Daniel 2:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
116 [e]bê-ḏa-yinבֵּאדַ֣יִןThenAdv
1855 [e]dā-qūדָּ֣קוּwere crushedVerb
2298 [e]ḵa-ḥă-ḏāhכַחֲדָ֡הat the sameAdj
6523 [e]par-zə-lāפַּרְזְלָא֩was the ironNoun
2635 [e]ḥas-pāחַסְפָּ֨אthe clayNoun
5174 [e]nə-ḥā-šāנְחָשָׁ֜אthe bronzeNoun
3702 [e]kas-pāכַּסְפָּ֣אthe silverNoun
1722 [e]wə-ḏa-hă-ḇā,וְדַהֲבָ֗אand the goldNoun
1934 [e]wa-hă-wōwוַהֲווֹ֙and becameVerb
5784 [e]kə-‘ūrכְּע֣וּרlike the chaffNoun
4481 [e]min-מִן־ofPrep
147 [e]’id-də-rê-אִדְּרֵי־threshing floorsNoun
7007 [e]qa-yiṭ,קַ֔יִטthe summerNoun
5376 [e]ū-nə-śāוּנְשָׂ֤אand awayVerb
1994 [e]him-mō-wnהִמּוֹן֙themPro
7308 [e]rū-ḥā,רוּחָ֔אthe windNoun
3606 [e]wə-ḵālוְכָל־that noNoun
870 [e]’ă-ṯarאֲתַ֖רplaceNoun
3809 [e]lā-לָא־that noAdv
7912 [e]hiš-tă-ḵaḥהִשְׁתֲּכַ֣חwas foundVerb
  lə-hō-wn;לְה֑וֹןtoPrep
69 [e]wə-’aḇ-nāוְאַבְנָ֣א ׀that the stoneNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־ - Prt
4223 [e]mə-ḥāṯמְחָ֣תstruckVerb
6755 [e]lə-ṣal-mā,לְצַלְמָ֗אthe imageNoun
1934 [e]hă-wāṯהֲוָ֛תbecameVerb
2906 [e]lə-ṭūrלְט֥וּרa mountainNoun
7229 [e]raḇרַ֖בgreatAdj
4391 [e]ū-mə-lāṯוּמְלָ֥תand filledVerb
3606 [e]kāl-כָּל־the wholeNoun
772 [e]’ar-‘ā.אַרְעָֽא׃earthNoun
Hebrew Texts
דניאל 2:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֵּאדַ֣יִן דָּ֣קוּ כַחֲדָ֡ה פַּרְזְלָא֩ חַסְפָּ֨א נְחָשָׁ֜א כַּסְפָּ֣א וְדַהֲבָ֗א וַהֲוֹו֙ כְּע֣וּר מִן־אִדְּרֵי־קַ֔יִט וּנְשָׂ֤א הִמֹּון֙ רוּחָ֔א וְכָל־אֲתַ֖ר לָא־הִשְׁתֲּכַ֣ח לְהֹ֑ון וְאַבְנָ֣א ׀ דִּֽי־מְחָ֣ת לְצַלְמָ֗א הֲוָ֛ת לְט֥וּר רַ֖ב וּמְלָ֥ת כָּל־אַרְעָֽא׃

דניאל 2:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
באדין דקו כחדה פרזלא חספא נחשא כספא ודהבא והוו כעור מן־אדרי־קיט ונשא המון רוחא וכל־אתר לא־השתכח להון ואבנא ׀ די־מחת לצלמא הות לטור רב ומלת כל־ארעא׃

Links
Daniel 2:35Daniel 2:35 Text AnalysisDaniel 2:35 InterlinearDaniel 2:35 MultilingualDaniel 2:35 TSKDaniel 2:35 Cross ReferencesDaniel 2:35 Bible HubDaniel 2:35 Biblia ParalelaDaniel 2:35 Chinese BibleDaniel 2:35 French BibleDaniel 2:35 German Bible

Bible Hub
Daniel 2:34
Top of Page
Top of Page