Daniel 2:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  lāḵלָ֣ךְ ׀to youPrep
426 [e]’ĕ-lāhאֱלָ֣הּO you GodNoun
2 [e]’ă-ḇā-hā-ṯî,אֲבָהָתִ֗יof my fathersNoun
3029 [e]mə-hō-w-ḏêמְהוֹדֵ֤אthankVerb
7624 [e]ū-mə-šab-baḥוּמְשַׁבַּח֙you and praiseVerb
576 [e]’ă-nāh,אֲנָ֔הI [am]Pro
1768 [e]דִּ֧יwho mePrt
2452 [e]ḥā-ḵə-mə-ṯāחָכְמְתָ֛אwisdomNoun
1370 [e]ū-ḡə-ḇū-rə-ṯāוּגְבוּרְתָ֖אand mightNoun
3052 [e]yə-haḇtיְהַ֣בְתְּhave givenVerb
  lî;לִ֑יtoPrep
3705 [e]ū-ḵə-‘anוּכְעַ֤ןand to me nowAdv
3046 [e]hō-w-ḏa‘-ta-nîהֽוֹדַעְתַּ֙נִי֙have made knownVerb
1768 [e]dî-דִּֽי־whatPrt
1156 [e]ḇə-‘ê-nāבְעֵ֣ינָאwe desiredVerb
4481 [e]min-nāḵ,מִנָּ֔ךְofPrep
1768 [e]dî-דִּֽי־forPrt
4406 [e]mil-laṯמִלַּ֥תmatterNoun
4430 [e]mal-kāמַלְכָּ֖אof us the kingNoun
3046 [e]hō-w-ḏa‘-te-nā.הוֹדַעְתֶּֽנָא׃[now] you have made knownVerb
Hebrew Texts
דניאל 2:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָ֣ךְ ׀ אֱלָ֣הּ אֲבָהָתִ֗י מְהֹודֵ֤א וּמְשַׁבַּח֙ אֲנָ֔ה דִּ֧י חָכְמְתָ֛א וּגְבוּרְתָ֖א יְהַ֣בְתְּ לִ֑י וּכְעַ֤ן הֹֽודַעְתַּ֙נִי֙ דִּֽי־בְעֵ֣ינָא מִנָּ֔ךְ דִּֽי־מִלַּ֥ת מַלְכָּ֖א הֹודַעְתֶּֽנָא׃

דניאל 2:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לך ׀ אלה אבהתי מהודא ומשבח אנה די חכמתא וגבורתא יהבת לי וכען הודעתני די־בעינא מנך די־מלת מלכא הודעתנא׃

Links
Daniel 2:23Daniel 2:23 Text AnalysisDaniel 2:23 InterlinearDaniel 2:23 MultilingualDaniel 2:23 TSKDaniel 2:23 Cross ReferencesDaniel 2:23 Bible HubDaniel 2:23 Biblia ParalelaDaniel 2:23 Chinese BibleDaniel 2:23 French BibleDaniel 2:23 German Bible

Bible Hub
Daniel 2:22
Top of Page
Top of Page