1 Mosebok 36
Norsk (1930)
1Dette er Esaus eller Edoms ætt.

2Esau tok sig hustruer av Kana'ans døtre: Ada, hetitten Elons datter, og Oholibama, Anas datter, hevitten Sibeons sønnedatter, 3og Basmat, Ismaels datter, Nebajots søster. 4Med Ada fikk Esau Elifas, og med Basmat Re'uel, 5og med Oholibama fikk han Je'us og Jalam og Korah; dette var Esaus sønner, som han fikk i Kana'ans land.

6Og Esau tok sine hustruer, sine sønner og døtre og alt sitt husfolk og sin buskap og alle sine kløvdyr og alt sitt gods som han hadde samlet i Kana'ans land, og drog til et annet land for sin bror Jakobs skyld. 7For deres eiendom var for stor til at de kunde bo sammen - det land som de bodde i som fremmede, kunde ikke rumme dem, så stor buskap hadde de. 8Så bosatte Esau sig i Se'ir-fjellene - Esau, det er den samme som Edom.

9Og dette er Esaus ætt i Se'irfjellene, han som var stamfar til edomittene. 10Dette er navnene på Esaus sønner: Elifas, sønn av Esaus hustru Ada, og Re'uel, sønn av Esaus hustru Basmat. 11Og Elifas' sønner var Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenas. 12Og Elifas, Esaus sønn, hadde en medhustru som hette Timna, og med henne fikk Elifas Amalek. Dette var Esaus hustru Adas sønner. 13Og dette var Re'uels sønner: Nahat og Serah, Samma og Missa. Dette var Esaus hustru Basmats sønner. 14Og dette var sønnene til Oholibama, Anas datter, Sibeons sønnedatter, Esaus hustru: Med henne fikk Esau Je'us og Jalam og Korah.

15Dette var stammefyrstene for Esaus barn: Sønnene til Esaus eldste sønn Elifas var stammefyrsten Teman, stammefyrsten Omar, stammefyrsten Sefo, stammefyrsten Kenas, 16stammefyrsten Korah, stammefyrsten Gatam, stammefyrsten Amalek; dette var de stammefyrster som nedstammet fra Elifas i Edom-landet. Dette var Adas sønner. 17Og dette var sønnene til Esaus sønn Re'uel: stammefyrsten Nahat, stammefyrsten Serah, stammefyrsten Samma, stammefyrsten Missa, dette var de stammefyrster som nedstammet fra Re'uel i Edom-landet. Dette var Esaus hustru Basmats sønner. 18Og dette var Esaus hustru Oholibamas sønner: stammefyrsten Je'usj stammefyrsten Jalam, stammefyrsten Korah; dette var de stammefyrster som nedstammet fra Oholibama, Anas datter, Esaus hustru. 19Dette var Esaus sønner, og dette deres stammefyrster. Dette var Edom.

20Dette var horitten Se'irs sønner, som bodde i landet: Lotan og Sobal og Sibeon og Ana 21og Dison og Eser og Disan; dette var horittenes stammefyrster, Se'irs sønner i Edom-landet. 22Og Lotans sønner var Hori og Hemam, og Lotans søster var Timna. 23Og dette var Sobals sønner: Alvan og Manahat og Ebal, Sefo og Onam. 24Og dette var Sibeons sønner: Aja og Ana; det var den Ana som fant de varme kilder i ørkenen, mens han gjætte sin far Sibeons asener. 25Og dette var Anas barn: Dison og datteren Oholibama. 26Og dette var Disons sønner: Hemdan og Esban og Jitran og Keran. 27Dette var Esers sønner: Bilhan og Sa'avan og Akan. 28Dette var Disans sønner: Us og Aran. 29Dette var horittenes stammefyrster: stammefyrsten Lotan, stammefyrsten Sobal, stammefyrsten Sibeon, stammefyrsten Ana, 30stammefyrsten Dison, stammefyrsten Eser, stammefyrsten Disan; dette var horittenes stammefyrster, deres stammefyrster i Se'ir-landet.

31Og dette var de konger som regjerte i Edom-landet før det regjerte nogen konge over Israels barn: 32Bela, Beors sønn, var konge i Edom, og hans by hette Dinhaba. 33Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra konge i hans sted. 34Da Jobab døde, blev Husam fra temanittenes land konge i hans sted. 35Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Avit. 36Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted. 37Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved elven konge i hans sted. 38Da Saul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted. 39Da Ba'al-Hanan, Akbors sønn, døde, blev Hadar konge i hans sted; hans by hette Pa'u, og hans hustru hette Mehetabel, en datter av Matred, Mesahabs datter.

40Og dette er navnene på Esaus stammefyrster efter deres ætter, efter deres bosteder, med deres navn: stammefyrsten Timna, stammefyrsten Alva, stammefyrsten Jetet, 41stammefyrsten Oholibama, stammefyrsten Ela, stammefyrsten Pinon, 42stammefyrsten Kenas, stammefyrsten Teman, stammefyrsten Mibsar, 43stammefyrsten Magdiel, stammefyrsten Iram; dette var Edoms stammefyrster efter sine bosteder i sitt eiendomsland. Dette var Esaus, edomittenes fars ætt.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Genesis 35
Top of Page
Top of Page