αὐτῶν
Englishman's Concordance
αὐτῶν (autōn) — 571 Occurrences

Matthew 1:21 PPro-GM3P
GRK: τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν
KJV: people from their sins.
INT: the sins of them

Matthew 2:4 PPro-GM3P
GRK: ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ
KJV: he demanded of them where Christ
INT: he inquired of them where the

Matthew 2:7 PPro-GM3P
GRK: ἠκρίβωσεν παρ' αὐτῶν τὸν χρόνον
KJV: enquired of them diligently what time
INT: inquired earnestly of them the time

Matthew 2:11 PPro-GM3P
GRK: τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ
KJV: when they had opened their treasures,
INT: the treasures of them they offered to him

Matthew 2:12 PPro-GM3P
GRK: τὴν χώραν αὐτῶν
KJV: into their own country
INT: the country of them

Matthew 2:13 PPro-GM3P
GRK: Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος
KJV: And when they were departed, behold,
INT: having withdrawn moreover they behold an angel

Matthew 3:6 PPro-GM3P
GRK: τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
KJV: Jordan, confessing their sins.
INT: the sins of them

Matthew 4:8 PPro-GF3P
GRK: τὴν δόξαν αὐτῶν
KJV: and the glory of them;
INT: the glory of them

Matthew 4:21 PPro-GM3P
GRK: τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ
KJV: with Zebedee their father, mending
INT: the father of them mending the

Matthew 4:21 PPro-GM3P
GRK: τὰ δίκτυα αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν
KJV: father, mending their nets; and
INT: the nets of them and he called

Matthew 4:22 PPro-GM3P
GRK: τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ
KJV: and their father,
INT: the father of them they followed him

Matthew 4:23 PPro-GM3P
GRK: ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων
KJV: teaching in their synagogues, and
INT: the synagogues of them and proclaiming

Matthew 5:3 PPro-GM3P
GRK: πνεύματι ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ
NAS: in spirit, for theirs is the kingdom
KJV: in spirit: for theirs is the kingdom
INT: spirit for theirs is the

Matthew 5:10 PPro-GM3P
GRK: δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ
NAS: of righteousness, for theirs is the kingdom
KJV: for theirs is
INT: righteousness for theirs is the

Matthew 6:2 PPro-GM3P
GRK: τὸν μισθὸν αὐτῶν
KJV: unto you, They have their reward.
INT: the reward of them

Matthew 6:5 PPro-GM3P
GRK: τὸν μισθὸν αὐτῶν
KJV: They have their reward.
INT: the reward of them

Matthew 6:7 PPro-GM3P
GRK: τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται
KJV: for their much speaking.
INT: the many words of them they will be heard

Matthew 6:14 PPro-GM3P
GRK: τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἀφήσει καὶ
KJV: ye forgive men their trespasses, your
INT: the trespasses of them will forgive also

Matthew 6:15 PPro-GM3P
GRK: τὰ παραπτώματα αὐτῶν οὐδὲ ὁ
KJV: not men their trespasses, neither
INT: the trespasses of them neither the

Matthew 6:16 PPro-GM3P
GRK: τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν
KJV: for they disfigure their faces, that
INT: the appearance of them so that they might appear

Matthew 6:16 PPro-GM3P
GRK: τὸν μισθὸν αὐτῶν
KJV: They have their reward.
INT: the reward of them

Matthew 6:26 PPro-GN3P
GRK: μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν
KJV: much better than they?
INT: much are more valuable than they

Matthew 7:6 PPro-GM3P
GRK: τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες
KJV: them under their feet, and
INT: the feet of them and having turned

Matthew 7:16 PPro-GM3P
GRK: τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
KJV: Ye shall know them by their
INT: the fruits of them you will know them

Matthew 7:20 PPro-GM3P
GRK: τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
KJV: by their fruits
INT: the fruits of them you will know them

Matthew 7:29 PPro-GM3P
GRK: οἱ γραμματεῖς αὐτῶν
INT: the scribes of them

Matthew 8:30 PPro-GM3P
GRK: μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη χοίρων
KJV: from them an herd
INT: far off from them a herd of pigs

Matthew 8:34 PPro-GM3P
GRK: τῶν ὁρίων αὐτῶν
KJV: he would depart out of their coasts.
INT: the region of them

Matthew 9:2 PPro-GM3P
GRK: τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ
KJV: Jesus seeing their faith said
INT: the faith of them he said to the

Matthew 9:4 PPro-GM3P
GRK: τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν Ἵνα
KJV: Jesus knowing their thoughts said,
INT: the thoughts of them he said so that

Matthew 9:15 PPro-GM3P
GRK: ὅσον μετ' αὐτῶν ἐστὶν ὁ
KJV: is with them? but the days
INT: as long as with them is the

Matthew 9:15 PPro-GM3P
GRK: ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος
KJV: shall be taken from them, and then
INT: will have been taken away from them the bridegroom

Matthew 9:29 PPro-GM3P
GRK: τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων Κατὰ
KJV: Then touched he their eyes, saying,
INT: the eyes of them saying According to

Matthew 9:30 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί
KJV: And their eyes were opened;
INT: And were opened their eyes

Matthew 9:32 PPro-GM3P
GRK: Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων
KJV: As they went out, behold,
INT: [as] they moreover were going out

Matthew 9:35 PPro-GM3P
GRK: ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων
KJV: teaching in their synagogues, and
INT: the synagogues of them and proclaiming

Matthew 9:36 PPro-GM3P
GRK: ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν
KJV: on them, because
INT: he was moved with compassion for them because they were

Matthew 10:17 PPro-GM3P
GRK: ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς
KJV: you in their synagogues;
INT: the synagogues of them they will flog you

Matthew 10:29 PPro-GN3P
GRK: ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται
KJV: one of them shall not
INT: one of them not will fall

Matthew 11:1 PPro-GM3P
GRK: ταῖς πόλεσιν αὐτῶν
KJV: to preach in their cities.
INT: the cities of them

Matthew 12:9 PPro-GM3P
GRK: τὴν συναγωγὴν αὐτῶν
KJV: he went into their synagogue:
INT: the synagogue of them

Matthew 12:25 PPro-GM3P
GRK: τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς
KJV: Jesus knew their thoughts, and said
INT: the thoughts of them he said to them

Matthew 13:15 PPro-GM3P
GRK: τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν μή
KJV: and their eyes
INT: the eyes of them they have closed not

Matthew 13:43 PPro-GM3P
GRK: τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ὁ ἔχων
KJV: in the kingdom of their Father. Who
INT: of the Father of them He that has

Matthew 13:54 PPro-GM3P
GRK: τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ὥστε ἐκπλήσσεσθαι
KJV: them in their synagogue, insomuch that
INT: the synagogue of them so that were astonished

Matthew 13:58 PPro-GM3P
GRK: τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν
KJV: there because of their unbelief.
INT: the unbelief of them

Matthew 14:14 PPro-GM3P
GRK: τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν
KJV: and he healed their sick.
INT: the sick of them

Matthew 14:32 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ
KJV: And when they were come into
INT: And having entered they into the

Matthew 15:2 Ppro-GMP
GRK: τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον
INT: the hands of them when bread

Matthew 15:8 PPro-GM3P
GRK: δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει
KJV: unto me with their mouth,
INT: moreover heart of them far is away

Matthew 15:27 PPro-GN3P
GRK: τῶν κυρίων αὐτῶν
KJV: fall from their masters' table.
INT: of the masters of them

Matthew 17:2 PPro-GM3P
GRK: μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ ἔλαμψεν
KJV: was transfigured before them: and his
INT: he was transfigured before them and shone

Matthew 17:6 PPro-GM3P
GRK: ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν
KJV: [it], they fell on their face, and
INT: upon face of them and were terrified

Matthew 17:7 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἁψάμενος αὐτῶν εἶπεν Ἐγέρθητε
KJV: came and touched them, and said,
INT: and having touched them said Rise up

Matthew 17:8 PPro-GM3P
GRK: τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον
NAS: except Jesus Himself alone.
KJV: when they had lifted up their eyes,
INT: the eyes of them no one they saw

Matthew 17:9 PPro-GM3P
GRK: Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ
KJV: And as they came down from
INT: And as were descending they from the

Matthew 17:12 PPro-GM3P
GRK: πάσχειν ὑπ' αὐτῶν
KJV: suffer of them.
INT: to suffer from them

Matthew 17:22 PPro-GM3P
GRK: Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ
KJV: And while they abode in
INT: while were abiding moreover they in

Matthew 17:24 PPro-GM3P
GRK: Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ
KJV: And when they were come to
INT: having come moreover they to Capernaum

Matthew 17:25 PPro-GM3P
GRK: τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ
KJV: tribute? of their own children, or
INT: the sons of them or from

Matthew 18:2 PPro-GM3P
GRK: ἐν μέσῳ αὐτῶν
KJV: in the midst of them,
INT: in midst of them

Matthew 18:10 PPro-GM3P
GRK: οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς
KJV: in heaven their angels do always
INT: the angels of them in [the] heavens

Matthew 18:12 PPro-GN3P
GRK: ἓν ἐξ αὐτῶν οὐχὶ ἀφήσει
KJV: one of them be gone astray, doth he
INT: one of them [does he] not having left

Matthew 18:17 PPro-GM3P
GRK: δὲ παρακούσῃ αὐτῶν εἰπὲ τῇ
KJV: he shall neglect to hear them, tell
INT: moreover he fail to listen to them tell [it] to the

Matthew 18:20 PPro-GM3P
GRK: ἐν μέσῳ αὐτῶν
KJV: in the midst of them.
INT: in [the] midst of them

Matthew 20:13 PPro-GM3P
GRK: ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν Ἑταῖρε
KJV: one of them, and said,
INT: having answered to one of them he said Friend

Matthew 20:25 PPro-GN3P
GRK: ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ
KJV: exercise dominion over them, and
INT: Gentiles exercise lordship over them and the

Matthew 20:25 PPro-GN3P
GRK: μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν
KJV: exercise authority upon them.
INT: great ones exercise authority over them

Matthew 20:29 PPro-GM3P
GRK: Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχὼ
KJV: And as they departed from
INT: And as were going out they from Jericho

Matthew 20:34 PPro-GM3P
GRK: τῶν ὀμμάτων αὐτῶν καὶ εὐθέως
KJV: [on them], and touched their eyes:
INT: the eyes of them and immediately

Matthew 21:3 PPro-GM3P
GRK: Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει
KJV: hath need of them; and straightway
INT: The Lord of them need has

Matthew 21:7 PPro-GM3P
GRK: ἐπέθηκαν ἐπ' αὐτῶν τὰ ἱμάτια
KJV: put on them their clothes,
INT: put upon them their cloaks

Matthew 21:7 PPro-GM3P
GRK: ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν
KJV: on them their clothes, and
INT: he sat on them

Matthew 21:41 PPro-GM3P
GRK: τοῖς καιροῖς αὐτῶν
KJV: the fruits in their seasons.
INT: the seasons of them

Matthew 21:45 PPro-GM3P
GRK: ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει
KJV: he spake of them.
INT: that about them he speaks

Matthew 22:7 PPro-GM3P
GRK: τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν
KJV: and burned up their city.
INT: the city of them he burnt

Matthew 22:16 PPro-GM3P
GRK: τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν
KJV: unto him their disciples
INT: the disciples of them with the

Matthew 22:18 PPro-GM3P
GRK: τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν Τί
KJV: perceived their wickedness,
INT: the malice of them said Why

Matthew 22:35 PPro-GM3P
GRK: εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς πειράζων
KJV: of them, [which was] a lawyer,
INT: one of them a lawyer testing

Matthew 23:3 PPro-GM3P
GRK: τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε
KJV: not ye after their works: for
INT: the works of them not do

Matthew 23:4 PPro-GM3P
GRK: τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν
KJV: move them with one of their fingers.
INT: with finger of them not they will

Matthew 23:5 PPro-GM3P
GRK: τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς
KJV: But all their works they do
INT: the works of them they do to

Matthew 23:5 PPro-GM3P
GRK: τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσιν
KJV: they make broad their phylacteries,
INT: the phylacteries of them and enlarge

Matthew 23:30 PPro-GM3P
GRK: ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν
KJV: partakers with them in
INT: anyhow we would have been with them partakers in

Matthew 23:34 PPro-GM3P
GRK: γραμματεῖς ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ
KJV: and [some] of them ye shall kill and
INT: scribes some of them you will kill and

Matthew 23:34 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν
KJV: and [some] of them shall ye scourge in
INT: and [some] of them you will flog in

Matthew 24:31 PPro-GM3P
GRK: τῶν ἄκρων αὐτῶν
INT: the [other] extremities of them

Matthew 25:2 PPro-GF3P
GRK: δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ
KJV: five of them were wise,
INT: moreover of them were foolish

Matthew 25:3 PPro-GF3P
GRK: τὰς λαμπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαβον
KJV: took their lamps,
INT: the lamps of them no did take

Matthew 25:10 PPro-GF3P
GRK: ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν
KJV: And while they went to buy,
INT: [while] went away moreover they to buy came

Matthew 25:19 PPro-GM3P
GRK: λόγον μετ' αὐτῶν
KJV: reckoneth with them.
INT: account with them

Matthew 26:21 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν Ἀμὴν
KJV: And as they did eat, he said,
INT: And [as] they were eating to them he said Truly

Matthew 26:26 PPro-GM3P
GRK: Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ
KJV: And as they were eating, Jesus
INT: [as] they were eating moreover of them having taken

Matthew 26:36 PPro-GM3P
GRK: ἔρχεται μετ' αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus with them unto a place
INT: comes with them Jesus

Matthew 26:43 PPro-GM3P
GRK: ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ
KJV: again: for their eyes were
INT: were indeed of them the eyes

Matthew 26:73 PPro-GM3P
GRK: σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ
KJV: art [one] of them; for thy
INT: you of them are even

Matthew 27:7 PPro-GN3P
GRK: ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν Ἀγρὸν
NAS: together and with the money bought
KJV: with them the potter's
INT: they bought with them the field

Matthew 27:17 PPro-GM3P
GRK: συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς
NAS: So when the people gathered together,
KJV: Therefore when they were gathered together,
INT: Being gathered together Therefore of them said to them

Matthew 27:39 PPro-GM3P
GRK: τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
KJV: him, wagging their heads,
INT: the heads of them

Matthew 27:48 PPro-GM3P
GRK: εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν
KJV: one of them ran, and
INT: one of them and having taken

Matthew 28:11 PPro-GF3P
GRK: Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες
KJV: Now when they were going, behold,
INT: were going moreover they Behold some

Mark 1:5 PPro-GM3P
GRK: τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
KJV: of Jordan, confessing their sins.
INT: the sins of them

Mark 1:20 PPro-GM3P
GRK: τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν
KJV: and they left their father Zebedee
INT: the father of them Zebedee in

Mark 1:23 PPro-GM3P
GRK: τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν
KJV: there was in their synagogue a man
INT: the synagogue of them a man with

Mark 1:39 PPro-GM3P
GRK: τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην
KJV: in their synagogues
INT: the synagogues of them in all

Mark 2:5 PPro-GM3P
GRK: τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ
KJV: Jesus saw their faith, he said
INT: the faith of them says to the

Mark 2:6 PPro-GM3P
GRK: ταῖς καρδίαις αὐτῶν
KJV: reasoning in their hearts,
INT: the hearts of them

Mark 2:19 PPro-GM3P
GRK: νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστὶν νηστεύειν
KJV: is with them? as long as they have
INT: bridegroom with them is fast

Mark 2:19 PPro-GM3P
GRK: νυμφίον μετ' αὐτῶν οὐ δύνανται
INT: bridegrooom with them not they are able

Mark 2:20 PPro-GM3P
GRK: ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος
KJV: from them, and
INT: will have been taken away from them the bridegroom

Mark 3:5 PPro-GM3P
GRK: τῆς καρδίας αὐτῶν λέγει τῷ
KJV: the hardness of their hearts,
INT: of the heart of them he says to the

Mark 5:17 PPro-GM3P
GRK: τῶν ὁρίων αὐτῶν
KJV: to depart out of their coasts.
INT: the region of them

Mark 6:6 PPro-GM3P
GRK: τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν Καὶ περιῆγεν
KJV: because of their unbelief.
INT: the unbelief of them And he went about

Mark 6:50 PPro-GM3P
GRK: ἐλάλησεν μετ' αὐτῶν καὶ λέγει
KJV: he talked with them, and saith
INT: he spoke with them and says

Mark 6:52 PPro-GM3P
GRK: ἀλλ' ἦν αὐτῶν ἡ καρδία
KJV: the loaves: for their heart was
INT: for was of them the heart

Mark 6:54 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ
KJV: And when they were come out of
INT: And on having come of them out of the

Mark 7:6 PPro-GM3P
GRK: δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει
KJV: with [their] lips, but their heart is
INT: but [the] heart of them far is far away

Mark 8:3 PPro-GM3P
GRK: εἰς οἶκον αὐτῶν ἐκλυθήσονται ἐν
KJV: to their own houses,
INT: to homes of them they will faint on

Mark 8:3 PPro-GM3P
GRK: καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν
KJV: for divers of them came from far.
INT: For some of them from afar

Mark 9:2 PPro-GM3P
GRK: μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν
KJV: he was transfigured before them.
INT: he was transfigured before them

Mark 9:9 PPro-GM3P
GRK: Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ
KJV: And as they came down from
INT: and as were descending they from the

Mark 9:36 PPro-GM3P
GRK: ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάμενος
KJV: the midst of them: and
INT: in midst of them and having taken in [his] arms

Mark 9:44 Ppro-GMP
GRK: ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ
KJV: Where their worm dieth
INT: worm their not dies

Mark 9:46 Ppro-GMP
GRK: ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ
KJV: Where their worm dieth
INT: worm their not dies

Mark 9:48 PPro-GM3P
GRK: ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ
KJV: Where their worm dieth
INT: the worm of them not dies

Mark 10:13 PPro-GM3P
GRK: παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται οἱ
KJV: he should touch them: and
INT: little children that them he might touch

Mark 10:42 PPro-GM3P
GRK: ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ
KJV: exercise lordship over them; and
INT: Gentiles exercise lordship over them and those

Mark 10:42 PPro-GM3P
GRK: οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν
KJV: and their great ones
INT: those great ones of them exercise authority over them

Mark 10:42 PPro-GM3P
GRK: αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν
KJV: exercise authority upon them.
INT: of them exercise authority over them

Mark 11:7 PPro-GM3P
GRK: τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐκάθισεν
KJV: garments on him; and he sat
INT: the cloaks of them and he sat

Mark 11:8 PPro-GM3P
GRK: τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς
KJV: many spread their garments in
INT: the cloaks of them spread on

Mark 11:12 PPro-GM3P
GRK: ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας
KJV: on the morrow, when they were come
INT: next day having gone out they from Bethany

Mark 12:15 PPro-GM3P
GRK: δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν
KJV: But he, knowing their hypocrisy, said
INT: and knowing of them the hypocrisy

Mark 12:23 PPro-GM3P
GRK: ἀναστῶσιν τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή
NAS: which one's wife
KJV: shall she be of them? for
INT: they rise of which of them will she be wife

Mark 12:28 PPro-GM3P
GRK: γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων ἰδὼν
KJV: and having heard them reasoning together,
INT: scribes having heard them reasoning together having seen

Mark 14:18 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων
KJV: And as they sat and
INT: And as were reclining [at table] they and were eating

Mark 14:22 PPro-GM3P
GRK: Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον
KJV: And as they did eat, Jesus
INT: And they were eating of them having taken bread

Mark 14:40 PPro-GM3P
GRK: ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ
KJV: again, (for their eyes were
INT: were indeed of them the eyes

Mark 14:59 PPro-GM3P
GRK: ἡ μαρτυρία αὐτῶν
KJV: so did their witness agree together.
INT: the testimony of them

Mark 14:69 PPro-GM3P
GRK: Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν
KJV: is [one] of them.
INT: This [one] of them is

Mark 14:70 PPro-GM3P
GRK: Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ
KJV: thou art [one] of them: for thou art
INT: Truly from among them you are also

Mark 15:29 PPro-GM3P
GRK: τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες
KJV: on him, wagging their heads, and
INT: the heads of them and saying

Mark 16:12 PPro-GM3P
GRK: δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη
KJV: of them, as they walked,
INT: to two of them as they walked he appeared

Mark 16:14 PPro-GM3P
GRK: τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν
KJV: upbraided them with their unbelief
INT: the unbelief of them and hardness of heart

Mark 16:20 PPro-GM3P
GRK: ἐξαπέστειλεν δι' αὐτῶν τὸ ἱερὸν
INT: sent out through them the sacred

Luke 1:7 PPro-GM3P
GRK: ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν
KJV: barren, and they both were
INT: the years of them were

Luke 1:16 PPro-GM3P
GRK: τὸν θεὸν αὐτῶν
KJV: to the Lord their God.
INT: the God of them

Luke 1:20 PPro-GM3P
GRK: τὸν καιρὸν αὐτῶν
KJV: shall be fulfilled in their season.
INT: the season of them

Luke 1:51 PPro-GM3P
GRK: διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν
KJV: in the imagination of their hearts.
INT: in [the] thought of heart of them

Luke 1:66 PPro-GM3P
GRK: τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες Τί
KJV: in their hearts,
INT: the heart of them saying What

Luke 1:77 PPro-GM3P
GRK: ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν
KJV: by the remission of their sins,
INT: forgiveness of sins of them

Luke 2:8 PPro-GM3P
GRK: τὴν ποίμνην αὐτῶν
KJV: watch over their flock by night.
INT: the flock of them

Luke 2:15 PPro-GM3P
GRK: ἀπῆλθον ἀπ' αὐτῶν εἰς τὸν
KJV: were gone away from them into heaven,
INT: departing from them into the

Luke 2:22 PPro-GM3P
GRK: τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν
KJV: the days of her purification
INT: of the purification of them according to the

Luke 2:42 PPro-GM3P
GRK: δώδεκα ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ
KJV: twelve years old, they went up to
INT: twelve having gone up they according to the

Luke 2:46 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα
KJV: both hearing them, and asking
INT: both hearing them and questioning

Luke 2:51 PPro-GM3P
GRK: κατέβη μετ' αὐτῶν καὶ ἦλθεν
KJV: he went down with them, and came
INT: he went down with them and came

Luke 3:15 PPro-GM3P
GRK: ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ
KJV: mused in their hearts of
INT: the hearts of them concerning

Luke 4:2 PPro-GF3P
GRK: καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν
KJV: and when they were ended,
INT: and having ended they he hungered

Luke 4:6 PPro-GF3P
GRK: τὴν δόξαν αὐτῶν ὅτι ἐμοὶ
KJV: the glory of them: for
INT: the glory of them for to me

Luke 4:15 PPro-GM3P
GRK: ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόμενος ὑπὸ
KJV: in their synagogues,
INT: the synagogues of them being glorified by

Luke 4:26 PPro-GF3P
GRK: πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας
KJV: unto none of them was Elias
INT: to none of them was sent Elijah

Luke 4:27 PPro-GM3P
GRK: καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ
KJV: and none of them was cleansed, saving
INT: and none of them was cleansed if

Luke 4:29 PPro-GM3P
GRK: πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν ὥστε κατακρημνίσαι
KJV: whereon their city
INT: town had been built of them in order to thrown over

Luke 4:30 PPro-GM3P
GRK: διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο
KJV: the midst of them went his way,
INT: through [the] midst of them went away

Luke 4:40 PPro-GM3P
GRK: ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας
KJV: every one of them, and healed them.
INT: on one each of them the hands

Luke 4:42 PPro-GM3P
GRK: πορεύεσθαι ἀπ' αὐτῶν
KJV: depart from them.
INT: to go from them

Luke 5:2 PPro-GN3P
GRK: ἁλιεῖς ἀπ' αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον
KJV: out of them, and were washing
INT: [the] fishermen from them having gone out washed

Luke 5:6 PPro-GM3P
GRK: τὰ δίκτυα αὐτῶν
KJV: of fishes: and their net brake.
INT: the nets of them

Luke 5:15 PPro-GM3P
GRK: τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν
KJV: to be healed by him of their
INT: the sicknesses of them

Luke 5:20 PPro-GM3P
GRK: τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν Ἄνθρωπε
KJV: And when he saw their faith, he said
INT: the faith of them he said Man

Luke 5:22 PPro-GM3P
GRK: τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: perceived their thoughts,
INT: the reasonings of them having answered said

Luke 5:25 PPro-GM3P
GRK: ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν ἄρας ἐφ'
KJV: before them, and took up
INT: having stood up before them having taken up [that] on

Luke 5:29 PPro-GM3P
GRK: ἦσαν μετ' αὐτῶν κατακείμενοι
KJV: sat down with them.
INT: were with them reclining [at table]

Luke 5:30 PPro-GM3P
GRK: οἱ γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς
KJV: But their scribes and
INT: the scribes of them at the

Luke 5:34 PPro-GM3P
GRK: νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστὶν ποιῆσαι
KJV: is with them?
INT: bridegroom with them is to make

Luke 5:35 PPro-GM3P
GRK: ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος
KJV: from them, and then
INT: shall be taken away from them the bridegroom

Luke 6:8 PPro-GM3P
GRK: τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν εἶπεν δὲ
KJV: he knew their thoughts, and
INT: the thoughts of them said moreover

Luke 6:13 PPro-GM3P
GRK: ἐκλεξάμενος ἀπ' αὐτῶν δώδεκα οὓς
KJV: and of them he chose twelve,
INT: having chosen out from them twelve whom

Luke 6:17 PPro-GM3P
GRK: καταβὰς μετ' αὐτῶν ἔστη ἐπὶ
KJV: he came down with them, and stood in
INT: having descended with them he stood on

Luke 6:18 PPro-GM3P
GRK: τῶν νόσων αὐτῶν καὶ οἱ
INT: the diseases of them and those

Luke 6:23 PPro-GM3P
GRK: οἱ πατέρες αὐτῶν
INT: the fathers same

Luke 6:26 PPro-GM3P
GRK: οἱ πατέρες αὐτῶν
INT: the fathers same

Luke 7:42 PPro-GM3P
GRK: μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις
KJV: And when they had nothing
INT: not having they [wherewithal] to pay both

Luke 7:42 PPro-GM3P
GRK: τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει
KJV: therefore, which of them will love him
INT: which therefore of them most will love

Luke 8:12 PPro-GM3P
GRK: τῆς καρδίας αὐτῶν ἵνα μὴ
KJV: the word out of their hearts, lest
INT: the heart of them that not

Luke 8:23 PPro-GM3P
GRK: πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν καὶ
KJV: But as they sailed he fell asleep:
INT: they sailed moreover of them he fell asleep and

Luke 8:37 PPro-GN3P
GRK: ἀπελθεῖν ἀπ' αὐτῶν ὅτι φόβῳ
KJV: from them; for
INT: to depart from them for with fear

Luke 9:37 PPro-GM3P
GRK: ἡμέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ
KJV: day, when they were come down
INT: day on having come down of them from the

Luke 9:45 PPro-GM3P
GRK: παρακεκαλυμμένον ἀπ' αὐτῶν ἵνα μὴ
KJV: hid from them, that they perceived
INT: veiled from them that not

Luke 9:46 PPro-GM3P
GRK: εἴη μείζων αὐτῶν
KJV: which of them should be
INT: might be greatest of them

Luke 9:47 PPro-GM3P
GRK: τῆς καρδίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενος παιδίον
KJV: the thought of their heart,
INT: of the heart of them having taken hold of a child

Luke 9:57 PPro-GM3P
GRK: Καὶ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ
KJV: it came to pass, that, as they went
INT: and they were going of them along the

Luke 10:7 PPro-GM3P
GRK: τὰ παρ' αὐτῶν ἄξιος γὰρ
KJV: drinking such things as they give: for
INT: the things [supplied] by them worthy [is] indeed

Luke 11:15 PPro-GM3P
GRK: δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον Ἐν
KJV: some of them said, He casteth out
INT: moreover of them said By

Luke 11:17 PPro-GM3P
GRK: δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα
KJV: he, knowing their thoughts, said
INT: moreover knowing their the thoughts

Luke 11:49 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ
KJV: and [some] of them they shall slay and
INT: and [some] of them they will kill and

Luke 12:6 PPro-GN3P
GRK: ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν
KJV: one of them is forgotten
INT: one of them not is

Luke 13:1 PPro-GM3P
GRK: τῶν θυσιῶν αὐτῶν
KJV: at that season some
INT: the sacrifices of them

Luke 15:4 PPro-GN3P
GRK: ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν οὐ
KJV: one of them, doth not
INT: having lost of them one not

Luke 15:12 PPro-GM3P
GRK: ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί
KJV: the younger of them said
INT: the younger of them to father

Luke 16:4 PPro-GM3P
GRK: τοὺς οἴκους αὐτῶν
INT: the homes of them

Luke 16:29 PPro-GM3P
GRK: προφήτας ἀκουσάτωσαν αὐτῶν
KJV: saith unto him, They have
INT: prophets let them hear them

Luke 17:15 PPro-GM3P
GRK: δὲ ἐξ αὐτῶν ἰδὼν ὅτι
KJV: one of them, when he saw that
INT: moreover of them having seen that

Luke 18:8 PPro-GM3P
GRK: τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει
KJV: avenge them speedily.
INT: the avenging of them in quickness

Luke 18:15 PPro-GN3P
GRK: βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται ἰδόντες
KJV: he would touch them: but
INT: little children that them he might touch having seen

Luke 18:34 PPro-GM3P
GRK: κεκρυμμένον ἀπ' αὐτῶν καὶ οὐκ
KJV: hid from them, neither
INT: hid from them and neither

Luke 19:11 PPro-GM3P
GRK: Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς
KJV: And as they heard these things,
INT: were hearing moreover they these things having proceeded

Luke 19:33 PPro-GM3P
GRK: λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον
KJV: And as they were loosing the colt,
INT: on untying moreover of them the colt

Luke 19:35 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια
INT: and having cast their garments

Luke 19:36 PPro-GM3P
GRK: τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ
INT: the garments of them on the

Luke 20:23 PPro-GM3P
GRK: κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν
KJV: he perceived their craftiness,
INT: having perceived however of them the craftiness

Luke 20:33 PPro-GM3P
GRK: ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή
NAS: which one's wife
KJV: whose wife of them is she? for
INT: resurrection of which of them does she become wife

Luke 21:1 PPro-GM3P
GRK: τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους
KJV: the rich men casting their gifts into
INT: the gifts of them rich

Luke 21:8 PPro-GM3P
GRK: πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν
KJV: therefore after them.
INT: go you after them

Luke 21:12 PPro-GM3P
GRK: τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν
KJV: these, they shall lay their hands on
INT: the hands of them and will persecute [you]

Luke 22:23 PPro-GM3P
GRK: εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο
KJV: which of them it was that should
INT: it might be of them who this

Luke 22:24 PPro-GM3P
GRK: τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι
KJV: which of them should be accounted
INT: this which of them is thought to be

Luke 22:25 PPro-GN3P
GRK: ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ
KJV: exercise lordship over them; and
INT: Gentiles rule over them and those

Luke 22:25 PPro-GN3P
GRK: οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται
KJV: they that exercise authority upon them are called
INT: those exercising authority over them benefactors are called

Luke 22:41 PPro-GM3P
GRK: ἀπεσπάσθη ἀπ' αὐτῶν ὡσεὶ λίθου
KJV: from them about
INT: was withdrawn from them about a stone's

Luke 22:50 PPro-GM3P
GRK: τις ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως
KJV: one of them smote the servant
INT: a certain of them of the high priest

Luke 22:55 PPro-GM3P
GRK: Πέτρος μέσος αὐτῶν
KJV: And when they had kindled a fire
INT: Peter among them

Luke 22:58 PPro-GM3P
GRK: σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ ὁ
KJV: also of them. And Peter
INT: you of them are

Luke 22:66 PPro-GM3P
GRK: τὸ συνέδριον αὐτῶν λέγοντες
INT: the council of them saying

Luke 23:1 PPro-GM3P
GRK: τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν
KJV: multitude of them arose,
INT: the multitude of them led him

Luke 23:23 PPro-GM3P
GRK: αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν
KJV: the voices of them and
INT: the voices of them and of the

Luke 23:24 PPro-GM3P
GRK: τὸ αἴτημα αὐτῶν
KJV: that it should be as they required.
INT: the demand of them

Luke 23:25 PPro-GM3P
GRK: τῷ θελήματι αὐτῶν
KJV: he released unto them him that for
INT: to the will of them

Luke 23:51 PPro-GM3P
GRK: τῇ πράξει αὐτῶν ἀπὸ Ἁριμαθαίας
KJV: deed of them;) [he was] of
INT: the deed of them from Arimathaea

Luke 24:5 PPro-GF3P
GRK: δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν
KJV: And as they were afraid,
INT: moreover having become of them and bowing

Luke 24:11 PPro-GM3P
GRK: ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος
KJV: And their words seemed
INT: appeared before them like idle talk

Luke 24:13 PPro-GM3P
GRK: δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ
NAS: of them were going that very day
KJV: two of them went that
INT: two of them on same

Luke 24:16 PPro-GM3P
GRK: δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ
KJV: But their eyes were holden
INT: but [the] eyes of them were held [so as]

Luke 24:30 PPro-GM3P
GRK: αὐτὸν μετ' αὐτῶν λαβὼν τὸν
KJV: sat at meat with them, he took bread,
INT: he with them having taken the

Luke 24:31 PPro-GM3P
GRK: αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν
NAS: Him; and He vanished from their sight.
KJV: And their eyes were opened,
INT: of them moreover were opened

Luke 24:31 PPro-GM3P
GRK: ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν
KJV: vanished out of their sight.
INT: being seen from them

Luke 24:36 PPro-GM3P
GRK: Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς
NAS: these things, He Himself stood
KJV: And as they thus spake,
INT: these things moreover of them as they were telling himself

Luke 24:36 PPro-GM3P
GRK: ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει
KJV: in the midst of them, and saith
INT: in midst of them and says

Luke 24:41 PPro-GM3P
GRK: δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς
KJV: And while they yet believed not
INT: moreover while they were disbelieving of them for the

Luke 24:43 PPro-GM3P
GRK: λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν
KJV: [it], and did eat before them.
INT: having taken [it] before them he ate

Luke 24:45 PPro-GM3P
GRK: τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν
KJV: opened he their understanding,
INT: Then he opened their the mind

Luke 24:51 PPro-GM3P
GRK: διέστη ἀπ' αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο
KJV: from them, and
INT: he was separated from them and was carried up

John 3:19 PPro-GM3P
GRK: ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ
KJV: light, because their deeds were
INT: were indeed of them evil the

John 3:22 PPro-GM3P
GRK: διέτριβεν μετ' αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν
KJV: he tarried with them, and baptized.
INT: he stayed with them and was baptizing

John 4:38 PPro-GM3P
GRK: τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε
KJV: are entered into their labours.
INT: the labor of them have entered

John 4:52 PPro-GM3P
GRK: ὥραν παρ' αὐτῶν ἐν ᾗ
KJV: enquired he of them the hour when
INT: hour from them in which

John 7:44 PPro-GM3P
GRK: ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν
KJV: some of them would have taken
INT: desired of them to seize him

John 7:50 PPro-GM3P
GRK: ὢν ἐξ αὐτῶν
KJV: one of them,)
INT: being [one] of them

John 8:59 Ppro-GMP
GRK: διὰ μέσου αὐτῶν καὶ παρῆγεν
KJV: through the midst of them, and so
INT: through the midst of them and passed by

John 10:4 PPro-GN3P
GRK: ἐκβάλῃ ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται καὶ
KJV: he goeth before them, and the sheep
INT: he puts forth before them he goes And

John 10:8 PPro-GM3P
GRK: οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα
KJV: not hear them.
INT: not did hear them the sheep

John 10:20 PPro-GM3P
GRK: πολλοὶ ἐξ αὐτῶν Δαιμόνιον ἔχει
KJV: many of them said, He hath
INT: many of them A demon he has

John 10:32 PPro-GN3P
GRK: διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ
KJV: for which of those works do ye stone
INT: because of which of them work me

John 10:39 PPro-GM3P
GRK: τῆς χειρὸς αὐτῶν
KJV: he escaped out of their hand,
INT: the hand of them

John 11:37 PPro-GM3P
GRK: δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν Οὐκ
KJV: some of them said, Could
INT: however of them said not

John 11:46 PPro-GM3P
GRK: δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς
KJV: some of them went their ways to
INT: however of them went to

John 11:49 PPro-GM3P
GRK: τις ἐξ αὐτῶν Καιάφας ἀρχιερεὺς
KJV: one of them, [named] Caiaphas, being
INT: certain of them Caiaphas high priest

John 12:36 PPro-GM3P
GRK: ἐκρύβη ἀπ' αὐτῶν
KJV: did hide himself from them.
INT: was hid from them

John 12:37 PPro-GM3P
GRK: πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον
KJV: before them, yet they believed
INT: had done before them not they believed

John 12:40 PPro-GM3P
GRK: Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς
KJV: He hath blinded their eyes, and
INT: He has blinded of them the eyes

John 12:40 PPro-GM3P
GRK: καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν
KJV: and hardened their heart; that
INT: and has hardened of them the heart

John 13:12 PPro-GM3P
GRK: τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν
KJV: after he had washed their feet, and
INT: the feet of them and taken

John 15:22 PPro-GM3P
GRK: τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν
KJV: cloke for their sin.
INT: the sin of them

John 15:25 PPro-GM3P
GRK: τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι
KJV: that is written in their law,
INT: the law of them has been written

John 16:4 PPro-GN3P
GRK: ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν
KJV: told you of them. And these things
INT: the hour of them you might remember them

John 16:4 PPro-GN3P
GRK: αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ
INT: of them you might remember them that I

John 17:9 PPro-GM3P
GRK: Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ οὐ
KJV: pray for them: I pray not
INT: I concerning them ask not

John 17:12 PPro-GM3P
GRK: ἤμην μετ' αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν
KJV: I was with them in the world,
INT: I was with them I was keeping

John 17:12 PPro-GM3P
GRK: οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ
KJV: none of them is lost, but
INT: no one of them perished if

John 17:19 PPro-GM3P
GRK: καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω
NAS: Myself, that they themselves also
KJV: And for their sakes I
INT: and for them I sanctify

John 17:20 PPro-GM3P
GRK: τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ
KJV: me through their word;
INT: the word of them on me

John 18:5 PPro-GM3P
GRK: αὐτὸν μετ' αὐτῶν
KJV: stood with them.
INT: him with them

John 18:9 PPro-GM3P
GRK: ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα
KJV: Of them which thou gavest
INT: I lost of them not one

John 18:18 PPro-GM3P
GRK: Πέτρος μετ' αὐτῶν ἑστὼς καὶ
KJV: stood with them, and warmed himself.
INT: Peter with them standing and

John 19:31 PPro-GM3P
GRK: ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη
KJV: that their legs
INT: that might be broken their legs

John 20:24 PPro-GM3P
GRK: ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν
KJV: not with them when Jesus
INT: was with them when came

John 20:26 PPro-GM3P
GRK: Θωμᾶς μετ' αὐτῶν ἔρχεται ὁ
KJV: Thomas with them: [then] came Jesus,
INT: Thomas with them Comes

Acts 1:9 PPro-GM3P
GRK: εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη καὶ
KJV: these things, while they beheld,
INT: having said beholding they he was taken up and

Acts 1:9 PPro-GM3P
GRK: τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
KJV: him out of their sight.
INT: the eyes of them

Acts 1:19 PPro-GM3P
GRK: ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμάχ τοῦτ'
KJV: is called in their proper
INT: own language of them Akeldama that

Acts 2:3 PPro-GM3P
GRK: ἕνα ἕκαστον αὐτῶν
KJV: upon each of them.
INT: one each of them

Acts 2:6 PPro-GM3P
GRK: διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν
KJV: man heard them speak in his own
INT: language speaking them

Acts 2:11 PPro-GM3P
GRK: ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις
KJV: Arabians, we do hear them speak in our
INT: we hear speaking them [in] our

Acts 3:5 PPro-GM3P
GRK: τι παρ' αὐτῶν λαβεῖν
KJV: something of them.
INT: something from them to receive

Acts 4:1 PPro-GM3P
GRK: Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν
KJV: And as they spake unto
INT: were speaking moreover they to the

Acts 4:5 PPro-GM3P
GRK: αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας
KJV: on the morrow, that their rulers, and
INT: next day were gathered together their the rulers

Acts 4:16 PPro-GM3P
GRK: γέγονεν δι' αὐτῶν πᾶσιν τοῖς
KJV: by them [is] manifest
INT: has come to pass through them to all those

Acts 4:29 PPro-GM3P
GRK: τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν καὶ δὸς
KJV: Lord, behold their threatenings: and
INT: the threats of them and grant

Acts 4:31 PPro-GM3P
GRK: καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ
KJV: And when they had prayed, the place
INT: And having prayed they was shaken the

Acts 5:15 PPro-GM3P
GRK: ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν
KJV: might overshadow some of them.
INT: might overshadow someone of them

Acts 5:24 PPro-GM3P
GRK: διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν
KJV: they doubted of them whereunto this
INT: were perplexed concerning them what anyhow

Acts 6:1 PPro-GM3P
GRK: αἱ χῆραι αὐτῶν
KJV: because their widows
INT: the widows of them

Acts 7:19 PPro-GM3P
GRK: βρέφη ἔκθετα αὐτῶν εἰς τὸ
KJV: they cast out their young children,
INT: infants cast out of them unto the

Acts 7:34 PPro-GM3S
GRK: τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα καὶ
KJV: and I have heard their groaning, and
INT: the groans of them heard and

Acts 7:39 PPro-GM3P
GRK: ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον
KJV: and in their hearts
INT: the hearts of them to Egypt

Acts 7:41 PPro-GM3P
GRK: τῶν χειρῶν αὐτῶν
KJV: in the works of their own hands.
INT: of the hands of them

Acts 7:54 PPro-GM3P
GRK: ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον
KJV: on him with [their] teeth.
INT: in the quick of them and gnashed

Acts 7:57 PPro-GM3P
GRK: τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ ὥρμησαν
KJV: voice, and stopped their ears, and
INT: the ears of them and rushed

Acts 7:58 PPro-GM3P
GRK: τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς
KJV: laid down their clothes
INT: the garments of them at the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page