4102. πίστις (pistis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4102. πίστις (pistis) — 243 Occurrences

Matthew 8:10 N-AFS
GRK: οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ
NAS: such great faith with anyone
KJV: found so great faith, no, not in
INT: no one so great faith in

Matthew 9:2 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν
NAS: Seeing their faith, Jesus
KJV: their faith said
INT: Jesus the faith of them he said

Matthew 9:22 N-NFS
GRK: θύγατερ ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: take courage; your faith has made
KJV: thy faith hath made
INT: daughter the faith of you has cured

Matthew 9:29 N-AFS
GRK: Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω
NAS: to you according to your faith.
KJV: to your faith be it
INT: According to the faith of you be it

Matthew 15:28 N-NFS
GRK: σου ἡ πίστις γενηθήτω σοι
NAS: woman, your faith is great;
KJV: great [is] thy faith: be it unto thee
INT: of you the faith be it to you

Matthew 17:20 N-AFS
GRK: ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον
NAS: you have faith the size
KJV: If ye have faith as a grain
INT: If you have faith as a seed

Matthew 21:21 N-AFS
GRK: ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ
NAS: you have faith and do not doubt,
KJV: If ye have faith, and doubt
INT: If you have faith and not

Matthew 23:23 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πίστιν ταῦτα δὲ
NAS: and mercy and faithfulness; but these
KJV: mercy, and faith: these ought ye
INT: and faithfulness these moreover

Mark 2:5 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει
NAS: seeing their faith said
KJV: their faith, he said
INT: Jesus the faith of them says

Mark 4:40 N-AFS
GRK: οὔπω ἔχετε πίστιν
NAS: have no faith?
KJV: that ye have no faith?
INT: still no Have you faith

Mark 5:34 N-NFS
GRK: Θυγάτηρ ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: to her, Daughter, your faith has made you well;
KJV: Daughter, thy faith hath made thee
INT: Daughter the faith of you has healed

Mark 10:52 N-NFS
GRK: Ὕπαγε ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: to him, Go; your faith has made you well.
KJV: Go thy way; thy faith hath made thee
INT: Go the faith of you has healed

Mark 11:22 N-AFS
GRK: αὐτοῖς Ἔχετε πίστιν θεοῦ
NAS: saying to them, Have faith in God.
KJV: unto them, Have faith in God.
INT: to them Have faith in God

Luke 5:20 N-AFS
GRK: ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν
NAS: Seeing their faith, He said, Friend,
KJV: their faith, he said
INT: having seen the faith of them he said

Luke 7:9 N-AFS
GRK: Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον
NAS: have I found such great faith.
KJV: so great faith, no, not
INT: Israel so great faith did I find

Luke 7:50 N-NFS
GRK: γυναῖκα Ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: to the woman, Your faith has saved
KJV: the woman, Thy faith hath saved thee;
INT: woman the faith of you has saved

Luke 8:25 N-NFS
GRK: Ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν φοβηθέντες
NAS: to them, Where is your faith? They were fearful
KJV: is your faith? And they being afraid
INT: Where is the faith of you having been afraid

Luke 8:48 N-NFS
GRK: Θυγάτηρ ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: to her, Daughter, your faith has made you well;
KJV: thy faith hath made
INT: Daughter the faith of you has healed

Luke 17:5 N-AFS
GRK: Πρόσθες ἡμῖν πίστιν
NAS: to the Lord, Increase our faith!
KJV: Increase our faith.
INT: Give more to us faith

Luke 17:6 N-AFS
GRK: Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον
NAS: If you had faith like a mustard
KJV: If ye had faith as a grain
INT: If you had faith as a grain

Luke 17:19 N-NFS
GRK: πορεύου ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: up and go; your faith has made you well.
KJV: go thy way: thy faith hath made thee
INT: go forth the faith of you has cured

Luke 18:8 N-AFS
GRK: εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς
NAS: will He find faith on the earth?
KJV: shall he find faith on
INT: will he find faith on the

Luke 18:42 N-NFS
GRK: Ἀνάβλεψον ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: to him, Receive your sight; your faith has made you well.
KJV: thy faith hath saved
INT: Receive sight the faith of you has healed

Luke 22:32 N-NFS
GRK: ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου καὶ
NAS: but I have prayed for you, that your faith may not fail;
KJV: that thy faith fail not:
INT: might fail the faith of you and

Acts 3:16 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος
NAS: And on the basis of faith in His name,
KJV: name through faith in his name
INT: by faith in the name

Acts 3:16 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πίστις ἡ δι'
NAS: and know; and the faith which [comes] through
KJV: know: yea, the faith which is by
INT: and the faith which [is] by

Acts 6:5 N-GFS
GRK: ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος
NAS: full of faith and of the Holy
KJV: a man full of faith and of the Holy
INT: a man full of faith and [of the] Spirit

Acts 6:7 N-DFS
GRK: ὑπήκουον τῇ πίστει
NAS: were becoming obedient to the faith.
KJV: were obedient to the faith.
INT: were obedient to the faith

Acts 11:24 N-GFS
GRK: ἁγίου καὶ πίστεως καὶ προσετέθη
NAS: Spirit and of faith. And considerable
KJV: Ghost and of faith: and much
INT: Holy and of faith And was added

Acts 13:8 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πίστεως
NAS: the proconsul away from the faith.
KJV: the deputy from the faith.
INT: from the faith

Acts 14:9 N-AFS
GRK: ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι
NAS: that he had faith to be made well,
KJV: that he had faith to be healed,
INT: that he has faith to be healed

Acts 14:22 N-DFS
GRK: ἐμμένειν τῇ πίστει καὶ ὅτι
NAS: them to continue in the faith, and [saying], Through
KJV: to continue in the faith, and
INT: to continue in the faith and that

Acts 14:27 N-GFS
GRK: ἔθνεσιν θύραν πίστεως
NAS: a door of faith to the Gentiles.
KJV: the door of faith unto the Gentiles.
INT: Gentiles a door of faith

Acts 15:9 N-DFS
GRK: αὐτῶν τῇ πίστει καθαρίσας τὰς
NAS: their hearts by faith.
KJV: their hearts by faith.
INT: them by the faith having purified the

Acts 16:5 N-DFS
GRK: ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον
NAS: were being strengthened in the faith, and were increasing
KJV: established in the faith, and
INT: were strengthened in the faith and abounded

Acts 17:31 N-AFS
GRK: ᾧ ὥρισεν πίστιν παρασχὼν πᾶσιν
NAS: having furnished proof to all men
KJV: [whereof] he hath given assurance unto all
INT: whom he appointed proof having given to all

Acts 20:21 N-AFS
GRK: μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν
NAS: toward God and faith in our Lord Jesus
KJV: God, and faith toward our
INT: repentance and faith toward the

Acts 24:24 N-GFS
GRK: Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως
NAS: him [speak] about faith in Christ
KJV: him concerning the faith in Christ.
INT: Christ Jesus faith

Acts 26:18 N-DFS
GRK: τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς
NAS: who have been sanctified by faith in Me.'
KJV: them which are sanctified by faith that is in
INT: those that have been sanctified by faith that [is] in

Romans 1:5 N-GFS
GRK: εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν
NAS: [the] obedience of faith among
KJV: for obedience to the faith among all
INT: unto obedience of faith among all

Romans 1:8 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται
NAS: because your faith is being proclaimed
KJV: your faith is spoken
INT: that the faith of you is proclaimed

Romans 1:12 N-GFS
GRK: ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε
NAS: you, each of us by the other's faith, both
KJV: by the mutual faith both of you
INT: in one another faith of you both

Romans 1:17 N-GFS
GRK: ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν
NAS: is revealed from faith to faith;
KJV: revealed from faith to faith:
INT: is revealed by faith to faith

Romans 1:17 N-AFS
GRK: πίστεως εἰς πίστιν καθὼς γέγραπται
NAS: from faith to faith; as it is written,
KJV: faith to faith: as it is written,
INT: faith to faith as it has been written

Romans 1:17 N-GFS
GRK: δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται
NAS: [man] SHALL LIVE BY FAITH.
KJV: shall live by faith.
INT: [the] righteous by faith will live

Romans 3:3 N-AFS
GRK: αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ
NAS: will not nullify the faithfulness of God,
KJV: make the faith of God
INT: of them the faith of God

Romans 3:22 N-GFS
GRK: θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of God through faith in Jesus Christ
KJV: [which is] by faith of Jesus
INT: of God through faith of Jesus Christ

Romans 3:25 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ
NAS: through faith. [This was] to demonstrate
KJV: through faith in
INT: through the faith in the

Romans 3:26 N-GFS
GRK: τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ
NAS: and the justifier of the one who has faith in Jesus.
KJV: of him which believeth in
INT: him that [is] of [the] faith of Jesus

Romans 3:27 N-GFS
GRK: διὰ νόμου πίστεως
NAS: No, but by a law of faith.
KJV: by the law of faith.
INT: through a law of faith

Romans 3:28 N-DFS
GRK: γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς
NAS: is justified by faith apart
KJV: is justified by faith without
INT: therefore to be justified by faith a man apart from

Romans 3:30 N-GFS
GRK: περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν
NAS: the circumcised by faith and the uncircumcised
KJV: by faith, and
INT: [the] circumcision by faith and uncircumcision

Romans 3:30 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως
NAS: through faith is one.
KJV: uncircumcision through faith.
INT: through the [same] faith

Romans 3:31 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως μὴ γένοιτο
NAS: through faith? May it never
KJV: through faith? God forbid:
INT: through faith never may it be

Romans 4:5 N-NFS
GRK: λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς
NAS: the ungodly, his faith is credited
KJV: the ungodly, his faith is counted for
INT: is reckoned the faith of him for

Romans 4:9 N-NFS
GRK: Ἀβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην
NAS: For we say, FAITH WAS CREDITED
KJV: that faith was reckoned
INT: to Abraham the faith as righteousness

Romans 4:11 N-GFS
GRK: δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν
NAS: of the righteousness of the faith which he had while uncircumcised,
KJV: of the righteousness of the faith which
INT: righteousness of the faith which [he had] [while] in

Romans 4:12 N-GFS
GRK: ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς
NAS: in the steps of the faith of our father
KJV: in the steps of that faith of our
INT: during uncircumcision faith of the father

Romans 4:13 N-GFS
GRK: διὰ δικαιοσύνης πίστεως
NAS: the righteousness of faith.
KJV: through the righteousness of faith.
INT: by righteousness of faith

Romans 4:14 N-NFS
GRK: κεκένωται ἡ πίστις καὶ κατήργηται
NAS: are heirs, faith is made void
KJV: [be] heirs, faith is made void,
INT: has been made void the faith and made of no effect

Romans 4:16 N-GFS
GRK: τοῦτο ἐκ πίστεως ἵνα κατὰ
NAS: reason [it is] by faith, in order
KJV: [it is] of faith, that
INT: this of faith [it is] that according to

Romans 4:16 N-GFS
GRK: τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ ὅς
NAS: to those who are of the faith of Abraham,
KJV: which is of the faith of Abraham;
INT: to that of [the] faith of Abraham who

Romans 4:19 N-DFS
GRK: ἀσθενήσας τῇ πίστει κατενόησεν τὸ
NAS: becoming weak in faith he contemplated
KJV: weak in faith, he considered
INT: having been weak in the faith he considered

Romans 4:20 N-DFS
GRK: ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει δοὺς δόξαν
NAS: but grew strong in faith, giving
KJV: but was strong in faith, giving glory
INT: was strengthened in faith having given glory

Romans 5:1 N-GFS
GRK: οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν
NAS: having been justified by faith, we have
KJV: by faith, we have
INT: therefore by faith peace we have

Romans 5:2 N-DFS
GRK: ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν
NAS: our introduction by faith into this
KJV: we have access by faith into this
INT: we have by the faith into the

Romans 9:30 N-GFS
GRK: τὴν ἐκ πίστεως
NAS: the righteousness which is by faith;
KJV: which is of faith.
INT: that [is] by faith

Romans 9:32 N-GFS
GRK: οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ' ὡς
NAS: Because [they did] not [pursue it] by faith, but as though
KJV: [they sought it] not by faith, but as
INT: not by faith but as

Romans 10:6 N-GFS
GRK: δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως
NAS: based on faith speaks
KJV: which is of faith speaketh
INT: but of faith righteousness thus

Romans 10:8 N-GFS
GRK: ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν
NAS: that is, the word of faith which
KJV: the word of faith, which
INT: word of faith which we proclaim

Romans 10:17 N-NFS
GRK: ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς
NAS: So faith [comes] from hearing,
KJV: So then faith [cometh] by hearing,
INT: So the faith [is] by hearing

Romans 11:20 N-DFS
GRK: δὲ τῇ πίστει ἕστηκας μὴ
NAS: but you stand by your faith. Do not be conceited,
KJV: thou standest by faith. Be not
INT: however by faith stand not

Romans 12:3 N-GFS
GRK: ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
NAS: to each a measure of faith.
KJV: to every man the measure of faith.
INT: divided a measure of faith

Romans 12:6 N-GFS
GRK: ἀναλογίαν τῆς πίστεως
NAS: to the proportion of his faith;
KJV: to the proportion of faith;
INT: proportion of the of faith

Romans 14:1 N-DFS
GRK: ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε μὴ
NAS: the one who is weak in faith, [but] not for [the purpose of] passing judgment
KJV: Him that is weak in the faith receive ye,
INT: being weak in the faith receive not

Romans 14:22 N-AFS
GRK: σὺ πίστιν ἣν ἔχεις
NAS: The faith which you have,
KJV: Hast thou faith? have [it] to
INT: you faith which have

Romans 14:23 N-GFS
GRK: οὐκ ἐκ πίστεως πᾶν δὲ
NAS: because [his eating is] not from faith; and whatever
KJV: of faith: for
INT: not of faith whatever moreover

Romans 14:23 N-GFS
GRK: οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν
NAS: and whatever is not from faith is sin.
KJV: [is] not of faith is sin.
INT: not of faith sin is

Romans 16:26 N-GFS
GRK: εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα
NAS: [leading] to obedience of faith;
KJV: for the obedience of faith:
INT: for obedience of faith to all

1 Corinthians 2:5 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ
NAS: so that your faith would not rest
KJV: That your faith should not
INT: that the faith of you not

1 Corinthians 12:9 N-NFS
GRK: ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ
NAS: to another faith by the same Spirit,
KJV: To another faith by the same
INT: and to a different one faith in the

1 Corinthians 13:2 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη
NAS: I have all faith, so as to remove
KJV: all faith, so
INT: all the faith so as mountains

1 Corinthians 13:13 N-NFS
GRK: δὲ μένει πίστις ἐλπίς ἀγάπη
NAS: But now faith, hope, love,
KJV: now abideth faith, hope, charity,
INT: moreover abides faith hope love

1 Corinthians 15:14 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πίστις ὑμῶν
NAS: is vain, your faith also
KJV: and your faith [is] also
INT: also the faith of you

1 Corinthians 15:17 N-NFS
GRK: ματαία ἡ πίστις ὑμῶν ἐστίν
NAS: has not been raised, your faith is worthless;
KJV: raised, your faith [is] vain; ye are
INT: vain the faith of you is

1 Corinthians 16:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πίστει ἀνδρίζεσθε κραταιοῦσθε
NAS: stand firm in the faith, act like men,
KJV: in the faith, quit you like men,
INT: in the faith act like men be strong

2 Corinthians 1:24 N-GFS
GRK: ὑμῶν τῆς πίστεως ἀλλὰ συνεργοί
NAS: Not that we lord it over your faith, but are workers
KJV: your faith, but
INT: your faith but fellow workers

2 Corinthians 1:24 N-DFS
GRK: τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε
NAS: with you for your joy; for in your faith you are standing firm.
KJV: joy: for by faith ye stand.
INT: in the indeed faith you stand firm

2 Corinthians 4:13 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ
NAS: spirit of faith, according
KJV: spirit of faith, according as
INT: spirit of faith according to what

2 Corinthians 5:7 N-GFS
GRK: διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν
NAS: for we walk by faith, not by sight--
KJV: we walk by faith, not by
INT: by faith indeed we walk

2 Corinthians 8:7 N-DFS
GRK: παντὶ περισσεύετε πίστει καὶ λόγῳ
NAS: in everything, in faith and utterance
KJV: every [thing, in] faith, and
INT: every [way] you abound in faith and word

2 Corinthians 10:15 N-GFS
GRK: αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν
NAS: but with the hope that as your faith grows,
KJV: when your faith is increased,
INT: increasing the faith of you among

2 Corinthians 13:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πίστει ἑαυτοὺς δοκιμάζετε
NAS: [to see] if you are in the faith; examine
KJV: in the faith; prove
INT: in the faith yourselves test

Galatians 1:23 N-AFS
GRK: εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε
NAS: preaching the faith which
KJV: now preacheth the faith which once
INT: preaches the gospel the faith which once

Galatians 2:16 N-GFS
GRK: μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: but through faith in Christ
KJV: but by the faith of Jesus Christ,
INT: not through faith of Christ Jesus

Galatians 2:16 N-GFS
GRK: δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ
NAS: that we may be justified by faith in Christ
KJV: by the faith of Christ,
INT: we might be justified by faith of Christ and

Galatians 2:20 N-DFS
GRK: σαρκί ἐν πίστει ζῶ τῇ
NAS: I live by faith in the Son
KJV: I live by the faith of the Son of God,
INT: flesh in faith I live that

Galatians 3:2 N-GFS
GRK: ἐξ ἀκοῆς πίστεως
NAS: or by hearing with faith?
KJV: by the hearing of faith?
INT: by hearing of faith

Galatians 3:5 N-GFS
GRK: ἐξ ἀκοῆς πίστεως
NAS: or by hearing with faith?
KJV: by the hearing of faith?
INT: by hearing of faith

Galatians 3:7 N-GFS
GRK: οἱ ἐκ πίστεως οὗτοι υἱοί
NAS: that it is those who are of faith who
KJV: they which are of faith, the same
INT: they that of faith [are] these sons

Galatians 3:8 N-GFS
GRK: ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ
NAS: the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand
KJV: through faith, preached before the gospel
INT: that by faith justifies the

Galatians 3:9 N-GFS
GRK: οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν
NAS: those who are of faith are blessed
KJV: they which be of faith are blessed
INT: those of faith are being blessed with

Galatians 3:11 N-GFS
GRK: δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται
NAS: SHALL LIVE BY FAITH.
KJV: shall live by faith.
INT: righteous by faith will live

Galatians 3:12 N-GFS
GRK: ἔστιν ἐκ πίστεως ἀλλ' Ὁ
NAS: the Law is not of faith; on the contrary,
KJV: not of faith: but, The man
INT: is of faith but the [one]

Galatians 3:14 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως
NAS: of the Spirit through faith.
KJV: of the Spirit through faith.
INT: through faith

Galatians 3:22 N-GFS
GRK: ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: that the promise by faith in Jesus
KJV: the promise by faith of Jesus Christ
INT: promise by faith of Jesus Christ

Galatians 3:23 N-AFS
GRK: ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον
NAS: But before faith came,
KJV: But before faith came, we were kept
INT: came faith under law

Galatians 3:23 N-AFS
GRK: τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι
NAS: being shut up to the faith which was later
KJV: unto the faith which should afterwards
INT: the being about to faith to be revealed

Galatians 3:24 N-GFS
GRK: ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν
NAS: so that we may be justified by faith.
KJV: we might be justified by faith.
INT: that by faith we might be justified

Galatians 3:25 N-GFS
GRK: δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ
NAS: But now that faith has come,
KJV: But after that faith is come, we are
INT: moreover faith no longer under

Galatians 3:26 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ
NAS: of God through faith in Christ Jesus.
KJV: of God by faith in Christ
INT: through faith in Christ

Galatians 5:5 N-GFS
GRK: πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης
NAS: For we through the Spirit, by faith, are waiting
KJV: of righteousness by faith.
INT: by [the] Spirit by faith [the] hope of righteousness

Galatians 5:6 N-NFS
GRK: ἀκροβυστία ἀλλὰ πίστις δι' ἀγάπης
NAS: anything, but faith working
KJV: but faith which worketh
INT: uncircumcision but faith by love

Galatians 5:22 N-NFS
GRK: χρηστότης ἀγαθωσύνη πίστις
NAS: kindness, goodness, faithfulness,
KJV: gentleness, goodness, faith,
INT: kindness goodness faithfulness

Galatians 6:10 N-GFS
GRK: οἰκείους τῆς πίστεως
NAS: who are of the household of the faith.
KJV: them who are of the household of faith.
INT: of the household of the of faith

Ephesians 1:15 N-AFS
GRK: καθ' ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ
NAS: having heard of the faith in the Lord
KJV: of your faith in the Lord
INT: among you faith in the

Ephesians 2:8 N-GFS
GRK: σεσωσμένοι διὰ πίστεως καὶ τοῦτο
NAS: through faith; and that not of yourselves,
KJV: saved through faith; and that
INT: saved through faith and this

Ephesians 3:12 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ
NAS: access through faith in Him.
KJV: confidence by the faith of him.
INT: by the faith of him

Ephesians 3:17 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς
NAS: through faith; [and] that you, being rooted
KJV: hearts by faith; that ye, being rooted
INT: through faith in the

Ephesians 4:5 N-NFS
GRK: κύριος μία πίστις ἓν βάπτισμα
NAS: Lord, one faith, one baptism,
KJV: Lord, one faith, one baptism,
INT: Lord one faith one baptism

Ephesians 4:13 N-GFS
GRK: ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς
NAS: to the unity of the faith, and of the knowledge
KJV: the unity of the faith, and
INT: unity of the faith and of the

Ephesians 6:16 N-GFS
GRK: θυρεὸν τῆς πίστεως ἐν ᾧ
NAS: up the shield of faith with which
KJV: the shield of faith, wherewith
INT: shield of faith with which

Ephesians 6:23 N-GFS
GRK: ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ
NAS: and love with faith, from God
KJV: love with faith, from God
INT: love with faith from God

Philippians 1:25 N-GFS
GRK: χαρὰν τῆς πίστεως
NAS: and joy in the faith,
KJV: and joy of faith;
INT: joy of the faith

Philippians 1:27 N-DFS
GRK: συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου
NAS: striving together for the faith of the gospel;
KJV: striving together for the faith of the gospel;
INT: striving together for the faith of the gospel

Philippians 2:17 N-GFS
GRK: λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν χαίρω
NAS: and service of your faith, I rejoice
KJV: service of your faith, I joy, and
INT: ministry of the faith of you I am glad

Philippians 3:9 N-GFS
GRK: τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ τὴν
NAS: but that which is through faith in Christ,
KJV: is through the faith of Christ,
INT: that which by faith of Christ [is] the

Philippians 3:9 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ πίστει
NAS: on the basis of faith,
KJV: God by faith:
INT: on faith

Colossians 1:4 N-AFS
GRK: ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν
NAS: since we heard of your faith in Christ
KJV: Since we heard of your faith in Christ
INT: having heard of the faith of you in

Colossians 1:23 N-DFS
GRK: ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ
NAS: you continue in the faith firmly established
KJV: ye continue in the faith grounded
INT: you continue in the faith established and

Colossians 2:5 N-GFS
GRK: εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν
NAS: and the stability of your faith in Christ.
KJV: of your faith in
INT: in Christ faith of you

Colossians 2:7 N-DFS
GRK: βεβαιούμενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε
NAS: up in Him and established in your faith, just
KJV: in the faith, as
INT: being strengthened in the faith even as you were taught

Colossians 2:12 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας
NAS: up with Him through faith in the working
KJV: [him] through the faith of the operation
INT: through the faith of the working

1 Thessalonians 1:3 N-GFS
GRK: ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ
NAS: your work of faith and labor
KJV: your work of faith, and labour
INT: work of faith and the

1 Thessalonians 1:8 N-NFS
GRK: τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ
NAS: place your faith toward
KJV: place your faith to God-ward
INT: place the faith of you which [is]

1 Thessalonians 3:2 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν
NAS: and encourage you as to your faith,
KJV: concerning your faith:
INT: concerning the faith of you

1 Thessalonians 3:5 N-AFS
GRK: γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν μή
NAS: to find out about your faith, for fear
KJV: your faith, lest by some means
INT: to know the faith of you lest

1 Thessalonians 3:6 N-AFS
GRK: ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν
NAS: to us from you, and has brought us good news of your faith and love,
KJV: of your faith and
INT: to us [of] the faith and the

1 Thessalonians 3:7 N-GFS
GRK: τῆς ὑμῶν πίστεως
NAS: about you through your faith;
KJV: by your faith:
INT: your faith

1 Thessalonians 3:10 N-GFS
GRK: ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν
NAS: what is lacking in your faith?
KJV: that which is lacking in your faith?
INT: lacking in [the] faith of you

1 Thessalonians 5:8 N-GFS
GRK: ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης
NAS: on the breastplate of faith and love,
KJV: the breastplate of faith and
INT: having put on [the] breastplate of faith and love

2 Thessalonians 1:3 N-NFS
GRK: ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ
NAS: because your faith is greatly enlarged,
KJV: that your faith groweth exceedingly,
INT: increases exceedingly the faith of you and

2 Thessalonians 1:4 N-GFS
GRK: ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν
NAS: for your perseverance and faith in the midst of all
KJV: patience and faith in all
INT: of you and faith in all

2 Thessalonians 1:11 N-GFS
GRK: καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει
NAS: and the work of faith with power,
KJV: and the work of faith with power:
INT: and work of faith with power

2 Thessalonians 2:13 N-DFS
GRK: πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας
NAS: by the Spirit and faith in the truth.
KJV: of the Spirit and belief of the truth:
INT: of [the] Spirit and belief of [the] truth

2 Thessalonians 3:2 N-NFS
GRK: πάντων ἡ πίστις
NAS: men; for not all have faith.
KJV: all [men] have not faith.
INT: of all [is] the faith

1 Timothy 1:2 N-DFS
GRK: τέκνῳ ἐν πίστει χάρις ἔλεος
NAS: child in [the] faith: Grace,
KJV: son in the faith: Grace, mercy,
INT: child in faith grace mercy

1 Timothy 1:4 N-DFS
GRK: τὴν ἐν πίστει
NAS: of God which is by faith.
KJV: which is in faith: [so do].
INT: which [is] in faith

1 Timothy 1:5 N-GFS
GRK: ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου
NAS: conscience and a sincere faith.
KJV: conscience, and [of] faith unfeigned:
INT: good and faith sincere

1 Timothy 1:14 N-GFS
GRK: ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης
NAS: was more than abundant, with the faith and love
KJV: with faith and
INT: of us with faith and love

1 Timothy 1:19 N-AFS
GRK: ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν
NAS: keeping faith and a good conscience,
KJV: Holding faith, and a good
INT: holding faith and a good

1 Timothy 1:19 N-AFS
GRK: περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν
NAS: in regard to their faith.
KJV: concerning faith have made shipwreck:
INT: as to faith made shipwreck

1 Timothy 2:7 N-DFS
GRK: ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ
NAS: of the Gentiles in faith and truth.
KJV: of the Gentiles in faith and verity.
INT: of [the] Gentiles in faith and truth

1 Timothy 2:15 N-DFS
GRK: μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ
NAS: they continue in faith and love
KJV: they continue in faith and charity
INT: they abide in faith and love

1 Timothy 3:9 N-GFS
GRK: μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ
NAS: to the mystery of the faith with a clear
KJV: the mystery of the faith in
INT: mystery of the faith in pure

1 Timothy 3:13 N-DFS
GRK: παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν
NAS: confidence in the faith that is in Christ
KJV: boldness in the faith which is in
INT: boldness in faith which [is] in

1 Timothy 4:1 N-GFS
GRK: τινες τῆς πίστεως προσέχοντες πνεύμασιν
NAS: will fall away from the faith, paying attention
KJV: shall depart from the faith, giving heed
INT: some the faith giving heed to spirits

1 Timothy 4:6 N-GFS
GRK: λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς
NAS: on the words of the faith and of the sound
KJV: in the words of faith and
INT: words of the faith and of the

1 Timothy 4:12 N-DFS
GRK: ἀγάπῃ ἐν πίστει ἐν ἁγνείᾳ
NAS: love, faith [and] purity,
KJV: spirit, in faith, in purity.
INT: love in faith in purity

1 Timothy 5:8 N-AFS
GRK: προνοεῖ τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ
NAS: he has denied the faith and is worse
KJV: he hath denied the faith, and
INT: does provide for the faith he has denied and

1 Timothy 5:12 N-AFS
GRK: τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν
NAS: their previous pledge.
KJV: they have cast off their first faith.
INT: the first faith they cast off

1 Timothy 6:10 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς
NAS: for it have wandered away from the faith and pierced
KJV: from the faith, and
INT: from the faith and themselves

1 Timothy 6:11 N-AFS
GRK: δικαιοσύνην εὐσέβειαν πίστιν ἀγάπην ὑπομονήν
NAS: godliness, faith, love,
KJV: godliness, faith, love,
INT: righteousness godliness faith love endurance

1 Timothy 6:12 N-GFS
GRK: ἀγῶνα τῆς πίστεως ἐπιλαβοῦ τῆς
NAS: fight of faith; take hold
KJV: fight of faith, lay hold on
INT: fight of the faith Lay hold

1 Timothy 6:21 N-AFS
GRK: περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν Ἡ
NAS: and thus gone astray from the faith. Grace
KJV: concerning the faith. Grace
INT: in reference to the faith missed the mark

2 Timothy 1:5 N-GFS
GRK: σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως ἥτις ἐνῴκησεν
NAS: of the sincere faith within
KJV: the unfeigned faith that is in
INT: you sincere faith which dwelt

2 Timothy 1:13 N-DFS
GRK: ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ
NAS: you have heard from me, in the faith and love
KJV: me, in faith and love
INT: you did hear in faith and love

2 Timothy 2:18 N-AFS
GRK: τήν τινων πίστιν
NAS: and they upset the faith of some.
KJV: and overthrow the faith of some.
INT: the of some faith

2 Timothy 2:22 N-AFS
GRK: δὲ δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην εἰρήνην
NAS: righteousness, faith, love
KJV: righteousness, faith, charity,
INT: moreover righteousness faith love peace

2 Timothy 3:8 N-AFS
GRK: περὶ τὴν πίστιν
NAS: rejected in regard to the faith.
KJV: reprobate concerning the faith.
INT: as regards the faith

2 Timothy 3:10 N-DFS
GRK: προθέσει τῇ πίστει τῇ μακροθυμίᾳ
NAS: purpose, faith, patience,
KJV: purpose, faith, longsuffering,
INT: purpose the faith the patience

2 Timothy 3:15 N-GFS
GRK: σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν
NAS: through faith which is in Christ
KJV: salvation through faith which is in
INT: salvation through faith which [is] in

2 Timothy 4:7 N-AFS
GRK: τετέλεκα τὴν πίστιν τετήρηκα
NAS: the course, I have kept the faith;
KJV: [my] course, I have kept the faith:
INT: I have finished the faith I have kept

Titus 1:1 N-AFS
GRK: Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ
NAS: Christ, for the faith of those chosen
KJV: according to the faith of God's
INT: Christ according to [the] faith of [the] elect of God

Titus 1:4 N-AFS
GRK: κατὰ κοινὴν πίστιν χάρις καὶ
NAS: in a common faith: Grace
KJV: after the common faith: Grace, mercy,
INT: according to [our] common faith Grace and

Titus 1:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πίστει
NAS: that they may be sound in the faith,
KJV: they may be sound in the faith;
INT: in the faith

Titus 2:2 N-DFS
GRK: ὑγιαίνοντας τῇ πίστει τῇ ἀγάπῃ
NAS: sound in faith, in love,
KJV: sound in faith, in charity,
INT: sound in faith in love

Titus 2:10 N-AFS
GRK: ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν
NAS: all good faith so that they will adorn
KJV: all good fidelity; that they may adorn
INT: but all fidelity showing good

Titus 3:15 N-DFS
GRK: ἡμᾶς ἐν πίστει Ἡ χάρις
NAS: who love us in [the] faith. Grace
KJV: us in the faith. Grace [be] with
INT: us in [the] faith Grace [be]

Philemon 1:5 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις
NAS: of your love and of the faith which
KJV: love and faith, which thou hast
INT: and the faith which you have

Philemon 1:6 N-GFS
GRK: κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς
NAS: [and I pray] that the fellowship of your faith may become
KJV: of thy faith may become
INT: fellowship of the faith of you efficient

Hebrews 4:2 N-DFS
GRK: συνκεκερασμένους τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν
NAS: them, because it was not united by faith in those
KJV: being mixed with faith in them that heard
INT: having been united with the faith in the [ones] having heard

Hebrews 6:1 N-GFS
GRK: ἔργων καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν
NAS: works and of faith toward
KJV: works, and of faith toward God,
INT: works and faith in God

Hebrews 6:12 N-GFS
GRK: τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας
NAS: who through faith and patience
KJV: of them who through faith and
INT: of those who through faith and patience

Hebrews 10:22 N-GFS
GRK: ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ῥεραντισμένοι τὰς
NAS: in full assurance of faith, having our hearts
KJV: full assurance of faith, having
INT: in full assurance of faith having been sprinkled [as to] the

Hebrews 10:38 N-GFS
GRK: μου ἐκ πίστεως ζήσεται καὶ
NAS: SHALL LIVE BY FAITH; AND IF
KJV: shall live by faith: but if
INT: of me by faith will live and

Hebrews 10:39 N-GFS
GRK: ἀπώλειαν ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν
NAS: to destruction, but of those who have faith to the preserving
KJV: but of them that believe to
INT: destruction but of faith to preserving

Hebrews 11:1 N-NFS
GRK: Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις
NAS: Now faith is the assurance
KJV: Now faith is the substance
INT: Now is moreover faith of [things] hoped for [the] assurance

Hebrews 11:3 N-DFS
GRK: Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι
NAS: By faith we understand that the worlds
KJV: Through faith we understand
INT: By faith we understand to have been formed

Hebrews 11:4 N-DFS
GRK: Πίστει πλείονα θυσίαν
NAS: By faith Abel offered
KJV: By faith Abel offered
INT: By faith a more excellent sacrifice

Hebrews 11:5 N-DFS
GRK: Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη
NAS: By faith Enoch was taken
KJV: By faith Enoch was translated
INT: By faith Enoch was taken up

Hebrews 11:6 N-GFS
GRK: χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι
NAS: And without faith it is impossible
KJV: without faith [it is] impossible
INT: apart from moreover faith [it is] impossible to well please [him]

Hebrews 11:7 N-DFS
GRK: Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε
NAS: By faith Noah, being warned
KJV: By faith Noah, being warned of God
INT: By faith having been divinely instructed Noah

Hebrews 11:7 N-AFS
GRK: τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο
NAS: which is according to faith.
KJV: which is by faith.
INT: of the according to faith righteousness became

Hebrews 11:8 N-DFS
GRK: Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ
NAS: By faith Abraham, when he was called,
KJV: By faith Abraham, when he was called
INT: By faith being called Abraham

Hebrews 11:9 N-DFS
GRK: Πίστει παρῴκησεν εἰς
NAS: By faith he lived as an alien
KJV: By faith he sojourned in
INT: By faith he sojourned in

Hebrews 11:11 N-DFS
GRK: Πίστει καὶ αὐτὴ
NAS: By faith even Sarah
KJV: Through faith also Sara
INT: By faith also herself

Hebrews 11:13 N-AFS
GRK: Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι
NAS: these died in faith, without receiving
KJV: died in faith, not having received
INT: In faith died these

Hebrews 11:17 N-DFS
GRK: Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ
NAS: By faith Abraham, when he was tested,
KJV: By faith Abraham, when he was tried,
INT: By faith has offered up Abraham

Hebrews 11:20 N-DFS
GRK: Πίστει καὶ περὶ
NAS: By faith Isaac blessed
KJV: By faith Isaac blessed
INT: By faith and concerning

Hebrews 11:21 N-DFS
GRK: Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων
NAS: By faith Jacob, as he was dying,
KJV: By faith Jacob, when he was a dying,
INT: By faith Jacob dying

Hebrews 11:22 N-DFS
GRK: Πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν
NAS: By faith Joseph, when he was dying,
KJV: By faith Joseph, when he died,
INT: By faith Joseph dying

Hebrews 11:23 N-DFS
GRK: Πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς
NAS: By faith Moses, when he was born,
KJV: By faith Moses, when he was born,
INT: By faith Moses having been born

Hebrews 11:24 N-DFS
GRK: Πίστει Μωυσῆς μέγας
NAS: By faith Moses, when he had grown
KJV: By faith Moses, when he was come
INT: By faith Moses great

Hebrews 11:27 N-DFS
GRK: Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον
NAS: By faith he left Egypt,
KJV: By faith he forsook Egypt,
INT: By faith he left Egypt

Hebrews 11:28 N-DFS
GRK: Πίστει πεποίηκεν τὸ
NAS: By faith he kept the Passover
KJV: Through faith he kept the passover,
INT: By faith he has kept the

Hebrews 11:29 N-DFS
GRK: Πίστει διέβησαν τὴν
NAS: By faith they passed through the Red
KJV: By faith they passed through the Red
INT: By faith they passed through the

Hebrews 11:30 N-DFS
GRK: Πίστει τὰ τείχη
NAS: By faith the walls of Jericho
KJV: By faith the walls of Jericho
INT: By faith the walls

Hebrews 11:31 N-DFS
GRK: Πίστει Ῥαὰβ ἡ
NAS: By faith Rahab the harlot
KJV: By faith the harlot Rahab
INT: By faith Rahab the

Hebrews 11:33 N-GFS
GRK: οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας
NAS: who by faith conquered kingdoms,
KJV: Who through faith subdued kingdoms,
INT: who by faith overcame kingdoms

Hebrews 11:39 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο
NAS: through their faith, did not receive
KJV: through faith, received
INT: through the faith not did receive

Hebrews 12:2 N-GFS
GRK: τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ
NAS: and perfecter of faith, who
KJV: and finisher of [our] faith; who for
INT: the of faith author and

Hebrews 13:7 N-AFS
GRK: μιμεῖσθε τὴν πίστιν
NAS: of their conduct, imitate their faith.
KJV: whose faith follow,
INT: imitate the faith

James 1:3 N-GFS
GRK: ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν
NAS: that the testing of your faith produces
KJV: of your faith worketh
INT: of your faith produces endurance

James 1:6 N-DFS
GRK: δὲ ἐν πίστει μηδὲν διακρινόμενος
NAS: But he must ask in faith without any
KJV: in faith, nothing
INT: however in faith nothing doubting

James 2:1 N-AFS
GRK: ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου
NAS: do not hold your faith in our glorious
KJV: have not the faith of our Lord
INT: do have the faith from the Lord

James 2:5 N-DFS
GRK: πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους
NAS: [to be] rich in faith and heirs
KJV: rich in faith, and heirs
INT: rich in faith and heirs

James 2:14 N-AFS
GRK: μου ἐὰν πίστιν λέγῃ τις
NAS: says he has faith but he has no
KJV: say he hath faith, and have
INT: of me if faith say anyone

James 2:14 N-NFS
GRK: δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν
NAS: works? Can that faith save him?
KJV: works? can faith save him?
INT: is able faith to save him

James 2:17 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πίστις ἐὰν μὴ
NAS: Even so faith, if it has
KJV: Even so faith, if it hath
INT: also faith if not

James 2:18 N-AFS
GRK: τις Σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ
NAS: You have faith and I have
KJV: Thou hast faith, and I have
INT: someone You faith have and I

James 2:18 N-AFS
GRK: μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς
NAS: show me your faith without
KJV: me thy faith without thy
INT: me the faith of you without

James 2:18 N-AFS
GRK: μου τὴν πίστιν
NAS: and I will show you my faith by my works.
KJV: thee my faith by my
INT: of me the faith

James 2:20 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν
NAS: fellow, that faith without
KJV: man, that faith without works
INT: that faith apart from

James 2:22 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς
NAS: You see that faith was working
KJV: Seest thou how faith wrought with his
INT: that the faith was working with the

James 2:22 N-NFS
GRK: ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη
NAS: of the works, faith was perfected;
KJV: works was faith made perfect?
INT: works the faith was perfected

James 2:24 N-GFS
GRK: οὐκ ἐκ πίστεως μόνον
NAS: by works and not by faith alone.
KJV: not by faith only.
INT: not by faith only

James 2:26 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πίστις χωρὶς ἔργων
NAS: so also faith without works
KJV: dead, so faith without works
INT: also faith apart from works

James 5:15 N-GFS
GRK: εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν
NAS: and the prayer offered in faith will restore
KJV: the prayer of faith shall save
INT: prayer of faith will save the one

1 Peter 1:5 N-GFS
GRK: φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν
NAS: through faith for a salvation
KJV: of God through faith unto salvation
INT: [are] being guarded through faith for salvation

1 Peter 1:7 N-GFS
GRK: ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου
NAS: that the proof of your faith, [being] more precious
KJV: of your faith, being much
INT: of your faith more precious than gold

1 Peter 1:9 N-GFS
GRK: τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν σωτηρίαν
NAS: as the outcome of your faith the salvation
KJV: of your faith, [even] the salvation
INT: outcome of the faith of you [the] salvation

1 Peter 1:21 N-AFS
GRK: ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ
NAS: so that your faith and hope
KJV: that your faith and hope
INT: so as for the faith of you and

1 Peter 5:9 N-DFS
GRK: στερεοὶ τῇ πίστει εἰδότες τὰ
NAS: him, firm in [your] faith, knowing
KJV: stedfast in the faith, knowing
INT: firm in faith knowing the

2 Peter 1:1 N-AFS
GRK: ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ
NAS: who have received a faith of the same kind
KJV: like precious faith with us
INT: with us having obtained faith through [the] righteousness

2 Peter 1:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν
NAS: diligence, in your faith supply
KJV: to your faith virtue; and
INT: in the faith of you the

1 John 5:4 N-NFS
GRK: κόσμον ἡ πίστις ἡμῶν
NAS: the world-- our faith.
KJV: the world, [even] our faith.
INT: world the faith of us

Jude 1:3 N-DFS
GRK: τοῖς ἁγίοις πίστει
NAS: that you contend earnestly for the faith which was once for all
KJV: [you] that ye should earnestly contend for the faith which was once
INT: to the saints faith

Jude 1:20 N-DFS
GRK: ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ἐν πνεύματι
NAS: holy faith, praying
KJV: on your most holy faith, praying in
INT: most holy of you faith in [the] Spirit

Revelation 2:13 N-AFS
GRK: ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ
NAS: and did not deny My faith even
KJV: denied my faith, even in
INT: did deny the faith of me even

Revelation 2:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν
NAS: and your love and faith and service
KJV: service, and faith, and thy
INT: and the faith and the

Revelation 13:10 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων
NAS: is the perseverance and the faith of the saints.
KJV: and the faith of the saints.
INT: and the faith of the saints

Revelation 14:12 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ
NAS: of God and their faith in Jesus.
KJV: of God, and the faith of Jesus.
INT: and the faith of Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page