1.Krønikebog 4
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Judas Sønner: Perez, Hezron, Karmi, Hur og Sjobal.1Judas sønner var Peres, Hesron og Karmi og Hur og Sobal. 1Judas söner voro Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal.
2Sjobals Søn Reaja avlede Jahat; Jahat avlede Ahumaj og Lahad. Det var Zor'atiternes Slægter.2Og Reaja, Sobals sønn, fikk sønnen Jahat, og Jahat fikk sønnene Ahumai og Lahad; dette var soratittenes ætter. 2Och Reaja, Sobals son, födde Jahat, och Jahat födde Ahumai och Lahad. Dessa voro sorgatiternas släkter.
3Etams Fader Hurs Sønner var følgende: Jizre'el, Jisjma og Jidbasj; deres Søster hed Hazlelponi;3Og dette var Abi-Etams [ætter]: Jisre'el og Jisma og Jidbas, og deres søster hette Haslelponi. 3Och dessa voro Abi-Etams söner: Jisreel, Jisma och Jidbas, och deras syster hette Hasselelponi,
4og Penuel, Gedors Fader, og Ezer, Husjas Fader; det var Efratas førstefødte Hurs, Betlehems Faders, Sønner.4Og Pnuel var far til Gedor, og Eser var far til Husa; de var sønner av Hur, Efratas førstefødte sønn og far til Betlehem. 4vidare Penuel, Gedors fader, och Eser, Husas fader. Dessa voro söner till Hur, Efratas förstfödde, Bet-Lehems fader.
DANNORSVE
5Asjhur, Tekoas Fader, havde to Hustruer: Hel'a og Na'ara.5Og Tekoas far Ashur hadde to hustruer, Hela og Na'ara. 5Och Ashur, Tekoas fader, hade två hustrur, Helea och Naara.
6Na'ara fødte ham Ahuzzam, Hefer, Temeni og Ahasjtariterne; det var Na'aras Sønner.6Med Na'ara fikk han Ahussam og Hefer og Temeni og Ahastari; dette var Na'aras sønner. 6Naara födde åt honom Ahussam, Hefer, Timeni och ahastariterna. Dessa voro Naaras söner.
7Hel'as Sønner: Zeret, Zohar, Etnan og Koz.7Og Helas sønner var Seret, Jishar og Etnan. 7Och Heleas söner voro Seret, Jishar och Etnan.
8Koz avlede Anub, Hazzobeba og Aharhels, Harums Søns, Slægter.8Og Kos blev far til Anub og Hassobeba og Aharhels, Harums sønns ætter. 8Och Kos födde Anub och Hassobeba, så ock Aharhels, Harums sons, släkter.
DANNORSVE
9Jabez var mere anset end sine Brødre. Hans Moder havde givet ham Navnet Jabez, idet hun sagde: »Jeg har født ham med Smerte!«9Jabes var æret fremfor sine brødre; hans mor gav ham navnet Jabes*, idet hun sa: Jeg har født ham med smerte.9Men Jaebes var mer ansedd än sina bröder; hans moder hade givit honom namnet Jaebes, i det hon sade: »Jag har fött honom med smärta.»
10Jabez paakaldte Israels Gud saaledes: »Gid du vilde velsigne mig rigeligt og gøre mit Omraade stort, lade din Haand være med mig og fri mig fra Ulykke, saa der ikke voldes mig Smerte!« Og Gud gav ham alt, hvad han bad om.10Og Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du vilde velsigne mig og utvide mine landemerker og la din hånd være med mig, og om du vilde lage det så at det ingen ulykke kom, og jeg blev fri for smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om. 10Och Jaebes åkallade Israels Gud och sade: »O att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O att du ville avvända vad ont är, så att jag sluppe att känna någon smärta!» Och Gud lät det ske, som han begärde.
11Kelub, Sjuhas Broder, avlede Mehir, det er Esjtons Fader.11Og Suhas bror Kelub fikk sønnen Mehir; han var far til Eston. 11Och Kelub, Suhas broder, födde Mehir; han var Estons fader.
DANNORSVE
12Esjton avlede Bet-Rafa, Pasea og Tehinna, Fader til Nahasj's By; det er Mændene fra Reka.12Og Eston var far til Bet-Rafa og Paseah og Tehinna, Ir-Nahas' far dette var mennene fra Reka. 12Och Eston födde Bet-Rafa, Pasea och Tehinna, Ir-Nahas' fader. Dessa voro männen från Reka.
13Kenaz's Sønner: Otniel og Seraja. Otniels Sønner: Hatat og Meonotaj.13Og Kenas' sønner var Otniel og Seraja, og Otniels sønn var Hatat. 13Och Kenas söner voro Otniel och Seraja. Otniels söner voro Hatat.
14Meonotaj avlede Ofra. Seraja avlede Joab, Fader til Ge-Harasjim; de var nemlig Haandværkere.14Og Meonotai fikk sønnen Ofra, og Seraja fikk sønnen Joab, som var far til ætten i Tømmermannsdalen; for de var tømmermenn. 14Och Meonotai födde Ofra. Och Seraja födde Joab, fader till Timmermansdalens släkt, ty dessa voro timmermän.
15Jefunnes Søn Kalebs Sønner: Ir, Ela og Na'am. Elas Sønner ... og Kenaz.15Og sønnene til Kaleb, Jefunnes sønn, var Iru, Ela og Na'am, og Elas sønn var Kenas. 15Och Kalebs, Jefunnes sons, söner voro Iru, Ela och Naam, så ock Elas söner och Kenas.
DANNORSVE
16Perez's Sønner: Jehallel'el og Ezra. Je'hallel'els Sønner: Zif, Zifa, Tireja og Asar'el.16Og Jehallelels sønner var Sif og Sifa, Tirja og Asarel. 16Och Jehallelels söner voro Sif och Sifa, Tirja och Asarel.
17Ezras Sønner: Jeter, Mered og Efer. Jeter avlede Mirjam, Sjammaj og Jisjba, Esjtemoas Fader.17Og Esras sønner var Jeter og Mered og Efer og Jalon; og hun* blev fruktsommelig og fødte Mirjam og Sammai og Jisbah, far til Estemoa.17Och Esras son var Jeter, vidare Mered, Efer och Jalon. Och kvinnan blev havande och födde Mirjam, Sammai och Jisba, Estemoas fader.
18Hans judæiske Hustru fødte Jered, Gedors Fader, Heber, Sokos Fader, og Jekutiel, Zanoas Fader. Sønnerne af Faraos Datter Bitja, som Mered ægtede, var følgende: ....18Og hans jødiske hustru fødte Jered, far til Gedor, og Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoah; men de andre* var sønner av Faraos datter Bitja, som Mered hadde tatt til hustru.18Och hans judiska hustru födde Jered, Gedors fader, och Heber, Sokos fader, och Jekutiel, Sanoas fader. Men de andra voro söner till Bitja, Faraos dotter, som Mered hade tagit till hustru.
19Hodijas Hustrus, Ke'ilas Fader Nahams Søsters, Sønner var følgende: Garmiten og Ma'akatiten Esjtemoa.19Og sønnene av Hodijas hustru, Nahams søster, var Ke'ilas far, garmitten, og Estemoa, ma'akatitten. 19Och söner till Hodias hustru, Nahams syster, voro Kegilas fader, garmiten, och maakatiten Estemoa.
20Sjimons Sønner: Amnon og Rinna, Benhanan og Tilon. Jisj'is Sønner: Zohet. Zohets Søn: ... .20Og Simons sønner var Amnon og Rinna, Ben-Hanan og Tulon; og Jisis sønner var Sohet og Sohets sønn. 20Och Simons söner voro Amnon och Rinna, Ben-Hanan och Tilon. Och Jiseis söner voro Sohet och Sohets son.
DANNORSVE
21Judas Søn Sjelas Sønner: Er, Lekas Fader, Lada, Maresjas Fader Linnedvæveriets Slægter af Asjbeas Hus,21Sønnene til Sela, Judas sønn, var Er, far til Leka, og Lada, far til Maresa, og de ætter som tilhørte bomulls-arbeidernes hus av Asbeas ætt, 21Söner till Sela, Judas son, voro Er, Lekas fader, och Laeda, Maresas fader, och de släkter som tillhörde linnearbetarnas hus, av Asbeas hus,
22Jokim, Kozebas Mænd og Joasj og Saraf, som herskede over Moab og vendte tilbage til Betlehem. Det er jo gamle Begivenheder.22og Jokim og mennene i Koseba og Joas og Saraf, som rådet over Moab, og Jasubi-Lehem; men dette er gamle ting. 22vidare Jokim och männen i Koseba samt Joas och Saraf, som blevo herrar över Moab, så ock Jasubi-Lehem. Men detta tillhör en avlägsen tid.
23Dette er Pottemagerne og Beboerne i Neta'im og Gedera; de boede der i Kongens Nærhed og stod i hans Tjeneste.23Disse folk var pottemakere og bodde i Neta'im og Gedera; de bodde der hos kongen og var i hans arbeid. 23Dessa voro krukmakarna och invånarna i Netaim och Gedera; de bodde där hos konungen och voro i hans arbete.
DANNORSVE
24Simeons Sønner: Nemuel, Jamin, Jarib, Zera og Sja'ul;24Simeons sønner var Nemuel og Jamin, Jarib, Serah og Saul; 24Simeons söner voro Nemuel och Jamin, Jarib, Sera och Saul.
25hans Søn Sjallum, hans Søn Mibsam, hans Søn Misjma.25hans sønn var Sallum; hans sønn Mibsam; hans sønn Misma. 25Hans son var Sallum; hans son var Mibsam; hans son var Misma.
26Misjmas Sønner: Hans Søn Hammuel, hans Søn Zakkur, hans Søn Sjim'i.26Og Mismas sønner var hans sønn Hammuel, hans sønn Sakkur og hans sønn Sime'i. 26Mismas söner voro hans son Hammuel, dennes son Sackur och dennes son Simei.
27Sjim'i havde seksten Sønner og seks Døtre; men hans Brødre havde ikke mange Sønner, og deres hele Slægt blev ikke saa talrig som Judæerne.27Og Sime'i hadde seksten sønner og seks døtre; men hans brødre hadde ikke mange sønner, så hele deres ætt ikke øktes så sterkt som Judas sønner. 27Och Simei hade sexton söner och sex döttrar; men hans bröder hade icke många barn. Och deras släkt i sin helhet förökade sig icke så mycket som Juda barn.
DANNORSVE
28De boede i Be'ersjeba Molada, Hazar-Sjual,28De bodde i Be'erseba og Molada og Hasar-Sual 28Och de bodde i Beer-Seba, Molada och Hasar-Sual,
29Bilha, Ezem, Tolad,29og i Bilha og i Esem og i Tolad 29i Bilha, i Esem och i Tolad,
30Betuel, Horma, Ziklag,30og i Betuel og i Horma og i Siklag 30i Betuel, i Horma och i Siklag,
31Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Bir'i og Sja'arajim — det var indtil Davids Regering deres Byer31og i Bet-Markabot og i Hasar-Susim og i Bet-Biri og i Sa'ara'im - det var deres byer inntil David blev konge - 31i Bet-Markabot, i Hasar-Susim, i Bet-Birei och i Saaraim. Dessa voro deras städer, till dess att David blev konung.
32med Landsbyer — fremdeles Etam, Ajin, Rimmon, Token og Asjan, fem Byer;32med tilhørende landsbyer, og i Etam og A'in, Rimmon og Token og Asan - fem byer - 32Och deras byar voro Etam och Ain, Rimmon, Token och Asan -- fem städer;
DANNORSVE
33desuden alle deres Landsbyer, som laa rundt om disse Byer indtil Ba'al. Det var deres Bosteder; og de havde deres egen Slægtebog.33og alle de landsbyer som lå rundt omkring disse byer helt til Ba'al; dette var deres bosteder, og de hadde sin egen ætteliste. 33därtill alla deras byar, som lågo runt omkring dessa städer, ända till Baal. Dessa voro deras boningsorter; och de hade sitt särskilda släktregister.
34Fremdeles: Mesjobab, Jamlek, Amazjas Søn Josja,34Og Mesobab og Jamlek og Josa, Amasjas sønn, 34Vidare: Mesobab, Jamlek och Josa, Amasjas son,
35Joel, Jehu, en Søn af Josjibja, en Søn af Seraja, en Søn af Asiel,35og Joel og Jehu, sønn av Josibja, som var sønn av Asiels sønn Seraja, 35och Joel och Jehu, son till Josibja, son till Seraja, son till Asiel,
36Eljoenaj, Ja'akoba, Jesjohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja36og Eljoenai og Ja'akoba og Jesohaja og Asaja og Adiel og Jesimiel og Benaja 36och Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel och Benaja,
37og Ziza, en Søn af Sjif'i, en Søn af Allon, en Søn af Jedaja, en Søn af Sjimri, en Søn af Sjemaja;37og Sisa, sønn av Sifi, som var sønn av Allon, som var sønn av Jedaja, som var sønn av Simri, som var sønn av Semaja - 37så ock Sisa, son till Sifei, son till Allon, son till Jedaja, son till Simri son till Semaja.
38de her ved Navn nævnte var Øverster i deres Slægter, efter at deres Fædrenehuse havde bredt sig stærkt.38disse som er nevnt her ved navn, var høvdinger i sine ætter, og deres familier utbredte sig sterkt. 38Dessa nu nämnda voro hövdingar i sina släkter, och deras familjer utbredde sig och blevo talrika.
DANNORSVE
39Da de engang drog i Retning af Gerar østen for Dalen for at søge Græsning til deres Smaakvæg,39De drog avsted bortimot Gedor like til østsiden av dalen for å søke beite for sitt småfe; 39Och de drogo fram mot Gedor, ända till östra sidan av dalen, för att söka bete för sin boskap.
40fandt de fed og god Græsning, og Landet var udstrakt, og der var Fred og Ro, da de tidligere Beboere nedstammede fra Kam.40og der fant de fett og godt beite, og landet var vidt og rummelig, og det var rolig og stille; for de som bodde der før, var av Kams ætt. 40Och de funno fett och gott bete, och landet hade utrymme nog, och där var stilla och lugnt, ty de som förut bodde där voro hamiter.
41I Kong Ezekias af Judas Dage drog de her ved Navn nævnte hen og overfaldt deres Telte og slog Me'uniterne, som de traf der, og de lagde Band paa dem, saa de nu ikke mere er til; derefter bosatte de sig i deres Land, da der var Græsning til deres Smaakvæg.41Da kom i Judas konge Esekias' dager de som her er optegnet ved navn, og ødela deres telter og hugg ned de meunitter som fantes der, og slo dem med bann, så de nu ikke mere er til, og bosatte sig i deres land; for der var beite for deres småfe. 41Men dessa som här hava blivit upptecknade vid namn kommo i Hiskias, Juda konungs, tid och förstörde deras tält och slogo de meiniter som funnos där och gåvo dem till spillo, så att de nu icke mer äro till, och bosatte sig i deras land; ty där fanns bete för deras boskap.
42Af dem, af Simeoniterne, drog 500 Mand til Se'irs Bjerge under Ledelse af Pelatja, Nearja, Refaja og Uzziel, Jisj'is Sønner,42Fem hundre mann av dem - av Simeons barn - drog til Se'irfjellene under anførsel av Pelatja og Nearja og Refaja og Ussiel, Jisis sønner; 42Och av dem, av Simeons barn, drogo fem hundra man till Seirs bergsbygd; och Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, Jiseis söner, stodo i spetsen för dem.
43og de nedhuggede de sidste Amalekiter, der var tilbage; og de bosatte sig der og bor der den Dag i Dag.43og de slo ihjel resten av de amalekitter som hadde sloppet unda; så bosatte de sig der og bor der den dag idag. 43Och de slogo den sista kvarlevan av amalekiterna; sedan bosatte de sig där och bo där ännu i dag.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Chronicles 3
Top of Page
Top of Page