1525. εἰσέρχομαι (eiserchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1525. εἰσέρχομαι (eiserchomai) — 194 Occurrences

Matthew 2:21 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν
NAS: and His mother, and came into the land
INT: of him and came into [the] land

Matthew 5:20 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν
NAS: and Pharisees, you will not enter the kingdom
KJV: ye shall in no case enter into
INT: no not shall you enter into the

Matthew 6:6 V-AMA-2S
GRK: ὅταν προσεύχῃ εἴσελθε εἰς τὸ
NAS: you pray, go into your inner room,
KJV: when thou prayest, enter into thy
INT: when you pray enter into the

Matthew 7:13 V-AMA-2P
GRK: Εἰσέλθατε διὰ τῆς
NAS: Enter through the narrow
KJV: Enter ye in at the strait
INT: Enter in through the

Matthew 7:13 V-PPM/P-NMP
GRK: εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς
NAS: are many who enter through
KJV: there be which go in thereat:
INT: are they who enter through it

Matthew 7:21 V-FIM-3S
GRK: Κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν
NAS: Lord,' will enter the kingdom
KJV: Lord, shall enter into
INT: Lord Lord will enter into the

Matthew 8:5 V-APA-GMS
GRK: Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ
NAS: And when Jesus entered Capernaum,
KJV: when Jesus was entered into Capernaum,
INT: having entered moreover he

Matthew 8:8 V-ASA-2S
GRK: τὴν στέγην εἰσέλθῃς ἀλλὰ μόνον
NAS: not worthy for You to come under
KJV: that thou shouldest come under
INT: the roof you should come but only

Matthew 9:25 V-APA-NMS
GRK: ὁ ὄχλος εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς
NAS: had been sent out, He entered and took
KJV: were put forth, he went in, and took
INT: the crowd having entered he took hold of the

Matthew 10:5 V-ASA-2P
GRK: Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε
NAS: of [the] Gentiles, and do not enter [any] city
KJV: of the Samaritans enter ye not:
INT: of [the] Samaritians not enter

Matthew 10:11 V-ASA-2P
GRK: ἢ κώμην εἰσέλθητε ἐξετάσατε τίς
NAS: or village you enter, inquire who
KJV: or town ye shall enter, enquire who
INT: or village you enter inquire who

Matthew 10:12 V-PPM/P-NMP
GRK: εἰσερχόμενοι δὲ εἰς
NAS: As you enter the house,
KJV: And when ye come into an house,
INT: entering moreover into

Matthew 12:4 V-AIA-3S
GRK: πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν
NAS: how he entered the house of God,
KJV: How he entered into the house of God,
INT: How he entered into the

Matthew 12:29 V-ANA
GRK: δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: can anyone enter the strong man's
KJV: can one enter into a strong man's
INT: is able anyone to enter into the

Matthew 12:45 V-APA-NNP
GRK: ἑαυτοῦ καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ
NAS: than itself, and they go in and live
KJV: and they enter in and dwell
INT: than itself and having entered in they dwell there

Matthew 15:11 V-PPM/P-NNS
GRK: οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ
NAS: [It is] not what enters into the mouth
KJV: Not that which goeth into the mouth
INT: not that which enters into the

Matthew 18:3 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν
NAS: children, you will not enter the kingdom
KJV: ye shall not enter into the kingdom
INT: no not shall you enter into the

Matthew 18:8 V-ANA
GRK: σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: it from you; it is better for you to enter life
KJV: for thee to enter into life
INT: for you it is to enter into

Matthew 18:9 V-ANA
GRK: τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν ἢ δύο
NAS: it from you. It is better for you to enter life
KJV: better for thee to enter into life
INT: the life to enter [rather] than two

Matthew 19:17 V-ANA
GRK: τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν τήρησον τὰς
NAS: you wish to enter into life,
KJV: if thou wilt enter into life,
INT: life to enter keep the

Matthew 19:23 V-FIM-3S
GRK: πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν
NAS: for a rich man to enter the kingdom
KJV: shall hardly enter into
INT: a rich man with difficulty will enter into the

Matthew 19:24 V-ANA
GRK: ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν
KJV: for a rich man to enter into
INT: than a rich man to enter into the

Matthew 21:10 V-APA-GMS
GRK: καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς
NAS: When He had entered Jerusalem, all
KJV: And when he was come into Jerusalem,
INT: And he having entered of him into

Matthew 21:12 V-AIA-3S
GRK: Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς
NAS: And Jesus entered the temple and drove
KJV: And Jesus went into the temple
INT: And entered Jesus into

Matthew 22:11 V-APA-NMS
GRK: εἰσελθὼν δὲ ὁ
NAS: But when the king came in to look over
KJV: the king came in to see
INT: having entered in moreover the

Matthew 22:12 V-AIA-2S
GRK: Ἑταῖρε πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ
NAS: how did you come in here
KJV: Friend, how camest thou in hither not
INT: Friend how did you enter here not

Matthew 23:13 V-PIM/P-2P
GRK: γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε οὐδὲ τοὺς
NAS: from people; for you do not enter in yourselves,
KJV: neither go in [yourselves], neither
INT: indeed neither do enter nor even those who

Matthew 23:13 V-PPM/P-AMP
GRK: οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν
NAS: those who are entering to go
KJV: suffer ye them that are entering to go in.
INT: nor even those who are entering do you allow to enter

Matthew 23:13 V-ANA
GRK: εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν
NAS: those who are entering to go in.
KJV: them that are entering to go in.
INT: are entering do you allow to enter

Matthew 24:38 V-AIA-3S
GRK: ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς
NAS: the day that Noah entered the ark,
KJV: that Noe entered into the ark,
INT: that day entered Noah into

Matthew 25:10 V-AIA-3P
GRK: αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ' αὐτοῦ
NAS: who were ready went in with him to the wedding feast;
KJV: they that were ready went in with
INT: those ready went in with him

Matthew 25:21 V-AMA-2S
GRK: σε καταστήσω εἴσελθε εἰς τὴν
NAS: of many things; enter into the joy
KJV: many things: enter thou into
INT: you will I set enter into the

Matthew 25:23 V-AMA-2S
GRK: σε καταστήσω εἴσελθε εἰς τὴν
NAS: of many things; enter into the joy
KJV: many things: enter thou into
INT: you will I set enter into the

Matthew 26:41 V-ASA-2P
GRK: ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
NAS: and praying that you may not enter into temptation;
KJV: pray, that ye enter not into
INT: that not you enter into temptation

Matthew 26:58 V-APA-NMS
GRK: ἀρχιερέως καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο
NAS: of the high priest, and entered in, and sat down
KJV: palace, and went in, and sat
INT: high priest and having entered within he sat

Matthew 27:53 V-AIA-3P
GRK: ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν
NAS: His resurrection they entered the holy
KJV: resurrection, and went into
INT: resurrection of him they entered into the

Mark 1:21 V-APA-NMS
GRK: τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν
NAS: on the Sabbath He entered the synagogue
KJV: on the sabbath day he entered into
INT: on the Sabbath having entered into the

Mark 1:45 V-ANA
GRK: εἰς πόλιν εἰσελθεῖν ἀλλ' ἔξω
NAS: publicly enter a city,
KJV: no more openly enter into the city,
INT: into [the] city to enter but out

Mark 2:1 V-APA-NMS
GRK: Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς
NAS: When He had come back to Capernaum
KJV: And again he entered into Capernaum
INT: And he having entered again into

Mark 2:26 V-AIA-3S
GRK: πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν
NAS: how he entered the house of God
KJV: How he went into the houseINT: how he entered into the

Mark 3:1 V-AIA-3S
GRK: Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς
NAS: He entered again into a synagogue;
KJV: And he entered again into
INT: And he entered again into

Mark 3:27 V-APA-NMS
GRK: τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη
NAS: But no one can enter the strong man's
KJV: No man can enter into a strong man's
INT: of the strong man having entered the goods

Mark 5:12 V-ASA-1P
GRK: εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν
NAS: so that we may enter them.
KJV: that we may enter into
INT: into them we might enter

Mark 5:13 V-AIA-3P
GRK: τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς
NAS: spirits entered the swine;
KJV: went out, and entered into
INT: unclean entered into the

Mark 5:39 V-APA-NMS
GRK: καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς
NAS: And entering in, He said to them, Why
KJV: And when he was come in, he saith
INT: And having entered he says to them

Mark 6:10 V-ASA-2P
GRK: Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν
NAS: to them, Wherever you enter a house,
KJV: In what place soever ye enter into
INT: wherever if you enter into a house

Mark 6:22 V-APA-GFS
GRK: καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς
NAS: herself came in and danced,
KJV: Herodias came in, and
INT: and having come in the daughter

Mark 6:25 V-APA-NFS
GRK: καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ
NAS: Immediately she came in a hurry
KJV: And she came in straightway with
INT: And having entered immediately with

Mark 7:17 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον
NAS: the crowd [and] entered the house,
KJV: And when he was entered into the house
INT: And when he went into a house

Mark 7:24 V-APA-NMS
GRK: Σιδῶνος Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν
NAS: of Tyre . And when He had entered a house,
KJV: Sidon, and entered into an house,
INT: Sidon and having entered into house

Mark 8:26 V-ASA-2S
GRK: τὴν κώμην εἰσέλθῃς Μηδὲ εἴπης
NAS: Do not even enter the village.
KJV: saying, Neither go into the town,
INT: the village might you enter nor may tell [it]

Mark 9:25 V-ASA-2S
GRK: καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν
NAS: you, come out of him and do not enter him again.
KJV: him, and enter no more into
INT: and no more might you enter into him

Mark 9:28 V-APA-GMS
GRK: καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς
NAS: When He came into [the] house,
KJV: And when he was come into the house,
INT: And having entered he into

Mark 9:43 V-ANA
GRK: σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: it is better for you to enter life
KJV: better for thee to enter into life
INT: for you crippled to enter into

Mark 9:45 V-ANA
GRK: ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: it is better for you to enter life
KJV: better for thee to enter halt into
INT: it is for you to enter into

Mark 9:47 V-ANA
GRK: ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: it out; it is better for you to enter the kingdom
KJV: for thee to enter into
INT: it is with one eye to enter into the

Mark 10:15 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν
NAS: a child will not enter it [at] [all].
KJV: he shall not enter therein.
INT: no not shall enter into it

Mark 10:23 V-FIM-3P
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται
NAS: who are wealthy to enter the kingdom
KJV: riches enter into
INT: of God will enter

Mark 10:24 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν τοὺς πεποιθότας
NAS: hard it is to enter the kingdom
KJV: in riches to enter into the kingdom
INT: of God to enter those who trust

Mark 10:25 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν
NAS: for a rich man to enter the kingdom
KJV: for a camel to go through
INT: of God to enter

Mark 11:11 V-AIA-3S
GRK: Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: Jesus entered Jerusalem
KJV: And Jesus entered into Jerusalem,
INT: And he entered into Jerusalem

Mark 11:15 V-APA-NMS
GRK: Ἰεροσόλυμα Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ
NAS: to Jerusalem. And He entered the temple
KJV: and Jesus went into the temple,
INT: Jerusalem and having entered into the

Mark 13:15 V-AMA-3S
GRK: καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι
KJV: neither enter [therein], to take
INT: let him come down nor go in any thing to take

Mark 14:14 V-ASA-3S
GRK: ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ
NAS: and wherever he enters, say
KJV: wheresoever he shall go in, say ye
INT: wherever if he might enter say to the

Mark 15:43 V-AIA-3S
GRK: θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν
NAS: and he gathered up courage and went in before
KJV: of God, came, and went in boldly unto
INT: of God having boldness he went in to

Mark 16:5 V-APA-NFP
GRK: καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ
NAS: Entering the tomb, they saw
KJV: And entering into the sepulchre,
INT: And having entered into the

Luke 1:9 V-APA-NMS
GRK: τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν
NAS: he was chosen by lot to enter the temple
KJV: was to burn incense when he went into
INT: to burn incense having entered into the

Luke 1:28 V-APA-NMS
GRK: καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν
NAS: And coming in, he said
KJV: And the angel came in unto her,
INT: And having come to her

Luke 1:40 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν
NAS: and entered the house of Zacharias
KJV: And entered into the house
INT: and she entered into the

Luke 4:16 V-AIA-3S
GRK: τεθραμμένος καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ
NAS: up; and as was His custom, He entered the synagogue
KJV: custom was, he went into the synagogue
INT: brought up and he entered according to the

Luke 4:38 V-AIA-3S
GRK: τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν
NAS: up and [left] the synagogue, and entered Simon's
KJV: the synagogue, and entered into
INT: the synagogue he entered into the

Luke 6:4 V-AIA-3S
GRK: ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν
NAS: how he entered the house of God,
KJV: How he went into the house
INT: how he entered into the

Luke 6:6 V-ANA
GRK: ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς
NAS: Sabbath He entered the synagogue
KJV: that he entered into
INT: another Sabbath entered him into

Luke 7:1 V-AIA-3S
GRK: τοῦ λαοῦ εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ
NAS: of the people, He went to Capernaum.
KJV: of the people, he entered into
INT: of the people he entered into Capernaum

Luke 7:6 V-ASA-2S
GRK: στέγην μου εἰσέλθῃς
NAS: not worthy for You to come under
KJV: that thou shouldest enter under
INT: roof of me you should come

Luke 7:36 V-APA-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν
NAS: Him to dine with him, and He entered the Pharisee's
KJV: him. And he went into the Pharisee's
INT: him And having entered into the

Luke 7:44 V-AIA-1S
GRK: τὴν γυναῖκα εἰσῆλθόν σου εἰς
NAS: woman? I entered your house;
KJV: this woman? I entered into thine
INT: the woman I entered of you into

Luke 7:45 V-AIA-1S
GRK: ἀφ' ἧς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν
NAS: but she, since the time I came in, has not ceased
KJV: since the time I came in hath not
INT: from which [time] I came in not ceased

Luke 8:30 V-AIA-3S
GRK: Λεγιών ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ
NAS: for many demons had entered him.
KJV: many devils were entered into him.
INT: Legion because were entered demons many

Luke 8:32 V-ANA
GRK: εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν καὶ ἐπέτρεψεν
NAS: Him to permit them to enter the swine. And He gave them permission.
KJV: them to enter into
INT: into those to enter and he allowed

Luke 8:33 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς
NAS: out of the man and entered the swine;
KJV: the man, and entered into
INT: the man they entered into the

Luke 8:41 V-ANA
GRK: παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν
NAS: and [began] to implore Him to come to his house;
KJV: him that he would come into
INT: he begged him to come to the

Luke 8:51 V-ANA
GRK: οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν
NAS: anyone to enter with Him, except
KJV: And when he came into the house,
INT: not he did allow to go in anyone with

Luke 9:4 V-ASA-2P
GRK: ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε ἐκεῖ μένετε
NAS: Whatever house you enter, stay there
KJV: whatsoever house ye enter into, there
INT: anyhow house you might enter there remain

Luke 9:34 V-ANA
GRK: ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς
NAS: them; and they were afraid as they entered the cloud.
KJV: as they entered into the cloud.
INT: as they entered them into

Luke 9:46 V-AIA-3S
GRK: Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς
NAS: An argument started among
KJV: Then there arose a reasoning among
INT: came up moreover an argument

Luke 9:52 V-AIA-3P
GRK: Καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην
NAS: of Him, and they went and entered a village
KJV: they went, and entered into
INT: And having gone they entered into a village

Luke 10:5 V-ASA-2P
GRK: δ' ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν πρῶτον
NAS: Whatever house you enter, first say,
KJV: whatsoever house ye enter, first say,
INT: moreover anyhow you might enter house first

Luke 10:8 V-PSM/P-2P
GRK: ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται
NAS: city you enter and they receive
KJV: city ye enter, and
INT: anyhow city you might enter and they receive

Luke 10:10 V-ASA-2P
GRK: ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ
NAS: city you enter and they do not receive
KJV: city ye enter, and
INT: anyhow city you might enter and not

Luke 10:38 V-AIA-3S
GRK: αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην
NAS: as they were traveling along, He entered a village;
KJV: that he entered into a certain
INT: they he entered into a village

Luke 11:26 V-APA-NNP
GRK: ἑπτά καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ
NAS: than itself, and they go in and live
KJV: and they enter in, and dwell
INT: seven and having entered they dwell there

Luke 11:37 V-APA-NMS
GRK: παρ' αὐτῷ εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν
NAS: Him to have lunch with him; and He went in, and reclined
KJV: and he went in, and sat down to meat.
INT: with him having entered moreover he reclined himself

Luke 11:52 V-AIA-2P
GRK: αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς
NAS: you yourselves did not enter, and you hindered
KJV: ye entered not in yourselves, and
INT: you yourselves not did enter and those who

Luke 11:52 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε
NAS: those who were entering.
KJV: and them that were entering in ye hindered.
INT: and those who were entering you hindered

Luke 13:24 V-ANA
GRK: Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς
NAS: Strive to enter through the narrow
KJV: Strive to enter in at the strait
INT: Strive to enter in through the

Luke 13:24 V-ANA
GRK: ὑμῖν ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ
NAS: you, will seek to enter and will not be able.
KJV: will seek to enter in, and
INT: to you will seek to enter in and not

Luke 14:23 V-ANA
GRK: καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν ἵνα γεμισθῇ
NAS: and compel [them] to come in, so
KJV: and compel [them] to come in, that my
INT: and compel to come in that might be filled

Luke 15:28 V-ANA
GRK: οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν ὁ δὲ
NAS: and was not willing to go in; and his father
KJV: would not go in: therefore came
INT: not was willing to go in and

Luke 17:7 V-APA-DMS
GRK: ποιμαίνοντα ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ
NAS: will say to him when he has come in from the field,
KJV: by and by, when he is come from
INT: shepherding the [one] having come in out of the

Luke 17:12 V-PPM/P-GMS
GRK: Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς
NAS: As He entered a village, ten
KJV: And as he entered into a certain
INT: And on entering of him into

Luke 17:27 V-AIA-3S
GRK: ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς
NAS: that Noah entered the ark,
KJV: that Noe entered into the ark,
INT: that day entered Noah into

Luke 18:17 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν
NAS: a child will not enter it [at all].
KJV: shall in no wise enter therein.
INT: no not shall enter into it

Luke 18:25 V-ANA
GRK: τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον
NAS: for a camel to go through
KJV: for a camel to go through
INT: an eye of a needle to enter than a rich man

Luke 18:25 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν
NAS: for a rich man to enter the kingdom
KJV: for a rich man to enter into
INT: of God to enter

Luke 19:1 V-APA-NMS
GRK: Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν
NAS: He entered Jericho
KJV: And [Jesus] entered and passed through
INT: And having entered he was passed through

Luke 19:7 V-AIA-3S
GRK: ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι
NAS: saying, He has gone to be the guest
KJV: That he was gone to be guest
INT: a sinful man he has entered to lodge

Luke 19:45 V-APA-NMS
GRK: Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ
NAS: Jesus entered the temple and began
KJV: And he went into the temple,
INT: And having entered into the

Luke 21:21 V-PMM/P-3P
GRK: χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν
NAS: are in the country must not enter the city;
KJV: the countries enter thereinto.
INT: countries not let them enter into her

Luke 22:3 V-AIA-3S
GRK: Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς
NAS: And Satan entered into Judas
KJV: Then entered Satan into
INT: entered moreover Satan

Luke 22:10 V-APA-GMP
GRK: αὐτοῖς Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς
NAS: to them, When you have entered the city,
KJV: when ye are entered into
INT: to them Behold on having entered of you into

Luke 22:40 V-ANA
GRK: Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν
NAS: to them, Pray that you may not enter into temptation.
KJV: unto them, Pray that ye enter not into
INT: Pray not to enter into temptation

Luke 22:46 V-ASA-2P
GRK: ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
NAS: up and pray that you may not enter into temptation.
KJV: lest ye enter into
INT: that not you might enter into temptation

Luke 24:3 V-APA-NFP
GRK: εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ
NAS: but when they entered, they did not find
KJV: And they entered in, and found not
INT: having entered moreover not

Luke 24:26 V-ANA
GRK: χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: these things and to enter into His glory?
KJV: these things, and to enter into his
INT: Christ and to enter into the

Luke 24:29 V-AIA-3S
GRK: ἡμέρα καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι
NAS: So He went in to stay
KJV: And he went in to tarry
INT: day And he entered in to abide

John 3:4 V-ANA
GRK: αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι
NAS: He cannot enter a second time
KJV: old? can he enter the second time into
INT: of him a second time enter and be born

John 3:5 V-ANA
GRK: οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: he cannot enter into the kingdom
KJV: he cannot enter into
INT: not he is able to enter into the

John 4:38 V-RIA-2P
GRK: κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε
NAS: have labored and you have entered into their labor.
KJV: and ye are entered into their
INT: labor of them have entered

John 10:1 V-PPM/P-NMS
GRK: ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς
NAS: I say to you, he who does not enter by the door
KJV: unto you, He that entereth not
INT: He that not enters in by the

John 10:2 V-PPM/P-NMS
GRK: ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς
NAS: But he who enters by the door
KJV: But he that entereth in by the door
INT: he who however enters in by the

John 10:9 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ
NAS: anyone enters through
KJV: any man enter in, he shall be saved,
INT: if anyone enter in he will be saved and

John 10:9 V-FIM-3S
GRK: σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται
NAS: Me, he will be saved, and will go in and out and find
KJV: and shall go in and
INT: he will be saved and will go in and will go out

John 13:27 V-AIA-3S
GRK: ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον
NAS: then entered into him. Therefore
KJV: the sop Satan entered into him.
INT: morsel then entered into him

John 18:1 V-AIA-3S
GRK: εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ
NAS: in which He entered with His disciples.
KJV: the which he entered, and his
INT: into which entered he and

John 18:28 V-AIA-3P
GRK: αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ
NAS: and they themselves did not enter into the Praetorium
KJV: and they themselves went not into
INT: they not entered into the

John 18:33 V-AIA-3S
GRK: Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν
NAS: Pilate entered again
KJV: Pilate entered into
INT: Entered therefore again

John 19:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ
NAS: and he entered into the Praetorium
KJV: And went again into
INT: and went into the

John 20:5 V-AIA-3S
GRK: οὐ μέντοι εἰσῆλθεν
NAS: lying [there]; but he did not go in.
KJV: went he not in.
INT: not however he entered

John 20:6 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ
NAS: following him, and entered the tomb;
KJV: him, and went into the sepulchre,
INT: him and entered into the

John 20:8 V-AIA-3S
GRK: τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ
NAS: also entered, and he saw
KJV: Then went in also that other
INT: Then therefore entered also the

Acts 1:13 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὅτε εἰσῆλθον εἰς τὸ
NAS: When they had entered [the city], they went
KJV: when they were come in, they went up
INT: And when they had entered into the

Acts 1:21 V-AIA-3S
GRK: χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν
KJV: Jesus went in and out
INT: [the] time which came in and went out

Acts 3:8 V-AIA-3S
GRK: περιεπάτει καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς
NAS: and [began] to walk; and he entered the temple
KJV: walked, and entered with them
INT: walked and entered with them

Acts 5:7 V-AIA-3S
GRK: τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν
NAS: and his wife came in, not knowing
KJV: knowing what was done, came in.
INT: what had come to pass came in

Acts 5:10 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐξέψυξεν εἰσελθόντες δὲ οἱ
NAS: and the young men came in and found
KJV: the young men came in, and found
INT: and breathed her last having come in moreover the

Acts 5:21 V-AIA-3P
GRK: ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν
NAS: Upon hearing [this], they entered into the temple
KJV: when they heard [that], they entered into
INT: having heard moreover they entered at the

Acts 9:6 V-AMA-2S
GRK: ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν
NAS: but get up and enter the city,
KJV: Arise, and go into the city,
INT: Rise up and enter into the

Acts 9:12 V-APA-AMS
GRK: Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα
NAS: Ananias come in and lay
KJV: named Ananias coming in, and putting
INT: Ananias by name having come and having put

Acts 9:17 V-AIA-3S
GRK: Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν
NAS: departed and entered the house,
KJV: and entered into
INT: Ananias and entered into the

Acts 10:3 V-APA-AMS
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν
NAS: of God who had [just] come in and said
KJV: an angel of God coming in to him,
INT: of God having come to him

Acts 10:24 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν εἰς τὴν
NAS: On the following day he entered Caesarea.
KJV: the morrow after they entered into
INT: moreover next day they entered into

Acts 10:25 V-ANA
GRK: ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον
NAS: When Peter entered, Cornelius met
KJV: Peter was coming in, Cornelius met
INT: was coming in Peter

Acts 10:27 V-AIA-3S
GRK: συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν καὶ εὑρίσκει
NAS: As he talked with him, he entered and found
KJV: with him, he went in, and
INT: talking with him he went in and finds

Acts 11:3 V-AIA-3S
GRK: λέγοντες ὅτι εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας
NAS: saying, You went to uncircumcised men
KJV: Saying, Thou wentest in to men
INT: saying he went to men

Acts 11:8 V-AIA-3S
GRK: ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ
NAS: unclean has ever entered my mouth.'
KJV: hath at any time entered into my
INT: unclean never entered into the

Acts 11:12 V-AIA-1P
GRK: οὗτοι καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν
NAS: went with me and we entered the man's
KJV: me, and we entered into the man's
INT: these and we entered into the

Acts 13:14 V-APA-NMP
GRK: Πισιδίαν καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν
INT: of Pisidia and having gone into the

Acts 14:1 V-ANA
GRK: τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς
NAS: In Iconium they entered the synagogue
KJV: Iconium, that they went both together
INT: the same entered they into

Acts 14:20 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν
NAS: him, he got up and entered the city.
KJV: he rose up, and came into
INT: him having risen up he entered into the

Acts 14:22 V-ANA
GRK: δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: we must enter the kingdom
KJV: tribulation enter into
INT: must we enter into the

Acts 16:15 V-APA-NMP
GRK: κυρίῳ εἶναι εἰσελθόντες εἰς τὸν
NAS: to the Lord, come into my house
KJV: faithful to the Lord, come into my
INT: Lord to be having entered into the

Acts 16:40 V-AIA-3P
GRK: τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν
NAS: out of the prison and entered [the house of] Lydia,
KJV: the prison, and entered into
INT: the prison they came to

Acts 17:2 V-AIA-3S
GRK: τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς
NAS: custom, he went to them, and for three
KJV: as his manner was, went in unto them,
INT: with Paul he went in to them

Acts 18:7 V-AIA-3S
GRK: μεταβὰς ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν εἰς οἰκίαν
INT: having departed from there he came to [the] house

Acts 18:19 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν
NAS: he himself entered the synagogue
KJV: he himself entered into
INT: himself moreover having entered into the

Acts 19:8 V-APA-NMS
GRK: Εἰσελθὼν δὲ εἰς
NAS: And he entered the synagogue
KJV: And he went into the synagogue,
INT: having entered moreover into

Acts 19:30 V-ANA
GRK: δὲ βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν
NAS: wanted to go into the assembly,
KJV: would have entered in
INT: however intending to go in to the

Acts 20:29 V-FIM-3P
GRK: οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν
NAS: wolves will come in among
KJV: wolves enter in among
INT: know that will come in after the

Acts 21:8 V-APA-NMP
GRK: Καισάρειαν καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν
NAS: to Caesarea, and entering the house
KJV: and we entered into
INT: Ceasarea and having entered into the

Acts 23:16 V-APA-NMS
GRK: παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν
NAS: and he came and entered the barracks
KJV: he went and entered into the castle,
INT: having come near and having entered into the

Acts 23:33 V-APA-NMP
GRK: οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν
NAS: When these had come to Caesarea
KJV: Who, when they came to Caesarea,
INT: Who having entered into

Acts 25:23 V-APA-GMP
GRK: φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ
NAS: pomp, and entered the auditorium
KJV: and was entered into
INT: pomp and having entered into the

Acts 28:8 V-APA-NMS
GRK: ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος
NAS: and Paul went in [to see] him and after he had prayed,
KJV: whom Paul entered in, and prayed,
INT: Paul having entered and having prayed

Acts 28:16 V-AIA-1P
GRK: Ὅτε δὲ εἰσήλθομεν εἰς Ῥώμην
NAS: When we entered Rome, Paul
INT: when moreover we came to Rome

Romans 5:12 V-AIA-3S
GRK: τὸν κόσμον εἰσῆλθεν καὶ διὰ
NAS: sin entered into the world,
KJV: man sin entered into the world,
INT: the world entered and by

Romans 11:25 V-ASA-3S
GRK: τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ
NAS: of the Gentiles has come in;
KJV: of the Gentiles be come in.
INT: of the Gentiles be come in

1 Corinthians 14:23 V-ASA-3P
GRK: λαλῶσιν γλώσσαις εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται
NAS: unbelievers enter, will they not say
KJV: and there come in [those that are] unlearned,
INT: should speak with tongues come in however uninstructed ones

1 Corinthians 14:24 V-ASA-3S
GRK: πάντες προφητεύωσιν εἰσέλθῃ δέ τις
NAS: an ungifted man enters, he is convicted
KJV: and there come in one
INT: all prophesy should come in moreover some

Hebrews 3:11 V-FIM-3P
GRK: μου Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν
NAS: IN MY WRATH, 'THEY SHALL NOT ENTER MY REST.'
KJV: They shall not enter into my
INT: of me If [never] they will enter into the

Hebrews 3:18 V-FNM
GRK: ὤμοσεν μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν
NAS: did He swear that they would not enter His rest,
KJV: that they should not enter into his
INT: swore he [that they] not will enter into the

Hebrews 3:19 V-ANA
GRK: οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι' ἀπιστίαν
NAS: that they were not able to enter because
KJV: not enter in because
INT: not they were able to enter in on account of unbelief

Hebrews 4:1 V-ANA
GRK: καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: remains of entering His rest,
KJV: being left [us] of entering into
INT: being left a promise to enter into the

Hebrews 4:3 V-PIM/P-1P
GRK: Εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς
NAS: have believed enter that rest,
KJV: have believed do enter into
INT: we enter indeed into

Hebrews 4:3 V-FIM-3P
GRK: μου Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν
NAS: IN MY WRATH, THEY SHALL NOT ENTER MY REST,
KJV: wrath, if they shall enter into my
INT: of me If [never] they will enter into the

Hebrews 4:5 V-FIM-3P
GRK: πάλιν Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν
NAS: in this [passage], THEY SHALL NOT ENTER MY REST.
KJV: If they shall enter into
INT: again If [never] they will enter into the

Hebrews 4:6 V-ANA
GRK: ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν
NAS: for some to enter it, and those
KJV: that some must enter therein,
INT: it remains [for] some to enter into it

Hebrews 4:6 V-AIA-3P
GRK: εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι' ἀπείθειαν
NAS: to them failed to enter because
KJV: entered not in because of unbelief:
INT: having received the gospel not did enter in on account of disobedience

Hebrews 4:10 V-APA-NMS
GRK: ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν
NAS: For the one who has entered His rest
KJV: For he that is entered into his
INT: the [one] indeed having entered into the

Hebrews 4:11 V-ANA
GRK: Σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην
NAS: let us be diligent to enter that rest,
KJV: therefore to enter into
INT: We should be earnest therefore to enter into that

Hebrews 6:19 V-PPM/P-AFS
GRK: βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ
NAS: and steadfast and one which enters within
KJV: and which entereth into
INT: firm and entering into that

Hebrews 6:20 V-AIA-3S
GRK: ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς κατὰ
NAS: Jesus has entered as a forerunner
KJV: for us entered, [even] Jesus, made
INT: for us entered Jesus according to

Hebrews 9:12 V-AIA-3S
GRK: ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς
NAS: blood, He entered the holy place
KJV: his own blood he entered in once into
INT: own blood he entered once for all into

Hebrews 9:24 V-AIA-3S
GRK: εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια Χριστός
NAS: For Christ did not enter a holy place
KJV: is not entered into the holy places
INT: into made by hands entered holy places Christ

Hebrews 9:25 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ
NAS: as the high priest enters the holy place
KJV: the high priest entereth into
INT: the high priest enters into the

Hebrews 10:5 V-PPM/P-NMS
GRK: Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν
NAS: Therefore, when He comes into the world,
KJV: Wherefore when he cometh into
INT: Therefore coming into the

James 2:2 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν
NAS: a man comes into your assembly
KJV: For if there come unto your
INT: if indeed might have come into assembly

James 2:2 V-ASA-3S
GRK: ἐσθῆτι λαμπρᾷ εἰσέλθῃ δὲ καὶ
NAS: and there also comes in a poor man
KJV: and there come in also
INT: apparel splendid might have come in moreover also

James 5:4 V-RIA-3P
GRK: Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν
NAS: who did the harvesting has reached the ears
KJV: of them which have reaped are entered into
INT: of [the] Lord of Hosts have entered

Revelation 3:20 V-FIM-1S
GRK: θύραν καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν
NAS: the door, I will come in to him and will dine
KJV: open the door, I will come in to him,
INT: door and I will come in to him

Revelation 11:11 V-AIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς
NAS: from God came into them, and they stood
KJV: from God entered into them,
INT: God did enter into them

Revelation 15:8 V-ANA
GRK: οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν
NAS: was able to enter the temple
KJV: was able to enter into
INT: no one was able to enter into the

Revelation 21:27 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν
NAS: shall ever come into it, but only
KJV: there shall in no wise enter into it
INT: no not might enter into it

Revelation 22:14 V-ASA-3P
GRK: τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν
NAS: of life, and may enter by the gates
KJV: and may enter in through the gates
INT: by the gates they should go in to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1525

εἰσήλθατε — 1 Occ.
εἰσῆλθεν — 43 Occ.
εἰσῆλθες — 2 Occ.
εἰσήλθομεν — 2 Occ.
εἰσῆλθον — 12 Occ.
εἰσεληλύθασιν — 1 Occ.
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσέλθητε — 10 Occ.
εἰσελθεῖν — 36 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσελθὼν — 20 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.
εἰσελθόντες — 5 Occ.
εἰσελθόντι — 1 Occ.
εἰσελθόντων — 2 Occ.
Εἰσελθόντος — 3 Occ.
εἰσελθοῦσα — 1 Occ.
εἰσελθοῦσαι — 2 Occ.
εἰσελθούσης — 1 Occ.
εἰσέρχησθε — 1 Occ.
εἰσέρχεσθε — 1 Occ.
εἰσερχέσθωσαν — 1 Occ.
εἰσέρχεται — 1 Occ.
εἰσερχομένην — 1 Occ.
εἰσερχόμενοι — 2 Occ.
εἰσερχόμενον — 1 Occ.
εἰσερχόμενος — 3 Occ.
εἰσερχομένου — 1 Occ.
εἰσερχομένους — 2 Occ.
Εἰσερχόμεθα — 1 Occ.
Additional Entries
εἰσῆλθεν — 43 Occ.
εἰσῆλθες — 2 Occ.
εἰσήλθομεν — 2 Occ.
εἰσῆλθον — 12 Occ.
εἰσεληλύθασιν — 1 Occ.
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσέλθητε — 10 Occ.
εἰσελθεῖν — 36 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσελθὼν — 20 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page