Krönikeboken 3
Svenska (1917)
1Dessa voro de söner som föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, av Ahinoam från Jisreel; Daniel, den andre, av Abigail från Karmel; 2Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmai, konungen i Gesur; Adonia, den fjärde, Haggits son; 3Sefatja, den femte, av Abital; Jitream, den sjätte, av hans hustru Egla. 4Dessa sex föddes åt honom i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader. I Jerusalem åter regerade han i trettiotre år. 5Och dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Sua, Ammiels dotter; 6vidare Jibhar, Elisama, Elifelet, 7Noga, Nefeg, Jafia, 8Elisama, Eljada och Elifelet, tillsammans nio. 9Detta var alla Davids söner, förutom sönerna med bihustrurna; och Tamar var deras syster.

10Salomos son var Rehabeam. Hans son var Abia; hans son var Asa; hans son var Josafat. 11Hans son var Joram; hans son var Ahasja; hans son var Joas. 12Hans son var Amasja; hans son var Asarja; hans son var Jotam. 13Hans son var Ahas; hans son var Hiskia; hans son var Manasse. 14Hans son var Amon; hans son var Josia. 15Josias söner voro Johanan den förstfödde, Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, Sallum, den fjärde. 16Jojakims söner voro hans son Jekonja och dennes son Sidkia.

17Jekonjas söner voro Assir och dennes son Sealtiel, 18vidare Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja. 19Pedajas söner voro Serubbabel och Simei. Serubbabels söner voro Mesullam och Hananja, och deras syster var Selomit, 20vidare Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed, tillsammans fem. 21Hananjas söner voro Pelatja och Jesaja, vidare Refajas söner, Arnans söner, Obadjas söner och Sekanjas söner. 22Sekanjas söner voro Semaja, Semajas söner voro Hattus, Jigeal, Baria, Nearja och Safat, tillsammans sex. 23Nearjas söner voro Eljoenai, Hiskia och Asrikam, tillsammans tre. 24Eljoenais söner voro Hodauja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani, tillsammans sju.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Chronicles 2
Top of Page
Top of Page