Dedan.32Og de sønner som Abrahams medhustru Ketura fødte, var: Simran og Joksan og Medan og Midian og Jisbak og Suah; og Joksans sønner var Sjeba og Dedan; 32Och de söner som Ketura, Abrahams bihustru, födde voro Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua. Joksans söner voro Saba och Dedan.
33Midjans Sønner: Efa, Efer, Hanok, Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas Sønner.33og Midians sønner var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas sønner. 33Och Midjans söner voro Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla dessa voro Keturas söner.
DANNORSVE
34Abraham avlede Isak. Isaks Sønner: Jakob og Esau.34Og Abraham fikk sønnen Isak. Isaks sønner var Esau og Israel. 34Och Abraham födde Isak. Isaks söner voro Esau och Israel.
35Esaus Sønner: Elifaz, Re'uel, Je'usj, Jalam og Kora.35Esaus sønner var Elifas, Re'uel og Je'us og Jaelam og Korah. 35Esaus söner voro Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam och Kora.
36Elifaz's Sønner: Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenaz, Timna og Amalek.36Elifas' sønner var Teman og Omar, Sefi og Gatam, Kenas og Timna og Amalek. 36Elifas' söner voro Teman och Omar, Sefi och Gaetam, Kenas, Timna och Amalek
37Re'uels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza.37Re'uels sønner var Nahat, Serah, Samma og Missa. 37Reguels söner voro Nahat, Sera, Samma och Missa.
DANNORSVE
38Se'irs Sønner: Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana, Disjon, Ezer og Disjan.38Og Se'irs sønner var Lotan og Sobal og Sibeon og Ana og Dison og Eser og Disan. 38Men Seirs söner voro Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan.
39Lotans Sønner: Hori og Hemam; og Lotans Søster var Timna.39Og Lotans sønner var Hori og Homam; og Lotans søster var Timna. 39Lotans söner voro Hori och Homam; och Lotans syster var Timna.
40Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefi og Onam. Zib'ons Sønner: Ajja og Ana.40Sobals sønner var Aljan og Manahat og Ebal, Sefi og Onam; og Sibeons sønner var Aja og Ana. 40Sobals söner voro Aljan, Manahat och Ebal, Sefi och Onam. Och Sibeons söner voro Aja och Ana.
41Anas Sønner: Disjon. Disjons Sønner: Hemdan. Esjban, Jitran og Keran.41Anas sønn var Dison; og Disons sønner var Hamran og Esban og Jitran og Keran. 41Anas söner voro Dison. Och Disons söner voro Hamran, Esban, Jitran och Keran.
42Ezers Sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. Disjans Sønner: Uz og Aran.42Esers sønner var Bilhan og Sa'avan og Ja'akan; Disans sønner var Us og Aran. 42Esers söner voro Bilhan, Saavan, Jaakan. Disans söner voro Us och Aran.
DANNORSVE
43Følgende var de Konger, der herskede i Edoms, Land, før Israeliterne fik Konger: Bela, Beors Søn; hans By hed Dinhaba.43Og dette var de konger som regjerte i Edom-landet før det regjerte nogen konge over Israels barn: Bela, Beors sønn; hans by hette Dinhaba. 43Och dessa voro de konungar som regerade i Edoms land, innan ännu någon israelitisk konung var konung där: Bela, Beors son, och hans stad hette Dinhaba.
44Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted.44Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra, konge i hans sted. 44När Bela dog, blev Jobab, Seras son, från Bosra, konung efter honom.
45Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans Sted.45Da Jobab døde, blev Husam fra temanittenes land konge i hans sted. 45När Jobab dog, blev Husam från temanéernas land konung efter honom.
46Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Konge i hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne paa Moabs Slette; hans By hed Avit.46Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Ajut. 46När Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han som slog midjaniterna på Moabs mark; och hans stad hette Avit.
DANNORSVE
47Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted.47Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted. 47När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom.
48Da Samla døde, blev Sja'ul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted.48Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved elven konge i hans sted. 48När Samla dog, blev Saul, från Rehobot vid floden, konung efter honom.
49Da Sja'ul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted.49Da Saul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted. 49När Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom
50Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad Konge i hans Sted; hans By hed Pa'i, og hans Hustru hed Mehetab'el, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab.50Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad konge i hans sted; hans by hette Pa'i, og hans hustru hette Mehetabel, datter av Matred, Mesahabs datter. 50När Baal-Hanan dog, blev Hadad konung efter honom; och hans stad hette Pagi, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, var dotter till Me-Sahab.
51Da Hadad døde, fremtraadte Edoms Stammehøvdinger: Høvdingerne Timna, Alja, Jetet,51Og Hadad døde. Og Edoms stammefyrster var: stammefyrsten Timna, stammefyrsten Alja, stammefyrsten Jetet, 51Men när Hadad hade dött, voro dessa Edoms stamfurstar: fursten Timna, fursten Alja, fursten Jetet,
DANNORSVE
52Oholibama, Ela, Pinon,52stammefyrsten Oholibama, stammefyrsten Ela, stammefyrsten Pinon, 52fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon,
53Kenaz, Teman, Mibzar,53stammefyrsten Kenas, stammefyrsten Teman, stammefyrsten Mibsar, 53fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,
54Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger.54stammefyrsten Magdiel, stammefyrsten Iram; dette var Edoms stammefyrster. 54fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
2 Kings 25
Top of Page
Top of Page