4.Mosebog 26
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Efter denne Plage talede HERREN til Moses og Eleazar, Præsten Arons Søn, og sagde:1Da sotten var forbi, sa Herren til Moses og til Eleasar, sønn av Aron, presten: 1Efter denna hemsökelse talade HERREN till Mose och till Eleasar, prästen Arons son, och sade:
2»Hold Mandtal over hele Israeliternes Menighed fra Tyveaarsalderen og opefter, Fædrenehus for Fædrenehus, alle vaabenføre Mænd i Israel!«2Ta op manntall over hele Israels barns menighet fra tyveårsalderen og opover, efter deres familier, over alle dem i Israel som kan dra ut i strid. 2»Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, dem som äro tjugu år gamla eller därutöver, efter deras familjer, alla stridbara män i Israel.»
3Da mønstrede Moses og Præsten Eleazar dem paa Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko3Og Moses og Eleasar, presten, talte med dem på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko, og sa: 3Och Mose och prästen Eleasar talade till dem på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade:
4fra Tyveaarsalderen og opefter, som HERREN havde paalagt Moses. Og Israeliterne, som var udvandret fra Ægypten, var følgende:4Fra tyveårsalderen og opover skal de mønstres - således som Herren hadde befalt Moses og Israels barn, dem som hadde draget ut av Egyptens land. 4»De som äro tjugu år gamla eller därutöver skola räknas.» Så hade ju HERREN bjudit Mose och Israels barn, dem som hade dragit ut ur Egyptens land.
DANNORSVE
5Ruben, Israels førstefødte; Rubens Sønner: Fra Hanok stammer Hanokiternes Slægt, fra Pallu Palluiternes Slægt,5Ruben var Israels førstefødte; Rubens barn var: Fra Hanok hanokittenes ætt, fra Pallu pallu'ittenes ætt, 5Ruben var Israels förstfödde. Rubens barn voro: Av Hanok hanokiternas släkt, av Pallu palluiternas släkt,
6fra Hezron Hezroniternes Slægt og fra Karmi Karmiternes Slægt.6fra Hesron hesronittenes ætt, fra Karmi karmittenes ætt. 6av Hesron hesroniternas släkt, av Karmi karmiternas släkt.
7Det var Rubeniternes Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 43 730.7Dette var rubenittenes ætter, og de av dem som blev mønstret, var tre og firti tusen, syv hundre og tretti. 7Dessa voro rubeniternas släkter. Och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiotre tusen sju hundra trettio.
8Pallus Søn var Eliab;8Pallus sønn var Eliab, 8Men Pallus söner voro Eliab.
DANNORSVE
9Eliabs Sønner: Nemuel, Datan og Abiram; det var den Datan og den Abiram, Menighedens udvalgte, som satte sig op imod Moses og Aron sammen med Koras Tilhængere, da de satte sig op imod HERREN;9og Eliabs barn var Nemuel og Datan og Abiram. Det var den Datan og den Abiram som var utkåret av menigheten, og som yppet strid mot Moses og Aron dengang Korahs flokk satte sig op imot Herren, 9Och Eliabs söner voro Nemuel, Datan och Abiram; det var den Datan och den Abiram, båda ombud för menigheten, som satte sig upp emot Mose och Aron, tillika med Koras hop, när dessa satte sig upp emot HERREN,
10og Jorden aabnede sit Gab og slugte dem sammen med Kora, da hans Tilhængere omkom, idet Ilden fortærede de 250 Mænd, og de blev et Tegn til Advarsel.10og jorden oplot sin munn og slukte både dem og Korah, og hele flokken omkom idet ilden fortærte de to hundre og femti menn, og de blev til et tegn; 10varvid jorden öppnade sin mun och uppslukade dem jämte Kora, vid det tillfälle då dennes hop omkom, i det att elden förtärde de två hundra femtio männen, så att de blevo till en varnagel.
11Men Koras Sønner omkom ikke.11men Korahs barn omkom ikke. 11Men Koras söner omkommo icke.
DANNORSVE
12Simeons Sønners Slægter var følgende: Fra Nemuel stammer Nemueliternes Slægt, fra Jamin Jaminiternes Slægt, fra Jakin Jakiniternes Slægt,12Simeons barn var efter sine ætter: Fra Nemuel nemuelittenes ætt, fra Jamin jaminittenes ætt, fra Jakin jakinittenes ætt, 12Simeons barn, efter deras släkter, voro: Av Nemuel nemueliternas släkt, av Jamin jaminiternas släkt, av Jakin jakiniternas släkt,
13fra Zera Zeraiternes Slægt og fra Sja'ul Sja'uliternes Slægt.13fra Serah serahittenes ætt, fra Sa'ul sa'ulittenes ætt. 13av Sera seraiternas släkt, av Saul sauliternas släkt.
14Det var Simeoniternes Slægter, 22 200.14Dette var simeonittenes ætter, to og tyve tusen og to hundre. 14Dessa voro simeoniternas släkter, tjugutvå tusen två hundra.
DANNORSVE
15Gads Sønners Slægter var følgende: Fra Zefon stammer Zefoniternes Slægt, fra Haggi Haggiternes Slægt, fra Sjuni Sjuniternes Slægt,15Gads barn var efter sine ætter: Fra Sefon sefonittenes ætt, fra Haggi haggittenes ætt, fra Suni sunittenes ætt, 15Gads barn, efter deras släkter, voro: Av Sefon sefoniternas släkt, av Haggi haggiternas släkt, av Suni suniternas släkt,
16fra Ozni Ozniternes Slægt, fra Eri Eriternes Slægt,16fra Osni osnittenes ætt, fra Eri erittenes ætt, 16av Osni osniternas släkt, av Eri eriternas släkt,
17fra Arod Aroditernes Slægt og fra Ar'eli Ar'eliternes Slægt.17fra Arod arodittenes ætt, fra Areli arelittenes ætt. 17av Arod aroditernas släkt, av Areli areliternas släkt.
18Det var Gads Sønners Slægter, de af dem, som mønstredes, 40 500.18Dette var Gads barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, firti tusen og fem hundre. 18Dessa voro Gads barns släkter, så många av dem som inmönstrades, fyrtio tusen fem hundra.
DANNORSVE
19Judas Sønner var Er og Onan, men Er og Onan døde i Kana'ans Land.19Judas barn var Er og Onan; men Er og Onan døde i Kana'ans land. 19Judas söner voro Er och Onan; men Er och Onan dogo i Kanaans land.
20Judas Sønners Slægter var følgende: Fra Sjela stammer Sjelaniternes Slægt, fra Perez Pereziternes Slægt og fra Zera Zeraiternes Slægt;20Og Judas barn var efter sine ætter: Fra Sela selanittenes ætt, fra Peres peresittenes ætt, fra Serah serahittenes ætt. 20Och Juda barn, efter deras släkter, voro: Av Sela selaniternas släkt, av Peres peresiternas släkt, av Sera seraiternas släkt.
21Perez's Sønner: Fra Hezron stammer Hezroniternes Slægt og fra Hamul Hamuliternes Slægt.21Peres' barn var: Fra Hesron hesronittenes ætt, fra Hamul hamulittenes ætt. 21Men Peres' barn voro: Av Hesron hesroniternas släkt, av Hamul hamuliternas släkt.
22Det var Judas Slægter, de af dem, som mønstredes, 76 500.22Dette var Judas ætter, så mange av dem som blev mønstret, seks og sytti tusen og fem hundre. 22Dessa voro Juda släkter, så många av dem som inmönstrades, sjuttiosex tusen fem hundra.
DANNORSVE
23Issakars Sønners Slægter var følgende: Fra Tola stammer Tolaiternes Slægt, fra Pua Puniternes Slægt;23Issakars barn var efter sine ætter: Fra Tola tola'ittenes ætt, fra Puva punittenes ætt, 23Isaskars barn, efter deras släkter, voro: Av Tola tolaiternas släkt, av Puva puniternas släkt,
24fra Jasjub Jasjubiternes Slægt og fra Sjimron Sjimroniternes Slægt.24fra Jasub jasubittenes ætt, fra Simron simronittenes ætt. 24av Jasub jasubiternas släkt, av Simron simroniternas släkt.
25Det var Issakars Slægter, de af dem, som mønstredes, 64 300.25Dette var Issakars ætter, så mange av dem som blev mønstret, fire og seksti tusen og tre hundre. 25Dessa voro Isaskars släkter, så många av dem som inmönstrades, sextiofyra tusen tre hundra.
DANNORSVE
26Zebulons Sønners Slægter var følgende: Fra Sered stammer Serediternes Slægt, fra Elon Eloniternes Slægt og fra Jale'el Jale'eliternes Slægt.26Sebulons barn var efter sine ætter: Fra Sered sardittenes ætt, fra Elon elonittenes ætt, fra Jahle'el jahle'elittenes ætt. 26Sebulons barn, efter deras släkter, voro: Av Sered serediternas släkt, av Elon eloniternas släkt, av Jaleel jaleeliternas släkt.
27Det var Zebuloniternes Slægter, de af dem, som mønstredes, 60 500.27Dette var sebulonittenes ætter, så mange av dem som blev mønstret, seksti tusen og fem hundre. 27Dessa voro sebuloniternas släkter, så många av dem som inmönstrades, sextio tusen fem hundra.
DANNORSVE
28Josefs Sønners Slægter var følgende: Manasse og Efraim;28Josefs barn var efter sine ætter: Manasse og Efra'im. 28Josefs barn, efter deras släkter voro Manasse och Efraim.
29Manasses Sønner: Fra Makir stammer Makiriternes Slægt; Makir avlede Gilead, fra Gilead stammer Gileaditernes Slægt;29Manasses barn var: Fra Makir makirittenes ætt, og Makir var far til Gilead, fra Gilead gileadittenes ætt. 29Manasse barn voro: Av Makir makiriternas släkt; men Makir födde Gilead; av Gilead kom gileaditernas släkt.
30Gileads Sønner var følgende: Fra Abiezer stammer Abiezriternes Slægt, fra Helek Helekiternes Slægt,30Gileads barn det var: Fra Jeser jesrittenes ætt, fra Helek helkittenes ætt 30Dessa voro Gileads barn: Av Ieser ieseriternas släkt, av Helek helekiternas släkt,
31fra Asriel Asrieliternes Slægt, fra Sjekem Sjekemiternes Slægt,31og fra Asriel asrielittenes ætt og fra Sekem sikmittenes ætt 31av Asriel asrieliternas släkt, av Sikem sikemiternas släkt,
DANNORSVE
32fra Sjemida Sjemidaiternes Slægt og fra Hefer Heferiternes Slægt;32og fra Semida semida'ittenes ætt og fra Hefer hefrittenes ætt. 32av Semida semidaiternas släkt och av Hefer heferiternas släkt.
33men Zelofhad, Hefers Søn, havde ingen Sønner, kun Døtre; Zelofhads Døtre hed Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirza.33Men Selofhad, Hefers sønn, hadde ingen sønner, bare døtre, og Selofhads døtre hette Mahla og Noa, Hogla, Milka og Tirsa. 33Men Selofhad, Hefers son, hade inga söner, utan allenast döttrar; och Selofhads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.
34Det var Manasses Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 52 700.34Dette var Manasses ætter, og de av dem som blev mønstret, var to og femti tusen og syv hundre. 34Dessa voro Manasse släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde femtiotvå tusen sju hundra.
DANNORSVE
35Efraims Sønners Slægter var følgende: Fra Sjutela stammer Sjutelaiternes Slægt, fra Beker Bekeriternes Slægt og fra Tahan Tahaniternes Slægt;35Efra'ims barn det var efter deres ætter: Fra Sutelah sutelahittenes ætt, fra Beker bakrittenes ætt, fra Tahan tahanittenes ætt. 35Dessa voro Efraims barn, efter deras släkter: Av Sutela sutelaiternas släkt, av Beker bekeriternas släkt, av Tahan tahaniternas släkt.
36Sjultelas Sønner var følgende: Fra Eran stammer Eraniternes Slægt.36Sutelahs barn det var: Fra Eran eranittenes ætt. 36Men dessa voro Sutelas barn: Av Eran eraniternas släkt
37Det var Efraimiternes Slægter, de af dem, som mønstredes, 32 500. Det var Josefs Sønners Slægter.37Dette var Efra'ims barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, to og tretti tusen og fem hundre. Dette var Josefs barn efter deres ætter. 37Dessa voro Efraims barns släkter, så många av dem som inmönstrades trettiotvå tusen fem hundra. Dessa voro Josefs barn, efter deras släkter.
DANNORSVE
38Benjamins Sønners Slægter var følgende: Fra Bela stammer Belaiternes Slægt, fra Asjbel Asjbeliternes Slægt, fra Ahiram Ahiramiternes Slægt,38Benjamins barn var efter sine ætter: Fra Bela balittenes ætt, fra Asbel asbelittenes ætt, fra Akiram akiramittenes ætt, 38Benjamins barn, efter deras släkter, voro: Av Bela belaiternas släkt, av Asbel asbeliternas släkt, av Ahiram ahiramiternas släkt,
39fra Sjufam Sjufamiternes Slægt og fra Hufam Hufamiternes Slægt.39fra Sefufam sufamittenes ætt, fra Hufam hufamittenes ætt. 39av Sefufam sufamiternas släkt, av Hufam hufamiternas släkt.
40Belas Sønner: Ard og Na'aman; fra Ard stammer Arditernes Slægt, fra Na'aman Na'amiternes Slægt.40Belas barn var: Ard og Na'aman, fra Ard ardittenes ætt, fra Na'aman na'amittenes ætt. 40Men Belas söner voro Ard och Naaman; arditernas släkt; av Naaman naamiternas släkt.
41Det var Benjamins Sønners Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45 600.41Dette var Benjamins barn efter deres ætter, og de av dem som blev mønstret, var fem og firti tusen og seks hundre. 41Dessa voro Benjamins barn, efter deras släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra.
DANNORSVE
42Dans Sønners Slægter var følgende: Fra Sjuham stammer. Sjuhamiternes Slægt. Det var Dans Slægter, Slægt for Slægt.42Dans barn var efter sine ætter: Fra Suham suhamittenes ætt. Dette var Dans ætter efter deres ættetavle. 42Dessa voro Dans barn, efter deras släkter: Av Suham suhamiternas släkt. Dessa voro Dans släkter, efter deras släkter.
43Alle Sjuhamiternes Slægter, de af dem, som mønstredes, udgjorde 64 400.43Alle suhamittenes ætter, så mange av dem som blev mønstret, var fire og seksti tusen og fire hundre. 43Suhamiternas släkter, så många av dem som inmönstrades, utgjorde tillsammans sextiofyra tusen fyra hundra.
DANNORSVE
44Asers Sønners Slægter var følgende: Fra Jimna stammer Jimniternes Slægt, fra Jisjvi Jisjviternes Slægt og fra Beri'a Beri'aiternes Slægt;44Asers barn var efter sine ætter: Fra Jimna jimna'ittenes ætt, fra Jisvi jisvittenes ætt, fra Beria beriittenes ætt; 44Asers barn, efter deras släkter, voro: Av Jimna Jimnasläkten, av Jisvi jisviternas släkt, av Beria beriaiternas släkt.
45fra Beri'as Sønner: Fra Heber stammer Hebriternes Slægt og fra Malkiel Malkieliternes Slægt.45av Berias barn: Fra Heber hebrittenes ætt, fra Malkiel malkielittenes ætt. 45Av Berias barn: Av Heber heberiternas släkt, av Malkiel malkieliternas släkt.
46Asers Datter hed Sera.46Asers datter hette Serah. 46Och Asers dotter hette Sera.
47Det var Asers Sønners Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 53 400.47Dette var Asers barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, tre og femti tusen og fire hundre. 47Dessa voro Asers barns släkter, så många av dem som inmönstrades, femtiotre tusen fyra hundra.
DANNORSVE
48Naftalis Sønners Slægter var følgende: Fra Jaze'el stammer Jaze'eliternes Slægt, fra Guni Guniternes Slægt,48Naftalis barn var efter sine ætter: Fra Jahse'el jahse'elittenes ætt, fra Guni gunittenes ætt, 48Naftali barn, efter deras släkter, voro: Av Jaseel jaseeliternas släkt, av Guni guniternas släkt,
49fra Jezer Jezeriternes Slægt og fra Sjillem Sjillemiternes Slægt,49fra Jeser jisrittenes ætt, fra Sillem sillemittenes ætt. 49av Jeser jeseriternas släkt, av Sillem sillemiternas släkt.
50Det var Naftalis Slægter, Slægt for Slægt, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45 400.50Dette var Naftalis ætter efter deres ættetavle, og de av dem som blev mønstret, var fem og firti tusen og fire hundre. 50Dessa voro Naftali släkter, efter deras släkter; och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen fyra hundra.
51Det var dem af Israeliterne, som mønstredes, 601 730.51Dette var de av Israels barn som blev mønstret, seks hundre og ett tusen, syv hundre og tretti. 51Dessa voro de av Israels barn som inmönstrades, sen hundra ett tusen sju hundra trettio.
DANNORSVE
52HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:52Og Herren talte til Moses og sa: 52Och HERREN talade till Mose och sade:
53Til dem skal Landet udskiftes til Arv og Eje efter de optalte Navne.53Mellem disse skal landet skiftes ut til arv efter folketallet. 53Åt dessa skall landet utskiftas till arvedel, efter personernas antal.
54En stor Stamme skal du give en stor Arvelod, en lille Stamme en lille; enhver af dem skal der gives en Arvelod efter Tallet paa de mønstrede i den.54Den stamme som er stor, skal du gi en stor arv, og den som er liten, skal du gi en liten arv; hver stamme skal få sin arv efter tallet på dem som blev mønstret der. 54Åt en större stam skall du giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; åt var stam skall arvedel givas efter antalet av dess inmönstrade.
55Dog skal Landet udskiftes ved Lodkastning; de skal have deres Arvelodder efter Navnene paa deres fædrene Stammer;55Men ved loddkasting skal landet skiftes ut; efter navnene på sine fedrenestammer skal de ta arv. 55Men genom lottkastning skall landet utskiftas. Efter namnen på sina fädernestammar skola de få sina arvedelar.
56ved Lodkastning skal enhver Stamme, stor eller lille, have sin Arvelod tildelt.56Efter som loddet faller, skal hver stamme, stor eller liten, få sin arv. 56Efter lottens utslag skall var stam större eller mindre, få sin arvedel sig tillskiftad.
DANNORSVE
57Følgende er de af Leviterne, der mønstredes, Slægt for Slægt: Fra Gerson stammer Gersoniternes Slægt, fra Kehat Kehatiternes Slægt og fra Merari Merariternes Slægt.57Dette var de av levittene som blev mønstret, efter sine ætter: Fra Gerson gersonittenes ætt, fra Kahat kahatittenes ætt, fra Merari merarittenes ætt. 57Och dessa voro de av Levi stam som inmönstrades, efter deras släkter: Av Gerson gersoniternas släkt av Kehat kehatiternas släkt, av Merari merariternas släkt.
58Følgende er Levis Slægter: Libniternes Slægt, Hebroniternes Slægt, Maliternes Slægt, Musjiternes Slægt og Koraiternes Slægt. Kehat avlede Amram.58Dette var levittenes ætter: libnittenes ætt, hebronittenes ætt, mahlittenes ætt, musittenes ætt, korahittenes ætt. Kahat var far til Amram, 58Dessa voro leviternas släkter: libniternas släkt, hebroniternas släkt maheliternas släkt, musiternas släkt koraiternas släkt. Men Kehat födde Amram.
59Amrams Hustru hed Jokebed, Levis Datter, som fødtes Levi i Ægypten; hun fødte for Amram Aron, Moses og deres Søster Mirjam.59og Amrams hustru hette Jokebed; hun var datter av Levi og født i Egypten; og Amram fikk med henne Aron og Moses og deres søster Mirjam. 59Och Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten; och hon födde åt Amram Aron och Mose och deras syster Mirjam.
60For Aron fødtes Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.60Og Aron fikk sønnene Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar; 60Och åt Aron föddes Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
DANNORSVE
61Men Nadab og Abihu omkom, da de frembar fremmed Ild for HERRENS Aasyn.61men Nadab og Abihu døde dengang de bar fremmed ild inn for Herrens åsyn. 61Men Nadab och Abihu träffades av döden, när de buro fram främmande eld inför HERRENS ansikte.
62De af dem, der mønstredes, udgjorde 23 000, alle af Mandkøn fra en Maaned og opefter. De mønstredes nemlig ikke sammen med de andre Israeliter, da der ikke var givet dem nogen Arvelod blandt Israeliterne.62Og de av levittene som blev mønstret, var tre og tyve tusen, alt mannkjønn blandt dem fra den som var en måned gammel og opover; de blev ikke mønstret sammen med de andre Israels barn, fordi det ikke var gitt dem arv blandt Israels barn. 62Och de av dem som inmönstrades utgjorde tjugutre tusen, alla av mankön som voro en månad gamla eller därutöver. De hade nämligen icke blivit inmönstrade bland Israels barn, eftersom icke någon arvedel var given åt dem bland Israels barn.
DANNORSVE
63Det var dem, der mønstredes af Moses og Præsten Eleazar, da disse mønstrede Israeliterne paa Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.63Disse var det som blev mønstret av Moses og Eleasar, presten, da de mønstret Israels barn på Moabs ødemarker ved Jordan midt imot Jeriko, 63Dessa voro de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när dessa mönstrade Israels barn på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.
64Blandt dem var der ingen, som var mønstret af Moses og Præsten Aron, da de mønstrede Israeliterne i Sinaj Ørken;64og blandt disse var det ikke nogen av dem som blev mønstret av Moses og Aron, presten, dengang de mønstret Israels barn i Sinai ørken. 64Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken,
65thi HERREN havde sagt til dem, at de skulde dø i Ørkenen. Derfor var der ingen tilbage af dem undtagen Kaleb, Jefunnes Søn, og Josua, Nuns Søn.65For Herren hadde sagt at de skulde dø i ørkenen. Og det var ingen tilbake av dem uten Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nuns sønn. 65ty om dem hade HERREN sagt: »De skola döden dö i öknen.» Därför var ingen kvar av dem, förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 25
Top of Page
Top of Page