2596. κατά (kata)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2596. κατά (kata) — 480 Occurrences

Matthew 1:20 Prep
GRK: ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη
KJV: appeared unto him in a dream, saying,
INT: an angel of [the] Lord in a dream appeared

Matthew 2:12 Prep
GRK: καὶ χρηματισθέντες κατ' ὄναρ μὴ
KJV: being warned of God in a dream
INT: And having been divinely warned in a dream not

Matthew 2:13 Prep
GRK: Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ
KJV: to Joseph in a dream,
INT: of [the] Lord appears in a dream

Matthew 2:16 Prep
GRK: καὶ κατωτέρω κατὰ τὸν χρόνον
NAS: and under, according to the time
KJV: and under, according to the time which
INT: and under according to the time

Matthew 2:19 Prep
GRK: Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ
KJV: appeareth in a dream
INT: of [the] Lord appears in a dream to

Matthew 2:22 Prep
GRK: χρηματισθεὶς δὲ κατ' ὄναρ ἀνεχώρησεν
KJV: being warned of God in a dream,
INT: having been divinely warned moreover in a dream he withdrew

Matthew 5:11 Prep
GRK: πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι
NAS: of evil against you because
KJV: of evil against you
INT: all kinds of evil against you lying

Matthew 5:23 Prep
GRK: ἔχει τι κατὰ σοῦ
NAS: has something against you,
KJV: hath ought against thee;
INT: has something against you

Matthew 8:32 Prep
GRK: ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ
NAS: rushed down the steep bank
KJV: ran violently down a steep place
INT: the herd down the steep bank

Matthew 9:29 Prep
GRK: αὐτῶν λέγων Κατὰ τὴν πίστιν
NAS: It shall be done to you according to your faith.
KJV: eyes, saying, According to your faith
INT: of them saying According to the faith

Matthew 10:35 Prep
GRK: διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς
NAS: A MAN AGAINST HIS FATHER,
KJV: a man at variance against his father,
INT: to set at variance a man against the Father

Matthew 10:35 Prep
GRK: καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς
NAS: AND A DAUGHTER AGAINST HER MOTHER,
KJV: and the daughter against her mother,
INT: and a daughter against the mother

Matthew 10:35 Prep
GRK: καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς
NAS: AND A DAUGHTER-IN-LAW AGAINST HER MOTHER-IN-LAW;
KJV: the daughter in law against her
INT: and a daughter-in-law against the mother-in-law

Matthew 12:14 Prep
GRK: συμβούλιον ἔλαβον κατ' αὐτοῦ ὅπως
NAS: out and conspired against Him, [as to] how
KJV: and held a council against him, how
INT: a counsel held against him how

Matthew 12:25 Prep
GRK: βασιλεία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς ἐρημοῦται
NAS: divided against itself
KJV: divided against itself
INT: kingdom having divided against itself is brought to desolation

Matthew 12:25 Prep
GRK: οἰκία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς οὐ
NAS: divided against itself
KJV: house divided against itself shall
INT: house having divided against itself not

Matthew 12:30 Prep
GRK: μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστίν
NAS: He who is not with Me is against Me; and he who does not gather
KJV: me is against me; and
INT: with me against me is

Matthew 12:32 Prep
GRK: εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ
NAS: speaks a word against the Son of Man,
KJV: a word against the Son
INT: speaks a word against the Son

Matthew 12:32 Prep
GRK: ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος
NAS: speaks against the Holy
KJV: speaketh against the Holy
INT: anyhow speaks against the Spirit

Matthew 14:13 Prep
GRK: ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν καὶ
KJV: place apart: and
INT: a secluded place apart himself also

Matthew 14:23 Prep
GRK: τὸ ὄρος κατ' ἰδίαν προσεύξασθαι
KJV: into a mountain apart to pray: and
INT: the mountain apart himself to pray

Matthew 16:27 Prep
GRK: ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν
NAS: EVERY MAN ACCORDING TO HIS DEEDS.
KJV: every man according to his
INT: he will give to each according to the deeds

Matthew 17:1 Prep
GRK: ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν
KJV: an high mountain apart,
INT: a mountain high by themselves

Matthew 17:19 Prep
GRK: τῷ Ἰησοῦ κατ' ἰδίαν εἶπον
NAS: came to Jesus privately and said, Why
KJV: to Jesus apart, and said,
INT: to Jesus in private they said

Matthew 19:3 Prep
GRK: γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν
KJV: his wife for every cause?
INT: a wife to him for every cause

Matthew 20:11 Prep
GRK: δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου
KJV: [it], they murmured against the goodman of the house,
INT: moreover they grumbled against the master of the house

Matthew 20:17 Prep
GRK: δώδεκα μαθητὰς κατ' ἰδίαν καὶ
KJV: the twelve disciples apart in the way,
INT: twelve disciples apart themselves and

Matthew 23:3 Prep
GRK: καὶ τηρεῖτε κατὰ δὲ τὰ
NAS: but do not do according to their deeds;
KJV: do not ye after their works:
INT: also keep after however the

Matthew 24:3 Prep
GRK: οἱ μαθηταὶ κατ' ἰδίαν λέγοντες
NAS: came to Him privately, saying, Tell
KJV: came unto him privately, saying, Tell
INT: the disciples in private saying

Matthew 24:7 Prep
GRK: καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους
NAS: kingdom, and in various places
KJV: and earthquakes, in divers places.
INT: and earthquakes in [various] places

Matthew 25:15 Prep
GRK: ἕν ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν
NAS: each according to his own
KJV: to every man according to his several
INT: one to each according to the own

Matthew 26:55 Prep
GRK: συλλαβεῖν με καθ' ἡμέραν ἐν
NAS: a robber? Every day
INT: to capture me every day in

Matthew 26:59 Prep
GRK: ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: FALSE testimony against Jesus,
KJV: sought false witness against Jesus, to
INT: sought false evidence against Jesus

Matthew 26:63 Prep
GRK: Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ
KJV: I adjure thee by the living God,
INT: I adjure you by God

Matthew 27:1 Prep
GRK: τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: conferred together against Jesus
KJV: took counsel against Jesus to
INT: of the people against Jesus

Matthew 27:15 Prep
GRK: Κατὰ δὲ ἑορτὴν
KJV: Now at [that] feast the governor
INT: at moreover [the] feast

Matthew 27:19 Prep
GRK: ἔπαθον σήμερον κατ' ὄναρ δι'
KJV: this day in a dream
INT: I suffered today in a dream because of

Mark 1:27 Prep
GRK: διδαχὴ καινή κατ' ἐξουσίαν καὶ
KJV: for with authority
INT: teaching new With authority even

Mark 3:6 Prep
GRK: συμβούλιον ἐδίδουν κατ' αὐτοῦ ὅπως
NAS: with the Herodians against Him, [as] [to] how
KJV: with the Herodians against him, how
INT: counsel took against him how

Mark 4:10 Prep
GRK: ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας ἠρώτων
INT: when he was with alone asked

Mark 4:34 Prep
GRK: ἐλάλει αὐτοῖς κατ' ἰδίαν δὲ
NAS: everything privately to His own
INT: spoke he to them in alone however

Mark 5:13 Prep
GRK: ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ
NAS: rushed down the steep bank
KJV: ran violently down a steep place
INT: the herd down the steep

Mark 6:31 Prep
GRK: ὑμεῖς αὐτοὶ κατ' ἰδίαν εἰς
KJV: ye yourselves apart into a desert
INT: you yourselves apart own to

Mark 6:32 Prep
GRK: ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν
KJV: place by ship privately.
INT: solitary a place by themselves

Mark 6:40 Prep
GRK: πρασιαὶ πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν καὶ
INT: groups [by] groups by hundreds and

Mark 6:40 Prep
GRK: ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα
INT: hundreds and by fifties

Mark 7:5 Prep
GRK: μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν
NAS: not walk according to the tradition
KJV: disciples according to the tradition
INT: disciples of you according to the tradition

Mark 7:33 Prep
GRK: τοῦ ὄχλου κατ' ἰδίαν ἔβαλεν
KJV: he took him aside from the multitude,
INT: the crowd aside privately he put

Mark 9:2 Prep
GRK: ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν μόνους
KJV: mountain apart by themselves:
INT: a mountain high apart themselves alone

Mark 9:28 Prep
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ κατ' ἰδίαν ἐπηρώτων
NAS: [began] questioning Him privately, Why
KJV: asked him privately, Why could
INT: disciples of him in private asked

Mark 9:40 Prep
GRK: οὐκ ἔστιν καθ' ἡμῶν ὑπὲρ
NAS: For he who is not against us is for us.
KJV: is not against us is
INT: not is against us for

Mark 11:25 Prep
GRK: τι ἔχετε κατά τινος ἵνα
NAS: you have anything against anyone, so
KJV: ye have ought against any: that
INT: anything you have against anyone that

Mark 13:3 Prep
GRK: ἐπηρώτα αὐτὸν κατ' ἰδίαν Πέτρος
NAS: were questioning Him privately,
KJV: asked him privately,
INT: asked him in private Peter

Mark 13:8 Prep
GRK: ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους ἔσονται
NAS: there will be earthquakes in various places;
KJV: earthquakes in divers places,
INT: there will be earthquakes throughout places there will be

Mark 14:19 Prep
GRK: αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς Μήτι
INT: to him one by one not

Mark 14:49 Prep
GRK: καθ' ἡμέραν ἤμην
NAS: Every day
INT: every day I was

Mark 14:55 Prep
GRK: συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: testimony against Jesus
KJV: sought for witness against Jesus to
INT: Council sought against Jesus

Mark 14:56 Prep
GRK: γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ' αὐτοῦ καὶ
NAS: were giving FALSE testimony against Him, but their testimony
KJV: bare false witness against him,
INT: indeed bore false testimony against him but

Mark 14:57 Prep
GRK: ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ' αὐτοῦ λέγοντες
NAS: up and [began] to give FALSE testimony against Him, saying,
KJV: and bare false witness against him,
INT: having risen up bore false testimony against him saying

Mark 15:6 Prep
GRK: Κατὰ δὲ ἑορτὴν
KJV: Now at [that] feast he released
INT: at moreover [the] feast

Luke 1:9 Prep
GRK: κατὰ τὸ ἔθος
NAS: according to the custom
KJV: According to the custom
INT: according to the custom

Luke 1:18 Prep
GRK: τὸν ἄγγελον Κατὰ τί γνώσομαι
NAS: to the angel, How will I know
KJV: the angel, Whereby shall I know
INT: the angel By what will I know

Luke 1:38 Prep
GRK: γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά
NAS: may it be done to me according to your word.
KJV: be it unto me according to thy word.
INT: be it to me according to the word

Luke 2:22 Prep
GRK: καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον
NAS: for their purification according to the law
KJV: purification according to the law
INT: purification of them according to the law

Luke 2:24 Prep
GRK: δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον
NAS: a sacrifice according to what was said
KJV: a sacrifice according to that which is said
INT: to offer a sacrifice according to that which has been said

Luke 2:27 Prep
GRK: ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον
KJV: for him after the custom of the law,
INT: they might do them according to what had become customary

Luke 2:29 Prep
GRK: σου δέσποτα κατὰ τὸ ῥῆμά
NAS: in peace, According to Your word;
KJV: in peace, according to thy word:
INT: of you Master according to the word

Luke 2:31 Prep
GRK: ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων
KJV: thou hast prepared before the face
INT: which you have prepared before [the] face of all

Luke 2:39 Prep
GRK: πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον
NAS: everything according to the Law
KJV: all things according to the law
INT: everything according to the law

Luke 2:41 Prep
GRK: γονεῖς αὐτοῦ κατ' ἔτος εἰς
NAS: to Jerusalem every year
KJV: to Jerusalem every year at the feast
INT: parents of him every year to

Luke 2:42 Prep
GRK: ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος
NAS: they went up [there] according to the custom
KJV: Jerusalem after the custom
INT: having gone up they according to the custom

Luke 4:14 Prep
GRK: φήμη ἐξῆλθεν καθ' ὅλης τῆς
NAS: Him spread through all
KJV: him through all
INT: a report went out into all the

Luke 4:16 Prep
GRK: καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς
KJV: his custom was, he went into
INT: and he entered according to the custom

Luke 6:23 Prep
GRK: τῷ οὐρανῷ κατὰ τὰ αὐτὰ
NAS: For in the same way their fathers
KJV: heaven: for in the like manner did
INT: heaven according to these things them

Luke 6:26 Prep
GRK: οἱ ἄνθρωποι κατὰ τὰ αὐτὰ
NAS: the false prophets in the same way.
INT: men according to these things them

Luke 8:1 Prep
GRK: αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ
NAS: and village to another, proclaiming
KJV: he went throughout every city and
INT: he journeyed throughout city and

Luke 8:4 Prep
GRK: καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων
NAS: and those from the various cities
KJV: to him out of every city, he spake
INT: and those who from each town were coming

Luke 8:33 Prep
GRK: ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ
NAS: rushed down the steep bank
KJV: ran violently down a steep
INT: the herd down the steep

Luke 8:39 Prep
GRK: καὶ ἀπῆλθεν καθ' ὅλην τὴν
NAS: proclaiming throughout the whole
KJV: and published throughout the whole
INT: And he departed through all the

Luke 9:6 Prep
GRK: δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας
KJV: and went through the towns,
INT: moreover they passed through the villages

Luke 9:10 Prep
GRK: αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ' ἰδίαν εἰς
KJV: and went aside privately into
INT: them he withdrew by himself into

Luke 9:18 Prep
GRK: αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας συνῆσαν
INT: he praying in solitary were with

Luke 9:23 Prep
GRK: σταυρὸν αὐτοῦ καθ' ἡμέραν καὶ
NAS: up his cross daily and follow
INT: cross of him every daily and

Luke 9:50 Prep
GRK: οὐκ ἔστιν καθ' ὑμῶν ὑπὲρ
NAS: [him]; for he who is not against you is for you.
KJV: that is not against us is
INT: not is against us for

Luke 10:4 Prep
GRK: καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν
KJV: salute no man by the way.
INT: and no one on the road

Luke 10:23 Prep
GRK: τοὺς μαθητὰς κατ' ἰδίαν εἶπεν
NAS: He said privately, Blessed
INT: the disciples in private he said

Luke 10:31 Prep
GRK: κατὰ συγκυρίαν δὲ
KJV: And by chance there came down
INT: By chance now

Luke 10:32 Prep
GRK: Λευίτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον
KJV: when he was at the place,
INT: a Levite was at the spot

Luke 10:33 Prep
GRK: ὁδεύων ἦλθεν κατ' αὐτὸν καὶ
KJV: came where he was:
INT: journeying came to him and

Luke 11:3 Prep
GRK: ἡμῖν τὸ καθ' ἡμέραν
NAS: Give us each day our daily
KJV: Give us day by day our
INT: us each day

Luke 11:23 Prep
GRK: μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστίν
NAS: He who is not with Me is against Me; and he who does not gather
KJV: me is against me: and
INT: with me against me is

Luke 13:22 Prep
GRK: Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ
NAS: and village to another, teaching,
KJV: And he went through the cities and
INT: And he went through by towns and

Luke 15:14 Prep
GRK: λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν
KJV: a mighty famine in that land;
INT: a famine severe throughout the country

Luke 16:19 Prep
GRK: βύσσον εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν λαμπρῶς
NAS: joyously living in splendor every day.
KJV: and fared sumptuously every day:
INT: fine linen making good cheer every day in splendor

Luke 17:30 Prep
GRK: κατὰ τὰ αὐτὰ
NAS: It will be just the same on the day
KJV: Even thus shall it be
INT: according them

Luke 19:47 Prep
GRK: διδάσκων τὸ καθ' ἡμέραν ἐν
NAS: And He was teaching daily in the temple;
KJV: And he taught daily in the temple.
INT: teaching every day in

Luke 21:11 Prep
GRK: μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ
NAS: earthquakes, and in various places
KJV: shall be in divers places,
INT: great and in different places famines

Luke 22:22 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον
KJV: goeth, as it was determined:
INT: of man according to what has been determined

Luke 22:39 Prep
GRK: ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος
KJV: and went, as he was wont,
INT: having gone forth he went according to the custom

Luke 22:53 Prep
GRK: καθ' ἡμέραν ὄντος
NAS: While I was with you daily in the temple,
INT: every day I was

Luke 23:5 Prep
GRK: λαὸν διδάσκων καθ' ὅλης τῆς
NAS: teaching all over Judea, starting
KJV: teaching throughout all
INT: people teaching throughout all

Luke 23:14 Prep
GRK: ὧν κατηγορεῖτε κατ' αὐτοῦ
NAS: which you make against Him.
KJV: touching those things whereof ye accuse
INT: of which you bring accusation against him

Luke 23:17 Prep
GRK: ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα
KJV: one unto them at the feast.)
INT: to release to them at [the] feast one

Luke 23:56 Prep
GRK: σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν
NAS: they rested according to the commandment.
KJV: the sabbath day according to the commandment.
INT: Sabbath rested according to the commandment

John 2:6 Prep
GRK: ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν
KJV: of stone, after the manner of the purifying
INT: water pots six acccording to to the purification

John 5:4 Prep
GRK: ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν
KJV: went down at a certain season
INT: an angel indeed during [a certain] season descended

John 7:24 Prep
GRK: μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν ἀλλὰ
NAS: Do not judge according to appearance,
KJV: not according to the appearance,
INT: not Judge according to appearance but

John 8:9 Prep
GRK: ἐξήρχοντο εἷς καθ' εἷς ἀρξάμενοι
INT: they went out one by one having begun

John 8:15 Prep
GRK: ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα
NAS: You judge according to the flesh;
KJV: Ye judge after the flesh; I
INT: You according to the flesh

John 10:3 Prep
GRK: πρόβατα φωνεῖ κατ' ὄνομα καὶ
KJV: his own sheep by name, and
INT: sheep he calls by name and

John 18:29 Prep
GRK: κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου
INT: accusation bring you against the man

John 18:31 Prep
GRK: ὑμεῖς καὶ κατὰ τὸν νόμον
NAS: and judge Him according to your law.
KJV: judge him according to your law.
INT: yourselves and according to the law

John 19:7 Prep
GRK: ἔχομεν καὶ κατὰ τὸν νόμον
KJV: a law, and by our law
INT: have and according to the law

John 19:11 Prep
GRK: εἶχες ἐξουσίαν κατ' ἐμοῦ οὐδεμίαν
NAS: authority over Me, unless
INT: You had authority also me against

John 21:25 Prep
GRK: ἐὰν γράφηται καθ' ἕν οὐδ'
KJV: they should be written every one,
INT: if they should be written by one not even

Acts 2:10 Prep
GRK: Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην καὶ
NAS: of Libya around Cyrene,
KJV: of Libya about Cyrene,
INT: of Libya which [are] around Cyrene and

Acts 2:46 Prep
GRK: καθ' ἡμέραν τε
KJV: bread from house to house,
INT: every day and

Acts 2:46 Prep
GRK: κλῶντές τε κατ' οἶκον ἄρτον
KJV: they, continuing daily with one accord
INT: breaking moreover in house bread

Acts 2:47 Prep
GRK: τοὺς σωζομένους καθ' ἡμέραν ἐπὶ
KJV: to the church daily such as should be saved.
INT: those who were being saved every day to

Acts 3:2 Prep
GRK: ὃν ἐτίθουν καθ' ἡμέραν πρὸς
NAS: they used to set down every day
INT: whom they placed every day at

Acts 3:13 Prep
GRK: καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πιλάτου
KJV: denied him in the presence of Pilate,
INT: and denied in presence of Pilate

Acts 3:17 Prep
GRK: οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε
KJV: I wot that through ignorance ye did
INT: I know that in ignorance you acted

Acts 3:22 Prep
GRK: αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα
KJV: shall ye hear in all things
INT: him will you hear in all things as many as

Acts 4:26 Prep
GRK: τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου
NAS: TOGETHER AGAINST THE LORD
KJV: together against the Lord,
INT: themselves against the Lord

Acts 4:26 Prep
GRK: κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ
NAS: THE LORD AND AGAINST HIS CHRIST.'
KJV: the Lord, and against his Christ.
INT: Lord and against the Christ

Acts 5:42 Prep
GRK: ἱερῷ καὶ κατ' οἶκον οὐκ
KJV: and in every house,
INT: temple and in house not

Acts 6:13 Prep
GRK: λαλῶν ῥήματα κατὰ τοῦ τόπου
NAS: incessantly speaks against this holy
KJV: blasphemous words against this holy
INT: speaking words against the place

Acts 7:44 Prep
GRK: ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον
NAS: [him] to make it according to the pattern
KJV: it according to the fashion
INT: to make it according to the model

Acts 8:1 Prep
GRK: δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας
NAS: scattered throughout the regions
KJV: scattered abroad throughout the regions
INT: moreover were scattered throughout the countries

Acts 8:3 Prep
GRK: τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους
NAS: house after house,
KJV: entering into every house,
INT: the church by the houses

Acts 8:26 Prep
GRK: καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ
KJV: and go toward the south unto
INT: and go toward [the] south unto

Acts 8:36 Prep
GRK: δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν
NAS: As they went along the road they came
KJV: as they went on [their] way, they came
INT: moreover they were going along the road

Acts 9:31 Prep
GRK: οὖν ἐκκλησία καθ' ὅλης τῆς
NAS: So the church throughout all Judea
KJV: rest throughout all
INT: then churches throughout all

Acts 9:42 Prep
GRK: δὲ ἐγένετο καθ' ὅλης τῆς
NAS: known all over Joppa, and many
KJV: it was known throughout all Joppa;
INT: moreover it became throughout all

Acts 10:37 Prep
GRK: γενόμενον ῥῆμα καθ' ὅλης τῆς
NAS: which took place throughout all
KJV: which was published throughout all
INT: having come declaration through all

Acts 11:1 Prep
GRK: οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν
NAS: and the brethren who were throughout Judea
KJV: brethren that were in Judaea heard
INT: who were in Judea

Acts 12:1 Prep
GRK: Κατ' ἐκεῖνον δὲ
NAS: Now about that time Herod
KJV: Now about that time
INT: at that moreover

Acts 13:1 Prep
GRK: ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν
KJV: Now there were in the church that was
INT: in Antioch in the being

Acts 13:22 Prep
GRK: Ἰεσσαί ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν
NAS: After He had removed him, He raised
KJV: a man after mine own
INT: of Jesse a man according to the heart

Acts 13:23 Prep
GRK: τοῦ σπέρματος κατ' ἐπαγγελίαν ἤγαγεν
NAS: of this man, according to promise,
KJV: God according to [his] promise
INT: the seed according to promise raised up

Acts 13:27 Prep
GRK: προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον
INT: prophets who on every Sabbath

Acts 14:1 Prep
GRK: ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ
NAS: of the Jews together, and spoke
KJV: that they went both together into
INT: in Iconium together the same

Acts 14:2 Prep
GRK: τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν
NAS: and embittered them against the brethren.
KJV: evil affected against the brethren.
INT: of the Gentiles against the brothers

Acts 14:23 Prep
GRK: δὲ αὐτοῖς κατ' ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους
NAS: elders for them in every church,
KJV: elders in every church,
INT: moreover for them in every church elders

Acts 15:11 Prep
GRK: πιστεύομεν σωθῆναι καθ' ὃν τρόπον
KJV: we shall be saved, even as
INT: we believe to be saved in same manner

Acts 15:21 Prep
GRK: γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς
NAS: generations has in every city those
KJV: hath in every city
INT: generations of old in every city those

Acts 15:21 Prep
GRK: ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον
KJV: in the synagogues every sabbath day.
INT: the synagogues on every Sabbath

Acts 15:23 Prep
GRK: ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν
KJV: are of the Gentiles in Antioch and
INT: brothers to those in Antioch

Acts 15:36 Prep
GRK: τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν
KJV: our brethren in every city
INT: the brothers in city every

Acts 16:5 Prep
GRK: τῷ ἀριθμῷ καθ' ἡμέραν
NAS: and were increasing in number daily.
INT: the in number every day

Acts 16:7 Prep
GRK: ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν
KJV: After they were come to Mysia,
INT: having come also down to Mysia

Acts 16:22 Prep
GRK: ὁ ὄχλος κατ' αὐτῶν καὶ
NAS: rose up together against them, and the chief magistrates
KJV: rose up together against them:
INT: the crowd against them and

Acts 16:25 Prep
GRK: Κατὰ δὲ τὸ
NAS: But about midnight Paul
KJV: And at midnight Paul
INT: toward moreover

Acts 17:2 Prep
GRK: κατὰ δὲ τὸ
NAS: And according to Paul's custom,
KJV: And Paul, as his manner was, went in
INT: according to moreover the

Acts 17:11 Prep
GRK: προθυμίας τὸ καθ' ἡμέραν ἀνακρίνοντες
NAS: the Scriptures daily [to see] whether
INT: readiness on the every day examining

Acts 17:17 Prep
GRK: τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν
KJV: the market daily with
INT: the marketplace on the every day

Acts 17:22 Prep
GRK: Ἄνδρες Ἀθηναῖοι κατὰ πάντα ὡς
KJV: I perceive that in all things ye
INT: Men Athenians in all things that

Acts 17:28 Prep
GRK: τινες τῶν καθ' ὑμᾶς ποιητῶν
KJV: also of your own poets have said,
INT: some of the among you poets

Acts 18:4 Prep
GRK: τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον
INT: the synagogue on every Sabbath

Acts 18:14 Prep
GRK: ὦ Ἰουδαῖοι κατὰ λόγον ἂν
KJV: [ye] Jews, reason would
INT: O Jews according to reason anyhow

Acts 18:15 Prep
GRK: νόμου τοῦ καθ' ὑμᾶς ὄψεσθε
KJV: names, and [of] your law,
INT: a law which [is] among you you will see

Acts 19:9 Prep
GRK: τοὺς μαθητάς καθ' ἡμέραν διαλεγόμενος
NAS: reasoning daily in the school
KJV: disputing daily in
INT: the disciples every day reasoning

Acts 19:16 Prep
GRK: ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ' αὐτῶν ὥστε
KJV: them, and prevailed against them, so
INT: them all prevailed against them so that

Acts 19:20 Prep
GRK: Οὕτως κατὰ κράτος τοῦ
KJV: So mightily grew the word
INT: Thus with might the

Acts 19:23 Prep
GRK: Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν
NAS: About that time there occurred
INT: Came to pass moreover at the time

Acts 20:20 Prep
GRK: δημοσίᾳ καὶ κατ' οἴκους
KJV: publickly, and from house to house,
INT: publicly and to houses

Acts 20:23 Prep
GRK: τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί
NAS: solemnly testifies to me in every city,
KJV: Ghost witnesseth in every city, saying
INT: Holy in every city fully testifies

Acts 21:19 Prep
GRK: αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ' ἓν ἕκαστον
KJV: he declared particularly what things
INT: them he related by one each

Acts 21:21 Prep
GRK: Μωυσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη
NAS: the Jews who are among the Gentiles
KJV: the Jews which are among the Gentiles
INT: Moses those among the Gentiles

Acts 21:28 Prep
GRK: ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ
NAS: everywhere against our people
KJV: [men] every where against the people,
INT: man who against the people

Acts 22:3 Prep
GRK: Γαμαλιήλ πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ
NAS: strictly according to the law
KJV: [and] taught according to the perfect manner
INT: of Gamaliel having been instructed according to [the] exactness of the

Acts 22:12 Prep
GRK: ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόμον
KJV: man according to the law,
INT: a man devout according to the law

Acts 22:19 Prep
GRK: καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς
NAS: that in one synagogue after another I used to imprison
KJV: beat in every synagogue
INT: and beating in every of those synagogues

Acts 23:3 Prep
GRK: κρίνων με κατὰ τὸν νόμον
NAS: to try me according to the Law,
KJV: to judge me after the law, and
INT: judging me according to the law

Acts 23:19 Prep
GRK: καὶ ἀναχωρήσας κατ' ἰδίαν ἐπυνθάνετο
NAS: [began] to inquire of him privately, What
KJV: went [with him] aside privately, and asked
INT: and having withdrawn in private inquired

Acts 23:31 Prep
GRK: οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον
NAS: the soldiers, in accordance with their orders,
KJV: the soldiers, as it was commanded
INT: Therefore [the] soldiers according to the orders given

Acts 24:1 Prep
GRK: τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου
NAS: to the governor against Paul.
KJV: informed the governor against Paul.
INT: to the governor against Paul

Acts 24:5 Prep
GRK: Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην
NAS: the Jews throughout the world,
KJV: the Jews throughout the world,
INT: Jews in the world

Acts 24:6 Prep
GRK: ἐκρατήσαμεν καὶ κατά τόν ἡμέτερον
KJV: have judged according to our
INT: we seized and according to our

Acts 24:12 Prep
GRK: συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν
KJV: the synagogues, nor in the city:
INT: synagogues nor in the city

Acts 24:14 Prep
GRK: σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν
NAS: I admit to you, that according to the Way
KJV: unto thee, that after the way which
INT: to you that of the Way

Acts 24:14 Prep
GRK: πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον
NAS: everything that is in accordance with the Law
KJV: which are written in the law and
INT: all things which throughout the law

Acts 24:22 Prep
GRK: διαγνώσομαι τὰ καθ' ὑμᾶς
KJV: of your matter.
INT: I will examine the things as to you

Acts 25:2 Prep
GRK: τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου
NAS: brought charges against Paul,
KJV: informed him against Paul, and
INT: of the Jews against Paul

Acts 25:3 Prep
GRK: αἰτούμενοι χάριν κατ' αὐτοῦ ὅπως
NAS: a concession against Paul, that he might have him brought
KJV: And desired favour against him, that
INT: asking a favor against him that

Acts 25:3 Prep
GRK: ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν
KJV: laying wait in the way to kill
INT: to put to death him on the way

Acts 25:14 Prep
GRK: ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον
KJV: Paul's cause unto the king,
INT: laid before the things relating to Paul

Acts 25:15 Prep
GRK: Ἰουδαίων αἰτούμενοι κατ' αὐτοῦ καταδίκην
KJV: [to have] judgment against him.
INT: Jews asking against him judgment

Acts 25:16 Prep
GRK: ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι
KJV: the accusers face to face,
INT: the [one] being accused to face may have

Acts 25:23 Prep
GRK: ἀνδράσιν τοῖς κατ' ἐξοχὴν τῆς
KJV: and principal men
INT: men in prominence in the

Acts 25:27 Prep
GRK: καὶ τὰς κατ' αὐτοῦ αἰτίας
NAS: also the charges against him.
KJV: the crimes [laid] against him.
INT: also the against him charges

Acts 26:3 Prep
GRK: πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν
NAS: and questions among [the] Jews;
KJV: questions which are among the Jews:
INT: of all the of Jews customs

Acts 26:5 Prep
GRK: μαρτυρεῖν ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην
NAS: [as] a Pharisee according to the strictest
KJV: that after the most straitest
INT: bear witness that according to the strictest

Acts 26:11 Prep
GRK: καὶ κατὰ πάσας τὰς
KJV: them oft in every synagogue,
INT: And in all the

Acts 26:13 Prep
GRK: ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν
KJV: O king, I saw in the way a light
INT: day mid on the road

Acts 27:2 Prep
GRK: εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν
NAS: to the regions along the coast of Asia,
KJV: meaning to sail by the coasts of Asia;
INT: to the along Asia

Acts 27:5 Prep
GRK: πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν
NAS: the sea along the coast of Cilicia
KJV: the sea of Cilicia
INT: moreover along Cilicia

Acts 27:7 Prep
GRK: μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον
NAS: had arrived off Cnidus,
KJV: were come over against Cnidus,
INT: difficultly having come over against Cnidus

Acts 27:7 Prep
GRK: τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην
NAS: of Crete, off Salmone;
KJV: Crete, over against Salmone;
INT: Crete over against Salmone

Acts 27:12 Prep
GRK: Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ
KJV: and lieth toward the south west
INT: of Crete looking toward southwest and

Acts 27:12 Prep
GRK: λίβα καὶ κατὰ χῶρον
INT: southwest and toward northwest

Acts 27:14 Prep
GRK: δὲ ἔβαλεν κατ' αὐτῆς ἄνεμος
NAS: there rushed down from the land a violent
KJV: there arose against it
INT: however there came down it a wind

Acts 27:25 Prep
GRK: οὕτως ἔσται καθ' ὃν τρόπον
KJV: it shall be even as it was told
INT: thus it will be according to the way

Acts 27:27 Prep
GRK: τῷ Ἁδρίᾳ κατὰ μέσον τῆς
NAS: in the Adriatic Sea, about midnight
KJV: in Adria, about midnight the shipmen
INT: the Adriatic toward [the] middle of the

Acts 27:29 Prep
GRK: μή που κατὰ τραχεῖς τόπους
INT: lest somewhere on rocky places

Acts 28:16 Prep
GRK: Παύλῳ μένειν καθ' ἑαυτὸν σὺν
KJV: was suffered to dwell by himself with
INT: Paul to remain by himself with

Romans 1:3 Prep
GRK: σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα
NAS: of David according to the flesh,
KJV: of David according to the flesh;
INT: seed of David according to flesh

Romans 1:4 Prep
GRK: ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης
NAS: from the dead, according to the Spirit
KJV: power, according to the spirit
INT: in power according to [the] Spirit of holiness

Romans 1:15 Prep
GRK: οὕτως τὸ κατ' ἐμὲ πρόθυμον
KJV: So, as much as in me is, I am ready
INT: so as to me [there is] readiness

Romans 2:2 Prep
GRK: θεοῦ ἐστὶν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ
NAS: of God rightly falls
KJV: of God is according to truth against
INT: of God is according to truth upon

Romans 2:5 Prep
GRK: κατὰ δὲ τὴν
NAS: But because of your stubbornness
KJV: But after thy hardness
INT: because of moreover the

Romans 2:6 Prep
GRK: ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα
NAS: TO EACH PERSON ACCORDING TO HIS DEEDS:
KJV: to every man according to his
INT: will give to each according to the works

Romans 2:7 Prep
GRK: τοῖς μὲν καθ' ὑπομονὴν ἔργου
INT: to those that indeed with endurance in work

Romans 2:16 Prep
GRK: τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν
NAS: when, according to my gospel,
KJV: Jesus Christ according to my gospel.
INT: of men according to the gospel

Romans 3:2 Prep
GRK: πολὺ κατὰ πάντα τρόπον
KJV: Much every way: chiefly,
INT: Much in every way

Romans 3:5 Prep
GRK: τὴν ὀργήν κατὰ ἄνθρωπον λέγω
NAS: is He? (I am speaking in human terms.)
KJV: vengeance? (I speak as a man)
INT: the wrath According to man I speak

Romans 4:1 Prep
GRK: προπάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα
NAS: our forefather according to the flesh,
KJV: father, as pertaining to the flesh,
INT: father of us according to flesh

Romans 4:4 Prep
GRK: οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ
KJV: not reckoned of grace, but
INT: not is reckoned according to grace but

Romans 4:4 Prep
GRK: χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα
KJV: grace, but of debt.
INT: grace but according to debt

Romans 4:16 Prep
GRK: πίστεως ἵνα κατὰ χάριν εἰς
NAS: in order that [it may be] in accordance with grace,
KJV: that [it might be] by grace;
INT: faith [it is] that according to grace [it might be] for

Romans 4:18 Prep
GRK: πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ εἰρημένον
NAS: nations according to that which had been spoken,
KJV: nations, according to that which was spoken,
INT: of many nations according to that which had been said

Romans 5:6 Prep
GRK: ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ
KJV: without strength, in due time
INT: without strength still according to right time for

Romans 7:13 Prep
GRK: ἵνα γένηται καθ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς
KJV: might become exceeding sinful.
INT: that might become beyond excessively sinful

Romans 7:22 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω
KJV: of God after the inward
INT: of God according to the inward

Romans 8:1 Prep
GRK: Ἰησοῦ μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν
KJV: who walk not after the flesh, but
INT: Jesus not according to flesh who walk

Romans 8:1 Prep
GRK: περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
KJV: the flesh, but after the Spirit.
INT: who walk but according to Spirit

Romans 8:4 Prep
GRK: τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν
NAS: in us, who do not walk according to the flesh
KJV: who walk not after the flesh, but
INT: who not according to flesh walk

Romans 8:4 Prep
GRK: περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
NAS: to the flesh but according to the Spirit.
KJV: the flesh, but after the Spirit.
INT: walk but according to Spirit

Romans 8:5 Prep
GRK: οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες
NAS: For those who are according to the flesh
KJV: they that are after the flesh
INT: those who indeed according to flesh are

Romans 8:5 Prep
GRK: οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ
NAS: but those who are according to the Spirit,
KJV: but they that are after the Spirit
INT: those who however according to Spirit the things

Romans 8:12 Prep
GRK: σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῇν
NAS: to live according to the flesh--
KJV: to the flesh, to live after the flesh.
INT: flesh according to flesh to live

Romans 8:13 Prep
GRK: εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε
NAS: you are living according to the flesh,
KJV: if ye live after the flesh, ye shall
INT: if indeed according to flesh you live

Romans 8:27 Prep
GRK: πνεύματος ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει
NAS: for the saints according to [the will of] God.
KJV: the saints according to [the will of] God.
INT: Spirit because according to God he intercedes

Romans 8:28 Prep
GRK: ἀγαθόν τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς
NAS: who are called according to [His] purpose.
KJV: the called according to [his] purpose.
INT: good to those who according to [his] purpose called

Romans 8:31 Prep
GRK: ἡμῶν τίς καθ' ἡμῶν
NAS: God [is] for us, who [is] against us?
KJV: us, who [can be] against us?
INT: us who [can be] against us

Romans 8:33 Prep
GRK: τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ
NAS: will bring a charge against God's
KJV: shall lay any thing to the charge of God's
INT: Who will bring an accusation against [the] elect of God

Romans 9:3 Prep
GRK: συγγενῶν μου κατὰ σάρκα
NAS: my kinsmen according to the flesh,
KJV: my kinsmen according to the flesh:
INT: kinsmen of me according to flesh

Romans 9:5 Prep
GRK: χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα ὁ
NAS: is the Christ according to the flesh,
KJV: of whom as concerning the flesh Christ
INT: Christ according to [the] flesh who

Romans 9:9 Prep
GRK: λόγος οὗτος Κατὰ τὸν καιρὸν
KJV: [is] the word of promise, At this time
INT: word [is] this According to the time

Romans 9:11 Prep
GRK: ἵνα ἡ κατ' ἐκλογὴν πρόθεσις
NAS: purpose according to [His] choice
KJV: of God according to election
INT: that the according to election purpose

Romans 10:2 Prep
GRK: ἀλλ' οὐ κατ' ἐπίγνωσιν
NAS: for God, but not in accordance with knowledge.
KJV: but not according to knowledge.
INT: but not according to knowledge

Romans 11:2 Prep
GRK: τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ
NAS: he pleads with God against Israel?
KJV: to God against Israel,
INT: with God against Israel

Romans 11:5 Prep
GRK: καιρῷ λεῖμμα κατ' ἐκλογὴν χάριτος
NAS: a remnant according to [God's] gracious
KJV: a remnant according to the election
INT: time a remnant according to election of grace

Romans 11:21 Prep
GRK: θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων
INT: God the according to nature branches

Romans 11:24 Prep
GRK: ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης
NAS: who are the natural [branches] be grafted
KJV: the olive tree which is wild by nature,
INT: out of the according to nature were cut off

Romans 11:24 Prep
GRK: οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται
KJV: shall these, which be the natural [branches], be graffed into
INT: these who according to nature [are] will be grafted into

Romans 11:28 Prep
GRK: κατὰ μὲν τὸ
NAS: From the standpoint of the gospel
KJV: but as touching the election,
INT: As regards indeed the

Romans 11:28 Prep
GRK: δι' ὑμᾶς κατὰ δὲ τὴν
NAS: for your sake, but from the standpoint of [God's] choice
KJV: As concerning the gospel,
INT: for sake of you As regards however the

Romans 12:5 Prep
GRK: τὸ δὲ καθ' εἷς ἀλλήλων
NAS: in Christ, and individually members
KJV: Christ, and every one members
INT: and individually one of each other

Romans 12:6 Prep
GRK: δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν
NAS: that differ according to the grace
KJV: differing according to the grace
INT: moreover gifts according to the grace

Romans 12:6 Prep
GRK: εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν
NAS: prophecy, according to the proportion
KJV: prophecy, [let us prophesy] according to the proportion
INT: whether prophecy according to the proportion

Romans 14:15 Prep
GRK: λυπεῖται οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς
NAS: walking according to love.
INT: is grieved no longer according to love you walk

Romans 14:22 Prep
GRK: ἣν ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε
KJV: faith? have [it] to thyself before
INT: which have to yourself keep [it]

Romans 15:5 Prep
GRK: ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: with one another according to Christ
KJV: toward another according to Christ
INT: with one another according to Christ Jesus

Romans 16:5 Prep
GRK: καὶ τὴν κατ' οἶκον αὐτῶν
KJV: [greet] the church that is in their
INT: and the at house of them

Romans 16:25 Prep
GRK: ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν
NAS: to establish you according to my gospel
KJV: you according to my
INT: you to strengthen according to gospel

Romans 16:25 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου
NAS: Christ, according to the revelation
KJV: Christ, according to the revelation
INT: of Jesus Christ according to a revelation of [the] mystery

Romans 16:26 Prep
GRK: γραφῶν προφητικῶν κατ' ἐπιταγὴν τοῦ
NAS: of the prophets, according to the commandment
KJV: of the prophets, according to the commandment
INT: Scriptures prophetic according to [the] commandment of the

1 Corinthians 1:26 Prep
GRK: πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα οὐ
NAS: wise according to the flesh,
KJV: many wise men after the flesh, not
INT: many wise according to flesh [there are] not

1 Corinthians 2:1 Prep
GRK: ἦλθον οὐ καθ' ὑπεροχὴν λόγου
KJV: came not with excellency of speech
INT: came not according to excellency of word

1 Corinthians 3:3 Prep
GRK: ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε
NAS: and are you not walking like mere men?
KJV: and walk as men?
INT: are you and according to man walk

1 Corinthians 3:8 Prep
GRK: μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον
NAS: reward according to his own
KJV: reward according to his own
INT: reward will receive according to the own

1 Corinthians 3:10 Prep
GRK: Κατὰ τὴν χάριν
NAS: According to the grace of God
KJV: According to the grace of God
INT: According to the grace

1 Corinthians 4:6 Prep
GRK: ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου
NAS: in behalf of one against the other.
KJV: for one against another.
INT: one you be puffed up against the other

1 Corinthians 7:6 Prep
GRK: δὲ λέγω κατὰ συνγνώμην οὐ
NAS: I say by way of concession,
KJV: I speak this by permission, [and] not
INT: moreover I say by way of permission not

1 Corinthians 7:6 Prep
GRK: συνγνώμην οὐ κατ' ἐπιταγήν
KJV: permission, [and] not of commandment.
INT: permission not by way of command

1 Corinthians 7:40 Prep
GRK: οὕτως μείνῃ κατὰ τὴν ἐμὴν
KJV: so abide, after my judgment:
INT: so she should remain according to my

1 Corinthians 9:8 Prep
GRK: Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα
NAS: these things according to human judgment,
INT: not according to a man these things

1 Corinthians 10:18 Prep
GRK: τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα οὐχ
KJV: Behold Israel after the flesh: are
INT: Israel according to flesh not

1 Corinthians 11:4 Prep
GRK: ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων
KJV: [his] head covered, dishonoureth
INT: or prophesying [anything] on [his] head having

1 Corinthians 12:8 Prep
GRK: λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ
NAS: of knowledge according to the same
KJV: of knowledge by the same
INT: a word of knowledge according to the same

1 Corinthians 12:31 Prep
GRK: Καὶ ἔτι καθ' ὑπερβολὴν ὁδὸν
KJV: shew I unto you a more excellent way.
INT: and yet by more surpassing a way

1 Corinthians 14:27 Prep
GRK: τις λαλεῖ κατὰ δύο ἢ
KJV: in an [unknown] tongue, [let it be] by two,
INT: anyone speak [let it be] by two or

1 Corinthians 14:31 Prep
GRK: δύνασθε γὰρ καθ' ἕνα πάντες
NAS: all prophesy one by one, so
KJV: all prophesy one by one, that all
INT: You can for [one] by one all

1 Corinthians 14:40 Prep
GRK: εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω
KJV: decently and in order.
INT: properly and with order let be done

1 Corinthians 15:3 Prep
GRK: ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς
NAS: for our sins according to the Scriptures,
KJV: our sins according to the scriptures;
INT: sins of us according to the Scriptures

1 Corinthians 15:4 Prep
GRK: τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς
NAS: day according to the Scriptures,
KJV: day according to the scriptures:
INT: the third according to the Scriptures

1 Corinthians 15:15 Prep
GRK: ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ
NAS: we testified against God
KJV: because we have testified of God that
INT: for because we witnessed concering God

1 Corinthians 15:31 Prep
GRK: καθ' ἡμέραν ἀποθνήσκω
NAS: our Lord, I die daily.
KJV: Lord, I die daily.
INT: every day I die

1 Corinthians 15:32 Prep
GRK: εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα
NAS: from human motives I fought with wild beasts
KJV: If after the manner of men
INT: If according to man I fought wild beasts

1 Corinthians 16:2 Prep
GRK: κατὰ μίαν σαββάτου
NAS: On the first day of every week
KJV: Upon the first [day] of the week
INT: every first of the week

1 Corinthians 16:19 Prep
GRK: σὺν τῇ κατ' οἶκον αὐτῶν
KJV: the church that is in their
INT: with the in house of them

2 Corinthians 1:8 Prep
GRK: Ἀσίᾳ ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ὑπὲρ
NAS: that we were burdened excessively, beyond
KJV: that we were pressed out
INT: Asia that against excessively beyond [our]

2 Corinthians 1:17 Prep
GRK: ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι
NAS: do I purpose according to the flesh,
KJV: do I purpose according to the flesh,
INT: what I purpose according to flesh do I purpose

2 Corinthians 4:13 Prep
GRK: τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον
NAS: of faith, according to what is written,
KJV: of faith, according as it is written,
INT: of faith according to what has been written

2 Corinthians 4:17 Prep
GRK: θλίψεως ἡμῶν καθ' ὑπερβολὴν εἰς
KJV: for us a far more exceeding
INT: of tribulation of us far surpassing to

2 Corinthians 5:16 Prep
GRK: οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα εἰ
NAS: no one according to the flesh;
KJV: we no man after the flesh: yea,
INT: no one regard according to flesh if

2 Corinthians 5:16 Prep
GRK: καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν
NAS: Christ according to the flesh,
KJV: Christ after the flesh,
INT: even we have regarded according to flesh Christ

2 Corinthians 7:9 Prep
GRK: ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν ἵνα
NAS: for you were made sorrowful according to [the will of] God,
KJV: ye were made sorry after a godly manner,
INT: you were grieved indeed according to God that

2 Corinthians 7:10 Prep
GRK: ἡ γὰρ κατὰ θεὸν λύπη
NAS: For the sorrow that is according to [the will] [of] God
INT: the indeed according to God grief

2 Corinthians 7:11 Prep
GRK: τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι
NAS: this godly sorrow,
KJV: ye sorrowed after a godly sort,
INT: same thing according to God to have been grieved

2 Corinthians 8:2 Prep
GRK: καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία
KJV: their deep poverty abounded unto
INT: and of deep poverty

2 Corinthians 8:3 Prep
GRK: ὅτι κατὰ δύναμιν μαρτυρῶ
NAS: For I testify that according to their ability,
KJV: For to [their] power, I bear record,
INT: For according to [their] ability I bear witness

2 Corinthians 8:8 Prep
GRK: Οὐ κατ' ἐπιταγὴν λέγω
KJV: I speak not by commandment, but
INT: Not according to a command do I speak

2 Corinthians 10:1 Prep
GRK: χριστοῦ ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν
KJV: of Christ, who in presence [am] base
INT: of Christ who as to appearance indeed

2 Corinthians 10:2 Prep
GRK: ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας
NAS: we walked according to the flesh.
KJV: if we walked according to the flesh.
INT: us as according to flesh walking

2 Corinthians 10:3 Prep
GRK: περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα
NAS: we do not war according to the flesh,
KJV: not war after the flesh:
INT: walking not according to flesh do we war

2 Corinthians 10:5 Prep
GRK: ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως
NAS: raised up against the knowledge
KJV: that exalteth itself against the knowledge
INT: high thing lifting itself up against the knowledge

2 Corinthians 10:7 Prep
GRK: Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε
NAS: You are looking at things as they are outwardly. If
KJV: Do ye look on things after the outward appearance?
INT: The things according to appearance do you look at

2 Corinthians 10:13 Prep
GRK: καυχησόμεθα ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον
NAS: [our] measure, but within the measure
KJV: but according to the measure
INT: will boast but according to the measure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page