1.Mosebog 36
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Dette er Esaus, det er Edoms, Slægtebog.1Dette er Esaus eller Edoms ætt. 1Detta är berättelsen om Esaus, det är Edoms, släkt.
2Esau tog sine Hustruer af Kana'ans Døtre: Ada, en Datter af Hetiten Elon, Oholibama, en Datter af Ana, Hivviten Zib'ons Søn,2Esau tok sig hustruer av Kana'ans døtre: Ada, hetitten Elons datter, og Oholibama, Anas datter, hevitten Sibeons sønnedatter, 2Esau hade tagit sina hustrur bland Kanaans döttrar: Ada, hetiten Elons dotter, och Oholibama, dotter till Ana och sondotter till hivéen Sibeon,
3og Ismaels Datter Basemat, Søster til Nebajot.3og Basmat, Ismaels datter, Nebajots søster. 3så ock Basemat, Ismaels dotter, Nebajots syster.
4Ada fødte Esau Elifaz, Basemat fødte Re'uel,4Med Ada fikk Esau Elifas, og med Basmat Re'uel, 4Och Ada födde Elifas åt Esau, men Basemat födde Reguel.
DANNORSVE
5og Oholibama fødte Je'usj, Jalam og Kora. Det var Esaus Sønner, der fødtes ham i Kana'ans Land.5og med Oholibama fikk han Je'us og Jalam og Korah; dette var Esaus sønner, som han fikk i Kana'ans land. 5Och Oholibama födde Jeus, Jaelam och Kora. Dessa voro Esaus söner, vilka föddes åt honom i Kanaans land.
6Derpaa tog Esau sine Hustruer sine Sønner og Døtre, hele sin Husstand, sit Kvæg og al den Ejendom, han havde samlet sig i Kana'ans Land, og drog til Landet lige over for sin Broder Jakob;6Og Esau tok sine hustruer, sine sønner og døtre og alt sitt husfolk og sin buskap og alle sine kløvdyr og alt sitt gods som han hadde samlet i Kana'ans land, og drog til et annet land for sin bror Jakobs skyld. 6Och Esau tog sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt husfolk, sin boskap och alla sina dragare och all annan egendom som han hade förvärvat i Kanaans land och drog till ett annat land och skilde sig så från sin broder Jakob.
7deres Gods var for meget til, at de kunde bo sammen, og deres. Udlændigheds Land kunde ikke rumme dem, saa store var deres. Hjorde;7For deres eiendom var for stor til at de kunde bo sammen - det land som de bodde i som fremmede, kunde ikke rumme dem, så stor buskap hadde de. 7Ty deras ägodelar voro så stora att de icke kunde bo tillsammans; landet där de uppehöllo sig räckte icke till åt dem, för deras boskapshjordars skull.
8og Esau bosatte sig i Se'irs Bjerge; Esau, det er Edom.8Så bosatte Esau sig i Se'ir-fjellene - Esau, det er den samme som Edom. 8Och Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau, det är densamme som Edom.
9Dette er Esaus Slægtebog, han, som var Stamfader til Edomiterne i Se'irs Bjerge.9Og dette er Esaus ætt i Se'irfjellene, han som var stamfar til edomittene. 9Och detta är berättelsen om Esaus släkt, hans som var stamfader för edoméerna, i Seirs bergsbygd.
DANNORSVE
10Følgende var Esaus Sønners Navne: Elifaz, en Søn af Esaus Hustru Ada, og Re'uel, en Søn af Esaus Hustru Basemat.10Dette er navnene på Esaus sønner: Elifas, sønn av Esaus hustru Ada, og Re'uel, sønn av Esaus hustru Basmat. 10Dessa äro namnen på Esaus söner: Elifas, son till Ada, Esaus hustru, och Reguel, son till Basemat, Esaus hustru.
11Elifaz's Sønner var Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz.11Og Elifas' sønner var Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenas. 11Men Elifas' söner voro Teman, Omar, Sefo, Gaetam och Kenas.
12Timna, som var Esaus Søn Elifaz's Medhustru, fødte ham Amalek. Det var Esaus Hustru Adas Sønner.12Og Elifas, Esaus sønn, hadde en medhustru som hette Timna, og med henne fikk Elifas Amalek. Dette var Esaus hustru Adas sønner. 12Och Timna, som var Elifas', Esaus sons, bihustru, födde Amalek åt Elifas. Dessa voro söner till Ada, Esaus hustru.
13Følgende var Re'uels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var Esaus Hustru Basemats Sønner.13Og dette var Re'uels sønner: Nahat og Serah, Samma og Missa. Dette var Esaus hustru Basmats sønner. 13Men Reguels söner voro dessa: Nahat och Sera, Samma och Missa. Dessa voro söner till Basemat, Esaus hustru.
14Følgende var Sønner af Esaus Hustru Oholibama, Datter af Zib'ons Søn Ana; hun fødte for Esau: Je'usj, Jalam og Kora.14Og dette var sønnene til Oholibama, Anas datter, Sibeons sønnedatter, Esaus hustru: Med henne fikk Esau Je'us og Jalam og Korah. 14Men söner till Oholibama, Esaus hustru, dotter till Ana och sondotter till Sibeon, voro dessa, som hon födde åt Esau: Jeus, Jaelam och Kora.
DANNORSVE
15Følgende var Esaus Sønners Stammehøvdinger: Elifaz's, Esaus førstefødtes, Sønner: Høvdingerne Teman, Omar, Zefo, Kenaz,15Dette var stammefyrstene for Esaus barn: Sønnene til Esaus eldste sønn Elifas var stammefyrsten Teman, stammefyrsten Omar, stammefyrsten Sefo, stammefyrsten Kenas, 15Dessa voro stamfurstarna bland Esaus söner: Elifas', Esaus förstföddes, söner voro dessa: fursten Teman, fursten Omar, fursten Sefo, fursten Kenas,
16Kora, Gatam og Amalek. Det var de fra Elifaz stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Adas Sønner.16stammefyrsten Korah, stammefyrsten Gatam, stammefyrsten Amalek; dette var de stammefyrster som nedstammet fra Elifas i Edom-landet. Dette var Adas sønner. 16fursten Kora, fursten Gaetam, fursten Amalek. Dessa voro de furstar som härstammade från Elifas, i Edoms land; dessa voro Adas söner.
17Følgende var Esaus Søn Re'uels Sønner: Høvdingerne Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var de fra Re'uel stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Esaus Hustru Basemats Sønner.17Og dette var sønnene til Esaus sønn Re'uel: stammefyrsten Nahat, stammefyrsten Serah, stammefyrsten Samma, stammefyrsten Missa, dette var de stammefyrster som nedstammet fra Re'uel i Edom-landet. Dette var Esaus hustru Basmats sønner. 17Och dessa voro Reguels, Esaus sons, söner: fursten Nahat, fursten Sera, fursten Samma, fursten Missa. Dessa voro de furstar som härstammade från Reguel, i Edoms land; dessa voro söner till Basemat, Esaus hustru.
18Følgende var Esaus Hustru Oholibamas Sønner: Høvdingerne Je'usj, Jalam og Kora. Det var de Høvdinger, der stammede fra Oholibama, Esaus Hustru, Anas Datter.18Og dette var Esaus hustru Oholibamas sønner: stammefyrsten Je'usj stammefyrsten Jalam, stammefyrsten Korah; dette var de stammefyrster som nedstammet fra Oholibama, Anas datter, Esaus hustru. 18Och dessa voro Oholibamas, Esaus hustrus, söner: fursten Jeus, fursten Jaelam, fursten Kora. Dessa voro de furstar som härstammade från Oholibama, Anas dotter och Esaus hustru.
DANNORSVE
19Det var Esaus Sønner, og det var deres Stammehøvdinger; det var Edom.19Dette var Esaus sønner, og dette deres stammefyrster. Dette var Edom. 19Dessa voro Esaus söner, och dessa deras stamfurstar. Han är densamme som Edom.
20Følgende var Horiten Se'irs Sønner, Landets oprindelige Befolkning: Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana,20Dette var horitten Se'irs sønner, som bodde i landet: Lotan og Sobal og Sibeon og Ana 20Dessa voro horéen Seirs söner, landets förra inbyggare: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana,
21Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammehøvdinger, Se'irs Sønner i Edoms Land.21og Dison og Eser og Disan; dette var horittenes stammefyrster, Se'irs sønner i Edom-landet. 21Dison, Eser och Disan. Dessa voro horéernas, Seirs söners, stamfurstar i Edoms land.
22Lotans Sønner var Hori og Hemam, og Lotans Søster var Timna.22Og Lotans sønner var Hori og Hemam, og Lotans søster var Timna. 22Men Lotans söner voro Hori och Hemam; och Lotans syster var Timna.
23Følgende var Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefo og Onam.23Og dette var Sobals sønner: Alvan og Manahat og Ebal, Sefo og Onam. 23Och dessa voro Sobals söner: Alvan, Manahat och Ebal, Sefo och Onam.
DANNORSVE
24Følgende var Zib'ons Sønner: Ajja og Ana. Det var denne Ana, som fandt de varme Kilder i Ørkenen, da han vogtede sin Fader Zib'ons Æsler.24Og dette var Sibeons sønner: Aja og Ana; det var den Ana som fant de varme kilder i ørkenen, mens han gjætte sin far Sibeons asener. 24Och dessa voro Sibeons söner: Aja och Ana; det var denne Ana som fann de varma källorna i öknen, när han vaktade sin fader Sibeons åsnor.
25Følgende var Anas Børn: Disjon og Oholibama, Anas Datter.25Og dette var Anas barn: Dison og datteren Oholibama. 25Men dessa voro Anas barn: Dison och Oholibama, Anas dotter.
26Følgende var Disjons Sønner: Hemdan, Esjban, Jitran og Keran.26Og dette var Disons sønner: Hemdan og Esban og Jitran og Keran. 26Och dessa voro Disans söner: Hemdan, Esban, Jitran och Keran.
27Følgende var Ezers Sønner: Bilhan, Za'avan og Akan.27Dette var Esers sønner: Bilhan og Sa'avan og Akan. 27Och dessa voro Esers söner: Bilhan, Saavan och Akan.
28Følgende var Risjons Sønner: Uz og Aran.28Dette var Disans sønner: Us og Aran. 28Dessa voro Disans söner: Us och Aran.
DANNORSVE
29Følgende var Horiternes Stammehøvdinger: Høvdingerne Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana,29Dette var horittenes stammefyrster: stammefyrsten Lotan, stammefyrsten Sobal, stammefyrsten Sibeon, stammefyrsten Ana, 29Dessa voro horéernas stamfurstar: fursten Lotan, fursten Sobal, fursten Sibeon, fursten Ana,
30Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammehøvdinger efter deres Stammer i Se'irs Land.30stammefyrsten Dison, stammefyrsten Eser, stammefyrsten Disan; dette var horittenes stammefyrster, deres stammefyrster i Se'ir-landet. 30fursten Dison, fursten Eser, fursten Disan. Dessa voro horéernas stamfurstar i Seirs land, var furste för sig.
DANNORSVE
31Følgende var de Konger, der herskede i Edoms Land, før Israeliterne fik Konger:31Og dette var de konger som regjerte i Edom-landet før det regjerte nogen konge over Israels barn: 31Och dessa voro de konungar som regerade i Edoms land, innan ännu någon israelitisk konung var konung där:
32Bela, Beors Søn, herskede i Edom; hans By hed Dinhaba.32Bela, Beors sønn, var konge i Edom, og hans by hette Dinhaba. 32Bela, Beors son, var konung i Edom, och hans stad hette Dinhaba.
33Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted.33Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra konge i hans sted. 33När Bela dog, blev Jobab, Seras son, från Bosra, konung efter honom.
34Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans Sted.34Da Jobab døde, blev Husam fra temanittenes land konge i hans sted. 34När Jobab dog, blev Husam från temanéernas land konung efter honom.
DANNORSVE
35Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Konge i hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne paa Moabs Slette; hans By hed Avit.35Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Avit. 35När Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han som slog midjaniterna på Moabs mark; och hans stad hette Avit.
36Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted.36Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted. 36När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom.
37Da Samla døde, blev Sja'ul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted.37Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved elven konge i hans sted. 37När Samla dog, blev Saul från Rehobot vid floden konung efter honom.
38Da Sja'ul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted.38Da Saul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted. 38När Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom.
39Da Ba'al-Hanan, Akbors Søn, døde, blev Hadar Konge i hans Sted; hans By hed Pa'u, og hans Hustru hed Mehetab'el, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab.39Da Ba'al-Hanan, Akbors sønn, døde, blev Hadar konge i hans sted; hans by hette Pa'u, og hans hustru hette Mehetabel, en datter av Matred, Mesahabs datter. 39När Baal-Hanan, Akbors son, dog, blev Hadar konung efter honom; och hans stad hette Pagu, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, som var dotter till Me-Sahab.
DANNORSVE
40Følgende var Navnene paa Esaus Stammehøvdinger efter deres Slægter, Bosteder og Navne: Høvdingerne Timna, Alva, Jetet,40Og dette er navnene på Esaus stammefyrster efter deres ætter, efter deres bosteder, med deres navn: stammefyrsten Timna, stammefyrsten Alva, stammefyrsten Jetet, 40Och dessa äro namnen på Esaus stamfurstar, efter deras släkter och orter, med deras namn: fursten Timna, fursten Alva, fursten Jetet,
41Oholibama, Ela, Pinon,41stammefyrsten Oholibama, stammefyrsten Ela, stammefyrsten Pinon, 41fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon,
42Kenaz, Teman, Mibzar,42stammefyrsten Kenas, stammefyrsten Teman, stammefyrsten Mibsar, 42fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,
43Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger efter deres Boliger i det Land, de fik i Eje. Det var Esau, Edoms Fader.43stammefyrsten Magdiel, stammefyrsten Iram; dette var Edoms stammefyrster efter sine bosteder i sitt eiendomsland. Dette var Esaus, edomittenes fars ætt. 43fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar, efter deras boningsorter i det land de hade tagit i besittning -- hans som ock kallas Esau, edoméernas stamfader.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Genesis 35
Top of Page
Top of Page