1 Mosebok 10
Norsk (1930)
1Dette er de ætter som stammer fra Noahs sønner Sem, Kam og Jafet: De fikk sønner efter vannflommen.

2Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Mesek og Tiras. 3Og Gomers sønner var Askenas og Rifat og Togarma. 4Og Javans sønner var Elisa og Tarsis, Kittim og Dodanim. 5Fra disse bredte de som bor på hedningenes kyster, sig ut i sine land, med sine forskjellige tungemål, efter sine ætter, i sine folkeslag.

6Og Kams sønner var Kus og Misra'im og Put og Kana'an. 7Og Kus' sønner var Seba og Havila og Sabta og Raema og Sabteka, og Raemas sønner var Sjeba og Dedan. 8Og Kus fikk sønnen Nimrod; han var den første som fikk stort velde på jorden. 9Han var en veldig jeger for Herrens åsyn; derfor sier folk: En veldig jeger for Herrens åsyn som Nimrod. 10Først hersket han over Babel og Erek og Akkad og Kalne i landet Sinear. 11Fra dette land drog han ut til Assur og bygget Ninive og Rehobot-Ir og Kalah 12og Resen mellem Ninive og Kalah; dette er den store stad. 13Og Misra'im blev stamfar til luderne og anamerne og lehaberne og naftuherne 14og patruserne og kasluherne, som filistrene er kommet fra, og kaftorerne.

15Og Kana'an blev far til Sidon, som var hans førstefødte, og til Het 16og til jebusittene og amorittene og girgasittene 17og hevittene og arkittene og sinittene 18og arvadittene og semarittene og hamatittene; siden bredte kana'anittenes ætter sig videre ut. 19Og kana'anittenes grense gikk fra Sidon bortimot Gerar like til Gasa, og bortimot Sodoma og Gomorra og Adma og Sebo'im like til Lesa. 20Dette var Kams barn, efter sine ætter, med sine tungemål, i sine land, i sine folkeslag.

21Også Sem fikk barn; han var stamfar til alle Ebers barn og var den eldste bror av Jafet. 22Sems sønner var Elam og Assur og Arpaksad og Lud og Aram. 23Og Arams sønner var Us og Hul og Geter og Mas. 24Og Arpaksad fikk sønnen Salah, og Salah fikk sønnen Eber. 25Og Eber fikk to sønner; den ene hette Peleg, for i hans dager blev menneskene spredt over jorden; og hans bror hette Joktan. 26Og Joktan blev far til Almodad og Salef og Hasarmavet og Jarah 27og Hadoram og Usal og Dikla 28og Obal og Abimael og Sjeba 29og Ofir og Havila og Jobab; alle disse var Joktans sønner. 30De hadde sine bosteder i fjellbygdene i øst fra Mesa bortimot Sefar. 31Dette var Sems barn efter sine ætter, med sine tungemål, i sine land, i sine folkeslag.

32Dette var Noahs sønners ætter efter sin avstamning, i sine folkeslag; og fra dem har folkene utbredt sig på jorden efter vannflommen.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Genesis 9
Top of Page
Top of Page