σου
Englishman's Concordance
σου (sou) — 487 Occurrences

Matthew 1:20 PPro-G2S
GRK: τὴν γυναῖκά σου τὸ γὰρ
INT: [as] the wife of you that which indeed

Matthew 2:6 PPro-G2S
GRK: Ἰούδα ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται
INT: of Judah out of you for will go forth

Matthew 3:14 PPro-G2S
GRK: ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι καὶ
KJV: and comest thou to me?
INT: have by you to be baptized and

Matthew 4:6 PPro-G2S
GRK: ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ
INT: he will give orders concerning you and in

Matthew 4:6 PPro-G2S
GRK: τὸν πόδα σου
INT: the foot of you

Matthew 4:7 PPro-G2S
GRK: τὸν θεόν σου
INT: the God of you

Matthew 4:10 PPro-G2S
GRK: τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ
INT: the God of you will you worship and

Matthew 5:23 PPro-G2S
GRK: τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ
INT: the offering of you at the

Matthew 5:23 PPro-G2S
GRK: ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι
INT: the brother of you has something

Matthew 5:23 PPro-G2S
GRK: τι κατὰ σοῦ
INT: something against you

Matthew 5:24 PPro-G2S
GRK: τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ
INT: the gift of you before the

Matthew 5:24 PPro-G2S
GRK: τῷ ἀδελφῷ σου καὶ τότε
INT: to brother of you and then

Matthew 5:24 PPro-G2S
GRK: τὸ δῶρόν σου
INT: the gift of you

Matthew 5:25 PPro-G2S
GRK: τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως
INT: with adversary of you quickly while

Matthew 5:29 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς
INT: the eye of you right

Matthew 5:29 PPro-G2S
GRK: βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει γάρ
INT: cast [it] from you it is better indeed

Matthew 5:29 PPro-G2S
GRK: τῶν μελῶν σου καὶ μὴ
INT: of the members of you and not

Matthew 5:29 PPro-G2S
GRK: τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς
INT: the body of you be cast into

Matthew 5:30 PPro-G2S
GRK: ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει
INT: the right of you hand cause to stumble

Matthew 5:30 PPro-G2S
GRK: βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει γάρ
INT: cast [it] from you it is better indeed

Matthew 5:30 PPro-G2S
GRK: τῶν μελῶν σου καὶ μὴ
INT: of the members of you and not

Matthew 5:30 PPro-G2S
GRK: τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν
INT: the body of you into hell

Matthew 5:33 PPro-G2S
GRK: τοὺς ὅρκους σου
INT: the oaths of you

Matthew 5:36 PPro-G2S
GRK: τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς ὅτι
INT: the head of you shall you swear because

Matthew 5:39 PPro-G2S
GRK: δεξιὰν σιαγόνα σου στρέψον αὐτῷ
INT: right cheek of you turn to him

Matthew 5:40 PPro-G2S
GRK: τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν ἄφες
INT: the tunic of you take yield

Matthew 5:42 PPro-G2S
GRK: θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ
INT: him that wishes from you to borrow not

Matthew 5:43 PPro-G2S
GRK: τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις
INT: neighbor of you and hate

Matthew 5:43 PPro-G2S
GRK: τὸν ἐχθρόν σου
INT: enemy of you

Matthew 6:2 PPro-G2S
GRK: σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου ὥσπερ οἱ
INT: do sound a trumpet before you as the

Matthew 6:3 PPro-G2S
GRK: σοῦ δὲ ποιοῦντος
INT: you moreover when you do

Matthew 6:3 PPro-G2S
GRK: ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ
INT: the left [hand] of you what does

Matthew 6:3 PPro-G2S
GRK: ἡ δεξιά σου
INT: the right hand of you

Matthew 6:4 PPro-G2S
GRK: ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη
INT: so that might be your giving

Matthew 6:4 PPro-G2S
GRK: ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων
INT: the Father of you who sees

Matthew 6:6 PPro-G2S
GRK: τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας
INT: the room of you and having shut

Matthew 6:6 PPro-G2S
GRK: τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ
INT: the door of you pray to

Matthew 6:6 PPro-G2S
GRK: τῷ πατρί σου τῷ ἐν
INT: to Father of you who [is] in

Matthew 6:6 PPro-G2S
GRK: ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων
INT: the Father of you who sees

Matthew 6:9 PPro-G2S
GRK: τὸ ὄνομά σου
INT: the name of you

Matthew 6:10 PPro-G2S
GRK: ἡ βασιλεία σου γενηθήτω τὸ
INT: the kingdom of you let be done the

Matthew 6:10 PPro-G2S
GRK: τὸ θέλημά σου ὡς ἐν
INT: the will of you as in

Matthew 6:13 Ppro-G2S
GRK: πονηροῦ ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ
INT: evil For yours is the

Matthew 6:17 PPro-G2S
GRK: νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν
INT: fasting anoint your head

Matthew 6:17 PPro-G2S
GRK: τὸ πρόσωπόν σου νίψαι
INT: the face of you wash

Matthew 6:18 PPro-G2S
GRK: τῷ πατρί σου τῷ ἐν
INT: to Father your who [is] in

Matthew 6:18 PPro-G2S
GRK: ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων
INT: the Father of you who sees

Matthew 6:21 PPro-G2S
GRK: ὁ θησαυρός σου ἐκεῖ ἔσται
INT: the treasure of you there will be

Matthew 6:21 PPro-G2S
GRK: ἡ καρδία σου
INT: the heart of you

Matthew 6:22 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ὅλον
INT: the eye of you clear [the] whole

Matthew 6:22 PPro-G2S
GRK: τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται
INT: body of you light will be

Matthew 6:23 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ
INT: the eye of you bad be

Matthew 6:23 PPro-G2S
GRK: τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται
INT: the body of you dark will be

Matthew 7:3 PPro-G2S
GRK: τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν δὲ
INT: the brother of you and

Matthew 7:4 PPro-G2S
GRK: τῷ ἀδελφῷ σου Ἄφες ἐκβάλω
INT: to the brother of you Allow [that] I might cast out

Matthew 7:4 PPro-G2S
GRK: τοῦ ὀφθαλμοῦ σου καὶ ἰδοὺ
INT: the eye of you and behold

Matthew 7:4 PPro-G2S
GRK: τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ
INT: the eye of you

Matthew 7:5 PPro-G2S
GRK: τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν
INT: the eye of you the beam

Matthew 7:5 PPro-G2S
GRK: τοῦ ἀδελφοῦ σου
INT: of the brother of you

Matthew 9:2 PPro-G2S
GRK: τέκνον ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
INT: son have been forgiven you the sins

Matthew 9:5 PPro-G2S
GRK: εἰπεῖν Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
INT: to say Have been forgiven you [your] sins

Matthew 9:6 PPro-G2S
GRK: ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην
INT: Having arisen take up your mat

Matthew 9:6 PPro-G2S
GRK: τὸν οἶκόν σου
INT: the house of you

Matthew 9:14 PPro-G2S
GRK: δὲ μαθηταὶ σοῦ οὐ νηστεύουσιν
INT: however disciples of you not fast

Matthew 9:18 PPro-G2S
GRK: τὴν χεῖρά σου ἐπ' αὐτήν
INT: the hand of you upon her

Matthew 9:22 PPro-G2S
GRK: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
INT: the faith of you has cured you

Matthew 11:10 PPro-G2S
GRK: πρὸ προσώπου σου ὃς κατασκευάσει
INT: before [the] face of you who will prepare

Matthew 11:10 PPro-G2S
GRK: τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου
INT: the way of you before you

Matthew 11:10 PPro-G2S
GRK: σου ἔμπροσθέν σου
INT: of you before you

Matthew 11:26 PPro-G2S
GRK: ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
INT: it was before you

Matthew 12:2 PPro-G2S
GRK: οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ
INT: the disciples of you are doing what

Matthew 12:13 PPro-G2S
GRK: ἀνθρώπῳ Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα
INT: man Stretch out your hand

Matthew 12:37 PPro-G2S
GRK: τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ
INT: the words of you you will be justified and

Matthew 12:37 PPro-G2S
GRK: τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ
INT: the words of you you will be condemned

Matthew 12:38 PPro-G2S
GRK: θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν
INT: we wish from you a sign to see

Matthew 12:47 Ppro-G2S
GRK: ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ
INT: the mother of you and the

Matthew 12:47 Ppro-G2S
GRK: οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν
INT: the brothers of you outside are standing

Matthew 15:2 PPro-G2S
GRK: οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν
INT: the disciples of you break the

Matthew 15:28 PPro-G2S
GRK: γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις
INT: woman great [is] of you the faith

Matthew 17:16 PPro-G2S
GRK: τοῖς μαθηταῖς σου καὶ οὐκ
INT: to the disciples of you and not

Matthew 17:27 PPro-G2S
GRK: ἐμοῦ καὶ σοῦ
INT: me and you

Matthew 18:8 PPro-G2S
GRK: ἡ χείρ σου ἢ ὁ
INT: the hand of you or the

Matthew 18:8 PPro-G2S
GRK: ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε
INT: the foot of you cause to sin you

Matthew 18:8 PPro-G2S
GRK: βάλε ἀπὸ σοῦ καλόν σοί
INT: cast [them] from you better for you

Matthew 18:9 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε
INT: the eye of you cause to sin you

Matthew 18:9 PPro-G2S
GRK: βάλε ἀπὸ σοῦ καλόν σοί
INT: cast [it] from you good for you

Matthew 18:15 PPro-G2S
GRK: ὁ ἀδελφός σου ὕπαγε ἔλεγξον
INT: the brother of you go reprove

Matthew 18:15 PPro-G2S
GRK: αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ
INT: him between you and him

Matthew 18:15 PPro-G2S
GRK: μόνου ἐάν σου ἀκούσῃ ἐκέρδησας
INT: alone If you he will hear you have gained

Matthew 18:15 PPro-G2S
GRK: τὸν ἀδελφόν σου
INT: the brother of you

Matthew 18:16 PPro-G2S
GRK: παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα
INT: take with you more one

Matthew 18:33 PPro-G2S
GRK: τὸν σύνδουλόν σου ὡς κἀγὼ
INT: the fellow servant of you as also I

Matthew 19:19 PPro-G2S
GRK: τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
INT: neighbor of you as yourself

Matthew 19:21 PPro-G2S
GRK: ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα
INT: go sell your possessions

Matthew 20:15 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν
INT: the eye of you envious Is

Matthew 20:21 Ppro-G2S
GRK: ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς
INT: on [the] right hand of you and one

Matthew 20:21 PPro-G2S
GRK: ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ
INT: on [the] left hand of you in the

Matthew 20:21 PPro-G2S
GRK: τῇ βασιλείᾳ σου
INT: the kingdom of you

Matthew 21:5 PPro-G2S
GRK: ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι
INT: the king of you comes to you

Matthew 21:19 PPro-G2S
GRK: μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται
INT: no more of you fruit let there be

Matthew 22:37 PPro-G2S
GRK: τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ
INT: the God of you with all

Matthew 22:37 PPro-G2S
GRK: τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν
INT: the heart of you and with

Matthew 22:37 PPro-G2S
GRK: τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν
INT: the soul of you and with

Matthew 22:37 PPro-G2S
GRK: τῇ διανοίᾳ σου
INT: the mind of you

Matthew 22:39 PPro-G2S
GRK: τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
INT: the neighbor of you as yourself

Matthew 22:44 PPro-G2S
GRK: τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν
INT: the enemies of you [as] a footstool for the

Matthew 22:44 PPro-G2S
GRK: τῶν ποδῶν σου
INT: for the feet of you

Matthew 23:37 PPro-G2S
GRK: τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον
INT: the children of you in which way

Matthew 25:21 PPro-G2S
GRK: τοῦ κυρίου σου
INT: of the master of you

Matthew 25:23 PPro-G2S
GRK: τοῦ κυρίου σου
INT: of the master of you

Matthew 25:25 PPro-G2S
GRK: τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ
INT: the talent of you in the

Matthew 26:42 PPro-G2S
GRK: τὸ θέλημά σου
INT: the will of you

Matthew 26:52 PPro-G2S
GRK: τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν
INT: the sword of you into the

Matthew 26:62 PPro-G2S
GRK: τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν
INT: What these you do witness against

Matthew 26:73 PPro-G2S
GRK: ἡ λαλιά σου δῆλόν σε
INT: the speech of you away you

Matthew 27:13 PPro-G2S
GRK: ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσιν
INT: Hear you how many things you they witness against

Mark 1:2 PPro-G2S
GRK: πρὸ προσώπου σου ὃς κατασκευάσει
INT: before face of you who will prepare

Mark 1:2 PPro-G2S
GRK: τὴν ὁδόν σου
INT: the way of you

Mark 1:44 PPro-G2S
GRK: τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν
INT: the cleansing of you what commanded

Mark 2:5 PPro-G2S
GRK: Τέκνον ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
INT: Son have been forgiven of you the sins

Mark 2:9 PPro-G2S
GRK: παραλυτικῷ Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
INT: paralytic Have been forgiven of you the sins

Mark 2:9 PPro-G2S
GRK: τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει
INT: the mat of you and walk

Mark 2:11 PPro-G2S
GRK: τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε
INT: the mat of you and go

Mark 2:11 PPro-G2S
GRK: τὸν οἶκόν σου
INT: the home of you

Mark 3:5 PPro-G2S
GRK: τὴν χεῖρά σου καὶ ἐξέτεινεν
INT: the hand of you And he stretched out [it]

Mark 3:32 PPro-G2S
GRK: ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ
INT: the mother of you and the

Mark 3:32 PPro-G2S
GRK: οἱ ἀδελφοί σου καὶ αἱ
INT: the brothers of you and the

Mark 3:32 Ppro-G2S
GRK: αἱ ἀδελφαί σου ἔξω ζητοῦσίν
INT: the sister of you outside seek

Mark 5:19 PPro-G2S
GRK: τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς
INT: the home of you to

Mark 5:34 PPro-G2S
GRK: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
INT: the faith of you has healed you

Mark 5:34 PPro-G2S
GRK: τῆς μάστιγός σου
INT: the affliction of you

Mark 5:35 PPro-G2S
GRK: Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν τί
INT: the daughter of you is dead why

Mark 6:18 PPro-G2S
GRK: τοῦ ἀδελφοῦ σου
INT: of the brother of you

Mark 7:5 PPro-G2S
GRK: οἱ μαθηταί σου κατὰ τὴν
INT: the disciples of you according to the

Mark 7:10 PPro-G2S
GRK: τὸν πατέρα σου καὶ τὴν
INT: the Father of you and the

Mark 7:10 PPro-G2S
GRK: τὴν μητέρα σου καί Ὁ
INT: the mother of you and He who

Mark 7:29 PPro-G2S
GRK: τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον
INT: the daughter of you the demon

Mark 9:18 PPro-G2S
GRK: τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ
INT: to the to disciples of you that it

Mark 9:38 PPro-G2S
GRK: τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια
INT: the name of you casting out demons

Mark 9:43 PPro-G2S
GRK: ἡ χείρ σου ἀπόκοψον αὐτήν
INT: the hand of you cut off it

Mark 9:45 PPro-G2S
GRK: ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε
INT: the foot of you should cause to stumble you

Mark 9:47 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε
INT: the eye of you should cause to stumble you

Mark 10:19 PPro-G2S
GRK: τὸν πατέρα σου καὶ τὴν
INT: the Father of you and the

Mark 10:37 PPro-G2S
GRK: ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν
INT: that one of [us] at your right hand

Mark 10:37 PPro-G2S
GRK: τῇ δόξῃ σου
INT: the glory of you

Mark 10:52 PPro-G2S
GRK: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
INT: the faith of you has healed you

Mark 11:14 PPro-G2S
GRK: αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν
INT: age of you not one fruit

Mark 12:30 PPro-G2S
GRK: τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης
INT: God of you with all

Mark 12:30 PPro-G2S
GRK: τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ
INT: the heart of you and with

Mark 12:30 PPro-G2S
GRK: τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ
INT: the soul of you and with

Mark 12:30 PPro-G2S
GRK: τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ
INT: the mind of you and with

Mark 12:30 PPro-G2S
GRK: τῆς ἰσχύος σου
INT: the strength of you

Mark 12:31 PPro-G2S
GRK: τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
INT: the neighbor of you as yourself

Mark 12:36 PPro-G2S
GRK: τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν
INT: of the enemies of you [as] a footstool of the

Mark 12:36 PPro-G2S
GRK: τῶν ποδῶν σου
INT: of the feet of you

Mark 14:60 PPro-G2S
GRK: τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν
INT: What [is it] these you testify against

Mark 14:70 Ppro-G2S
GRK: ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει
INT: the speech of you agrees

Mark 15:4 PPro-G2S
GRK: ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν
INT: See of how many things you they witness against

Luke 1:13 PPro-G2S
GRK: ἡ δέησίς σου καὶ ἡ
INT: the prayer of you and the

Luke 1:13 PPro-G2S
GRK: ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει
INT: the wife of you Elizabeth will bear

Luke 1:28 PPro-G2S
GRK: κύριος μετὰ σοῦ
KJV: thee: blessed [art] thou among women.
INT: Lord [is] with you

Luke 1:36 PPro-G2S
GRK: ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ
INT: who relative of you also she

Luke 1:38 PPro-G2S
GRK: τὸ ῥῆμά σου καὶ ἀπῆλθεν
INT: the word of you And departed

Luke 1:42 PPro-G2S
GRK: τῆς κοιλίας σου
INT: of the womb of you

Luke 1:44 PPro-G2S
GRK: τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ
INT: of the greeting of you into the

Luke 1:61 PPro-G2S
GRK: τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται
INT: the relatives of you who is called

Luke 2:29 PPro-G2S
GRK: τὸν δοῦλόν σου δέσποτα κατὰ
INT: the servant of you Master according to

Luke 2:29 PPro-G2S
GRK: τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ
INT: the word of you in peace

Luke 2:30 PPro-G2S
GRK: τὸ σωτήριόν σου
INT: the salvation of you

Luke 2:32 PPro-G2S
GRK: δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ
INT: glory to [the] people of you Israel

Luke 2:35 PPro-G2S
GRK: καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς
INT: and of you also of her

Luke 2:48 PPro-G2S
GRK: ὁ πατήρ σου καὶ κἀγὼ
INT: the father of you and I also

Luke 4:7 PPro-G2S
GRK: ἐμοῦ ἔσται σοῦ πᾶσα
INT: me will be yours all things

Luke 4:8 PPro-G2S
GRK: τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ
INT: God of you You will worship and

Luke 4:10 PPro-G2S
GRK: ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι
INT: he will give orders concerning you to guard

Luke 4:11 PPro-G2S
GRK: τὸν πόδα σου
INT: the foot of you

Luke 4:12 PPro-G2S
GRK: τὸν θεόν σου
INT: the God of you

Luke 4:23 PPro-G2S
GRK: τῇ πατρίδι σου
INT: the hometown of you

Luke 5:5 PPro-G2S
GRK: τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ
INT: the word of you I will let down the

Luke 5:14 PPro-G2S
GRK: τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν
INT: the cleansing of you as commanded

Luke 5:20 PPro-G2S
GRK: αἱ ἁμαρτίαι σου
INT: the sins of you

Luke 5:23 PPro-G2S
GRK: αἱ ἁμαρτίαι σου ἢ εἰπεῖν
INT: the sins of you or to say

Luke 5:24 PPro-G2S
GRK: τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς
INT: the mat of you go to

Luke 5:24 PPro-G2S
GRK: τὸν οἶκόν σου
INT: the house of you

Luke 6:10 PPro-G2S
GRK: τὴν χεῖρά σου ὁ δὲ
INT: the hand of you moreover

Luke 6:29 PPro-G2S
GRK: τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον
INT: him who takes away your cloak

Luke 6:41 PPro-G2S
GRK: τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν δὲ
INT: of the brother of you and

Luke 6:42 PPro-G2S
GRK: τῷ ἀδελφῷ σου Ἀδελφέ ἄφες
INT: to brother of you Brother Let [that]

Luke 6:42 PPro-G2S
GRK: τῷ ὀφθαλμῷ σου αὐτὸς τὴν
INT: the eye of you yourself the

Luke 6:42 PPro-G2S
GRK: τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν οὐ
INT: the eye of you beam not

Luke 6:42 PPro-G2S
GRK: τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ καὶ τότε
INT: the eye of you and then

Luke 6:42 PPro-G2S
GRK: τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν
INT: of the brother of you to cast out

Luke 7:27 PPro-G2S
GRK: πρὸ προσώπου σου ὃς κατασκευάσει
INT: before [the] face of you who will prepare

Luke 7:27 PPro-G2S
GRK: τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου
INT: the way of you before you

Luke 7:27 PPro-G2S
GRK: σου ἔμπροσθέν σου
INT: of you before you

Luke 7:44 PPro-G2S
GRK: γυναῖκα εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν
INT: woman I entered of you into the

Luke 7:48 PPro-G2S
GRK: αὐτῇ Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι
INT: to her Forgiven have been your sins

Luke 7:50 PPro-G2S
GRK: Ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
INT: the faith of you has saved you

Luke 8:20 PPro-G2S
GRK: Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ
INT: the mother of you and the

Luke 8:20 PPro-G2S
GRK: οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω
INT: the brothers of you are standing outside

Luke 8:28 PPro-G2S
GRK: ὑψίστου δέομαί σου μή με
INT: Most High I implore of you not me

Luke 8:39 PPro-G2S
GRK: τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ
INT: the house of you and relate

Luke 8:48 PPro-G2S
GRK: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
INT: the faith of you has healed you

Luke 8:49 PPro-G2S
GRK: ἡ θυγάτηρ σου μηκέτι σκύλλε
INT: the daughter of you not trouble

Luke 9:38 PPro-G2S
GRK: Διδάσκαλε δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ
INT: Teacher I implore you look upon

Luke 9:40 PPro-G2S
GRK: τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν
INT: the disciples of you that they might cast out

Luke 9:41 PPro-G2S
GRK: τὸν υἱόν σου
INT: the son of you

Luke 9:49 PPro-G2S
GRK: τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια
INT: the name of you casting out demons

Luke 10:17 PPro-G2S
GRK: τῷ ὀνόματί σου
INT: the name of you

Luke 10:21 PPro-G2S
GRK: ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
INT: was it before you

Luke 10:27 PPro-G2S
GRK: τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης
INT: the God of you with all

Luke 10:27 PPro-G2S
GRK: τῆς καρδίας σου καὶ ἐν
INT: the heart of you and with

Luke 10:27 PPro-G2S
GRK: τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν
INT: the soul of you and with

Luke 10:27 PPro-G2S
GRK: τῇ ἰσχύι σου καὶ ἐν
INT: the strength of you and with

Luke 10:27 PPro-G2S
GRK: τῇ διανοίᾳ σου καὶ τὸν
INT: the mind of you and the

Luke 10:27 PPro-G2S
GRK: τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
INT: the neighbor of you as yourself

Luke 11:2 PPro-G2S
GRK: τὸ ὄνομά σου ἐλθέτω ἡ
INT: the name of you let come the

Luke 11:2 PPro-G2S
GRK: ἡ βασιλεία σου γενηθήτω τὸ
INT: the kingdom of you let be done the

Luke 11:2 Ppro-G2S
GRK: τὸ θέλημά σου ὡς ἐν
INT: the will of you as in

Luke 11:34 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου ὅταν ὁ
INT: the eye of you when the

Luke 11:34 PPro-G2S
GRK: ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ
INT: the eye of you clear be

Luke 11:34 PPro-G2S
GRK: τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν
INT: the body of you light is

Luke 11:34 PPro-G2S
GRK: τὸ σῶμά σου σκοτεινόν
INT: the body of you [is] dark

Luke 11:36 PPro-G2S
GRK: τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν
INT: the body of you full [is] of light

Luke 12:20 PPro-G2S
GRK: τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ
INT: the soul of you is required of

Luke 12:20 PPro-G2S
GRK: ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ ἃ δὲ
INT: is required of you what moreover

Luke 12:58 PPro-G2S
GRK: τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ' ἄρχοντα
INT: the adversary of you before a magistrate

Luke 13:12 PPro-G2S
GRK: τῆς ἀσθενείας σου
INT: the sickness of you

Luke 13:26 PPro-G2S
GRK: Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν
INT: We ate in presence of you and drank

Luke 13:34 PPro-G2S
GRK: τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον
INT: those children of you that way

Luke 14:8 PPro-G2S
GRK: ποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος
INT: ever [one] more honorable than you might have been invited

Luke 14:12 PPro-G2S
GRK: τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς
INT: friends of you nor the

Luke 14:12 PPro-G2S
GRK: τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς
INT: the brothers of you nor the

Luke 14:12 PPro-G2S
GRK: τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας
INT: the relatives of you nor neighbors

Luke 15:18 PPro-G2S
GRK: καὶ ἐνώπιόν σου
INT: and before you

Luke 15:19 PPro-G2S
GRK: κληθῆναι υἱός σου ποίησόν με
INT: to be called son of you make me

Luke 15:19 PPro-G2S
GRK: τῶν μισθίων σου
INT: of the servants of you

Luke 15:21 PPro-G2S
GRK: καὶ ἐνώπιόν σου οὐκέτι εἰμὶ
INT: and before you no longer am I

Luke 15:21 PPro-G2S
GRK: κληθῆναι υἱός σου ποίησόν με
INT: to be called son of you make me

Luke 15:21 PPro-G2S
GRK: τῶν μισθίων σου
INT: of the hired servants of you

Luke 15:27 PPro-G2S
GRK: Ὁ ἀδελφός σου ἥκει καὶ
INT: the brother of you is come and

Luke 15:27 PPro-G2S
GRK: ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον
INT: the father of you the calf

Luke 15:29 PPro-G2S
GRK: οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον καὶ
INT: never a commandment of you I disobeyed and

Luke 15:30 PPro-G2S
GRK: ὁ υἱός σου οὗτος ὁ
INT: the son of you this the [one]

Luke 15:30 PPro-G2S
GRK: ὁ καταφαγών σου τὸν βίον
INT: the [one] having devoured your living

Luke 15:32 PPro-G2S
GRK: ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς
INT: the brother of you this dead

Luke 16:2 PPro-G2S
GRK: ἀκούω περὶ σοῦ ἀπόδος τὸν
INT: I hear concerning you give the

Luke 16:2 PPro-G2S
GRK: τῆς οἰκονομίας σου οὐ γὰρ
INT: of the stewardship of you not indeed

Luke 16:6 PPro-G2S
GRK: αὐτῷ Δέξαι σου τὰ γράμματα
INT: to him Take your the bill

Luke 16:7 PPro-G2S
GRK: αὐτῷ Δέξαι σου τὰ γράμματα
INT: to him Take your bill

Luke 16:25 PPro-G2S
GRK: τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ
KJV: remember that thou in thy
INT: the [things] good of you in the

Luke 16:25 PPro-G2S
GRK: τῇ ζωῇ σου καὶ Λάζαρος
KJV: and thou art tormented.
INT: the life of you and Lazarus

Luke 17:3 PPro-G2S
GRK: ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῷ
INT: the brother of you rebuke him

Luke 17:19 PPro-G2S
GRK: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
INT: the faith of you has cured you

Luke 18:20 PPro-G2S
GRK: τὸν πατέρα σου καὶ τὴν
INT: the Father of you and the

Luke 18:42 PPro-G2S
GRK: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
INT: the faith of you has healed you

Luke 19:5 PPro-G2S
GRK: τῷ οἴκῳ σου δεῖ με
INT: the house of you it behoves me

Luke 19:16 PPro-G2S
GRK: ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο
INT: the mina of you ten has produced

Luke 19:18 PPro-G2S
GRK: Ἡ μνᾶ σου κύριε ἐποίησεν
INT: the mina of you Lord has made

Luke 19:20 PPro-G2S
GRK: ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον
INT: the mina of you which I kept

Luke 19:22 PPro-G2S
GRK: τοῦ στόματός σου κρίνω σε
INT: the mouth of you I will judge you

Luke 19:39 PPro-G2S
GRK: τοῖς μαθηταῖς σου
INT: the disciples of you

Luke 19:42 PPro-G2S
GRK: ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου
INT: from eyes of you

Luke 19:43 PPro-G2S
GRK: οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι
INT: the enemies of you a barricade you

Luke 19:44 PPro-G2S
GRK: τὰ τέκνα σου ἐν σοί
INT: the children of you in you

Luke 19:44 PPro-G2S
GRK: τῆς ἐπισκοπῆς σου
INT: the of visitation of you

Luke 20:43 PPro-G2S
GRK: τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν
INT: the enemies of you [as] a footstool of the

Luke 20:43 PPro-G2S
GRK: τῶν ποδῶν σου
INT: of the feet of you

Luke 22:32 PPro-G2S
GRK: ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ
KJV: when thou art converted,
INT: begged for you that not

Luke 22:32 PPro-G2S
GRK: ἡ πίστις σου καὶ σύ
INT: the faith of you and you

Luke 22:32 PPro-G2S
GRK: τοὺς ἀδελφούς σου
INT: the brothers of you

Luke 22:33 PPro-G2S
GRK: Κύριε μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι
INT: Lord with you ready I am

Luke 23:42 PPro-G2S
GRK: τὴν βασιλείαν σου
INT: the kingdom of you

Luke 23:46 PPro-G2S
GRK: εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ
INT: into [the] hands of you I will commit the

John 2:17 PPro-G2S
GRK: τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με
INT: of the house of you will consume me

John 3:26 PPro-G2S
GRK: ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ
KJV: to whom thou barest witness,
INT: was with you beyond the

John 4:16 PPro-G2S
GRK: Ὕπαγε φώνησόν σου τὸν ἄνδρα
INT: Go call of you the husband

John 4:18 PPro-G2S
GRK: οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ τοῦτο
INT: not is your husband this

John 4:50 PPro-G2S
GRK: ὁ υἱός σου ζῇ ἐπίστευσεν
INT: the son of you lives believed

John 4:53 PPro-G2S
GRK: Ὁ υἱός σου ζῇ καὶ
INT: the son of you lives And

John 5:8 PPro-G2S
GRK: τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει
INT: the mat of you and walk

John 5:10 Ppro-G2S
GRK: τὸν κράβαττον σου
INT: the mat of you

John 5:11 PPro-G2S
GRK: τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει
INT: the mat of you and walk

John 7:3 PPro-G2S
GRK: οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ
INT: the disciples of you may see of you

John 7:3 PPro-G2S
GRK: σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ ἔργα
INT: of you may see of you the works

John 8:13 PPro-G2S
GRK: ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν
INT: the testimony of you not is

John 8:19 PPro-G2S
GRK: ὁ πατήρ σου ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
INT: the Father of you Answered Jesus

John 9:10 PPro-G2S
GRK: οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί
INT: so were opened of you the eyes

John 9:17 PPro-G2S
GRK: ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς
INT: for he opened of you the eyes

John 9:26 PPro-G2S
GRK: πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς
INT: how opened he of you the eyes

John 9:37 PPro-G2S
GRK: λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν
INT: speaks with you he is

John 11:23 PPro-G2S
GRK: ὁ ἀδελφός σου
INT: the brother of you

John 12:15 PPro-G2S
GRK: ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος
INT: the king of you comes sitting

John 12:28 PPro-G2S
GRK: πάτερ δόξασόν σου τὸ ὄνομα
INT: Father glorify of you the name

John 13:37 PPro-G2S
GRK: μου ὑπὲρ σοῦ θήσω
INT: of me for you I will lay down

John 13:38 PPro-G2S
GRK: Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ
INT: the life of you for me

John 17:1 PPro-G2S
GRK: ὥρα δόξασόν σου τὸν υἱόν
INT: hour glorify your Son

John 17:6 PPro-G2S
GRK: Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα
INT: I revealed your name

John 17:6 PPro-G2S
GRK: τὸν λόγον σου τετήρηκαν
INT: the word of you they have kept

John 17:7 PPro-G2S
GRK: μοι παρὰ σοῦ εἰσίν
INT: me of you are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page