2 Chronicles 15:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6251 [e]ū-ḇā-‘it-tîmוּבָעִתִּ֣יםand flockNoun
1992 [e]hā-hêm,הָהֵ֔םin thosePro
369 [e]’ênאֵ֥יןnotPrt
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֖וֹם[there was] peaceNoun
3318 [e]lay-yō-w-ṣêלַיּוֹצֵ֣אto him who wentVerb
935 [e]wə-lab-bā;וְלַבָּ֑אnor to him who came inVerb
3588 [e]כִּ֚יforConj
4103 [e]mə-hū-mōṯמְהוּמֹ֣תvexationsNoun
7227 [e]rab-bō-wṯ,רַבּ֔וֹתgreatAdj
5921 [e]‘alעַ֥לonPrep
3605 [e]kāl-כָּל־all [were]Noun
3427 [e]yō-wō-šə-ḇêיוֹשְׁבֵ֖יthe inhabitantsVerb
776 [e]hā-’ă-rā-ṣō-wṯ.הָאֲרָצֽוֹת׃of the countriesNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 15:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבָעִתִּ֣ים הָהֵ֔ם אֵ֥ין שָׁלֹ֖ום לַיֹּוצֵ֣א וְלַבָּ֑א כִּ֚י מְהוּמֹ֣ת רַבֹּ֔ות עַ֥ל כָּל־יֹושְׁבֵ֖י הָאֲרָצֹֽות׃

דברי הימים ב 15:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומת רבות על כל־יושבי הארצות׃

Links
2 Chronicles 15:52 Chronicles 15:5 Text Analysis2 Chronicles 15:5 Interlinear2 Chronicles 15:5 Multilingual2 Chronicles 15:5 TSK2 Chronicles 15:5 Cross References2 Chronicles 15:5 Bible Hub2 Chronicles 15:5 Biblia Paralela2 Chronicles 15:5 Chinese Bible2 Chronicles 15:5 French Bible2 Chronicles 15:5 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 15:4
Top of Page
Top of Page