Krönikeboken 11
Svenska (1917)
1Då församlade sig hela Israel till David i Hebron och sade: »Vi äro ju ditt kött och ben. 2Redan för länge sedan, redan då Saul ännu var konung, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har HERREN, din Gud, sagt: Du skall vara en herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över mitt folk Israel.» 3När så alla de äldste i Israel kommo till konungen i Hebron, slöt David ett förbund med dem där i Hebron, inför HERREN; och sedan smorde de David till konung över Israel, i enlighet med HERRENS ord genom Samuel.

4Och David drog med hela Israel till Jerusalem, det är Jebus; där befunno sig jebuséerna, som ännu bodde kvar i landet. 5Och invånarna i Jebus sade till David: »Hitin kommer du icke.» Men David intog likväl Sions borg, det är Davids stad 6Och David sade: »Vemhelst som först slår ihjäl en jebusé, han skall bliva hövding och anförare.» Och Joab, Serujas son, kom först ditupp och blev så hövding. 7Sedan tog David sin boning i bergfästet; därför kallade man det Davids stad. 8Och han uppförde befästningsverk runt omkring staden, från Millo och allt omkring; och Joab återställde det övriga av staden. 9Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och HERREN Sebaot var med honom

10Och dessa äro de förnämsta bland Davids hjältar, vilka gåvo honom kraftig hjälp att bliva konung, de jämte hela Israel, och så skaffade honom konungaväldet, enligt HERRENS ord angående Israel. 11Detta är förteckningen på Davids hjältar: Jasobeam, son till en hakmonit, den förnämste bland kämparna, han som svängde sitt spjut över tre hundra som hade blivit slagna på en gång.

12Och efter honom kom ahoaiten Eleasar, son till Dodo; han var en av de tre hjältarna. 13Han var med David vid Pas-Dammim, när filistéerna där hade församlat sig till strid. Och där var ett åkerstycke, fullt med korn. Och folket flydde för filistéerna. 14Då ställde de sig mitt på åkerstycket och försvarade det och slogo filistéerna; och HERREN lät dem så vinna en stor seger.

15En gång drogo tre av de trettio förnämsta männen ned över klippan till David vid Adullams grotta, medan en avdelning filistéer var lägrad i Refaimsdalen. 16Men David var då på borgen, under det att en filisteisk utpost fanns i Bet-Lehem. 17Och David greps av lystnad och sade: »Ack att någon ville giva mig vatten att dricka från brunnen vid Bet-Lehems stadsport!» 18Då bröto de tre sig igenom filistéernas läger och hämtade vatten ur brunnen vid Bet-Lehems stadsport och togo det och buro det till David. Men David ville icke dricka det, utan göt ut det såsom ett drickoffer åt HERREN. 19Han sade nämligen: »Gud låte det vara fjärran ifrån mig att jag skulle göra detta! Skulle jag dricka dessa mäns blod, som hava vågat sina liv? Ty med fara för sina liv hava de burit det hit.» Och han ville icke dricka det. Sådana ting hade de tre hjältarna gjort.

20Absai, Joabs broder, var den förnämste av tre andra; han svängde en gång sitt spjut över tre hundra som hade blivit slagna. Och han hade ett stort namn bland de tre. 21Han var dubbelt mer ansedd än någon annan i detta tretal, och han var deras hövitsman, men upp till de tre första kom han dock icke.

22Vidare Benaja, son till Jojada, som var son till en tapper, segerrik man från Kabseel; han slog ned de två Arielerna i Moab, och det var han som en snövädersdag steg ned och slog ihjäl lejonet i brunnen. 23Han slog ock ned den egyptiske mannen som var så reslig: fem alnar lång. Fastän egyptiern i handen hade ett spjut som liknade en vävbom, gick han ned mot honom, väpnad allenast med sin stav. Och han ryckte spjutet ur egyptiern hand och dräpte honom med hans eget spjut. 24Sådana ting hade Benaja, Jojadas son, gjort. Och han hade ett stort namn bland de tre hjältarna. 25Ja, han var mer ansedd än någon av de trettio, men upp till de tre första kom han icke. Och David satte honom till anförare för sin livvakt.

26De tappra hjältarna voro: Asael, Joabs broder, Elhanan, Dodos son, från Bet-Lehem; 27haroriten Sammot; peloniten Heles; 28tekoaiten Ira, Ickes' son; anatotiten Abieser; 29husatiten Sibbekai; ahoaiten Ilai; 30netofatiten Maherai; netofatiten Heled, Baanas son; 31Itai, Ribais son, från Gibea i Benjamins barns stam; pirgatoniten Benaja; 32Hurai från Gaas' dalar; arabatiten Abiel; 33baharumiten Asmavet; saalboniten Eljaba; 34gisoniten Bene-Hasem; harariten Jonatan, Sages son; 35harariten Ahiam, Sakars son; Elifal, Urs son; 36mekeratiten Hefer; peloniten Ahia; 37Hesro från Karmel; Naarai, Esbais son; 38Joel, broder till Natan; Mibhar, Hagris son; 39ammoniten Selek; berotiten Naherai, vapendragare åt Joab, Serujas son; 40jeteriten Ira; jeteriten Gareb; 41hetiten Uria; Sabad, Alais son; 42rubeniten Adina, Sisas son, en huvudman bland rubeniterna, och jämte honom trettio andra; 43Hanan, Maakas son, och mitniten Josafat; 44astarotiten Ussia; Sama och Jeguel, aroeriten Hotams söner; 45Jediael, Simris son, och hans broder Joha, tisiten; 46Eliel-Hammahavim samt Jeribai och Josauja, Elnaams söner, och moabiten Jitma; 47slutligen Eliel, Obed och Jaasiel-Hammesobaja.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page