4 Mosebok 26
Svenska (1917)
1Efter denna hemsökelse talade HERREN till Mose och till Eleasar, prästen Arons son, och sade: 2»Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, dem som äro tjugu år gamla eller därutöver, efter deras familjer, alla stridbara män i Israel.» 3Och Mose och prästen Eleasar talade till dem på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade: 4»De som äro tjugu år gamla eller därutöver skola räknas.» Så hade ju HERREN bjudit Mose och Israels barn, dem som hade dragit ut ur Egyptens land.

5Ruben var Israels förstfödde. Rubens barn voro: Av Hanok hanokiternas släkt, av Pallu palluiternas släkt, 6av Hesron hesroniternas släkt, av Karmi karmiternas släkt. 7Dessa voro rubeniternas släkter. Och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiotre tusen sju hundra trettio. 8Men Pallus söner voro Eliab. 9Och Eliabs söner voro Nemuel, Datan och Abiram; det var den Datan och den Abiram, båda ombud för menigheten, som satte sig upp emot Mose och Aron, tillika med Koras hop, när dessa satte sig upp emot HERREN, 10varvid jorden öppnade sin mun och uppslukade dem jämte Kora, vid det tillfälle då dennes hop omkom, i det att elden förtärde de två hundra femtio männen, så att de blevo till en varnagel. 11Men Koras söner omkommo icke.

12Simeons barn, efter deras släkter, voro: Av Nemuel nemueliternas släkt, av Jamin jaminiternas släkt, av Jakin jakiniternas släkt, 13av Sera seraiternas släkt, av Saul sauliternas släkt. 14Dessa voro simeoniternas släkter, tjugutvå tusen två hundra.

15Gads barn, efter deras släkter, voro: Av Sefon sefoniternas släkt, av Haggi haggiternas släkt, av Suni suniternas släkt, 16av Osni osniternas släkt, av Eri eriternas släkt, 17av Arod aroditernas släkt, av Areli areliternas släkt. 18Dessa voro Gads barns släkter, så många av dem som inmönstrades, fyrtio tusen fem hundra.

19Judas söner voro Er och Onan; men Er och Onan dogo i Kanaans land. 20Och Juda barn, efter deras släkter, voro: Av Sela selaniternas släkt, av Peres peresiternas släkt, av Sera seraiternas släkt. 21Men Peres' barn voro: Av Hesron hesroniternas släkt, av Hamul hamuliternas släkt. 22Dessa voro Juda släkter, så många av dem som inmönstrades, sjuttiosex tusen fem hundra.

23Isaskars barn, efter deras släkter, voro: Av Tola tolaiternas släkt, av Puva puniternas släkt, 24av Jasub jasubiternas släkt, av Simron simroniternas släkt. 25Dessa voro Isaskars släkter, så många av dem som inmönstrades, sextiofyra tusen tre hundra.

26Sebulons barn, efter deras släkter, voro: Av Sered serediternas släkt, av Elon eloniternas släkt, av Jaleel jaleeliternas släkt. 27Dessa voro sebuloniternas släkter, så många av dem som inmönstrades, sextio tusen fem hundra.

28Josefs barn, efter deras släkter voro Manasse och Efraim. 29Manasse barn voro: Av Makir makiriternas släkt; men Makir födde Gilead; av Gilead kom gileaditernas släkt. 30Dessa voro Gileads barn: Av Ieser ieseriternas släkt, av Helek helekiternas släkt, 31av Asriel asrieliternas släkt, av Sikem sikemiternas släkt, 32av Semida semidaiternas släkt och av Hefer heferiternas släkt. 33Men Selofhad, Hefers son, hade inga söner, utan allenast döttrar; och Selofhads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. 34Dessa voro Manasse släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde femtiotvå tusen sju hundra.

35Dessa voro Efraims barn, efter deras släkter: Av Sutela sutelaiternas släkt, av Beker bekeriternas släkt, av Tahan tahaniternas släkt. 36Men dessa voro Sutelas barn: Av Eran eraniternas släkt 37Dessa voro Efraims barns släkter, så många av dem som inmönstrades trettiotvå tusen fem hundra. Dessa voro Josefs barn, efter deras släkter.

38Benjamins barn, efter deras släkter, voro: Av Bela belaiternas släkt, av Asbel asbeliternas släkt, av Ahiram ahiramiternas släkt, 39av Sefufam sufamiternas släkt, av Hufam hufamiternas släkt. 40Men Belas söner voro Ard och Naaman; arditernas släkt; av Naaman naamiternas släkt. 41Dessa voro Benjamins barn, efter deras släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra.

42Dessa voro Dans barn, efter deras släkter: Av Suham suhamiternas släkt. Dessa voro Dans släkter, efter deras släkter. 43Suhamiternas släkter, så många av dem som inmönstrades, utgjorde tillsammans sextiofyra tusen fyra hundra.

44Asers barn, efter deras släkter, voro: Av Jimna Jimnasläkten, av Jisvi jisviternas släkt, av Beria beriaiternas släkt. 45Av Berias barn: Av Heber heberiternas släkt, av Malkiel malkieliternas släkt. 46Och Asers dotter hette Sera. 47Dessa voro Asers barns släkter, så många av dem som inmönstrades, femtiotre tusen fyra hundra.

48Naftali barn, efter deras släkter, voro: Av Jaseel jaseeliternas släkt, av Guni guniternas släkt, 49av Jeser jeseriternas släkt, av Sillem sillemiternas släkt. 50Dessa voro Naftali släkter, efter deras släkter; och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen fyra hundra.

51Dessa voro de av Israels barn som inmönstrades, sen hundra ett tusen sju hundra trettio.

52Och HERREN talade till Mose och sade: 53Åt dessa skall landet utskiftas till arvedel, efter personernas antal. 54Åt en större stam skall du giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; åt var stam skall arvedel givas efter antalet av dess inmönstrade. 55Men genom lottkastning skall landet utskiftas. Efter namnen på sina fädernestammar skola de få sina arvedelar. 56Efter lottens utslag skall var stam större eller mindre, få sin arvedel sig tillskiftad.

57Och dessa voro de av Levi stam som inmönstrades, efter deras släkter: Av Gerson gersoniternas släkt av Kehat kehatiternas släkt, av Merari merariternas släkt. 58Dessa voro leviternas släkter: libniternas släkt, hebroniternas släkt maheliternas släkt, musiternas släkt koraiternas släkt. Men Kehat födde Amram. 59Och Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten; och hon födde åt Amram Aron och Mose och deras syster Mirjam. 60Och åt Aron föddes Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. 61Men Nadab och Abihu träffades av döden, när de buro fram främmande eld inför HERRENS ansikte. 62Och de av dem som inmönstrades utgjorde tjugutre tusen, alla av mankön som voro en månad gamla eller därutöver. De hade nämligen icke blivit inmönstrade bland Israels barn, eftersom icke någon arvedel var given åt dem bland Israels barn.

63Dessa voro de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när dessa mönstrade Israels barn på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko. 64Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken, 65ty om dem hade HERREN sagt: »De skola döden dö i öknen.» Därför var ingen kvar av dem, förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 25
Top of Page
Top of Page