κατὰ
Englishman's Concordance
κατὰ (kata) — 334 Occurrences

Matthew 2:16 Prep
GRK: καὶ κατωτέρω κατὰ τὸν χρόνον
NAS: and under, according to the time
KJV: and under, according to the time which
INT: and under according to the time

Matthew 5:23 Prep
GRK: ἔχει τι κατὰ σοῦ
NAS: has something against you,
KJV: hath ought against thee;
INT: has something against you

Matthew 8:32 Prep
GRK: ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ
NAS: rushed down the steep bank
KJV: ran violently down a steep place
INT: the herd down the steep bank

Matthew 9:29 Prep
GRK: αὐτῶν λέγων Κατὰ τὴν πίστιν
NAS: It shall be done to you according to your faith.
KJV: eyes, saying, According to your faith
INT: of them saying According to the faith

Matthew 10:35 Prep
GRK: διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς
NAS: A MAN AGAINST HIS FATHER,
KJV: a man at variance against his father,
INT: to set at variance a man against the Father

Matthew 10:35 Prep
GRK: καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς
NAS: AND A DAUGHTER AGAINST HER MOTHER,
KJV: and the daughter against her mother,
INT: and a daughter against the mother

Matthew 10:35 Prep
GRK: καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς
NAS: AND A DAUGHTER-IN-LAW AGAINST HER MOTHER-IN-LAW;
KJV: the daughter in law against her
INT: and a daughter-in-law against the mother-in-law

Matthew 12:32 Prep
GRK: εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ
NAS: speaks a word against the Son of Man,
KJV: a word against the Son
INT: speaks a word against the Son

Matthew 12:32 Prep
GRK: ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος
NAS: speaks against the Holy
KJV: speaketh against the Holy
INT: anyhow speaks against the Spirit

Matthew 16:27 Prep
GRK: ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν
NAS: EVERY MAN ACCORDING TO HIS DEEDS.
KJV: every man according to his
INT: he will give to each according to the deeds

Matthew 19:3 Prep
GRK: γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν
KJV: his wife for every cause?
INT: a wife to him for every cause

Matthew 20:11 Prep
GRK: δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου
KJV: [it], they murmured against the goodman of the house,
INT: moreover they grumbled against the master of the house

Matthew 23:3 Prep
GRK: καὶ τηρεῖτε κατὰ δὲ τὰ
NAS: but do not do according to their deeds;
KJV: do not ye after their works:
INT: also keep after however the

Matthew 24:7 Prep
GRK: καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους
NAS: kingdom, and in various places
KJV: and earthquakes, in divers places.
INT: and earthquakes in [various] places

Matthew 25:15 Prep
GRK: ἕν ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν
NAS: each according to his own
KJV: to every man according to his several
INT: one to each according to the own

Matthew 26:59 Prep
GRK: ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: false testimony against Jesus,
KJV: sought false witness against Jesus, to
INT: sought false evidence against Jesus

Matthew 26:63 Prep
GRK: Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ
KJV: I adjure thee by the living God,
INT: I adjure you by God

Matthew 27:1 Prep
GRK: τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: conferred together against Jesus
KJV: took counsel against Jesus to
INT: of the people against Jesus

Matthew 27:15 Prep
GRK: Κατὰ δὲ ἑορτὴν
KJV: Now at [that] feast the governor
INT: at moreover [the] feast

Mark 4:10 Prep
GRK: ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας ἠρώτων
INT: when he was with alone asked

Mark 5:13 Prep
GRK: ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ
NAS: rushed down the steep bank
KJV: ran violently down a steep place
INT: the herd down the steep

Mark 6:40 Prep
GRK: πρασιαὶ πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν καὶ
INT: groups [by] groups by hundreds and

Mark 6:40 Prep
GRK: ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα
INT: hundreds and by fifties

Mark 7:5 Prep
GRK: μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν
NAS: not walk according to the tradition
KJV: disciples according to the tradition
INT: disciples of you according to the tradition

Mark 11:25 Prep
GRK: τι ἔχετε κατά τινος ἵνα
NAS: you have anything against anyone, so
KJV: ye have ought against any: that
INT: anything you have against anyone that

Mark 13:8 Prep
GRK: ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους ἔσονται
NAS: there will be earthquakes in various places;
KJV: earthquakes in divers places,
INT: there will be earthquakes throughout places there will be

Mark 14:19 Prep
GRK: αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς Μήτι
INT: to him one by one not

Mark 14:55 Prep
GRK: συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: testimony against Jesus
KJV: sought for witness against Jesus to
INT: Council sought against Jesus

Mark 15:6 Prep
GRK: Κατὰ δὲ ἑορτὴν
KJV: Now at [that] feast he released
INT: at moreover [the] feast

Luke 1:9 Prep
GRK: κατὰ τὸ ἔθος
NAS: according to the custom
KJV: According to the custom
INT: according to the custom

Luke 1:18 Prep
GRK: τὸν ἄγγελον Κατὰ τί γνώσομαι
NAS: to the angel, How will I know
KJV: the angel, Whereby shall I know
INT: the angel By what will I know

Luke 1:38 Prep
GRK: γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά
NAS: may it be done to me according to your word.
KJV: be it unto me according to thy word.
INT: be it to me according to the word

Luke 2:22 Prep
GRK: καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον
NAS: for their purification according to the law
KJV: purification according to the law
INT: purification of them according to the law

Luke 2:24 Prep
GRK: δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον
NAS: a sacrifice according to what was said
KJV: a sacrifice according to that which is said
INT: to offer a sacrifice according to that which has been said

Luke 2:27 Prep
GRK: ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον
KJV: for him after the custom of the law,
INT: they might do them according to what had become customary

Luke 2:29 Prep
GRK: σου δέσποτα κατὰ τὸ ῥῆμά
NAS: in peace, According to Your word;
KJV: in peace, according to thy word:
INT: of you Master according to the word

Luke 2:31 Prep
GRK: ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων
KJV: thou hast prepared before the face
INT: which you have prepared before [the] face of all

Luke 2:39 Prep
GRK: πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον
NAS: everything according to the Law
KJV: all things according to the law
INT: everything according to the law

Luke 2:42 Prep
GRK: ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος
NAS: they went up [there] according to the custom
KJV: Jerusalem after the custom
INT: having gone up they according to the custom

Luke 4:16 Prep
GRK: καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς
KJV: his custom was, he went into
INT: and he entered according to the custom

Luke 6:23 Prep
GRK: τῷ οὐρανῷ κατὰ τὰ αὐτὰ
NAS: For in the same way their fathers
KJV: heaven: for in the like manner did
INT: heaven according to these things them

Luke 6:26 Prep
GRK: οἱ ἄνθρωποι κατὰ τὰ αὐτὰ
NAS: the false prophets in the same way.
INT: men according to these things them

Luke 8:1 Prep
GRK: αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ
NAS: and village to another, proclaiming
KJV: he went throughout every city and
INT: he journeyed throughout city and

Luke 8:4 Prep
GRK: καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων
NAS: and those from the various cities
KJV: to him out of every city, he spake
INT: and those who from each town were coming

Luke 8:33 Prep
GRK: ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ
NAS: rushed down the steep bank
KJV: ran violently down a steep
INT: the herd down the steep

Luke 9:6 Prep
GRK: δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας
KJV: and went through the towns,
INT: moreover they passed through the villages

Luke 9:18 Prep
GRK: αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας συνῆσαν
INT: he praying in solitary were with

Luke 10:4 Prep
GRK: καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν
KJV: salute no man by the way.
INT: and no one on the road

Luke 10:31 Prep
GRK: κατὰ συγκυρίαν δὲ
KJV: And by chance there came down
INT: By chance now

Luke 10:32 Prep
GRK: Λευίτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον
KJV: when he was at the place,
INT: a Levite was at the spot

Luke 13:22 Prep
GRK: Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ
NAS: and village to another, teaching,
KJV: And he went through the cities and
INT: And he went through by towns and

Luke 15:14 Prep
GRK: λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν
KJV: a mighty famine in that land;
INT: a famine severe throughout the country

Luke 17:30 Prep
GRK: κατὰ τὰ αὐτὰ
NAS: It will be just the same on the day
KJV: Even thus shall it be
INT: according them

Luke 21:11 Prep
GRK: μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ
NAS: earthquakes, and in various places
KJV: shall be in divers places,
INT: great and in different places famines

Luke 22:22 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον
KJV: goeth, as it was determined:
INT: of man according to what has been determined

Luke 22:39 Prep
GRK: ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος
KJV: and went, as he was wont,
INT: having gone forth he went according to the custom

Luke 23:17 Prep
GRK: ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα
KJV: one unto them at the feast.)
INT: to release to them at [the] feast one

Luke 23:56 Prep
GRK: σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν
NAS: they rested according to the commandment.
KJV: the sabbath day according to the commandment.
INT: Sabbath rested according to the commandment

John 2:6 Prep
GRK: ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν
KJV: of stone, after the manner of the purifying
INT: water pots six acccording to to the purification

John 5:4 Prep
GRK: ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν
KJV: went down at a certain season
INT: an angel indeed during [a certain] season descended

John 8:15 Prep
GRK: ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα
NAS: You judge according to the flesh;
KJV: Ye judge after the flesh; I
INT: You according to the flesh

John 18:29 Prep
GRK: κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου
INT: accusation bring you against the man

John 18:31 Prep
GRK: ὑμεῖς καὶ κατὰ τὸν νόμον
NAS: and judge Him according to your law.
KJV: judge him according to your law.
INT: yourselves and according to the law

John 19:7 Prep
GRK: ἔχομεν καὶ κατὰ τὸν νόμον
KJV: a law, and by our law
INT: have and according to the law

Acts 2:10 Prep
GRK: Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην καὶ
NAS: of Libya around Cyrene,
KJV: of Libya about Cyrene,
INT: of Libya which [are] around Cyrene and

Acts 3:13 Prep
GRK: καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πιλάτου
KJV: denied him in the presence of Pilate,
INT: and denied in presence of Pilate

Acts 3:17 Prep
GRK: οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε
KJV: I wot that through ignorance ye did
INT: I know that in ignorance you acted

Acts 3:22 Prep
GRK: αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα
KJV: shall ye hear in all things
INT: him will you hear in all things as many as

Acts 4:26 Prep
GRK: τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου
NAS: TOGETHER AGAINST THE LORD
KJV: together against the Lord,
INT: themselves against the Lord

Acts 4:26 Prep
GRK: κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ
NAS: THE LORD AND AGAINST HIS CHRIST.'
KJV: the Lord, and against his Christ.
INT: Lord and against the Christ

Acts 6:13 Prep
GRK: λαλῶν ῥήματα κατὰ τοῦ τόπου
NAS: incessantly speaks against this holy
KJV: blasphemous words against this holy
INT: speaking words against the place

Acts 7:44 Prep
GRK: ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον
NAS: [him] to make it according to the pattern
KJV: it according to the fashion
INT: to make it according to the model

Acts 8:1 Prep
GRK: δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας
NAS: scattered throughout the regions
KJV: scattered abroad throughout the regions
INT: moreover were scattered throughout the countries

Acts 8:3 Prep
GRK: τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους
NAS: house after house,
KJV: entering into every house,
INT: the church by the houses

Acts 8:26 Prep
GRK: καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ
KJV: and go toward the south unto
INT: and go toward [the] south unto

Acts 8:36 Prep
GRK: δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν
NAS: As they went along the road they came
KJV: as they went on [their] way, they came
INT: moreover they were going along the road

Acts 11:1 Prep
GRK: οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν
NAS: and the brethren who were throughout Judea
KJV: brethren that were in Judaea heard
INT: who were in Judea

Acts 13:1 Prep
GRK: ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν
KJV: Now there were in the church that was
INT: in Antioch in the being

Acts 13:22 Prep
GRK: Ἰεσσαί ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν
NAS: After He had removed him, He raised
KJV: a man after mine own
INT: of Jesse a man according to the heart

Acts 13:27 Prep
GRK: προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον
INT: prophets who on every Sabbath

Acts 14:1 Prep
GRK: ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ
NAS: of the Jews together, and spoke
KJV: that they went both together into
INT: in Iconium together the same

Acts 14:2 Prep
GRK: τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν
NAS: and embittered them against the brethren.
KJV: evil affected against the brethren.
INT: of the Gentiles against the brothers

Acts 15:21 Prep
GRK: γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς
NAS: generations has in every city those
KJV: hath in every city
INT: generations of old in every city those

Acts 15:21 Prep
GRK: ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον
KJV: in the synagogues every sabbath day.
INT: the synagogues on every Sabbath

Acts 15:23 Prep
GRK: ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν
KJV: are of the Gentiles in Antioch and
INT: brothers to those in Antioch

Acts 15:36 Prep
GRK: τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν
KJV: our brethren in every city
INT: the brothers in city every

Acts 16:7 Prep
GRK: ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν
KJV: After they were come to Mysia,
INT: having come also down to Mysia

Acts 16:25 Prep
GRK: Κατὰ δὲ τὸ
NAS: But about midnight Paul
KJV: And at midnight Paul
INT: toward moreover

Acts 17:2 Prep
GRK: κατὰ δὲ τὸ
NAS: And according to Paul's custom,
KJV: And Paul, as his manner was, went in
INT: according to moreover the

Acts 17:17 Prep
GRK: τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν
KJV: the market daily with
INT: the marketplace on the every day

Acts 17:22 Prep
GRK: Ἄνδρες Ἀθηναῖοι κατὰ πάντα ὡς
KJV: I perceive that in all things ye
INT: Men Athenians in all things that

Acts 18:4 Prep
GRK: τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον
INT: the synagogue on every Sabbath

Acts 18:14 Prep
GRK: ὦ Ἰουδαῖοι κατὰ λόγον ἂν
KJV: [ye] Jews, reason would
INT: O Jews according to reason anyhow

Acts 19:20 Prep
GRK: Οὕτως κατὰ κράτος τοῦ
KJV: So mightily grew the word
INT: Thus with might the

Acts 19:23 Prep
GRK: Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν
NAS: About that time there occurred
INT: Came to pass moreover at the time

Acts 20:23 Prep
GRK: τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί
NAS: solemnly testifies to me in every city,
KJV: Ghost witnesseth in every city, saying
INT: Holy in every city fully testifies

Acts 21:21 Prep
GRK: Μωυσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη
NAS: the Jews who are among the Gentiles
KJV: the Jews which are among the Gentiles
INT: Moses those among the Gentiles

Acts 21:28 Prep
GRK: ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ
NAS: everywhere against our people
KJV: [men] every where against the people,
INT: man who against the people

Acts 22:3 Prep
GRK: Γαμαλιήλ πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ
NAS: strictly according to the law
KJV: [and] taught according to the perfect manner
INT: of Gamaliel having been instructed according to [the] exactness of the

Acts 22:12 Prep
GRK: ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόμον
KJV: man according to the law,
INT: a man devout according to the law

Acts 22:19 Prep
GRK: καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς
NAS: that in one synagogue after another I used to imprison
KJV: beat in every synagogue
INT: and beating in every of those synagogues

Acts 23:3 Prep
GRK: κρίνων με κατὰ τὸν νόμον
NAS: to try me according to the Law,
KJV: to judge me after the law, and
INT: judging me according to the law

Acts 23:31 Prep
GRK: οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον
NAS: the soldiers, in accordance with their orders,
KJV: the soldiers, as it was commanded
INT: Therefore [the] soldiers according to the orders given

Acts 24:1 Prep
GRK: τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου
NAS: to the governor against Paul.
KJV: informed the governor against Paul.
INT: to the governor against Paul

Acts 24:5 Prep
GRK: Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην
NAS: the Jews throughout the world,
KJV: the Jews throughout the world,
INT: Jews in the world

Acts 24:6 Prep
GRK: ἐκρατήσαμεν καὶ κατά τόν ἡμέτερον
KJV: have judged according to our
INT: we seized and according to our

Acts 24:12 Prep
GRK: συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν
KJV: the synagogues, nor in the city:
INT: synagogues nor in the city

Acts 24:14 Prep
GRK: σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν
NAS: I admit to you, that according to the Way
KJV: unto thee, that after the way which
INT: to you that of the Way

Acts 24:14 Prep
GRK: πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον
NAS: everything that is in accordance with the Law
KJV: which are written in the law and
INT: all things which throughout the law

Acts 25:2 Prep
GRK: τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου
NAS: brought charges against Paul,
KJV: informed him against Paul, and
INT: of the Jews against Paul

Acts 25:3 Prep
GRK: ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν
KJV: laying wait in the way to kill
INT: to put to death him on the way

Acts 25:14 Prep
GRK: ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον
KJV: Paul's cause unto the king,
INT: laid before the things relating to Paul

Acts 25:16 Prep
GRK: ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι
KJV: the accusers face to face,
INT: the [one] being accused to face may have

Acts 26:3 Prep
GRK: πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν
NAS: and questions among [the] Jews;
KJV: questions which are among the Jews:
INT: of all the of Jews customs

Acts 26:5 Prep
GRK: μαρτυρεῖν ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην
NAS: [as] a Pharisee according to the strictest
KJV: that after the most straitest
INT: bear witness that according to the strictest

Acts 26:11 Prep
GRK: καὶ κατὰ πάσας τὰς
KJV: them oft in every synagogue,
INT: And in all the

Acts 26:13 Prep
GRK: ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν
KJV: O king, I saw in the way a light
INT: day mid on the road

Acts 27:2 Prep
GRK: εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν
NAS: to the regions along the coast of Asia,
KJV: meaning to sail by the coasts of Asia;
INT: to the along Asia

Acts 27:5 Prep
GRK: πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν
NAS: the sea along the coast of Cilicia
KJV: the sea of Cilicia
INT: moreover along Cilicia

Acts 27:7 Prep
GRK: μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον
NAS: had arrived off Cnidus,
KJV: were come over against Cnidus,
INT: difficultly having come over against Cnidus

Acts 27:7 Prep
GRK: τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην
NAS: of Crete, off Salmone;
KJV: Crete, over against Salmone;
INT: Crete over against Salmone

Acts 27:12 Prep
GRK: Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ
KJV: and lieth toward the south west
INT: of Crete looking toward southwest and

Acts 27:12 Prep
GRK: λίβα καὶ κατὰ χῶρον
INT: southwest and toward northwest

Acts 27:27 Prep
GRK: τῷ Ἁδρίᾳ κατὰ μέσον τῆς
NAS: in the Adriatic Sea, about midnight
KJV: in Adria, about midnight the shipmen
INT: the Adriatic toward [the] middle of the

Acts 27:29 Prep
GRK: μή που κατὰ τραχεῖς τόπους
INT: lest somewhere on rocky places

Romans 1:3 Prep
GRK: σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα
NAS: of David according to the flesh,
KJV: of David according to the flesh;
INT: seed of David according to flesh

Romans 1:4 Prep
GRK: ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης
NAS: from the dead, according to the Spirit
KJV: power, according to the spirit
INT: in power according to [the] Spirit of holiness

Romans 2:2 Prep
GRK: θεοῦ ἐστὶν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ
NAS: of God rightly falls
KJV: of God is according to truth against
INT: of God is according to truth upon

Romans 2:5 Prep
GRK: κατὰ δὲ τὴν
NAS: But because of your stubbornness
KJV: But after thy hardness
INT: because of moreover the

Romans 2:6 Prep
GRK: ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα
NAS: TO EACH PERSON ACCORDING TO HIS DEEDS:
KJV: to every man according to his
INT: will give to each according to the works

Romans 2:16 Prep
GRK: τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν
NAS: when, according to my gospel,
KJV: Jesus Christ according to my gospel.
INT: of men according to the gospel

Romans 3:2 Prep
GRK: πολὺ κατὰ πάντα τρόπον
KJV: Much every way: chiefly,
INT: Much in every way

Romans 3:5 Prep
GRK: τὴν ὀργήν κατὰ ἄνθρωπον λέγω
NAS: is He? (I am speaking in human terms.)
KJV: vengeance? (I speak as a man)
INT: the wrath According to man I speak

Romans 4:1 Prep
GRK: προπάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα
NAS: our forefather according to the flesh,
KJV: father, as pertaining to the flesh,
INT: father of us according to flesh

Romans 4:4 Prep
GRK: οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ
KJV: not reckoned of grace, but
INT: not is reckoned according to grace but

Romans 4:4 Prep
GRK: χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα
KJV: grace, but of debt.
INT: grace but according to debt

Romans 4:16 Prep
GRK: πίστεως ἵνα κατὰ χάριν εἰς
NAS: in order that [it may be] in accordance with grace,
KJV: that [it might be] by grace;
INT: faith [it is] that according to grace [it might be] for

Romans 4:18 Prep
GRK: πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ εἰρημένον
NAS: nations according to that which had been spoken,
KJV: nations, according to that which was spoken,
INT: of many nations according to that which had been said

Romans 5:6 Prep
GRK: ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ
KJV: without strength, in due time
INT: without strength still according to right time for

Romans 7:22 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω
KJV: of God after the inward
INT: of God according to the inward

Romans 8:1 Prep
GRK: Ἰησοῦ μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν
KJV: who walk not after the flesh, but
INT: Jesus not according to flesh who walk

Romans 8:1 Prep
GRK: περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
KJV: the flesh, but after the Spirit.
INT: who walk but according to Spirit

Romans 8:4 Prep
GRK: τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν
NAS: in us, who do not walk according to the flesh
KJV: who walk not after the flesh, but
INT: who not according to flesh walk

Romans 8:4 Prep
GRK: περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
NAS: to the flesh but according to the Spirit.
KJV: the flesh, but after the Spirit.
INT: walk but according to Spirit

Romans 8:5 Prep
GRK: οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες
NAS: For those who are according to the flesh
KJV: they that are after the flesh
INT: those who indeed according to flesh are

Romans 8:5 Prep
GRK: οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ
NAS: but those who are according to the Spirit,
KJV: but they that are after the Spirit
INT: those who however according to Spirit the things

Romans 8:12 Prep
GRK: σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῇν
NAS: to live according to the flesh--
KJV: to the flesh, to live after the flesh.
INT: flesh according to flesh to live

Romans 8:13 Prep
GRK: εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε
NAS: you are living according to the flesh,
KJV: if ye live after the flesh, ye shall
INT: if indeed according to flesh you live

Romans 8:27 Prep
GRK: πνεύματος ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει
NAS: for the saints according to [the will of] God.
KJV: the saints according to [the will of] God.
INT: Spirit because according to God he intercedes

Romans 8:28 Prep
GRK: ἀγαθόν τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς
NAS: who are called according to [His] purpose.
KJV: the called according to [his] purpose.
INT: good to those who according to [his] purpose called

Romans 8:33 Prep
GRK: τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ
NAS: will bring a charge against God's
KJV: shall lay any thing to the charge of God's
INT: Who will bring an accusation against [the] elect of God

Romans 9:3 Prep
GRK: συγγενῶν μου κατὰ σάρκα
NAS: my kinsmen according to the flesh,
KJV: my kinsmen according to the flesh:
INT: kinsmen of me according to flesh

Romans 9:5 Prep
GRK: χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα ὁ
NAS: is the Christ according to the flesh,
KJV: of whom as concerning the flesh Christ
INT: Christ according to [the] flesh who

Romans 9:9 Prep
GRK: λόγος οὗτος Κατὰ τὸν καιρὸν
KJV: [is] the word of promise, At this time
INT: word [is] this According to the time

Romans 11:2 Prep
GRK: τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ
NAS: he pleads with God against Israel?
KJV: to God against Israel,
INT: with God against Israel

Romans 11:21 Prep
GRK: θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων
INT: God the according to nature branches

Romans 11:24 Prep
GRK: ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης
NAS: who are the natural [branches] be grafted
KJV: the olive tree which is wild by nature,
INT: out of the according to nature were cut off

Romans 11:24 Prep
GRK: οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται
KJV: shall these, which be the natural [branches], be graffed into
INT: these who according to nature [are] will be grafted into

Romans 11:28 Prep
GRK: κατὰ μὲν τὸ
NAS: From the standpoint of the gospel
KJV: but as touching the election,
INT: As regards indeed the

Romans 11:28 Prep
GRK: δι' ὑμᾶς κατὰ δὲ τὴν
NAS: for your sake, but from the standpoint of [God's] choice
KJV: As concerning the gospel,
INT: for sake of you As regards however the

Romans 12:6 Prep
GRK: δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν
NAS: that differ according to the grace
KJV: differing according to the grace
INT: moreover gifts according to the grace

Romans 12:6 Prep
GRK: εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν
NAS: prophecy, according to the proportion
KJV: prophecy, [let us prophesy] according to the proportion
INT: whether prophecy according to the proportion

Romans 14:15 Prep
GRK: λυπεῖται οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς
NAS: walking according to love.
INT: is grieved no longer according to love you walk

Romans 14:22 Prep
GRK: ἣν ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε
KJV: faith? have [it] to thyself before
INT: which have to yourself keep [it]

Romans 15:5 Prep
GRK: ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: with one another according to Christ
KJV: toward another according to Christ
INT: with one another according to Christ Jesus

Romans 16:25 Prep
GRK: ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν
NAS: to establish you according to my gospel
KJV: you according to my
INT: you to strengthen according to gospel

Romans 16:25 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου
NAS: Christ, according to the revelation
KJV: Christ, according to the revelation
INT: of Jesus Christ according to a revelation of [the] mystery

1 Corinthians 1:26 Prep
GRK: πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα οὐ
NAS: wise according to the flesh,
KJV: many wise men after the flesh, not
INT: many wise according to flesh [there are] not

1 Corinthians 3:3 Prep
GRK: ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε
NAS: and are you not walking like mere men?
KJV: and walk as men?
INT: are you and according to man walk

1 Corinthians 3:8 Prep
GRK: μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον
NAS: reward according to his own
KJV: reward according to his own
INT: reward will receive according to the own

1 Corinthians 3:10 Prep
GRK: Κατὰ τὴν χάριν
NAS: According to the grace of God
KJV: According to the grace of God
INT: According to the grace

1 Corinthians 4:6 Prep
GRK: ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου
NAS: in behalf of one against the other.
KJV: for one against another.
INT: one you be puffed up against the other

1 Corinthians 7:6 Prep
GRK: δὲ λέγω κατὰ συνγνώμην οὐ
NAS: I say by way of concession,
KJV: I speak this by permission, [and] not
INT: moreover I say by way of permission not

1 Corinthians 7:40 Prep
GRK: οὕτως μείνῃ κατὰ τὴν ἐμὴν
KJV: so abide, after my judgment:
INT: so she should remain according to my

1 Corinthians 9:8 Prep
GRK: Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα
NAS: these things according to human judgment,
INT: not according to a man these things

1 Corinthians 10:18 Prep
GRK: τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα οὐχ
KJV: Behold Israel after the flesh: are
INT: Israel according to flesh not

1 Corinthians 11:4 Prep
GRK: ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων
KJV: [his] head covered, dishonoureth
INT: or prophesying [anything] on [his] head having

1 Corinthians 12:8 Prep
GRK: λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ
NAS: of knowledge according to the same
KJV: of knowledge by the same
INT: a word of knowledge according to the same

1 Corinthians 14:27 Prep
GRK: τις λαλεῖ κατὰ δύο ἢ
KJV: in an [unknown] tongue, [let it be] by two,
INT: anyone speak [let it be] by two or

1 Corinthians 14:40 Prep
GRK: εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω
KJV: decently and in order.
INT: properly and with order let be done

1 Corinthians 15:3 Prep
GRK: ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς
NAS: for our sins according to the Scriptures,
KJV: our sins according to the scriptures;
INT: sins of us according to the Scriptures

1 Corinthians 15:4 Prep
GRK: τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς
NAS: day according to the Scriptures,
KJV: day according to the scriptures:
INT: the third according to the Scriptures

1 Corinthians 15:15 Prep
GRK: ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ
NAS: we testified against God
KJV: because we have testified of God that
INT: for because we witnessed concering God

1 Corinthians 15:32 Prep
GRK: εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα
NAS: from human motives I fought with wild beasts
KJV: If after the manner of men
INT: If according to man I fought wild beasts

1 Corinthians 16:2 Prep
GRK: κατὰ μίαν σαββάτου
NAS: On the first day of every week
KJV: Upon the first [day] of the week
INT: every first of the week

2 Corinthians 1:17 Prep
GRK: ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι
NAS: do I purpose according to the flesh,
KJV: do I purpose according to the flesh,
INT: what I purpose according to flesh do I purpose

2 Corinthians 4:13 Prep
GRK: τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον
NAS: of faith, according to what is written,
KJV: of faith, according as it is written,
INT: of faith according to what has been written

2 Corinthians 5:16 Prep
GRK: οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα εἰ
NAS: no one according to the flesh;
KJV: we no man after the flesh: yea,
INT: no one regard according to flesh if

2 Corinthians 5:16 Prep
GRK: καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν
NAS: Christ according to the flesh,
KJV: Christ after the flesh,
INT: even we have regarded according to flesh Christ

2 Corinthians 7:9 Prep
GRK: ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν ἵνα
NAS: for you were made sorrowful according to [the will of] God,
KJV: ye were made sorry after a godly manner,
INT: you were grieved indeed according to God that

2 Corinthians 7:10 Prep
GRK: ἡ γὰρ κατὰ θεὸν λύπη
NAS: For the sorrow that is according to [the will] [of] God
INT: the indeed according to God grief

2 Corinthians 7:11 Prep
GRK: τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι
NAS: this godly sorrow,
KJV: ye sorrowed after a godly sort,
INT: same thing according to God to have been grieved

2 Corinthians 8:2 Prep
GRK: καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία
KJV: their deep poverty abounded unto
INT: and of deep poverty

2 Corinthians 8:3 Prep
GRK: ὅτι κατὰ δύναμιν μαρτυρῶ
NAS: For I testify that according to their ability,
KJV: For to [their] power, I bear record,
INT: For according to [their] ability I bear witness

2 Corinthians 10:1 Prep
GRK: χριστοῦ ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν
KJV: of Christ, who in presence [am] base
INT: of Christ who as to appearance indeed

2 Corinthians 10:2 Prep
GRK: ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας
NAS: we walked according to the flesh.
KJV: if we walked according to the flesh.
INT: us as according to flesh walking

2 Corinthians 10:3 Prep
GRK: περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα
NAS: we do not war according to the flesh,
KJV: not war after the flesh:
INT: walking not according to flesh do we war

2 Corinthians 10:5 Prep
GRK: ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως
NAS: raised up against the knowledge
KJV: that exalteth itself against the knowledge
INT: high thing lifting itself up against the knowledge

2 Corinthians 10:7 Prep
GRK: Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε
NAS: You are looking at things as they are outwardly. If
KJV: Do ye look on things after the outward appearance?
INT: The things according to appearance do you look at

2 Corinthians 10:13 Prep
GRK: καυχησόμεθα ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον
NAS: [our] measure, but within the measure
KJV: but according to the measure
INT: will boast but according to the measure

2 Corinthians 10:15 Prep
GRK: ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα
NAS: grows, we will be, within our sphere,
KJV: by you according to our rule
INT: you to be enlarged according to the area

2 Corinthians 11:15 Prep
GRK: τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα
NAS: end will be according to their deeds.
KJV: end shall be according to their works.
INT: end will be according to the works

2 Corinthians 11:17 Prep
GRK: λαλῶ οὐ κατὰ κύριον λαλῶ
KJV: I speak [it] not after the Lord, but
INT: I speak not according to [the] Lord do I speak

2 Corinthians 11:18 Prep
GRK: πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴν σάρκα
NAS: boast according to the flesh,
KJV: glory after the flesh,
INT: many boast according to the flesh

2 Corinthians 11:21 Prep
GRK: κατὰ ἀτιμίαν λέγω
KJV: I speak as concerning reproach, as
INT: As to dishonor I speak

2 Corinthians 13:8 Prep
GRK: δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας
NAS: do nothing against the truth,
KJV: nothing against the truth,
INT: have we power any against the truth

2 Corinthians 13:10 Prep
GRK: ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν
NAS: severity, in accordance with the authority
KJV: sharpness, according to the power
INT: with severity I might treat [you] according to the authority

Galatians 1:4 Prep
GRK: ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα
NAS: age, according to the will
KJV: world, according to the will
INT: has come presently evil according to the will

Galatians 1:11 Prep
GRK: οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον
NAS: which was preached by me is not according to man.
KJV: is not after man.
INT: not it is according to man

Galatians 2:2 Prep
GRK: ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν καὶ
NAS: It was because of a revelation
KJV: And I went up by revelation, and
INT: I went up moreover according to revelation and

Galatians 2:11 Prep
GRK: εἰς Ἀντιόχειαν κατὰ πρόσωπον αὐτῷ
KJV: I withstood him to the face, because
INT: to Antioch to face him

Galatians 3:15 Prep
GRK: Ἀδελφοί κατὰ ἄνθρωπον λέγω
NAS: I speak in terms of human
KJV: I speak after the manner of men;
INT: Brothers according to man I am speaking

Galatians 3:21 Prep
GRK: οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν
NAS: then contrary to the promises
KJV: then against the promises
INT: therefore law [it is] against the promises

Galatians 4:23 Prep
GRK: τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται
NAS: was born according to the flesh,
KJV: was born after the flesh;
INT: the slave woman according to flesh has been born

Galatians 4:28 Prep
GRK: δέ ἀδελφοί κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας
NAS: And you brethren, like Isaac,
KJV: as Isaac was, are the children
INT: moreover brothers like Isaac of promise

Galatians 4:29 Prep
GRK: τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς
NAS: he who was born according to the flesh
KJV: he that was born after the flesh
INT: then the [one] according to flesh having been born

Galatians 4:29 Prep
GRK: ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα οὕτως
NAS: persecuted him [who was born] according to the Spirit,
KJV: persecuted him [that was born] after the Spirit,
INT: persecuted him [born] according to Spirit so

Galatians 5:17 Prep
GRK: σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος
NAS: sets its desire against the Spirit,
KJV: lusteth against the Spirit,
INT: flesh desires against the Spirit

Galatians 5:17 Prep
GRK: δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός
NAS: and the Spirit against the flesh;
KJV: and the Spirit against the flesh: and
INT: and [the] Spirit against the flesh

Galatians 5:23 Prep
GRK: πραΰτης ἐγκράτεια κατὰ τῶν τοιούτων
NAS: self-control; against such things
KJV: temperance: against such
INT: gentleness self-control against things such

Ephesians 1:5 Prep
GRK: εἰς αὐτόν κατὰ τὴν εὐδοκίαν
NAS: to Himself, according to the kind intention
KJV: himself, according to the good pleasure
INT: to himself according to the good pleasure

Ephesians 1:7 Prep
GRK: τῶν παραπτωμάτων κατὰ τὸ πλοῦτος
NAS: of our trespasses, according to the riches
KJV: of sins, according to the riches
INT: of trespasses according to the riches

Ephesians 1:9 Prep
GRK: θελήματος αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν
NAS: to us the mystery of His will, according to His kind intention
KJV: will, according to his
INT: will of him according to the pleasure

Ephesians 1:11 Prep
GRK: ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ
NAS: having been predestined according to His purpose
KJV: being predestinated according to the purpose
INT: we obtained an inheritance having been predestined according to [the] purpose of him who

Ephesians 1:11 Prep
GRK: πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν
NAS: all things after the counsel
KJV: all things after the counsel
INT: all things works according to the counsel

Ephesians 1:19 Prep
GRK: τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν
NAS: us who believe. [These are] in accordance with the working
KJV: believe, according to the working
INT: who believe according to the working

Ephesians 2:2 Prep
GRK: ποτὲ περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα
NAS: walked according to the course
KJV: ye walked according to the course
INT: once you walked according to the age

Ephesians 2:2 Prep
GRK: κόσμου τούτου κατὰ τὸν ἄρχοντα
NAS: world, according to the prince
KJV: world, according to the prince
INT: world of this according to the ruler

Ephesians 3:3 Prep
GRK: ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη
KJV: How that by revelation he made known
INT: that by revelation he made known

Ephesians 3:7 Prep
GRK: ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν
NAS: a minister, according to the gift
KJV: a minister, according to the gift
INT: I became servant according to to the gift

Ephesians 3:7 Prep
GRK: δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν
NAS: which was given to me according to the working
KJV: unto me by the effectual working
INT: having been given to me according to the working

Ephesians 3:11 Prep
GRK: κατὰ πρόθεσιν τῶν
NAS: [This was] in accordance with the eternal
KJV: According to the eternal purpose
INT: according to [the] purpose of the

Ephesians 3:16 Prep
GRK: δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος
NAS: that He would grant you, according to the riches
KJV: you, according to the riches
INT: he might give you according to the riches

Ephesians 3:20 Prep
GRK: ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν
NAS: think, according to the power
KJV: think, according to the power
INT: or think according to the power

Ephesians 4:7 Prep
GRK: ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον
NAS: was given according to the measure
KJV: grace according to the measure
INT: grace according to the measure

Ephesians 4:22 Prep
GRK: ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν
NAS: that, in reference to your former
KJV: put off concerning the former
INT: to have put off you according to the former

Ephesians 4:22 Prep
GRK: τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας
NAS: which is being corrupted in accordance with the lusts
KJV: is corrupt according to the deceitful
INT: which is being corrupted according to the desires

Ephesians 4:24 Prep
GRK: ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα
KJV: man, which after God is created
INT: man according to God having been created

Ephesians 6:5 Prep
GRK: ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις
NAS: who are your masters according to the flesh,
KJV: to them that are [your] masters according to the flesh,
INT: obey the according to flesh masters

Philippians 1:20 Prep
GRK: κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν
NAS: according to my earnest expectation
KJV: According to my earnest expectation
INT: according to the earnest expectation

Philippians 2:3 Prep
GRK: ἐριθείαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν ἀλλὰ
INT: self-interest or according to vain conceit but

Philippians 3:5 Prep
GRK: ἐξ Ἐβραίων κατὰ νόμον Φαρισαῖος
KJV: the Hebrews; as touching the law,
INT: of Hebrews according to [the] law a Pharisee

Philippians 3:6 Prep
GRK: κατὰ ζῆλος διώκων
KJV: Concerning zeal, persecuting
INT: according to zeal persecuting

Philippians 3:6 Prep
GRK: τὴν ἐκκλησίαν κατὰ δικαιοσύνην τὴν
KJV: the church; touching the righteousness
INT: the church according to righteousness which [is]

Philippians 3:14 Prep
GRK: κατὰ σκοπὸν διώκω
KJV: I press toward the mark for
INT: toward [the] goal I pursue

Philippians 3:21 Prep
GRK: δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν
KJV: body, according to the working
INT: glory of himself according to the working

Philippians 4:19 Prep
GRK: χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος
NAS: your needs according to His riches
KJV: your need according to his riches
INT: [the] needs of you according to the riches

Colossians 1:11 Prep
GRK: δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος
NAS: power, according to His glorious
KJV: all might, according to his glorious
INT: power being strengthened according to the might

Colossians 1:25 Prep
GRK: ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν
NAS: a minister according to the stewardship
KJV: a minister, according to the dispensation
INT: I minister according to the administration

Colossians 1:29 Prep
GRK: κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν
NAS: striving according to His power, which mightily
KJV: striving according to his
INT: I toil striving according to the working

Colossians 2:8 Prep
GRK: κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν
NAS: deception, according to the tradition
KJV: deceit, after the tradition
INT: empty deceit according to the tradition

Colossians 2:8 Prep
GRK: τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὰ στοιχεῖα
NAS: of men, according to the elementary principles
KJV: of men, after the rudiments
INT: of men according to the principles

Colossians 2:8 Prep
GRK: καὶ οὐ κατὰ Χριστόν
NAS: rather than according to Christ.
KJV: and not after Christ.
INT: and not according to Christ

Colossians 2:22 Prep
GRK: τῇ ἀποχρήσει κατὰ τὰ ἐντάλματα
NAS: with use)-- in accordance with the commandments
KJV: with the using;) after the commandments
INT: in the using according to the precepts

Colossians 3:20 Prep
GRK: τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα τοῦτο
KJV: obey [your] parents in all things: for
INT: the parents in all things this

Colossians 3:22 Prep
GRK: δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς
KJV: obey in all things
INT: Slaves obey in all things the

Colossians 3:22 Prep
GRK: πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις
KJV: [your] masters according to the flesh;
INT: all things the according to flesh masters

2 Thessalonians 1:12 Prep
GRK: ἐν αὐτῷ κατὰ τὴν χάριν
NAS: will be glorified in you, and you in Him, according to the grace
KJV: in him, according to the grace of our
INT: in him according to the grace

2 Thessalonians 2:3 Prep
GRK: ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον
KJV: deceive you by any means:
INT: you should deceive in not one way

2 Thessalonians 3:6 Prep
GRK: καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν
NAS: life and not according to the tradition
KJV: and not after the tradition which
INT: and not according to the tradition

1 Timothy 1:11 Prep
GRK: κατὰ τὸ εὐαγγέλιον
NAS: according to the glorious gospel
KJV: According to the glorious gospel
INT: according to the gospel

1 Timothy 1:18 Prep
GRK: τέκνον Τιμόθεε κατὰ τὰς προαγούσας
NAS: [my] son, in accordance with the prophecies
KJV: Timothy, according to the prophecies
INT: [my] child Timothy according to the going before

1 Timothy 5:19 Prep
GRK: κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν
NAS: an accusation against an elder
KJV: Against an elder receive
INT: Against an elder an accusation

1 Timothy 5:21 Prep
GRK: μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν
KJV: doing nothing by partiality.
INT: nothing doing by partiality

2 Timothy 1:8 Prep
GRK: τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ
NAS: for the gospel according to the power
KJV: of the gospel according to the power
INT: the gospel according to power God's

2 Timothy 1:9 Prep
GRK: ἁγίᾳ οὐ κατὰ τὰ ἔργα
NAS: calling, not according to our works,
KJV: calling, not according to our works,
INT: holy not according to the works

2 Timothy 1:9 Prep
GRK: ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν
NAS: to our works, but according to His own
KJV: but according to his own
INT: of us but according to his own purpose

2 Timothy 2:8 Prep
GRK: σπέρματος Δαυίδ κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν
NAS: of David, according to my gospel,
KJV: from the dead according to my gospel:
INT: seed of David according to gospel

2 Timothy 4:3 Prep
GRK: ἀνέξονται ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας
NAS: teachers in accordance to their own
KJV: doctrine; but after their own lusts
INT: they will endure but according to the own

2 Timothy 4:14 Prep
GRK: ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα
NAS: will repay him according to his deeds.
KJV: reward him according to his works:
INT: the Lord according to the works

Titus 1:1 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν
NAS: of the truth which is according to godliness,
KJV: Christ, according to the faith
INT: of Jesus Christ according to [the] faith of [the] elect

Titus 1:4 Prep
GRK: γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν
KJV: [mine] own son after the common faith:
INT: [my] true child according to [our] common faith

Titus 1:5 Prep
GRK: καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους
NAS: elders in every city
KJV: ordain elders in every city, as
INT: and might appoint in every city elders

Titus 1:9 Prep
GRK: ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν
NAS: word which is in accordance with the teaching,
KJV: word as he hath been taught,
INT: holding to the according to the teaching

Titus 3:5 Prep
GRK: ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ
NAS: in righteousness, but according to His mercy,
KJV: have done, but according to his mercy
INT: we but according to his

Philemon 1:14 Prep
GRK: μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ
NAS: that your goodness would not be, in effect, by compulsion
KJV: be as it were of necessity, but
INT: not as effect of necessity the

Philemon 1:14 Prep
GRK: ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον
INT: might be but effect willingly

Hebrews 2:4 Prep
GRK: ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ
NAS: Spirit according to His own will.
KJV: Ghost, according to his own
INT: Holy distributions according to his

Hebrews 2:17 Prep
GRK: ὅθεν ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς
KJV: Wherefore in all things it behoved him
INT: Therefore it behoved [him] in all things the

Hebrews 3:8 Prep
GRK: τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν
KJV: the provocation, in the day
INT: the rebellion in the day

Hebrews 4:15 Prep
GRK: πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ'
KJV: but was in all points tempted
INT: has been tempted moreover in all things by

Hebrews 5:6 Prep
GRK: τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν
NAS: FOREVER ACCORDING TO THE ORDER
KJV: ever after the order
INT: the age according to the order

Hebrews 5:10 Prep
GRK: θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν
NAS: as a high priest according to the order
KJV: an high priest after the order
INT: God [as] high priest according to the order

Hebrews 6:16 Prep
GRK: ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος
KJV: verily swear by the greater: and
INT: men indeed by the greater

Hebrews 6:20 Prep
GRK: εἰσῆλθεν Ἰησοῦς κατὰ τὴν τάξιν
NAS: forever according to the order
KJV: ever after the order
INT: entered Jesus according to the order

Hebrews 7:5 Prep
GRK: τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον
KJV: of the people according to the law,
INT: the people according to the law

Hebrews 7:11 Prep
GRK: ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν
NAS: to arise according to the order
KJV: should rise after the order
INT: still need [was there] according to the order

Hebrews 7:11 Prep
GRK: καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν
NAS: and not be designated according to the order
KJV: be called after the order
INT: and not according to the order

Hebrews 7:15 Prep
GRK: ἐστιν εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα
NAS: arises according to the likeness
KJV: for that after the similitude
INT: it is since according to the likeness

Hebrews 7:16 Prep
GRK: ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς
NAS: has become [such] not on the basis of a law
KJV: is made, not after the law of a carnal
INT: who not according to law of commandment

Hebrews 7:16 Prep
GRK: γέγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς
NAS: requirement, but according to the power
KJV: but after the power
INT: has been constituted but according to power of life

Hebrews 7:17 Prep
GRK: τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν
NAS: FOREVER ACCORDING TO THE ORDER
KJV: ever after the order
INT: the age after the order

Hebrews 7:22 Prep
GRK: κατὰ τοσοῦτο καὶ
NAS: so much the more also Jesus
KJV: By so much was
INT: by so much also

Hebrews 8:4 Prep
GRK: τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ
NAS: the gifts according to the Law;
KJV: that offer gifts according to the law:
INT: the offer according to law the

Hebrews 8:5 Prep
GRK: ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον
NAS: all things ACCORDING TO THE PATTERN
KJV: all things according to the pattern
INT: you make all things according to the pattern

Hebrews 8:9 Prep
GRK: οὐ κατὰ τὴν διαθήκην
NAS: NOT LIKE THE COVENANT WHICH
KJV: Not according to the covenant that
INT: not according to the covenant

Hebrews 9:5 Prep
GRK: νῦν λέγειν κατὰ μέρος
KJV: now speak particularly.
INT: now [the time] to speak in detail

Hebrews 9:9 Prep
GRK: μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι
KJV: perfect, as pertaining to the conscience;
INT: not being able as to conscience to perfect

Hebrews 9:19 Prep
GRK: πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον
NAS: the people according to the Law,
KJV: the people according to the law,
INT: every commandment according to the law

Hebrews 9:22 Prep
GRK: πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον
NAS: And according to the Law,
KJV: all things are by the law purged
INT: all things are purified according to the law

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page