1473. ἐγώ (egó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1473. ἐγώ (egó) — 2600 Occurrences

Matthew 1:23 PPro-G1P
GRK: μεθερμηνευόμενον Μεθ' ἡμῶν ὁ θεός
INT: translated With us God

Matthew 2:6 PPro-G1S
GRK: τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ
INT: the people of me Israel

Matthew 2:8 PPro-D1S
GRK: εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι ὅπως κἀγὼ
INT: you shall have found [him] bring word back to me that I also

Matthew 2:15 PPro-G1S
GRK: τὸν υἱόν μου
INT: the Son of me

Matthew 3:11 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ μὲν ὑμᾶς
KJV: I indeed baptize
INT: I indeed you

Matthew 3:11 PPro-G1S
GRK: δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός
INT: moreover after me coming mightier

Matthew 3:11 PPro-G1S
GRK: ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν οὗ
INT: coming mightier than I is he of whom

Matthew 3:14 PPro-N1S
GRK: αὐτὸν λέγων Ἐγὼ χρείαν ἔχω
KJV: forbad him, saying, I have need
INT: him saying I need have

Matthew 3:14 PPro-A1S
GRK: ἔρχῃ πρός με
INT: come to me

Matthew 3:15 PPro-D1P
GRK: πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν
INT: fitting it is to us to fulfill all

Matthew 3:17 PPro-G1S
GRK: ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
INT: the Son of me the beloved

Matthew 4:9 PPro-D1S
GRK: πεσὼν προσκυνήσῃς μοι
INT: having fallen down you will worship me

Matthew 4:19 PPro-G1S
GRK: Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω
INT: Come follow after me and I will make

Matthew 5:11 PPro-G1S
GRK: ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ
INT: lying on account of me

Matthew 5:22 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:28 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:32 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:34 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:39 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:44 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 6:9 PPro-G1P
GRK: ὑμεῖς Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν
INT: you Father of us who [is] in

Matthew 6:11 PPro-G1P
GRK: Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον
INT: the bread of us daily

Matthew 6:11 PPro-D1P
GRK: ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
INT: daily give us today

Matthew 6:12 PPro-D1P
GRK: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα
INT: and forgive us the debts

Matthew 6:12 PPro-G1P
GRK: τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ
INT: the debts of us as also

Matthew 6:12 PPro-N1P
GRK: ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς
INT: as also we forgive the

Matthew 6:12 PPro-G1P
GRK: τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
INT: the debtors of us

Matthew 6:13 PPro-A1P
GRK: μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν
INT: not lead us into temptation

Matthew 6:13 PPro-A1P
GRK: ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ
INT: but deliver us from

Matthew 7:21 PPro-D1S
GRK: ὁ λέγων μοι Κύριε κύριε
INT: who says to me Lord Lord

Matthew 7:21 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 7:22 PPro-D1S
GRK: πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ
INT: Many will say to me on that

Matthew 7:23 PPro-G1S
GRK: ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι
INT: depart you from me those who work

Matthew 7:24 PPro-G1S
GRK: ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους
INT: whoever hears my words

Matthew 7:26 PPro-G1S
GRK: ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους
INT: who hears my words

Matthew 8:2 PPro-A1S
GRK: θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
INT: you are willing you are able me to cleanse

Matthew 8:6 PPro-G1S
GRK: ὁ παῖς μου βέβληται ἐν
INT: the servant of me is laid in

Matthew 8:7 PPro-N1S
GRK: λέγει αὐτῷ Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω
KJV: saith unto him, I will come and heal
INT: he says to him I having come will heal

Matthew 8:8 PPro-G1S
GRK: ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν
INT: worthy that of me under the

Matthew 8:8 PPro-G1S
GRK: ὁ παῖς μου
INT: the servant of me

Matthew 8:9 PPro-N1S
GRK: καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι
KJV: For I am a man
INT: also indeed I a man am

Matthew 8:9 PPro-G1S
GRK: τῷ δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο
INT: to servant of me Do this

Matthew 8:17 PPro-G1P
GRK: τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ
INT: the infirmities of us he took and

Matthew 8:21 PPro-D1S
GRK: Κύριε ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν
INT: Lord allow me first to go

Matthew 8:21 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου
INT: the father of me

Matthew 8:22 PPro-D1S
GRK: αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ ἄφες
INT: to him Follow me and leave

Matthew 8:29 PPro-D1P
GRK: λέγοντες Τί ἡμῖν καὶ σοί
INT: saying What to us and to you

Matthew 8:29 PPro-A1P
GRK: καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς
INT: time to torment us

Matthew 8:31 PPro-A1P
GRK: Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς ἀπόστειλον ἡμᾶς
INT: If you cast out us send away us

Matthew 8:31 PPro-A1P
GRK: ἡμᾶς ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν
INT: us send away us into the

Matthew 9:9 PPro-D1S
GRK: αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ ἀναστὰς
INT: to him Follow me And having arisen

Matthew 9:14 PPro-N1P
GRK: Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ
INT: because of why we and the

Matthew 9:18 PPro-G1S
GRK: Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν
INT: the daughter of me presently has died

Matthew 9:27 PPro-A1P
GRK: λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
INT: saying Have mercy on us Son of David

Matthew 10:16 PPro-N1S
GRK: Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς
KJV: Behold, I send you
INT: Behold I send forth you

Matthew 10:18 PPro-G1S
GRK: ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον
INT: you will be brought on account of me for a testimony

Matthew 10:22 PPro-G1S
GRK: τὸ ὄνομά μου ὁ δὲ
INT: the name of me the [one who] however

Matthew 10:32 PPro-D1S
GRK: ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν
INT: will confess in me before

Matthew 10:32 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 10:33 PPro-A1S
GRK: ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν
INT: anyhow shall deny me before

Matthew 10:33 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 10:37 PPro-A1S
GRK: μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν
INT: mother above me not is

Matthew 10:37 PPro-G1S
GRK: οὐκ ἔστιν μου ἄξιος καὶ
INT: not is of me worthy and

Matthew 10:37 PPro-A1S
GRK: θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν
INT: daughter above me not is

Matthew 10:37 PPro-G1S
GRK: οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
INT: not is of me worthy

Matthew 10:38 PPro-G1S
GRK: ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου οὐκ ἔστιν
INT: follows after me not is

Matthew 10:38 PPro-G1S
GRK: οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
INT: not is of me worthy

Matthew 10:39 PPro-G1S
GRK: αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
INT: of him on account of me will find it

Matthew 10:40 PPro-A1S
GRK: δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται καὶ
INT: receives you me receives and

Matthew 10:40 PPro-A1S
GRK: καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται
INT: and he that me receives receives

Matthew 10:40 PPro-A1S
GRK: τὸν ἀποστείλαντά με
INT: the [one] having sent me

Matthew 11:6 PPro-D1S
GRK: σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
INT: shall fall away in me

Matthew 11:10 PPro-N1S
GRK: γέγραπται Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν
KJV: it is written, Behold, I send my
INT: it has been written Behold I send the

Matthew 11:10 PPro-G1S
GRK: τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου
INT: the messenger of me before [the] face

Matthew 11:27 PPro-D1S
GRK: Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ
INT: All things to me were delivered by

Matthew 11:27 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου καὶ οὐδεὶς
INT: the Father of me And no one

Matthew 11:28 PPro-A1S
GRK: Δεῦτε πρός με πάντες οἱ
INT: Come to me all you who

Matthew 11:29 PPro-G1S
GRK: τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς
INT: the yoke of me upon you

Matthew 11:29 PPro-G1S
GRK: μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πραΰς
INT: learn from me for gentle

Matthew 11:30 PPro-G1S
GRK: γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ
INT: indeed yoke of me easy and

Matthew 11:30 PPro-G1S
GRK: τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν
INT: the burden of me light is

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα
INT: the servant of me whom I have chosen

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: ὁ ἀγαπητός μου εἰς ὃν
INT: beloved of me in whom

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: ἡ ψυχή μου θήσω τὸ
INT: the soul of me I will put the

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: τὸ πνεῦμά μου ἐπ' αὐτόν
INT: the Spirit of me upon him

Matthew 12:27 PPro-N1S
GRK: καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ
KJV: And if I by Beelzebub
INT: And if I by Beelzebul

Matthew 12:28 PPro-N1S
GRK: πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ
KJV: But if I cast out devils
INT: Spirit of God I cast out the

Matthew 12:30 PPro-G1S
GRK: ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ
INT: is with me against me

Matthew 12:30 PPro-G1S
GRK: ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστίν καὶ
INT: me against me is and

Matthew 12:30 PPro-G1S
GRK: συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει
INT: gathers with me scatters

Matthew 12:44 PPro-G1S
GRK: τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν
INT: the house of me I will return from where

Matthew 12:48 PPro-G1S
GRK: ἡ μήτηρ μου καὶ τίνες
INT: the mother of me and who

Matthew 12:48 PPro-G1S
GRK: οἱ ἀδελφοί μου
INT: the brothers of me

Matthew 12:49 PPro-G1S
GRK: ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ
INT: the mother of me and the

Matthew 12:49 PPro-G1S
GRK: οἱ ἀδελφοί μου
INT: the brothers of me

Matthew 12:50 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 12:50 PPro-G1S
GRK: οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ
INT: [the] heavens he my brother and

Matthew 13:30 PPro-G1S
GRK: τὴν ἀποθήκην μου
INT: the barn of me

Matthew 13:35 PPro-G1S
GRK: τὸ στόμα μου ἐρεύξομαι κεκρυμμένα
INT: the mouth of me I will utter things hidden

Matthew 13:36 PPro-D1P
GRK: λέγοντες Διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν
INT: saying Explain to us the parable

Matthew 13:56 PPro-A1P
GRK: πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν πόθεν
INT: all with us are from where

Matthew 14:8 PPro-D1S
GRK: αὐτῆς Δός μοι φησίν ὧδε
INT: of her Give me she says here

Matthew 14:18 PPro-D1S
GRK: εἶπεν Φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς
INT: he said Bring to me here them

Matthew 14:27 PPro-N1S
GRK: λέγων Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι μὴ
KJV: Be of good cheer; it is I; be not
INT: saying Take courage I It is not

Matthew 14:28 PPro-A1S
GRK: εἶ κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς
INT: [it] be you bid me to come to

Matthew 14:30 PPro-A1S
GRK: Κύριε σῶσόν με
INT: master save me

Matthew 15:5 PPro-G1S
GRK: ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
INT: if by me you might be profited

Matthew 15:8 PPro-A1S
GRK: τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ ἡ
INT: with the lips me it honors with the

Matthew 15:8 PPro-G1S
GRK: ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
INT: is away from me

Matthew 15:9 PPro-A1S
GRK: δὲ σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας
INT: moreover they worship me teaching [as] teachings

Matthew 15:13 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος
INT: the Father of me Heavenly

Matthew 15:15 PPro-D1P
GRK: αὐτῷ Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν
INT: to him Explain to us the parable

Matthew 15:22 PPro-A1S
GRK: λέγουσα Ἐλέησόν με κύριε υἱὸς
INT: saying Have mercy on me master Son

Matthew 15:22 PPro-G1S
GRK: ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται
INT: the daughter of me miserably is possessed by a demon

Matthew 15:23 PPro-G1P
GRK: κράζει ὄπισθεν ἡμῶν
INT: she cries out after us

Matthew 15:25 PPro-D1S
GRK: Κύριε βοήθει μοι
INT: master help me

Matthew 15:32 PPro-D1S
GRK: τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ
INT: three they continue with me and nothing

Matthew 15:33 PPro-D1P
GRK: μαθηταί Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ
INT: disciples from where to us in a secluded place

Matthew 16:15 PPro-A1S
GRK: δὲ τίνα με λέγετε εἶναι
INT: moreover whom me do you pronounce to be

Matthew 16:17 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου ὁ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 16:18 PPro-G1S
GRK: πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν
INT: rock I will build my church

Matthew 16:23 PPro-G1S
GRK: Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ σκάνδαλον
INT: Get behind me Satan a stumbling block

Matthew 16:23 PPro-G1S
GRK: σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ ὅτι οὐ
INT: a stumbling block you are to me for not

Matthew 16:24 PPro-G1S
GRK: θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω
INT: desires after me to come let him deny

Matthew 16:24 PPro-D1S
GRK: καὶ ἀκολουθείτω μοι
INT: and let him follow me

Matthew 16:25 PPro-G1S
GRK: αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
INT: of him on account of me will find it

Matthew 17:4 PPro-A1P
GRK: καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
INT: good it is for us here to be

Matthew 17:5 PPro-G1S
GRK: ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
INT: the Son of me the beloved

Matthew 17:15 PPro-G1S
GRK: Κύριε ἐλέησόν μου τὸν υἱόν
INT: master Have mercy on my son

Matthew 17:17 PPro-D1S
GRK: ὑμῶν φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε
INT: you Bring to me him here

Matthew 17:19 PPro-N1P
GRK: Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν
INT: because of why we not were able

Matthew 17:27 PPro-G1S
GRK: αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ
INT: to them for me and you

Matthew 18:5 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται
INT: the name of me me receives

Matthew 18:5 PPro-A1S
GRK: ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται
INT: name of me me receives

Matthew 18:6 PPro-A1S
GRK: πιστευόντων εἰς ἐμέ συμφέρει αὐτῷ
INT: believe in me it is better for him

Matthew 18:10 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: of the Father of me who [is] in

Matthew 18:19 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 18:21 PPro-A1S
GRK: ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός
INT: will sin against me the brother

Matthew 18:21 PPro-G1S
GRK: ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω
INT: the brother of me and I forgive

Matthew 18:26 PPro-D1S
GRK: Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί καὶ πάντα
INT: have patience with me and all

Matthew 18:29 PPro-D1S
GRK: Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί καὶ ἀποδώσω
INT: Have patience with me and I will pay

Matthew 18:32 PPro-A1S
GRK: ἐπεὶ παρεκάλεσάς με
INT: since you begged me

Matthew 18:35 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος
INT: the Father of me Heavenly

Matthew 19:14 PPro-A1S
GRK: ἐλθεῖν πρός με τῶν γὰρ
INT: to come to me of the indeed

Matthew 19:17 PPro-A1S
GRK: αὐτῷ Τί με ἐρωτᾷς περὶ
INT: to him Why me ask you about

Matthew 19:21 PPro-D1S
GRK: δεῦρο ἀκολούθει μοι
INT: come follow me

Matthew 19:27 PPro-N1P
GRK: αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
INT: to him Behold we left all things

Matthew 19:27 PPro-D1P
GRK: ἄρα ἔσται ἡμῖν
INT: then will be to us

Matthew 19:28 PPro-D1S
GRK: οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ
INT: who having followed me in the

Matthew 19:29 PPro-G1S
GRK: ἕνεκεν τοῦ μου ὀνόματος ἑκατονταπλασίονα
INT: for the sake of my name a hundredfold

Matthew 20:7 PPro-A1P
GRK: Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο λέγει
INT: Because no one us has hired He says

Matthew 20:12 PPro-D1P
GRK: ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς
INT: equal them to us you have made the [ones]

Matthew 20:13 PPro-D1S
GRK: δηναρίου συνεφώνησάς μοι
INT: for a denarius did you agree with me

Matthew 20:15 PPro-D1S
GRK: οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω
KJV: evil, because I am good?
INT: not is it lawful for me what I will

Matthew 20:15 PPro-N1S
GRK: ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι
INT: Is because I generous am

Matthew 20:21 PPro-G1S
GRK: δύο υἱοί μου εἷς ἐκ
INT: two sons of me one on

Matthew 20:22 PPro-N1S
GRK: ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν
KJV: of the cup that I shall drink of,
INT: cup which I am about to drink

Matthew 20:22 Ppro-N1S
GRK: βάπτισμα ὁ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι
KJV: that I am baptized with?
INT: baptism which I am baptized to be baptized [with]

Matthew 20:23 PPro-G1S
GRK: μὲν ποτήριόν μου πίεσθε βάπτισμα
KJV: that I am baptized with:
INT: Indeed [the] cup of me you will drink [and the] baptism

Matthew 20:23 Ppro-N1S
GRK: βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε
INT: [and the] baptism which I am baptized you shall be baptized [with]

Matthew 20:23 PPro-G1S
GRK: ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ
INT: on [the] right hand of me and on

Matthew 20:23 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου
INT: the Father of me

Matthew 20:30 PPro-A1P
GRK: Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
INT: Lord Have mercy on us Son of David

Matthew 20:31 PPro-A1P
GRK: Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
INT: Lord Have mercy on us Son of David

Matthew 20:33 PPro-G1P
GRK: οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
INT: the eyes of us

Matthew 21:2 PPro-D1S
GRK: λύσαντες ἀγάγετέ μοι
INT: having untied [them] bring [them] to me

Matthew 21:13 PPro-G1S
GRK: Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
INT: the house of me a house of prayer

Matthew 21:24 PPro-D1S
GRK: ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν
INT: if you tell me I also to you

Matthew 21:25 PPro-D1P
GRK: οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τί
INT: heaven he will say to us because of why

Matthew 21:27 PPro-N1S
GRK: αὐτός Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν
KJV: Neither tell I you by
INT: he Neither I tell you

Matthew 21:30 Ppro-N1S
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν ἐγώ κύριε καὶ
INT: having answered he said I [will] sir but

Matthew 21:37 PPro-G1S
GRK: τὸν υἱόν μου
INT: the son of me

Matthew 21:42 PPro-G1P
GRK: ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
INT: in [the] eyes of us

Matthew 22:4 PPro-G1S
GRK: τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα οἱ
INT: the dinner of me I prepared the

Matthew 22:4 PPro-G1S
GRK: οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ
INT: the oxen of me and the

Matthew 22:17 PPro-D1P
GRK: εἰπὲ οὖν ἡμῖν τί σοι
INT: tell therefore us what you

Matthew 22:18 PPro-A1S
GRK: εἶπεν Τί με πειράζετε ὑποκριταί
INT: said Why me do you tempt hypocrites

Matthew 22:19 PPro-D1S
GRK: ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα
INT: Show me the coin

Matthew 22:25 PPro-D1P
GRK: δὲ παρ' ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί
INT: moreover among us seven brothers

Matthew 22:32 PPro-N1S
GRK: Ἐγώ εἰμι ὁ
KJV: I am the God
INT: I am the

Matthew 22:44 PPro-G1S
GRK: τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ
INT: to the Lord of me Sit on

Matthew 22:44 PPro-G1S
GRK: ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν
INT: on [the] right hand of me until anyhow

Matthew 23:30 PPro-G1P
GRK: τῶν πατέρων ἡμῶν οὐκ ἂν
INT: of the fathers of us not anyhow

Matthew 23:34 PPro-N1S
GRK: τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς
KJV: Wherefore, behold, I send unto
INT: this behold I send to

Matthew 23:39 PPro-A1S
GRK: οὐ μή με ἴδητε ἀπ'
INT: no not me shall you see from

Matthew 24:3 PPro-D1P
GRK: λέγοντες εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα
INT: saying Tell us when these things

Matthew 24:5 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου λέγοντες Ἐγώ
KJV: name, saying, I am Christ;
INT: the name of me saying I

Matthew 24:5 PPro-N1S
GRK: μου λέγοντες Ἐγώ εἰμι ὁ
INT: of me saying I am the

Matthew 24:9 PPro-G1S
GRK: τὸ ὄνομά μου
INT: the name of me

Matthew 24:35 PPro-G1S
GRK: δὲ λόγοι μου οὐ μὴ
INT: however [the] words of me no not

Matthew 24:48 PPro-G1S
GRK: αὐτοῦ Χρονίζει μου ὁ κύριος
INT: of him Delays of me the master

Matthew 25:8 PPro-D1P
GRK: εἶπαν Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ
INT: said Give us of the

Matthew 25:8 PPro-G1P
GRK: αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται
INT: the lamps of us are going out

Matthew 25:9 PPro-D1P
GRK: μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν
INT: not even it might suffice for us and you

Matthew 25:11 PPro-D1P
GRK: κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
INT: Lord open to us

Matthew 25:20 PPro-D1S
GRK: πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας ἴδε
INT: five talents to me you did deliver behold

Matthew 25:22 PPro-D1S
GRK: δύο τάλαντά μοι παρέδωκας ἴδε
INT: two talents to me you did deliver behold

Matthew 25:27 PPro-G1S
GRK: τὰ ἀργύριά μου τοῖς τραπεζίταις
KJV: [then] at my coming I should
INT: the money of me to the bankers

Matthew 25:27 PPro-N1S
GRK: καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν
INT: and having come I should have received anyhow

Matthew 25:34 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου κληρονομήσατε τὴν
INT: of the Father of me inherit the

Matthew 25:35 PPro-D1S
GRK: καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν ἐδίψησα
INT: and you gave me to eat I thirsted

Matthew 25:35 PPro-A1S
GRK: καὶ ἐποτίσατέ με ξένος ἤμην
INT: and you gave to drink me a stranger I was

Matthew 25:35 PPro-A1S
GRK: καὶ συνηγάγετέ με
INT: and you took in me

Matthew 25:36 PPro-A1S
GRK: καὶ περιεβάλετέ με ἠσθένησα καὶ
INT: and you clothed me I was sick and

Matthew 25:36 PPro-A1S
GRK: καὶ ἐπεσκέψασθέ με ἐν φυλακῇ
INT: and you visited me in prison

Matthew 25:36 PPro-A1S
GRK: ἤλθατε πρός με
INT: you came to me

Matthew 25:40 PPro-G1S
GRK: τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων
INT: the brothers of me the least

Matthew 25:40 PPro-D1S
GRK: τῶν ἐλαχίστων ἐμοὶ ἐποιήσατε
INT: the least to me you did [it]

Matthew 25:41 PPro-G1S
GRK: Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι
INT: Go from me those cursed

Matthew 25:42 PPro-D1S
GRK: οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν καὶ
INT: nothing you gave to me to eat and

Matthew 25:42 PPro-A1S
GRK: οὐκ ἐποτίσατέ με
INT: nothing you gave to drink me

Matthew 25:43 PPro-A1S
GRK: οὐ συνηγάγετέ με γυμνὸς καὶ
INT: not you took in me naked and

Matthew 25:43 PPro-A1S
GRK: οὐ περιεβάλετέ με ἀσθενὴς καὶ
INT: not you did clothe me sick and

Matthew 25:43 PPro-A1S
GRK: οὐκ ἐπεσκέψασθέ με
INT: not you did visit me

Matthew 25:45 PPro-D1S
GRK: ἐλαχίστων οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε
INT: least neither to me did you [it]

Matthew 26:10 PPro-A1S
GRK: ἠργάσατο εἰς ἐμέ
INT: she did to me

Matthew 26:11 PPro-A1S
GRK: μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ οὐ
INT: with you me however not

Matthew 26:12 PPro-G1S
GRK: τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ
INT: the body of me for the

Matthew 26:12 PPro-A1S
GRK: τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν
INT: the burying of me she did [it]

Matthew 26:15 PPro-D1S
GRK: Τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ
INT: What are you willing me to give and I

Matthew 26:18 PPro-G1S
GRK: Ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν
INT: the time of me near is

Matthew 26:18 PPro-G1S
GRK: τῶν μαθητῶν μου
INT: the disciples of me

Matthew 26:21 PPro-A1S
GRK: ὑμῶν παραδώσει με
INT: you will betray me

Matthew 26:22 PPro-N1S
GRK: ἕκαστος Μήτι ἐγώ εἰμι κύριε
KJV: is it I?
INT: each not I Is it Lord

Matthew 26:23 PPro-G1S
GRK: ἐμβάψας μετ' ἐμοῦ τὴν χεῖρα
INT: having dipped with me the hand

Matthew 26:23 PPro-A1S
GRK: τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει
INT: dish he me will betray

Matthew 26:25 PPro-N1S
GRK: εἶπεν Μήτι ἐγώ εἰμι ῥαββί
KJV: is it I? He said unto him,
INT: said not I is it Rabbi

Matthew 26:26 PPro-G1S
GRK: τὸ σῶμά μου
INT: the body of me

Matthew 26:28 PPro-G1S
GRK: τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης
INT: the blood of me of the covenant

Matthew 26:29 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου
INT: the Father of me

Matthew 26:31 PPro-D1S
GRK: σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ
INT: will fall away because of me during the

Matthew 26:32 PPro-A1S
GRK: τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς
INT: being raised I will go before you

Matthew 26:33 PPro-N1S
GRK: ἐν σοί ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι
KJV: of thee, [yet] will I never
INT: because of you I never will fall away

Matthew 26:34 PPro-A1S
GRK: τρὶς ἀπαρνήσῃ με
INT: three times you will deny me

Matthew 26:35 PPro-A1S
GRK: Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ
INT: Even if it were needful for me with you

Matthew 26:38 PPro-G1S
GRK: ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου
INT: the soul of me even to death

Matthew 26:38 PPro-G1S
GRK: γρηγορεῖτε μετ' ἐμοῦ
INT: watch with me

Matthew 26:39 PPro-G1S
GRK: λέγων Πάτερ μου εἰ δυνατόν
KJV: not as I will, but
INT: saying Father of me if possible

Matthew 26:39 PPro-G1S
GRK: παρελθάτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον
INT: let pass from me the cup

Matthew 26:39 PPro-N1S
GRK: οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ'
INT: not as I will but

Matthew 26:40 PPro-G1S
GRK: γρηγορῆσαι μετ' ἐμοῦ
INT: to watch with me

Matthew 26:42 PPro-G1S
GRK: λέγων Πάτερ μου εἰ οὐ
INT: saying Father of me if not

Matthew 26:46 PPro-A1S
GRK: ὁ παραδιδούς με
INT: he who is betraying me

Matthew 26:53 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου καὶ παραστήσει
INT: the Father of me and he will furnish

Matthew 26:53 PPro-D1S
GRK: καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω
INT: and he will furnish to me presently more than

Matthew 26:55 PPro-A1S
GRK: ξύλων συλλαβεῖν με καθ' ἡμέραν
INT: clubs to capture me every day

Matthew 26:55 PPro-A1S
GRK: οὐκ ἐκρατήσατέ με
INT: not you did seize me

Matthew 26:63 PPro-D1P
GRK: ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ
INT: living that us you tell if

Matthew 26:68 PPro-D1P
GRK: λέγοντες Προφήτευσον ἡμῖν χριστέ τίς
INT: saying Prophesy to us Christ Who

Matthew 26:75 PPro-A1S
GRK: τρὶς ἀπαρνήσῃ με καὶ ἐξελθὼν
INT: three times you will deny me And having gone

Matthew 27:4 PPro-A1P
GRK: Τί πρὸς ἡμᾶς σὺ ὄψῃ
INT: What [is that] to us you will see [to it]

Matthew 27:10 PPro-D1S
GRK: καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος
INT: as directed me [the] Lord

Matthew 27:25 PPro-A1P
GRK: αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ
INT: of him [be] on us and on

Matthew 27:25 PPro-G1P
GRK: τὰ τέκνα ἡμῶν
INT: the children of us

Matthew 27:35 Ppro-G1S
GRK: τὰ ἱμάτια μου ἑαυτοῖς καὶ
INT: the garments of me among themselves and

Matthew 27:35 Ppro-G1S
GRK: τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον
INT: the clothing of me they cast a lot

Matthew 27:46 PPro-G1S
GRK: ἔστιν Θεέ μου θεέ μου
INT: is God of me God of me

Matthew 27:46 PPro-G1S
GRK: μου θεέ μου ἵνα τί
INT: of me God of me that why

Matthew 27:46 PPro-A1S
GRK: ἵνα τί με ἐγκατέλιπες
INT: that why me have you forsaken

Matthew 28:10 PPro-G1S
GRK: τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν
INT: the brothers of me that they go

Matthew 28:10 PPro-A1S
GRK: Γαλιλαίαν κἀκεῖ με ὄψονται
INT: Galilee and there me will they see

Matthew 28:13 PPro-G1P
GRK: ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων
INT: stole him we being asleep

Matthew 28:14 PPro-N1P
GRK: τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν
INT: the governor we will persuade him

Matthew 28:18 PPro-D1S
GRK: λέγων Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία
INT: saying Has been given to me all authority

Matthew 28:20 PPro-N1S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν
KJV: and, lo, I am with
INT: And Behold I with you

Mark 1:2 PPro-G1S
GRK: τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου
KJV: the prophets, Behold, I send my
INT: the messenger of me before face

Mark 1:7 PPro-G1S
GRK: ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου
INT: who [is] mightier than I after me

Mark 1:7 PPro-G1S
GRK: μου ὀπίσω μου οὗ οὐκ
INT: than I after me of whom not

Mark 1:8 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς
KJV: I indeed have baptized
INT: I baptized you

Mark 1:11 PPro-G1S
GRK: ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
INT: the Son of me the beloved

Mark 1:17 PPro-G1S
GRK: Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω
INT: Come after me and I will make

Mark 1:24 PPro-D1P
GRK: λέγων Τί ἡμῖν καὶ σοί
INT: saying What to us and to you

Mark 1:24 PPro-A1P
GRK: ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά σε
INT: are you come to destroy us I know you

Mark 1:40 PPro-A1S
GRK: θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
INT: you are willing you are able me to cleanse

Mark 2:14 PPro-D1S
GRK: αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ ἀναστὰς
INT: to him Follow me And having arisen

Mark 3:33 PPro-G1S
GRK: ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ
INT: the mother of me and the

Mark 3:33 Ppro-G1S
GRK: οἱ ἀδελφοί μου
INT: the brothers of me

Mark 3:34 PPro-G1S
GRK: ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ
INT: the mother of me and the

Mark 3:34 PPro-G1S
GRK: οἱ ἀδελφοί μου
INT: the brothers of me

Mark 3:35 PPro-G1S
GRK: οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ
INT: he brother of me and sister

Mark 5:7 PPro-D1S
GRK: λέγει Τί ἐμοὶ καὶ σοί
INT: he said What to me and to you

Mark 5:7 PPro-A1S
GRK: θεόν μή με βασανίσῃς
INT: by God not me torment

Mark 5:9 PPro-D1S
GRK: Λεγιὼν ὄνομά μοι ὅτι πολλοί
INT: Legion [is] name to me because many

Mark 5:12 PPro-A1P
GRK: λέγοντες Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς
INT: saying Send us into the

Mark 5:23 PPro-G1S
GRK: Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει
INT: the little daughter of me lies is dying

Mark 5:30 PPro-G1S
GRK: ἔλεγεν Τίς μου ἥψατο τῶν
INT: said Who of me touched the

Mark 5:31 PPro-G1S
GRK: λέγεις Τίς μου ἥψατο
INT: say you Who me touched

Mark 6:3 PPro-A1P
GRK: ὧδε πρὸς ἡμᾶς καὶ ἐσκανδαλίζοντο
INT: here with us and they took offense

Mark 6:16 PPro-N1S
GRK: ἔλεγεν Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην
KJV: John, whom I beheaded: he
INT: said Whom I beheaded John

Mark 6:22 PPro-A1S
GRK: κορασίῳ Αἴτησόν με ὃ ἐὰν
INT: girl Ask me whatever if

Mark 6:23 PPro-A1S
GRK: ὅ ἐάν με αἰτήσῃς δώσω
INT: that if me you might ask I will give

Mark 6:23 PPro-G1S
GRK: τῆς βασιλείας μου
INT: of the kingdom of me

Mark 6:25 PPro-D1S
GRK: ἐξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ πίνακι
INT: at once you give to me upon a dish

Mark 6:50 PPro-N1S
GRK: αὐτοῖς Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι μὴ
KJV: Be of good cheer: it is I; be not
INT: to them Take courage I am [he] not

Mark 7:6 PPro-A1S
GRK: τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ ἡ
INT: with the lips me honor

Mark 7:6 PPro-G1S
GRK: ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
INT: is far away from me

Mark 7:7 PPro-A1S
GRK: δὲ σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας
INT: moreover they worship me teaching [as] teachings

Mark 7:11 PPro-G1S
GRK: ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
INT: if from me you might be profited by

Mark 7:14 PPro-G1S
GRK: αὐτοῖς Ἀκούσατέ μου πάντες καὶ
INT: to them Hear you me all and

Mark 8:2 PPro-D1S
GRK: τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ
INT: three they continue with me and nothing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page