Krönikeboken 1
Svenska (1917)
1Adam, Set, Enos, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Hanok, Metusela, Lemek, 4Noa, Sem, Ham och Jafet.

5Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. 6Gomers söner voro Askenas, Difat och Togarma. 7Javans söner voro Elisa och Tarsisa, kittéerna och rodanéerna.

8Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan. 9Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan. 10Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.

11Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna, 12patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått, och kaftoréerna.

13Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het, 14så ock jebuséerna, amoréerna och girgaséerna, 15hivéerna, arkéerna, sinéerna, 16arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

17Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, så ock Us, Hul, Geter och Mesek. 18Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber. 19Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan. 20Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Ebal, Abimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.

24Sem, Arpaksad, Sela, 25Eber, Peleg, Regu, 26Serug, Nahor, Tera, 27Abram, det är Abraham

28Abrahams söner voro Isak och Ismael. 29Detta är deras släkttavla: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel och Mibsam, 30Misma och Duma, Massa, Hadad och Tema, 31Jetur, Nafis och Kedma. Dessa voro Ismaels söner. 32Och de söner som Ketura, Abrahams bihustru, födde voro Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua. Joksans söner voro Saba och Dedan. 33Och Midjans söner voro Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla dessa voro Keturas söner.

34Och Abraham födde Isak. Isaks söner voro Esau och Israel. 35Esaus söner voro Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam och Kora. 36Elifas' söner voro Teman och Omar, Sefi och Gaetam, Kenas, Timna och Amalek 37Reguels söner voro Nahat, Sera, Samma och Missa. 38Men Seirs söner voro Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan. 39Lotans söner voro Hori och Homam; och Lotans syster var Timna. 40Sobals söner voro Aljan, Manahat och Ebal, Sefi och Onam. Och Sibeons söner voro Aja och Ana. 41Anas söner voro Dison. Och Disons söner voro Hamran, Esban, Jitran och Keran. 42Esers söner voro Bilhan, Saavan, Jaakan. Disans söner voro Us och Aran.

43Och dessa voro de konungar som regerade i Edoms land, innan ännu någon israelitisk konung var konung där: Bela, Beors son, och hans stad hette Dinhaba. 44När Bela dog, blev Jobab, Seras son, från Bosra, konung efter honom. 45När Jobab dog, blev Husam från temanéernas land konung efter honom. 46När Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han som slog midjaniterna på Moabs mark; och hans stad hette Avit. 47När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom. 48När Samla dog, blev Saul, från Rehobot vid floden, konung efter honom. 49När Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom 50När Baal-Hanan dog, blev Hadad konung efter honom; och hans stad hette Pagi, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, var dotter till Me-Sahab. 51Men när Hadad hade dött, voro dessa Edoms stamfurstar: fursten Timna, fursten Alja, fursten Jetet, 52fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon, 53fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar, 54fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
2 Kings 25
Top of Page
Top of Page