1 Krønikebok 3
Norsk (1930)
1Dette var Davids sønner som han fikk i Hebron: Den førstefødte, Amnon, fikk han med Akinoam fra Jisre'el; den annen, Daniel*, med Abiga'il fra Karmel; 2den tredje, Absalom, var sønn av Ma'aka, en datter av kongen i Gesur Talmai; den fjerde, Adonja, var sønn av Haggit; 3den femte, Sefatja, fikk han med Abital; den sjette, Jitream, med sin hustru Egla. 4Disse seks fikk han i Hebron; der regjerte han i syv år og seks måneder, og i tre og tretti år regjerte han i Jerusalem. 5Dette er de sønner han fikk i Jerusalem: Simea og Sobab og Natan og Salomo - disse fire fikk han med Batsua*, Ammiels datter - 6og Jibhar og Elisama og Elifelet 7og Nogah og Nefeg og Jafia 8og Elisama og Eljada og Elifelet, ni i tallet. 9Alle disse var Davids sønner foruten de sønner han fikk med sine medhustruer; og Tamar var deres søster.

10Og Salomos sønn var Rehabeam; hans sønn Abia; hans sønn Asa; hans sønn Josafat; 11hans sønn Joram; hans sønn Akasja; hans sønn Joas, 12hans sønn Amasja; hans sønn Asarja; hans sønn Jotam; 13hans sønn Akas; hans sønn Esekias; hans sønn Manasse; 14hans sønn Amon; hans sønn Josias. 15Og Josias' sønner var Johanan, som var hans førstefødte sønn, Jojakim, hans annen sønn, Sedekias, den tredje, Sallum, den fjerde. 16Og Jojakims sønner var hans sønn Jekonja og hans sønn Sedekias.

17Og den fangne Jekonjas sønner var hans sønn Sealtiel 18og Malkiram og Pedaja og Senassar, Jekamja, Hosama og Nedabja. 19Og Pedajas sønner var Serubabel og Sime'i; og Serubabels sønner var Mesullam og Hananja - deres søster var Selomit - 20og Hasuba og Ohel og Berekja, Hasadja og Jusab-Hesed, fem i tallet. 21Og Hananjas sønner var Pelatja og Jesaja, Refajas sønner, Arnans sønner, Obadjas sønner og Sekanjas sønner. 22Og Sekanjas sønn var Semaja; og Semajas sønner var Hattus og Jigal og Bariah og Nearja og Safat, seks i tallet. 23Og Nearjas sønner var Eljoenai og Hiskia og Asrikam, tre i tallet. 24Og Eljoenais sønner var Hodaiva og Eljasib og Pelaja og Akkub og Johanan og Delaja og Anani, syv i tallet.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Chronicles 2
Top of Page
Top of Page