ὑμᾶς
Englishman's Concordance
ὑμᾶς (hymas) — 438 Occurrences

Matthew 3:11 PPro-A2P
GRK: ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν
INT: I indeed you baptize with

Matthew 3:11 PPro-A2P
GRK: βαστάσαι αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν
INT: to carry he you will baptize with [the]

Matthew 4:19 PPro-A2P
GRK: καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων
INT: and I will make you fishers of men

Matthew 5:11 PPro-A2P
GRK: ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν
INT: when they shall insult you and shall persecute [you]

Matthew 5:44 PPro-A2P
GRK: τῶν διωκόντων ὑμᾶς εὐλογειτε τοὺς
INT: those who persecute you bless those who

Matthew 5:44 Ppro-A2P
GRK: τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς καλῶς ποιεῖτε
INT: those who curse you good do

Matthew 5:44 Ppro-A2P
GRK: τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς
INT: to those who hate you

Matthew 5:46 PPro-A2P
GRK: τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς τίνα μισθὸν
INT: those who love you what reward

Matthew 6:8 PPro-A2P
GRK: πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν
INT: before you ask him

Matthew 6:30 PPro-A2P
GRK: πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι
INT: much more you O [you] of little faith

Matthew 7:6 PPro-A2P
GRK: στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς
INT: having turned they tear to pieces you

Matthew 7:15 PPro-A2P
GRK: ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν
INT: come to you in clothing

Matthew 7:23 PPro-A2P
GRK: Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς ἀποχωρεῖτε ἀπ'
INT: Never knew I you depart you from

Matthew 10:13 PPro-A2P
GRK: ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω
INT: of you to you let return

Matthew 10:14 PPro-A2P
GRK: μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ
INT: not will receive you nor will hear

Matthew 10:16 PPro-A2P
GRK: ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα
INT: I send forth you as sheep

Matthew 10:17 PPro-A2P
GRK: παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια
INT: they will deliver indeed you into courts

Matthew 10:17 PPro-A2P
GRK: αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς
INT: of them they will flog you

Matthew 10:19 PPro-A2P
GRK: δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς μὴ μεριμνήσητε
INT: moreover they betray you not be anxious

Matthew 10:23 PPro-A2P
GRK: δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ
INT: moreover they persecute you in the

Matthew 10:40 PPro-A2P
GRK: Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται
INT: He that receives you me receives

Matthew 11:28 PPro-A2P
GRK: κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς
INT: and I will give rest you

Matthew 11:29 PPro-A2P
GRK: μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ μάθετε
INT: of me upon you and learn

Matthew 12:28 PPro-A2P
GRK: ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία
INT: has come upon you the kingdom

Matthew 21:24 PPro-A2P
GRK: αὐτοῖς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον
INT: to them Will ask you I also thing

Matthew 21:31 PPro-A2P
GRK: πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν
INT: prostitutes go before you into the

Matthew 21:32 PPro-A2P
GRK: Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ
INT: John to you in [the] way

Matthew 23:34 PPro-A2P
GRK: ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ
INT: send to you prophets and

Matthew 23:35 PPro-A2P
GRK: ἔλθῃ ἐφ' ὑμᾶς πᾶν αἷμα
INT: should come upon you all [the] blood

Matthew 24:4 PPro-A2P
GRK: μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
INT: lest any one you mislead

Matthew 24:9 PPro-A2P
GRK: τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλίψιν
INT: Then will they deliver you to tribulation

Matthew 24:9 PPro-A2P
GRK: καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς καὶ ἔσεσθε
INT: and will kill you and you will be

Matthew 25:12 PPro-A2P
GRK: οὐκ οἶδα ὑμᾶς
INT: not I do know you

Matthew 26:32 PPro-A2P
GRK: με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν
INT: I will go before you into

Matthew 28:7 PPro-A2P
GRK: ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν
INT: behold he goes before you into

Matthew 28:14 PPro-A2P
GRK: αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν
INT: him and you out of trouble will keep

Mark 1:8 PPro-A2P
GRK: ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι αὐτὸς
INT: I baptized you [with] water he

Mark 1:8 PPro-A2P
GRK: δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι
INT: moreover will baptize you with Spirit

Mark 1:17 PPro-A2P
GRK: καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς
INT: and I will make you to become fishers

Mark 6:11 PPro-A2P
GRK: μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν
INT: not will receive you nor hear

Mark 9:19 PPro-A2P
GRK: πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι ἕως
INT: when with you will I be until

Mark 9:41 PPro-A2P
GRK: ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος
INT: anyhow might give to drink you a cup of water

Mark 11:29 PPro-A2P
GRK: αὐτοῖς Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον
INT: to them I will ask you one thing

Mark 13:5 PPro-A2P
GRK: μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
INT: lest anyone you mislead

Mark 13:9 PPro-A2P
GRK: ἑαυτούς παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια
INT: to yourselves they will betray you to courts

Mark 13:11 PPro-A2P
GRK: ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες μὴ
INT: when they might lead away you delivering [you] up not

Mark 13:36 PPro-A2P
GRK: ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας
INT: suddenly he should find you sleeping

Mark 14:28 PPro-A2P
GRK: με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν
INT: I I will go before you into

Mark 14:49 PPro-A2P
GRK: ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ
INT: I was with you in the

Mark 16:7 PPro-A2P
GRK: ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν
INT: that he goes before you into

Luke 3:16 PPro-A2P
GRK: ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς ἔρχεται δὲ
INT: with water baptize you he comes moreover

Luke 3:16 PPro-A2P
GRK: αὐτοῦ αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν
INT: of him he you will baptize with

Luke 6:9 PPro-A2P
GRK: αὐτούς Ἐπερωτῶ ὑμᾶς εἰ ἔξεστιν
INT: them I ask you whether it is lawful

Luke 6:22 PPro-A2P
GRK: ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι
INT: when shall hate you men

Luke 6:22 PPro-A2P
GRK: ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν
INT: when they shall cut off you and shall insult [you]

Luke 6:26 PPro-A2P
GRK: ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες
INT: when well of you speak all

Luke 6:27 PPro-A2P
GRK: τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς
INT: to those who hate you

Luke 6:28 PPro-A2P
GRK: τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς προσεύχεσθε περὶ
INT: those who curse you pray for

Luke 6:28 PPro-A2P
GRK: τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς
INT: those who mistreat you

Luke 6:32 PPro-A2P
GRK: τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς ποία ὑμῖν
INT: those who love you what to you

Luke 6:33 PPro-A2P
GRK: τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς ποία ὑμῖν
INT: to those who do good to you what to you

Luke 9:5 PPro-A2P
GRK: μὴ δέχωνται ὑμᾶς ἐξερχόμενοι ἀπὸ
INT: not might receive you going forth from

Luke 9:41 PPro-A2P
GRK: ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι
INT: will I be with you and bear with

Luke 10:3 PPro-A2P
GRK: ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας
INT: Behold I send forth you as lambs

Luke 10:6 PPro-A2P
GRK: μή¦γε ἐφ' ὑμᾶς ἀνακάμψει
INT: not so to you it will return

Luke 10:8 PPro-A2P
GRK: καὶ δέχωνται ὑμᾶς ἐσθίετε τὰ
INT: and they receive you eat the things

Luke 10:9 PPro-A2P
GRK: Ἤγγικεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία
INT: Has drawn near to you the kingdom

Luke 10:10 PPro-A2P
GRK: μὴ δέχωνται ὑμᾶς ἐξελθόντες εἰς
INT: not they do receive you having gone out into

Luke 10:16 PPro-A2P
GRK: ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ
INT: he that rejects you me rejects

Luke 10:19 PPro-A2P
GRK: καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ
INT: and nothing you no not

Luke 11:20 PPro-A2P
GRK: ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία
INT: is come upon you the kingdom

Luke 12:11 PPro-A2P
GRK: δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς
INT: moreover they bring you before the

Luke 12:12 PPro-A2P
GRK: πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ
INT: Spirit will teach you in same

Luke 12:14 PPro-A2P
GRK: μεριστὴν ἐφ' ὑμᾶς
INT: arbitrator over you

Luke 12:28 PPro-A2P
GRK: πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι
INT: how much rather you O [you] of little faith

Luke 13:25 PPro-A2P
GRK: Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ
INT: not I do know you from where you are

Luke 13:27 Ppro-A2P
GRK: Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ
INT: not I do know you from where you are

Luke 13:28 PPro-A2P
GRK: τοῦ θεοῦ ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους
INT: of God you however being cast

Luke 16:9 PPro-A2P
GRK: ἐκλίπῃ δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς
INT: it fails they might receive you into the

Luke 16:26 PPro-A2P
GRK: ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται
INT: from here to you not are able

Luke 19:31 PPro-A2P
GRK: ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ
INT: if anyone you asks because of

Luke 20:3 PPro-A2P
GRK: αὐτούς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον
INT: them Will ask you I also one thing

Luke 21:12 PPro-A2P
GRK: ἐπιβαλοῦσιν ἐφ' ὑμᾶς τὰς χεῖρας
INT: they will lay upon you the hands

Luke 21:34 PPro-A2P
GRK: ἐπιστῇ ἐφ' ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ
INT: should come upon you suddenly the

Luke 22:31 PPro-A2P
GRK: Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι
INT: Satan demanded to have you for the sifting

Luke 22:35 PPro-A2P
GRK: Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου
INT: when I sent you without purse

Luke 24:44 PPro-A2P
GRK: ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν
INT: I spoke to you yet being

Luke 24:49 PPro-A2P
GRK: μου ἐφ' ὑμᾶς ὑμεῖς δὲ
INT: of me upon you you moreover

John 3:7 PPro-A2P
GRK: σοι Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν
INT: to you It is needful for you to be born anew

John 4:38 PPro-A2P
GRK: ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ
INT: I sent you to reap on which

John 5:42 PPro-A2P
GRK: ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν
INT: but I have known you that the

John 6:61 PPro-A2P
GRK: αὐτοῖς Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει
INT: to them This you does offend

John 6:70 PPro-A2P
GRK: Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα
INT: Not I you the twelve

John 7:7 PPro-A2P
GRK: κόσμος μισεῖν ὑμᾶς ἐμὲ δὲ
INT: world to hate you me however

John 8:32 PPro-A2P
GRK: ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς
INT: truth will set free you

John 8:36 PPro-A2P
GRK: ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ ὄντως
INT: the Son you shall set free indeed

John 11:15 PPro-A2P
GRK: χαίρω δι' ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε
INT: I rejoice for sake of you in order that you might believe

John 12:30 PPro-A2P
GRK: ἀλλὰ δι' ὑμᾶς
INT: but because of you

John 12:35 PPro-A2P
GRK: μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ καὶ
INT: not darkness you might overtake And

John 13:34 PPro-A2P
GRK: καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ
INT: as I loved you that also

John 14:3 PPro-A2P
GRK: καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν
INT: and will receive you to myself

John 14:18 PPro-A2P
GRK: Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς ἔρχομαι
INT: not I will leave you as orphans I am coming

John 14:18 PPro-A2P
GRK: ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
INT: I am coming to you

John 14:26 PPro-A2P
GRK: μου ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα
INT: of me he you will teach all things

John 14:26 PPro-A2P
GRK: καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ
INT: and will bring to remembrance of you all things which

John 14:28 PPro-A2P
GRK: ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς εἰ ἠγαπᾶτέ
INT: I am coming to you If you loved

John 15:9 PPro-A2P
GRK: πατήρ κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα μείνατε
INT: Father I also you loved abide

John 15:12 PPro-A2P
GRK: καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς
INT: as I loved you

John 15:15 PPro-A2P
GRK: οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους ὅτι
INT: No longer I call you servants for

John 15:15 PPro-A2P
GRK: ὁ κύριος ὑμᾶς δὲ εἴρηκα
INT: master you however I have called

John 15:16 PPro-A2P
GRK: ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς καὶ ἔθηκα
INT: I chose you and appointed

John 15:16 PPro-A2P
GRK: καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς
INT: and appointed you that you

John 15:18 PPro-A2P
GRK: ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ γινώσκετε
INT: the world you hates you know

John 15:19 PPro-A2P
GRK: ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ
INT: I chose you out of the

John 15:19 PPro-A2P
GRK: τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος
INT: this hates you the world

John 15:20 PPro-A2P
GRK: ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν εἰ
INT: they persecuted also you they will persecute if

John 15:21 PPro-A2P
GRK: ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ
INT: they will do against you on account of the

John 16:2 PPro-A2P
GRK: ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς ἀλλ' ἔρχεται
INT: Out of the synagogues they will put you but is coming

John 16:2 PPro-A2P
GRK: ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν
INT: having killed you will think [it is] service

John 16:7 PPro-A2P
GRK: ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς ἐὰν δὲ
INT: will come to you if however

John 16:7 PPro-A2P
GRK: αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς
INT: him to you

John 16:13 PPro-A2P
GRK: ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ
INT: of truth he will guide you into the

John 16:22 PPro-A2P
GRK: δὲ ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται
INT: however I will see you and will rejoice

John 16:27 PPro-A2P
GRK: πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς ὅτι ὑμεῖς
INT: Father loves you because you

John 20:21 PPro-A2P
GRK: κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς
INT: I also send you

Acts 1:8 PPro-A2P
GRK: πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς καὶ ἔσεσθέ
INT: Spirit upon you and you will be

Acts 2:22 PPro-A2P
GRK: θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ
INT: God to you by miracles and

Acts 2:29 PPro-A2P
GRK: παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ
INT: freedom to you concerning the

Acts 3:22 PPro-A2P
GRK: λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς
INT: he might say to you

Acts 3:26 PPro-A2P
GRK: αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ
INT: him blessing you in

Acts 7:43 PPro-A2P
GRK: καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος
INT: and I will remove you beyond Babylon

Acts 13:32 PPro-A2P
GRK: καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν
INT: And we to you preach the gospel the

Acts 14:15 PPro-A2P
GRK: ἄνθρωποι εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων
INT: men proclaiming the gospel to you from these

Acts 15:24 PPro-A2P
GRK: ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες
INT: went out troubled you by words upsetting

Acts 15:25 PPro-A2P
GRK: πέμψαι πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς
INT: to send to you with the

Acts 17:22 PPro-A2P
GRK: ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ
INT: that very religious you I behold

Acts 17:28 PPro-A2P
GRK: τῶν καθ' ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν
INT: of the among you poets have said

Acts 18:15 PPro-A2P
GRK: τοῦ καθ' ὑμᾶς ὄψεσθε αὐτοί
INT: which [is] among you you will see [to it] yourselves

Acts 18:21 PPro-A2P
GRK: ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ
INT: I will return to you God

Acts 19:13 PPro-A2P
GRK: λέγοντες Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν
INT: saying We adjure you [by] Jesus

Acts 19:36 PPro-A2P
GRK: δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν
INT: necessary it is for you calm to be

Acts 20:20 PPro-A2P
GRK: καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ
INT: and to teach you publicly and

Acts 20:28 PPro-A2P
GRK: ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα
INT: wherein which you the Spirit

Acts 20:29 PPro-A2P
GRK: βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι
INT: grevious among you not sparing

Acts 20:32 PPro-A2P
GRK: νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ
INT: now I commit you to God

Acts 22:1 PPro-A2P
GRK: τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας
INT: to you now defense

Acts 23:15 PPro-A2P
GRK: αὐτὸν εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας
INT: him to you as being about

Acts 24:22 PPro-A2P
GRK: τὰ καθ' ὑμᾶς
INT: the things as to you

Acts 27:22 PPro-A2P
GRK: νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν ἀποβολὴ
INT: now I exhort you to take heart loss

Acts 27:34 PPro-A2P
GRK: διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς
INT: Therefore I exhort you to take food

Acts 28:20 PPro-A2P
GRK: αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ
INT: cause I called for you to see and

Romans 1:10 PPro-A2P
GRK: ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
INT: to come to you

Romans 1:11 PPro-A2P
GRK: γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς ἵνα τι
INT: indeed to see you that some

Romans 1:11 PPro-A2P
GRK: τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς
INT: the [end] be strengthened you

Romans 1:13 PPro-A2P
GRK: θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
INT: I do wish moreover you to be ignorant brothers

Romans 1:13 PPro-A2P
GRK: ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ἐκωλύθην
INT: to come to you and was hindered

Romans 2:24 PPro-A2P
GRK: θεοῦ δι' ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν
INT: of God through you is blasphemed among

Romans 7:4 PPro-A2P
GRK: τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ τῷ
INT: to be you to another

Romans 10:19 PPro-A2P
GRK: Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ' οὐκ
INT: I will provoke to jealousy you through [those] not

Romans 10:19 PPro-A2P
GRK: ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς
INT: without understanding I will anger you

Romans 11:25 PPro-A2P
GRK: γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
INT: indeed do I wish you to be ignorant brothers

Romans 11:28 PPro-A2P
GRK: ἐχθροὶ δι' ὑμᾶς κατὰ δὲ
INT: [they are] enemies for sake of you As regards however

Romans 12:1 PPro-A2P
GRK: Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἀδελφοί διὰ
INT: I exhort therefore you brothers by

Romans 12:2 PPro-A2P
GRK: τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ
INT: to prove by you what [is] the

Romans 12:14 Ppro-A2P
GRK: τοὺς διώκοντας ὑμᾶς εὐλογεῖτε καὶ
INT: those that persecute you bless and

Romans 13:11 PPro-A2P
GRK: ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ ὕπνου
INT: [the] hour already you out of sleep

Romans 15:7 PPro-A2P
GRK: χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν
INT: Christ received you to [the] glory

Romans 15:13 PPro-A2P
GRK: ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς
INT: of hope may fill you with all joy

Romans 15:13 PPro-A2P
GRK: τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ
INT: to abound you in the

Romans 15:15 PPro-A2P
GRK: ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς διὰ τὴν
INT: as reminding you because of the

Romans 15:22 PPro-A2P
GRK: ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
INT: from coming to you

Romans 15:23 PPro-A2P
GRK: ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν
INT: to come to you for many

Romans 15:24 PPro-A2P
GRK: διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς καὶ ὑφ'
INT: going through to see you and by

Romans 15:29 PPro-A2P
GRK: ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι
INT: coming to you in fullness

Romans 15:30 PPro-A2P
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί διὰ
INT: I exhort moreover you brothers by

Romans 15:32 PPro-A2P
GRK: ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος
INT: having come to you by [the] will

Romans 16:6 PPro-A2P
GRK: ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς
INT: toiled for you

Romans 16:16 PPro-A2P
GRK: ἁγίῳ Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι
INT: holy greet you the churches

Romans 16:17 PPro-A2P
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί σκοπεῖν
INT: I exhort moreover you brothers to consider

Romans 16:19 PPro-A2P
GRK: θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν
INT: I wish however you wise indeed

Romans 16:21 PPro-A2P
GRK: Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ
INT: greets you Timothy the

Romans 16:22 PPro-A2P
GRK: ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος
INT: greet you I Tertius

Romans 16:23 PPro-A2P
GRK: ἀσπάζεται ὑμᾶς Γαῖος ὁ
INT: Greets you Gaius the

Romans 16:23 PPro-A2P
GRK: ἐκκλησίας ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ
INT: church Greets you Erastus the

Romans 16:25 PPro-A2P
GRK: δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ
INT: moreover is able you to strengthen according to

1 Corinthians 1:7 PPro-A2P
GRK: ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι
INT: so that you not are lacking

1 Corinthians 1:8 PPro-A2P
GRK: καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους
INT: also will confirm you to [the] end

1 Corinthians 1:10 PPro-A2P
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί διὰ
INT: I exhort moreover you brothers by

1 Corinthians 2:1 PPro-A2P
GRK: ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφοί ἦλθον
INT: having come to you brothers came

1 Corinthians 2:3 PPro-A2P
GRK: ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς
INT: was with you

1 Corinthians 3:2 PPro-A2P
GRK: γάλα ὑμᾶς ἐπότισα οὐ
INT: Milk you I gave to drink not

1 Corinthians 4:6 PPro-A2P
GRK: Ἀπολλὼν δι' ὑμᾶς ἵνα ἐν
INT: Apollos on account of you that in

1 Corinthians 4:14 PPro-A2P
GRK: Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα
INT: Not shaming you do I write these things

1 Corinthians 4:15 PPro-A2P
GRK: εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα
INT: gospel I you did beget

1 Corinthians 4:16 PPro-A2P
GRK: παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς μιμηταί μου
INT: I exhort therefore you imitators of me

1 Corinthians 4:17 PPro-A2P
GRK: κυρίῳ ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς
INT: Lord who you will remind of the

1 Corinthians 4:18 PPro-A2P
GRK: μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες
INT: my to you were puffed up some

1 Corinthians 4:19 PPro-A2P
GRK: ταχέως πρὸς ὑμᾶς ἐὰν ὁ
INT: shortly to you if the

1 Corinthians 4:21 PPro-A2P
GRK: ἔλθω πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐν
INT: I should come to you or in

1 Corinthians 7:5 PPro-A2P
GRK: μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς
INT: not might tempt you Satan

1 Corinthians 7:15 PPro-A2P
GRK: εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς ὁ θεός
INT: peace has called us God

1 Corinthians 7:32 PPro-A2P
GRK: θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι
INT: I wish moreover you without care to be

1 Corinthians 10:1 PPro-A2P
GRK: θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
INT: I wish now you to be ignorant brothers

1 Corinthians 10:13 PPro-A2P
GRK: πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν
INT: Temptation you not has taken

1 Corinthians 10:13 PPro-A2P
GRK: οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ
INT: not will allow you to be tempted above

1 Corinthians 10:20 PPro-A2P
GRK: θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν
INT: I do wish moreover you fellow-partakers

1 Corinthians 10:27 PPro-A2P
GRK: τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων
INT: anyone invites you of the unbelieving

1 Corinthians 11:2 PPro-A2P
GRK: Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς ὅτι πάντα
INT: I commend moreover you that in all things

1 Corinthians 11:3 PPro-A2P
GRK: Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι
INT: I wish moreover you to know that

1 Corinthians 11:14 PPro-A2P
GRK: αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ
INT: itself does teach you that a man

1 Corinthians 11:22 PPro-A2P
GRK: ὑμῖν ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ
INT: to you shall I praise you in this

1 Corinthians 12:1 PPro-A2P
GRK: οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν
INT: not I do wish you to be ignorant

1 Corinthians 14:5 PPro-A2P
GRK: δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις
INT: moreover all you to speak with tongues

1 Corinthians 14:6 PPro-A2P
GRK: ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν
INT: I come to you with tongues speaking

1 Corinthians 14:6 PPro-A2P
GRK: λαλῶν τί ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν
INT: speaking what you will I profit if

1 Corinthians 14:36 PPro-A2P
GRK: ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν
INT: or to you only did it arrive

1 Corinthians 16:5 PPro-A2P
GRK: δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν
INT: however to you when Macedonia

1 Corinthians 16:6 PPro-A2P
GRK: πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν
INT: with you moreover perhaps

1 Corinthians 16:7 PPro-A2P
GRK: θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν
INT: I want indeed you presently in

1 Corinthians 16:7 PPro-A2P
GRK: ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἐὰν ὁ
INT: to remain with you if the

1 Corinthians 16:10 PPro-A2P
GRK: γένηται πρὸς ὑμᾶς τὸ γὰρ
INT: he might be with you the indeed

1 Corinthians 16:12 PPro-A2P
GRK: ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν
INT: he should go to you with the

1 Corinthians 16:15 PPro-A2P
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί οἴδατε
INT: I exhort moreover you brothers you know

1 Corinthians 16:19 PPro-A2P
GRK: Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι
INT: greet you the churches

1 Corinthians 16:19 PPro-A2P
GRK: Ἀσίας ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ
INT: of Asia greet you in [the] Lord

1 Corinthians 16:20 PPro-A2P
GRK: ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ
INT: greet you the brothers

2 Corinthians 1:8 PPro-A2P
GRK: γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
INT: indeed do we wish you to be ignorant brothers

2 Corinthians 1:12 PPro-A2P
GRK: δὲ πρὸς ὑμᾶς
INT: moreover toward you

2 Corinthians 1:15 PPro-A2P
GRK: πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ἵνα
INT: previously to you to come that

2 Corinthians 1:16 PPro-A2P
GRK: ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ'
INT: to come to you and by

2 Corinthians 1:18 PPro-A2P
GRK: ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν
INT: to you not was

2 Corinthians 2:1 PPro-A2P
GRK: λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν
INT: grief to you to come

2 Corinthians 2:2 PPro-A2P
GRK: ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς καὶ τίς
INT: I grieve you also who

2 Corinthians 2:3 PPro-A2P
GRK: ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ
INT: in all you that

2 Corinthians 2:4 PPro-A2P
GRK: περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς
INT: more abundantly toward you

2 Corinthians 2:5 PPro-A2P
GRK: ἐπιβαρῶ πάντας ὑμᾶς
INT: I might put it too severely to all you

2 Corinthians 2:7 PPro-A2P
GRK: τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ
INT: on the contrary rather you should forgive and

2 Corinthians 2:8 PPro-A2P
GRK: διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς
INT: Therefore I exhort you to confirm toward

2 Corinthians 2:10 PPro-A2P
GRK: κεχάρισμαι δι' ὑμᾶς ἐν προσώπῳ
INT: I have forgiven [is] for sake of you in [the] person

2 Corinthians 3:1 PPro-A2P
GRK: ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ
INT: letters to you or from

2 Corinthians 4:15 PPro-A2P
GRK: πάντα δι' ὑμᾶς ἵνα ἡ
INT: all things [are] for the sake of you that the

2 Corinthians 6:1 PPro-A2P
GRK: θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς
INT: of God to receive you

2 Corinthians 6:11 PPro-A2P
GRK: ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς Κορίνθιοι ἡ
INT: has been opened to you Corinthians the

2 Corinthians 6:17 PPro-A2P
GRK: κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς
INT: and I will receive you

2 Corinthians 7:4 PPro-A2P
GRK: παρρησία πρὸς ὑμᾶς πολλή μοι
INT: boldness toward you great to me

2 Corinthians 7:8 PPro-A2P
GRK: καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ
INT: also I grieved you in the

2 Corinthians 7:8 PPro-A2P
GRK: ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς
INT: an hour grieved you

2 Corinthians 7:12 PPro-A2P
GRK: ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ
INT: us to you before

2 Corinthians 7:15 PPro-A2P
GRK: περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστὶν ἀναμιμνησκομένου
INT: more abundantly toward you are remembering

2 Corinthians 8:6 PPro-A2P
GRK: ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν
INT: he might complete with you also the

2 Corinthians 8:9 PPro-A2P
GRK: ὅτι δι' ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος
INT: that for the sake of you he became poor rich

2 Corinthians 8:17 PPro-A2P
GRK: ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς
INT: he went out to you

2 Corinthians 8:22 PPro-A2P
GRK: τῇ εἰς ὑμᾶς
INT: which [is] toward you

2 Corinthians 8:23 PPro-A2P
GRK: καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός εἴτε
INT: and for you a fellow worker or

2 Corinthians 9:4 PPro-A2P
GRK: καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν
INT: and find you unprepared should be put to shame

2 Corinthians 9:5 PPro-A2P
GRK: προέλθωσιν εἰς ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσιν
INT: they should go before to you and should complete beforehand

2 Corinthians 9:8 PPro-A2P
GRK: περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς ἵνα ἐν
INT: to make abound toward you that in

2 Corinthians 9:14 PPro-A2P
GRK: ὑμῶν ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν
INT: you a longing for you on account of the

2 Corinthians 10:1 PPro-A2P
GRK: Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς
INT: Paul exhort you by the

2 Corinthians 10:1 PPro-A2P
GRK: θαρρῶ εἰς ὑμᾶς
INT: am bold toward you

2 Corinthians 10:9 PPro-A2P
GRK: ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν
INT: anyhow frightening you by means of the

2 Corinthians 10:14 PPro-A2P
GRK: ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς
INT: reaching to you we do overextend ourselves

2 Corinthians 11:2 PPro-A2P
GRK: ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ
INT: I am jealous as to indeed you of God with [the] jealousy

2 Corinthians 11:2 PPro-A2P
GRK: ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ
INT: I have espoused indeed you to one husband

2 Corinthians 11:6 PPro-A2P
GRK: πᾶσιν εἰς ὑμᾶς
INT: all things to you

2 Corinthians 11:9 PPro-A2P
GRK: παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς
INT: being present with you and having been in need

2 Corinthians 11:11 PPro-A2P
GRK: οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς ὁ θεὸς
INT: not I do love you God

2 Corinthians 11:20 PPro-A2P
GRK: εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ εἴ
INT: if anyone you bring into bondage if

2 Corinthians 11:20 PPro-A2P
GRK: εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει
INT: on the face of you beats

2 Corinthians 12:14 PPro-A2P
GRK: ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐ
INT: to come to you and not

2 Corinthians 12:14 PPro-A2P
GRK: ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς οὐ γὰρ
INT: yours but you not indeed

2 Corinthians 12:15 PPro-A2P
GRK: εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν ἧσσον
INT: if more abundantly you I love less

2 Corinthians 12:16 PPro-A2P
GRK: οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς ἀλλὰ ὑπάρχων
INT: not did burden you but being

2 Corinthians 12:16 PPro-A2P
GRK: πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον
INT: crafty with trickery you I caught

2 Corinthians 12:17 PPro-A2P
GRK: ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς δι' αὐτοῦ
INT: I have sent to you by him

2 Corinthians 12:17 PPro-A2P
GRK: αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς
INT: him did I overreach you

2 Corinthians 12:18 PPro-A2P
GRK: μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος οὐ
INT: not did exploit you Titus Not

2 Corinthians 12:20 PPro-A2P
GRK: θέλω εὕρω ὑμᾶς κἀγὼ εὑρεθῶ
INT: I wish I should find you and I be found

2 Corinthians 12:21 PPro-A2P
GRK: μου πρὸς ὑμᾶς καὶ πενθήσω
INT: of me as to you and I should mourn over

2 Corinthians 13:1 PPro-A2P
GRK: ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς ἐπὶ στόματος
INT: I am coming to you In [the] mouth

2 Corinthians 13:3 PPro-A2P
GRK: ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ
INT: who toward you not is weak

2 Corinthians 13:4 PPro-A2P
GRK: θεοῦ εἰς ὑμᾶς
INT: God's toward you

2 Corinthians 13:7 PPro-A2P
GRK: μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν
INT: not may do you evil nothing

2 Corinthians 13:13 PPro-A2P
GRK: Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι
INT: greet you the saints

Galatians 1:6 PPro-A2P
GRK: τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι
INT: the [one] having called you in [the] grace

Galatians 1:7 PPro-A2P
GRK: οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες
INT: who trouble you and desire

Galatians 1:9 PPro-A2P
GRK: εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ'
INT: If anyone [to] you preaches gospel contrary to

Galatians 2:5 PPro-A2P
GRK: διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς
INT: might continue with you

Galatians 3:1 PPro-A2P
GRK: Γαλάται τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν οἷς
INT: Galatians who you bewitched whose

Galatians 4:11 PPro-A2P
GRK: φοβοῦμαι ὑμᾶς μή πως
INT: I am afraid of you lest perhaps

Galatians 4:11 PPro-A2P
GRK: κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς
INT: I have toiled as to you

Galatians 4:17 PPro-A2P
GRK: ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς
INT: They are zealous after you not rightly

Galatians 4:17 PPro-A2P
GRK: ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν ἵνα
INT: but to exclude you [from us] they desire that

Galatians 4:18 PPro-A2P
GRK: με πρὸς ὑμᾶς
INT: I with you

Galatians 4:20 PPro-A2P
GRK: παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ
INT: to be present with you presently and

Galatians 5:2 PPro-A2P
GRK: περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει
INT: you be circumcised Christ you nothing will profit

Galatians 5:7 PPro-A2P
GRK: καλῶς τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν τῇ
INT: well who you hindered the

Galatians 5:8 PPro-A2P
GRK: τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς
INT: him who calls you

Galatians 5:10 PPro-A2P
GRK: πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ
INT: am persuaded as to you in [the] Lord

Galatians 5:10 PPro-A2P
GRK: δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ
INT: moreover troubling you will bear the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page