4.Mosebog 4
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1HERREN talede til Moses og Aron og sagde:1Og Herren talte til Moses og Aron og sa: 1Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:
2Optag blandt Leviterne Tallet paa Kehatiterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,2Ta op manntal over Kahats barn blandt levittene efter deres ætter og familier, 2Räknen bland Levi barn antalet av Kehats barn, efter deras släkter och efter deras familjer,
3fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen, alle, der skal gøre Tjeneste med' at udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet.3fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen, over alle som skal trede inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt! 3dem som äro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, alla tjänstbara män som kunna förrätta sysslor vid uppenbarelsetältet.
4Kehatiternes Arbejde ved Aabenbaringsteltet skal være med de højhellige Ting.4Det som Kahats barn skal stelle med ved sammenkomstens telt, det er de høihellige ting. 4Och detta skall vara Kehats barns tjänstgöring vid uppenbarelsetältet: de skola hava hand om de högheliga föremålen.
DANNORSVE
5Naar Lejren bryder op, skal Aron og hans Sønner gaa ind og tage det indre Forhæng ned og tildække Vidnesbyrdets Ark dermed;5Når leiren bryter op, skal Aron og hans sønner gå inn og ta ned det dekkende forheng og bre det over vidnesbyrdets ark. 5När lägret skall bryta upp, skola Aron och hans söner gå in och taga ned den förlåt som hänger framför arken och med den övertäcka vittnesbördets ark;
6ovenover skal de lægge et Dække af Tahasjskind og derover igen brede et ensfarvet violet Purpurklæde; derpaa skal de stikke Bærestængerne ind.6De skal legge et dekke av takasskinn over den og over dette igjen bre et klæde, helt igjennem av blå ull, og så sette inn bærestengene. 6däröver skola de lägga ett överdrag av tahasskinn och över detta ytterligare breda ett kläde, helt och hållet mörkblått; sedan skola de sätta in stängerna.
7Og over Skuebrødsbordet skal de brede et violet Purpurklæde og stille Fadene, Kanderne, Skaalene og Krukkerne til Drikofferet derpaa, og Brødet, som stadig skal ligge fremme, skal ligge derpaa;7Over skuebrøds-bordet skal de bre et klæde av blå ull, og på det skal de legge fatene og skålene og begerne og drikkoffer-kannene, og det stadige brød* skal også ligge der.7Och över skådebrödsbordet skola de breda ett mörkblått kläde och ställa därpå faten, skålarna och bägarna, ävensom kannorna till drickoffren; »det beständiga brödet» skall ock läggas därpå.
8ovenover skal de brede et karmoisinrødt Klæde og dække dette til med et Dække af Tahasjskind; derpaa skal de stikke Bærestængerne ind.8Over alt dette skal de bre et klæde av karmosinrød ull og legge et dekke av takasskinn om det og sette inn bærestengene. 8Häröver skola de breda ett rosenrött kläde och betäcka detta med ett överdrag av tahasskinn; sedan skola de sätta in stängerna.
9Saa skal de tage et violet Purpurklæde og dermed tildække Lysestagen, dens Lamper, Sakse, Bakker og alle Oliekrukkerne, de Ting, som bruges ved Betjeningen deraf,9Så skal de ta et klæde av blå ull og med det dekke lysestaken og dens lamper og lysesaksene og brikkene og alle oljekarene som brukes til tjenesten ved den. 9Och de skola taga ett mörkblått kläde och därmed övertäcka ljusstaken och dess lampor, lamptänger och brickor, så ock alla tillhörande oljekärl som begagnas under tjänstgöringen därvid;
DANNORSVE
10og de skal lægge den med alt dens Tilbehør i et Dække af Tahasjskind og saa lægge det paa Bærebøren.10Og de skal legge den og alt som hører til den, i et dekke av takasskinn og legge det på en bærebør. 10och de skola lägga den med alla dess tillbehör i ett överdrag av tahasskinn och sedan lägga alltsammans på en bår.
11Over Guldalteret skal de ligeledes brede et violet Purpurklæde og dække dette til med et Dække af Tahasjskind; derpaa skal de stikke Bærestængerne ind.11Over det gullklædde alter skal de bre et klæde av blå ull og legge et dekke av takasskinn om det og sette inn bærestengene. 11Över det gyllene altaret skola de likaledes breda ett mörkblått kläde och betäcka detta med ett överdrag av tahasskinn, sedan skola de sätta in stängerna.
12Og de skal tage alle Redskaber, som bruges ved Tjenesten i Helligdommen, og lægge dem i et violet Purpurklæde og dække dem til med et Dække af Tahasjskind og lægge dem paa Bærebøren.12Så skal de ta alle de redskaper som brukes til tjenesten i helligdommen, og legge dem i et klæde av blå ull og dekke dem til med et dekke av takasskinn og legge dem på en bærebør. 12Och de skola taga alla gudstjänstredskap, som begagnas vid tjänstgöringen i helgedomen, och lägga dem i ett mörkblått kläde och betäcka dem med ett överdrag av tahasskinn, och sedan lägga dem på en bår.
13Fremdeles skal de rense Alteret for Aske og brede et rødt Purpurklæde derover13Alteret* skal de rense for asken og bre et klæde av purpurrød ull over det.13Och de skola taga bort askan från altaret och breda över det ett purpurrött kläde
14og paa det lægge alle Redskaberne, som bruges til Tjenesten derved, Panderne, Gaflerne, Skovlene og Skaalene, alle Alterets Redskaber, og derover skal de brede et Dække af Tahasjskind; derpaa skal de stikke Bærestængerne ind.14og på det legge alle de redskaper som brukes til tjenesten ved alteret: fyrfatene, kjøttgaflene og ildskuffene og skålene til å sprenge blod med, alle alterets redskaper; de skal bre et dekke av takasskinn over og sette inn bærestengene. 14och lägga därpå alla tillbehör som begagnas under tjänstgöringen därvid, fyrfaten, gafflarna, skovlarna och skålarna, korteligen, altarets alla tillbehör; och däröver skola de breda ett överdrag av tahasskinn och så sätta in stängerna.
DANNORSVE
15Naar saa ved Lejrens Opbrud Aron og hans Sønner er færdige med at tilhylle de hellige Ting og alle de hellige Redskaber, skal Kehatiterne træde til og bære dem; men de maa ikke røre ved de hellige Ting; thi gør de det, skal de dø. Det er, hvad Kehatiterne skal bære af Aabenbaringsteltet.15Når så Aron og hans sønner ved leirens opbrudd er ferdig med å dekke over helligdommen og alle helligdommens redskaper, så skal Kahats barn komme og bære; men de må ikke røre ved helligdommen, forat de ikke skal dø. Dette er det Kahats barn har å bære av det som hører til sammenkomstens telt. 15Sedan nu Aron och hans söner, när lägret skall bryta upp, så hava övertäckt de heliga föremålen och alla tillbehör till dessa heliga föremål, skola därefter Kehats barn komma för att bära; men de må icke röra vid de heliga föremålen, ty då skola de dö. Detta är vad Kehats barn hava att bära av det som hör till uppenbarelsetältet.
16Men Eleazar, Præsten Arons Søn, paahviler Tilsynet med Olien til Lysestagen, den vellugtende Røgelse, det daglige Afgrødeoffer og Salveolien og desuden Tilsynet med hele Boligen og alt, hvad der er deri af hellige Ting og deres Tilbehør.16Men Eleasar, sønn til Aron, presten, skal ha opsynet med oljen til lysestaken og den velluktende røkelse og det stadige matoffer og salvingsoljen, og opsynet med hele tabernaklet og alt som i det er av hellige ting og redskaper som hører til. 16Och Eleasars, prästen Arons sons åliggande skall vara att hava vården om oljan till ljusstaken, om den välluktande rökelsen, om det dagliga spisoffret och om smörjelseoljan; hans åliggande skall vara att hava vården om hela tabernaklet och om allt vad däri är, de heliga föremålen och deras tillbehör.
17HERREN talede til Moses og Aron og sagde:17Og Herren talte til Moses og Aron og sa: 17Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:
18Sørg for, at Kehatiternes Slægters Stamme ikke udryddes af Leviternes Midte!18La ikke kahatittenes ættegren bli utryddet av levittenes stamme, 18Låten icke kehatiternas släktgren utrotas ur leviternas stam.
19Saaledes skal I forholde eder med dem, for at de kan blive i Live og undgaa Døden, naar de nærmer sig de højhellige Ting: Aron og hans Sønner skal træde til og anvise hver enkelt af dem, hvad han skal gøre, og hvad han skal bære,19men gjør således med dem forat de skal leve og ikke dø når de kommer nær til de høihellige ting: Aron og hans sønner skal gå inn og sette enhver av dem til sin tjeneste og til det han skal bære; 19Utan gören på följande sätt med dem, för att de må leva och icke dö, när de nalkas de högheliga föremålen: Aron och hans söner skola gå in och anvisa var och en av dem vad han har att göra eller bära
20for at de ikke et eneste Øjeblik skal komme til at se de hellige Ting; thi gør de det, skal de dø.20men selv må de ikke gå inn og se på de hellige ting, enn ikke et øieblikk, forat de ikke skal dø. 20men själva må de icke gå in och se de heliga föremålen, icke ens ett ögonblick, ty då skola de dö.
DANNORSVE
21HERREN talede til Moses og sagde:21Og Herren talte til Moses og sa: 21Och HERREN talade till Mose och sade:
22Optag ogsaa Tallet paa Gersoniterne efter deres Fædrenehuse, efter deres Slægter;22Ta også op manntall over Gersons barn efter deres familier og ætter! 22Räkna ock antalet av Gersons barn, efter deras familjer och efter deras släkter.
23fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen skal du mønstre dem, alle, der skal gøre Tjeneste med at udføre Arbejdet ved Aabenbaringsteltet.23Fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen skal du mønstre dem, alle som skal trede inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt. 23Dem som äro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, skall du inmönstra, alla tjänstbara män som kunna förrätta arbete vid uppenbarelsetältet.
24Dette er Gersoniternes Arbejde, hvad de skal gøre, og hvad de skal bære:24Dette skal være Gerson-ættenes gjerning med å tjene og bære: 24Detta skall vara gersoniternas släkters tjänstgöring, vad de hava att göra och vad de hava att bära:
DANNORSVE
25De skal bære Boligens Tæpper, Aabenbaringsteltet med dets Dække og Dækket af Tahasjskind ovenover, Forhænget til Aabenbaringsteltets Indgang,25De skal bære tabernaklets tepper og sammenkomstens telt med dekket og varetaket av takasskinn, som ligger ovenpå, og dekket for inngangen til sammenkomstens telt 25de skola bära de tygvåder av vilka tabernaklet bildas, uppenbarelsetältets täckelse, dess överdrag och det överdrag av tahasskinn som ligger ovanpå detta, förhänget för ingången till uppenbarelsetältet,
26Forgaardens Omhæng og Forhænget for Indgangen til Forgaarden, der er rundt om Boligen og Alteret, dens Teltreb og alle Redskaber, som hører til Arbejdet derved; og alt, hvad der skal gøres derved, skal de udføre.26og omhengene til forgården og forhenget for porten til forgården som er rundt om tabernaklet og alteret, og snorene som hører til, og alle redskapene som brukes til arbeidet derved; og alt som er å gjøre med disse ting, skal de utføre. 26vidare omhängena till förgården, förhänget för porten till förgården, som omgiver tabernaklet och altaret, så ock tillhörande streck och alla redskap till arbetet därvid; och allt som härvid är att göra skola de förrätta.
27Efter Arons og hans Sønners Bud skal Gersoniterne udføre deres Arbejde baade med det, de skal bære, og med det, de skal gøre; og I skal anvise dem alt, hvad de skal bære, Stykke for Stykke.27Efter Arons og hans sønners ord skal all tjeneste utføres som Gersons barn har å gjøre, både med alt det de har å bære, og med hele deres tjeneste; og I skal overgi til deres varetekt alt det de har å bære. 27På det sätt Aron och hans söner bestämma skall Gersons barns hela tjänstgöring försiggå, i fråga om allt vad de hava att bära och göra; och I skolen överlämna i deras vård allt vad de hava att bära.
28Det er det Arbejde, Gersoniternes Sønners Slægter skal have ved Aabenbaringsteltet, og de skal varetage det under Itamars, Præsten Arons Søns, Tilsyn.28Dette skal være Gerson-ættenes tjeneste ved sammenkomstens telt; og Itamar, sønn til Aron, presten, skal ha opsyn med det de har å ta vare på. 28Detta är den tjänstgöring som Gersons barns släkter skola hava vid uppenbarelsetältet; och vad de hava att iakttaga skola de utföra under ledning av Itamar, prästen Arons son
DANNORSVE
29Merariterne skal du mønstre efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse;29Meraris barn skal du mønstre efter deres ætter og familier. 29Meraris barn skall du inmönstra, efter deras släkter och efter deras familjer.
30fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen skal du mønstre dem, alle, som skal gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet.30Fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen skal du mønstre dem, alle som skal trede inn i tjenesten og utføre arbeidet ved sammenkomstens telt. 30Dem som äro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, skall du inmönstra, alla tjänstbara män som kunna förrätta arbete vid uppenbarelsetältet.
31Dette er, hvad der paahviler dem at bære, alt, hvad der hører til deres Arbejde ved Aabenbaringsteltet: Boligens Brædder, dens Tværstænger, Piller og Fodstykker,31Og dette er det som de har å bære, alt det de skal stelle med ved sammenkomstens telt: tabernaklets planker og dets tverrstenger og stolper og fotstykker 31Och detta är vad som skall åligga dem att bära, allt vad som hör till deras tjänstgöring vid uppenbarelsetältet: bräderna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken,
32Pillerne til Forgaarden, som er rundt om den, med Fodstykker, Pæle og Reb, alle tilhørende Redskaber og alt, hvad der hører til Arbejdet derved; Stykke for Stykke skal I anvise dem alle de Ting, det paahviler dem at bære.32og stolpene til forgården rundt omkring med deres fotstykker og plugger og snorer, alle redskaper som hører til, og alt som brukes til arbeidet derved; og I skal ved navn overgi dem de ting som de har å bære. 32så ock stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, pluggar och streck, korteligen, alla deras tillbehör och allt som hör till arbetet därvid; och I skolen lämna dem uppgift på de särskilda föremål som det åligger dem att bära.
33Det er det Arbejde, der paahviler Merariternes Slægter, alt, hvad der hører til deres Arbejde ved Aabenbaringsteltet, under Itamars, Præsten Arons Søns, Tilsyn.33Dette skal være Merari-ættenes tjeneste, alt det de skal stelle med ved sammenkomstens telt under opsyn av Itamar, sønn til Aron, presten. 33Detta skall vara de meraritiska släkternas tjänstgöring, allt vad som hör till deras tjänstgöring vid uppenbarelsetältet; och det skall utföras under ledning av Itamar, prästen Arons son.
DANNORSVE
34Saa mønstrede Moses og Aron og Menighedens Øverster Kehatiternes Sønner efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,34Så mønstret Moses og Aron og menighetens høvdinger kahatittene efter deres ætter og familier, 34Och Mose och Aron och menighetens hövdingar inmönstrade Kehats barn, efter deras släkter och efter deras familjer,
35fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet,35fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen, alle som skulde trede inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt. 35dem som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år alla tjänstbara män som kunde göra arbete vid uppenbarelsetältet.
36og de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, udgjorde 2750.36Og de av dem som blev mønstret, hver efter sin ætt, var to tusen, syv hundre og femti. 36Och de av dem som inmönstrades, efter deras släkter, utgjorde två tusen sju hundra femtio.
37Det var dem, som mønstredes af Kehatiternes Slægter, alle dem, der skulde udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet, som Moses og Aron mønstrede efter HERRENS Bud ved Moses.37Så mange var de som blev mønstret i kahatittenes ætter, alle de som tjente ved sammenkomstens telt, og som Moses og Aron mønstret efter Herrens ord ved Moses. 37Så många voro de av kehatiternas släkter som inmönstrades, summan av dem som skulle göra tjänst vid uppenbarelsetältet, de som Mose och Aron inmönstrade, efter HERRENS befallning genom Mose.
DANNORSVE
38De, der mønstredes af Gersoniterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,38Og de av gersonittene som blev mønstret efter sine ætter og familier, 38Och de av Gersons barn som inmönstrades, efter deras släkter och efter deras familjer,
39fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet,39fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen, alle som skulde trede inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt - 39de som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, alla tjänstbara män som kunde göra arbete vid uppenbarelsetältet,
40de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, udgjorde 2630.40de av dem som blev mønstret efter sine ætter og familier - var to tusen, seks hundre og tretti. 40dessa som inmönstrades efter sina släkter och efter sina familjer utgjorde två tusen sex hundra trettio.
41Det var dem, som mønstredes af Gersoniternes Slægter, alle dem, der skulde udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet, som Moses og Aron mønstrede efter HERRENS Bud.41Så mange var de som blev mønstret i gersonittenes ætter, alle de som tjente ved sammenkomstens telt, og som Moses og Aron mønstret efter Herrens ord. 41Så många voro de av Gersons barns släkter som inmönstrades, summan av dem som skulle göra tjänst vid uppenbarelsetältet, de som Mose och Aron inmönstrade, efter HERRENS befallning.
DANNORSVE
42De, der mønstredes af Merariternes Slægter efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,42Og de som blev mønstret i merarittenes ætter, hver efter sin ætt og familie, 42Och de av Meraris barns släkter som inmönstrades, efter deras släkter och efter deras familjer,
43fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet,43fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen, alle som skulde trede inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt - 43de som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, alla tjänstbara män som kunde göra arbete vid uppenbarelsetältet,
44de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, udgjorde 3200.44de av dem som blev mønstret efter sine ætter - var tre tusen og to hundre. 44dessa som inmönstrades efter sina släkter utgjorde tre tusen två hundra.
45Det var dem, som mønstredes af Merariternes Slægter, som Moses og Aron mønstrede efter HERRENS Bud ved Moses.45Så mange var de som Moses og Aron mønstret i merarittenes ætter efter Herrens ord ved Moses. 45Så många voro de av Meraris barns släkter som inmönstrades, de som Mose och Aron inmönstrade efter HERRENS befallning genom Mose.
DANNORSVE
46Alle, som mønstredes, som Moses og Aron og Israels Øverster mønstrede af Leviterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,46Alle de som Moses og Aron og Israels høvdinger mønstret av levittene efter deres ætter og familier, 46De av leviterna som Mose och Aron och Israels hövdingar inmönstrade, efter deras släkter och efter deras familjer,
47fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen, alle, som skulde udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet baade med hvad der skulde gøres, og hvad der skulde bæres,47fra trettiårsalderen og opover inntil femtiårsalderen, alle som skulde utføre arbeid ved sammenkomstens telt med å tjene og med å bære - 47de som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, alla som kunde förrätta något tjänstgöringsarbete eller något bärarearbete vid uppenbarelsetältet,
48de, der mønstredes af dem, udgjorde 8580.48de som blev mønstret - var åtte tusen, fem hundre og åtti. 48dessa som inmönstrades utgjorde tillsammans åtta tusen fem hundra åttio.
49Efter HERRENS Bud ved Moses anviste man hver enkelt af dem, hvad han skulde gøre eller bære; det blev dem anvist, som HERREN havde paalagt Moses.49Efter Herrens ord blev de mønstret under Moses' opsyn, og hver blev satt til å utføre den tjeneste og bære den byrde han skulde; og de som blev mønstret av Moses, var de som Herren hadde befalt ham å mønstre. 49Efter HERRENS befallning blevo de inmönstrade genom Mose, var och en till det som han hade att göra eller bära, och var och en fick det åliggande som HERREN hade bjudit Mose.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 3
Top of Page
Top of Page