4.Mosebog 4
Dansk (1917 / 1931)
1HERREN talede til Moses og Aron og sagde: 2Optag blandt Leviterne Tallet paa Kehatiterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, 3fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen, alle, der skal gøre Tjeneste med' at udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet. 4Kehatiternes Arbejde ved Aabenbaringsteltet skal være med de højhellige Ting.

5Naar Lejren bryder op, skal Aron og hans Sønner gaa ind og tage det indre Forhæng ned og tildække Vidnesbyrdets Ark dermed; 6ovenover skal de lægge et Dække af Tahasjskind og derover igen brede et ensfarvet violet Purpurklæde; derpaa skal de stikke Bærestængerne ind. 7Og over Skuebrødsbordet skal de brede et violet Purpurklæde og stille Fadene, Kanderne, Skaalene og Krukkerne til Drikofferet derpaa, og Brødet, som stadig skal ligge fremme, skal ligge derpaa; 8ovenover skal de brede et karmoisinrødt Klæde og dække dette til med et Dække af Tahasjskind; derpaa skal de stikke Bærestængerne ind. 9Saa skal de tage et violet Purpurklæde og dermed tildække Lysestagen, dens Lamper, Sakse, Bakker og alle Oliekrukkerne, de Ting, som bruges ved Betjeningen deraf, 10og de skal lægge den med alt dens Tilbehør i et Dække af Tahasjskind og saa lægge det paa Bærebøren. 11Over Guldalteret skal de ligeledes brede et violet Purpurklæde og dække dette til med et Dække af Tahasjskind; derpaa skal de stikke Bærestængerne ind. 12Og de skal tage alle Redskaber, som bruges ved Tjenesten i Helligdommen, og lægge dem i et violet Purpurklæde og dække dem til med et Dække af Tahasjskind og lægge dem paa Bærebøren. 13Fremdeles skal de rense Alteret for Aske og brede et rødt Purpurklæde derover 14og paa det lægge alle Redskaberne, som bruges til Tjenesten derved, Panderne, Gaflerne, Skovlene og Skaalene, alle Alterets Redskaber, og derover skal de brede et Dække af Tahasjskind; derpaa skal de stikke Bærestængerne ind. 15Naar saa ved Lejrens Opbrud Aron og hans Sønner er færdige med at tilhylle de hellige Ting og alle de hellige Redskaber, skal Kehatiterne træde til og bære dem; men de maa ikke røre ved de hellige Ting; thi gør de det, skal de dø. Det er, hvad Kehatiterne skal bære af Aabenbaringsteltet.

16Men Eleazar, Præsten Arons Søn, paahviler Tilsynet med Olien til Lysestagen, den vellugtende Røgelse, det daglige Afgrødeoffer og Salveolien og desuden Tilsynet med hele Boligen og alt, hvad der er deri af hellige Ting og deres Tilbehør.

17HERREN talede til Moses og Aron og sagde: 18Sørg for, at Kehatiternes Slægters Stamme ikke udryddes af Leviternes Midte! 19Saaledes skal I forholde eder med dem, for at de kan blive i Live og undgaa Døden, naar de nærmer sig de højhellige Ting: Aron og hans Sønner skal træde til og anvise hver enkelt af dem, hvad han skal gøre, og hvad han skal bære, 20for at de ikke et eneste Øjeblik skal komme til at se de hellige Ting; thi gør de det, skal de dø.

21HERREN talede til Moses og sagde: 22Optag ogsaa Tallet paa Gersoniterne efter deres Fædrenehuse, efter deres Slægter; 23fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen skal du mønstre dem, alle, der skal gøre Tjeneste med at udføre Arbejdet ved Aabenbaringsteltet. 24Dette er Gersoniternes Arbejde, hvad de skal gøre, og hvad de skal bære: 25De skal bære Boligens Tæpper, Aabenbaringsteltet med dets Dække og Dækket af Tahasjskind ovenover, Forhænget til Aabenbaringsteltets Indgang, 26Forgaardens Omhæng og Forhænget for Indgangen til Forgaarden, der er rundt om Boligen og Alteret, dens Teltreb og alle Redskaber, som hører til Arbejdet derved; og alt, hvad der skal gøres derved, skal de udføre. 27Efter Arons og hans Sønners Bud skal Gersoniterne udføre deres Arbejde baade med det, de skal bære, og med det, de skal gøre; og I skal anvise dem alt, hvad de skal bære, Stykke for Stykke. 28Det er det Arbejde, Gersoniternes Sønners Slægter skal have ved Aabenbaringsteltet, og de skal varetage det under Itamars, Præsten Arons Søns, Tilsyn.

29Merariterne skal du mønstre efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse; 30fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen skal du mønstre dem, alle, som skal gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet. 31Dette er, hvad der paahviler dem at bære, alt, hvad der hører til deres Arbejde ved Aabenbaringsteltet: Boligens Brædder, dens Tværstænger, Piller og Fodstykker, 32Pillerne til Forgaarden, som er rundt om den, med Fodstykker, Pæle og Reb, alle tilhørende Redskaber og alt, hvad der hører til Arbejdet derved; Stykke for Stykke skal I anvise dem alle de Ting, det paahviler dem at bære. 33Det er det Arbejde, der paahviler Merariternes Slægter, alt, hvad der hører til deres Arbejde ved Aabenbaringsteltet, under Itamars, Præsten Arons Søns, Tilsyn.

34Saa mønstrede Moses og Aron og Menighedens Øverster Kehatiternes Sønner efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, 35fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet, 36og de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, udgjorde 2750. 37Det var dem, som mønstredes af Kehatiternes Slægter, alle dem, der skulde udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet, som Moses og Aron mønstrede efter HERRENS Bud ved Moses.

38De, der mønstredes af Gersoniterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, 39fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet, 40de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, udgjorde 2630. 41Det var dem, som mønstredes af Gersoniternes Slægter, alle dem, der skulde udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet, som Moses og Aron mønstrede efter HERRENS Bud.

42De, der mønstredes af Merariternes Slægter efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, 43fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet, 44de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, udgjorde 3200. 45Det var dem, som mønstredes af Merariternes Slægter, som Moses og Aron mønstrede efter HERRENS Bud ved Moses.

46Alle, som mønstredes, som Moses og Aron og Israels Øverster mønstrede af Leviterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, 47fra Trediveaarsalderen og opefter til Halvtredsaarsalderen, alle, som skulde udføre Arbejde ved Aabenbaringsteltet baade med hvad der skulde gøres, og hvad der skulde bæres, 48de, der mønstredes af dem, udgjorde 8580. 49Efter HERRENS Bud ved Moses anviste man hver enkelt af dem, hvad han skulde gøre eller bære; det blev dem anvist, som HERREN havde paalagt Moses.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Numbers 3
Top of Page
Top of Page