τῶν
Englishman's Concordance
τῶν (tōn) — 1218 Occurrences

Matthew 1:21 Art-GFP
GRK: αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν
INT: of him from the sins of them

Matthew 2:2 Art-GMP
GRK: τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἴδομεν
INT: having been born King of the Jews we saw

Matthew 2:16 Art-GMP
GRK: ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη
INT: he had been tricked by the magi was enraged

Matthew 2:16 Art-GMP
GRK: ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων
INT: he had ascertained from the magi

Matthew 2:23 Art-GMP
GRK: ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι
INT: having been spoken through the prophets that

Matthew 3:2 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 3:7 Art-GMP
GRK: δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ
INT: moreover many of the Pharisees and

Matthew 3:9 Art-GMP
GRK: θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων
INT: God from the stones these

Matthew 3:10 Art-GNP
GRK: τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται
INT: the root of the trees is applied

Matthew 3:17 Art-GMP
GRK: φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα
INT: a voice out of the heavens saying

Matthew 4:15 Art-GNP
GRK: Ἰορδάνου Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν
INT: Jordan Galilee of the Gentiles

Matthew 4:17 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 5:3 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 5:10 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 5:13 Art-GMP
GRK: καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
INT: to be trampled upon by men

Matthew 5:16 Art-GMP
GRK: ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὅπως
INT: of you before men so that

Matthew 5:19 Art-GFP
GRK: λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων
INT: shall break one of the commandments of these

Matthew 5:19 Art-GFP
GRK: ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ
INT: commandments of these the least and

Matthew 5:19 Art-GMP
GRK: τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὃς
INT: the kingdom of the heavens whoever

Matthew 5:19 Art-GMP
GRK: τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 5:20 Art-GMP
GRK: δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ
INT: righteousness above [that] of the scribes and

Matthew 5:20 Art-GMP
GRK: τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 5:29 Art-GNP
GRK: ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου
INT: should perish one of the members of you

Matthew 5:30 Art-GNP
GRK: ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου
INT: should perish one of the members of you

Matthew 5:35 Art-GMP
GRK: ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ
INT: [the] footstool it is [for] the feet of him

Matthew 5:44 Art-GMP
GRK: προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς
INT: pray for those who persecute you

Matthew 6:1 Art-GMP
GRK: ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς
INT: to do before the men in order

Matthew 6:2 Art-GMP
GRK: δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀμὴν
INT: they might have glory from the men Truly

Matthew 6:5 Art-GFP
GRK: ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες
INT: the corners of the streets standing

Matthew 7:6 Art-GMP
GRK: ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων μή
INT: of you before the pigs not

Matthew 7:15 Art-GMP
GRK: Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν οἵτινες
INT: But beware of the false prophets who

Matthew 7:16 Art-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν
INT: By the fruits of them

Matthew 7:20 Art-GMP
GRK: ἄρα¦γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν
INT: Then surely by the fruits of them

Matthew 7:21 Art-GMP
GRK: τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἀλλ'
INT: the kingdom of the heavens but

Matthew 8:11 Art-GMP
GRK: τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 8:12 Art-GMP
GRK: ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
INT: the gnashing of the teeth

Matthew 8:21 Art-GMP
GRK: Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
INT: Another moreover of the disciples of him

Matthew 8:24 Art-GNP
GRK: καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων αὐτὸς
INT: was covered by the waves he himself

Matthew 8:28 Art-GMP
GRK: τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν
INT: the region of the Gadarenes met

Matthew 8:28 Art-GNP
GRK: δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι
INT: possessed by demons out of the tombs coming

Matthew 8:31 Art-GMP
GRK: τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων
INT: the herd of the pigs

Matthew 8:33 Art-GMP
GRK: καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων
INT: including the [events] of the [men] being possessed by demons

Matthew 8:34 Art-GNP
GRK: μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν
INT: he would depart from the region of them

Matthew 9:3 Art-GMP
GRK: ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπαν
INT: behold some of the scribes said

Matthew 9:11 Art-GMP
GRK: τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ
INT: why with the tax collectors and

Matthew 9:29 Art-GMP
GRK: τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
INT: Then he touched the eyes of them

Matthew 9:34 Art-GNP
GRK: τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει
INT: the prince of the demons he casts out

Matthew 10:2 Art-GMP
GRK: Τῶν δὲ δώδεκα
KJV: The first, Simon, who is called Peter,
INT: and [the] twelve

Matthew 10:7 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 10:14 Art-GMP
GRK: τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν
INT: the dust of the feet of you

Matthew 10:17 Art-GMP
GRK: δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων παραδώσουσιν
INT: however of men they will deliver

Matthew 10:27 Art-GNP
GRK: κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων
INT: proclaim upon the housetops

Matthew 10:28 Art-GMP
GRK: φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ
NAS: Do not fear those who kill the body
KJV: fear not them which kill the body,
INT: you should fear because of those who kill the

Matthew 10:32 Art-GMP
GRK: ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω
KJV: my Father which is in heaven.
INT: me before men will confess

Matthew 10:33 Art-GMP
GRK: με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ἀρνήσομαι
KJV: my Father which is in heaven.
INT: me before men will deny

Matthew 10:42 Art-GMP
GRK: ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων
INT: shall give to drink to one of the little ones of these

Matthew 11:2 Art-GMP
GRK: πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
INT: having sent two of the disciples of him

Matthew 11:8 Art-GMP
GRK: τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν
INT: the houses the of kings are

Matthew 11:11 Art-GMP
GRK: τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων
INT: the kingdom of the heavens greater

Matthew 11:12 Art-GFP
GRK: ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου
INT: from moreover the days of John

Matthew 11:12 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται
INT: the kingdom of the heavens is taken by violence

Matthew 11:19 Art-GNP
GRK: σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς
INT: wisdom by the deeds her

Matthew 12:1 Art-GMP
GRK: σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων οἱ
INT: Sabbath through the grainfields

Matthew 12:24 Art-GNP
GRK: Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων
INT: Beelzebul prince of the demons

Matthew 12:37 Art-GMP
GRK: ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου
INT: by indeed the words of you

Matthew 12:37 Art-GMP
GRK: καὶ ἐκ τῶν λόγων σου
INT: and by the words of you

Matthew 12:38 Art-GMP
GRK: αὐτῷ τινὲς τῶν γραμματέων καὶ
INT: to him some of the scribes and

Matthew 12:42 Art-GNP
GRK: ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς
INT: she came from the ends of the

Matthew 12:45 Art-GNP
GRK: ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων Οὕτως
INT: of that worse than the first Thus

Matthew 13:11 Art-GMP
GRK: τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐκείνοις
INT: of the kingdom of the heavens to those

Matthew 13:24 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
INT: the kingdom of the heavens a man

Matthew 13:31 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ
INT: the kingdom of the heavens to a grain

Matthew 13:32 Art-GNP
GRK: ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων ὅταν
INT: is of all the seeds when

Matthew 13:32 Art-GNP
GRK: αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν
INT: it be grown greater than the garden plants it is

Matthew 13:33 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ
INT: the kingdom of the heavens to leaven

Matthew 13:36 Art-GNP
GRK: τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ
INT: the parable of the weeds of the

Matthew 13:42 Art-GMP
GRK: ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
INT: the gnashing of teeth

Matthew 13:44 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ
INT: the kingdom of the heavens to treasure

Matthew 13:45 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
INT: the kingdom of the heavens a man

Matthew 13:47 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ
INT: the kingdom of the heavens to a drag net

Matthew 13:49 Art-GMP
GRK: ἐκ μέσου τῶν δικαίων
INT: from [the] midst of the righteous

Matthew 13:50 Art-GMP
GRK: ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
INT: the gnashing of the teeth

Matthew 13:52 Art-GMP
GRK: τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός
INT: into the kingdom of the heavens like

Matthew 14:2 Art-GMP
GRK: ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ
INT: is risen from the dead and

Matthew 14:13 Art-GFP
GRK: πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων
INT: on foot from the towns

Matthew 14:20 Art-GNP
GRK: τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα
INT: that which was over and above of the fragments twelve

Matthew 14:24 Art-GNP
GRK: βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων ἦν
INT: tossed by the waves was

Matthew 15:2 Art-GMP
GRK: τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων οὐ
INT: the tradition of the elders not

Matthew 15:22 Art-GNP
GRK: Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων
INT: Canaanite from the region same

Matthew 15:26 Art-GNP
GRK: τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ
INT: the bread of the children and

Matthew 15:27 Art-GNP
GRK: ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν
INT: eat of the crumbs which

Matthew 15:27 Art-GNP
GRK: τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ
INT: the crumbs which fall from

Matthew 15:27 Art-GMP
GRK: τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν
INT: the table of the masters of them

Matthew 15:37 Art-GNP
GRK: τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν
INT: that which was over and above of the fragments they took up

Matthew 16:3 Art-GMP
GRK: δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ
INT: moreover [the] signs of the times not

Matthew 16:6 Art-GMP
GRK: τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ
INT: the leaven of the Pharisees and

Matthew 16:9 Art-GMP
GRK: πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ
INT: five loaves for the five thousand and

Matthew 16:10 Art-GMP
GRK: ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ
INT: seven loaves for the four thousand and

Matthew 16:11 Art-GMP
GRK: τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ
INT: the leaven of the Pharisees and

Matthew 16:12 Art-GMP
GRK: τῆς ζύμης τῶν ἄρτων ἀλλὰ
INT: the leaven of bread but

Matthew 16:12 Art-GMP
GRK: τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ
INT: the teaching of the Pharisees and

Matthew 16:14 Art-GMP
GRK: ἢ ἕνα τῶν προφητῶν
INT: or one of the prophets

Matthew 16:19 Art-GMP
GRK: τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ
INT: of the kingdom of the heavens and

Matthew 16:21 Art-GMP
GRK: παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ
INT: to suffer from the elders and

Matthew 16:23 Art-GMP
GRK: ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων
INT: but the things of men

Matthew 16:27 Art-GMP
GRK: αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ
INT: of him with the angels of him

Matthew 16:28 Art-GMP
GRK: εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων
NAS: to you, there are some of those who are standing
INT: There are some of those here standing

Matthew 17:25 Art-GMP
GRK: κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν
INT: tribute from the sons of them

Matthew 17:25 Art-GMP
GRK: ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων
INT: or from the strangers

Matthew 17:26 Art-GMP
GRK: δέ Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων ἔφη
INT: moreover From the strangers said

Matthew 18:1 Art-GMP
GRK: τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 18:3 Art-GMP
GRK: τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 18:4 Art-GMP
GRK: τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 18:6 Art-GMP
GRK: σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων
KJV: of these little ones which believe in
INT: shall cause to stumble one of the little ones of these

Matthew 18:6 Art-GMP
GRK: μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς
INT: little ones of these who believe in

Matthew 18:7 Art-GNP
GRK: κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων ἀνάγκη
INT: world because of the temptations to sin for necessary [is]

Matthew 18:10 Art-GMP
GRK: καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων
KJV: of my Father which is in heaven.
INT: you despise one of the little ones of these

Matthew 18:14 Art-GMP
GRK: ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων
INT: should perish one of the little ones of these

Matthew 18:23 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
INT: the kingdom of the heavens to a man

Matthew 18:23 Art-GMP
GRK: λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ
INT: accounts with the servants of him

Matthew 18:28 Art-GMP
GRK: εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ
INT: found one the fellow servants of his

Matthew 18:35 Art-GFP
GRK: αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν
INT: of him from the heart of you

Matthew 19:12 Art-GMP
GRK: εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ
INT: were made eunuchs by men and

Matthew 19:12 Art-GMP
GRK: τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὁ
INT: the kingdom of the heavens He who

Matthew 19:14 Art-GNP
GRK: πρός με τῶν γὰρ τοιούτων
INT: to me of the indeed such kind

Matthew 19:14 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 19:23 Art-GMP
GRK: τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 20:1 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
INT: the kingdom of the heavens to a man

Matthew 20:2 Art-GMP
GRK: δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ
INT: moreover with the workmen for

Matthew 20:8 Art-GMP
GRK: ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως
INT: having begun from the last unto

Matthew 20:8 Art-GMP
GRK: ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων
INT: last unto the first

Matthew 20:20 Art-GMP
GRK: ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου
INT: the mother of the sons of Zebedee

Matthew 20:20 Art-GMP
GRK: Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς
INT: of Zebedee with the sons of her

Matthew 20:24 Art-GMP
GRK: ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν
INT: were indignant about the two brothers

Matthew 20:25 Art-GNP
GRK: οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν
INT: the rulers of the Gentiles exercise lordship over

Matthew 20:34 Art-GMP
GRK: Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν
INT: Jesus touched the eyes of them

Matthew 21:1 Art-GFP
GRK: τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν τότε
INT: the mount of Olives then

Matthew 21:8 Art-GNP
GRK: κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ
INT: branches from the trees and

Matthew 21:12 Art-GMP
GRK: τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν
INT: the tables of the money changers he overturned

Matthew 21:12 Art-GMP
GRK: τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς
INT: the seats of those selling the

Matthew 21:31 Art-GMP
GRK: τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν
INT: Which of the two did

Matthew 21:34 Art-GMP
GRK: ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν ἀπέστειλεν
INT: the season of the fruits he sent

Matthew 21:36 Art-GMP
GRK: δούλους πλείονας τῶν πρώτων καὶ
INT: servants more than the first and

Matthew 22:2 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
INT: the kingdom of the heavens to a man

Matthew 22:9 Art-GFP
GRK: τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν καὶ
INT: the thoroughfares of the highways and

Matthew 22:13 Art-GMP
GRK: ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
INT: the gnashing of the teeth

Matthew 22:16 Art-GMP
GRK: αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες
INT: of them with the Herodians saying

Matthew 22:26 Art-GMP
GRK: τρίτος ἕως τῶν ἑπτά
INT: third unto the seventh

Matthew 22:28 Art-GMP
GRK: οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται
INT: therefore of which of the seven will she be

Matthew 22:31 Art-GMP
GRK: τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ
INT: the resurrection of the dead not

Matthew 22:41 Art-GMP
GRK: Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν
INT: having been assembled together moreover the Pharisees questioned

Matthew 22:44 Art-GMP
GRK: σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου
INT: of you [as] a footstool for the feet of you

Matthew 23:4 Art-GMP
GRK: τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων αὐτοὶ
INT: the shoulders of men themselves

Matthew 23:7 Art-GMP
GRK: καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ῥαββί
INT: to be called by men Rabbi

Matthew 23:13 Art-GMP
GRK: τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν
INT: the kingdom of the heavens before

Matthew 23:13 Art-GMP
GRK: οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὑμεῖς
INT: heavens before men you

Matthew 23:14 Art-GMP
GRK: τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ
INT: the houses of widows and

Matthew 23:29 Art-GMP
GRK: τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ
INT: the tombs of the prophets and

Matthew 23:29 Art-GMP
GRK: τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων
INT: the monuments of the righteous

Matthew 23:30 Art-GMP
GRK: ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν
INT: the days of the fathers of us

Matthew 23:30 Art-GMP
GRK: τῷ αἵματι τῶν προφητῶν
INT: the blood of the prophets

Matthew 23:31 Art-GMP
GRK: υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς
NAS: that you are sons of those who murdered
INT: sons you are of the [ones] having murdered the

Matthew 23:32 Art-GMP
GRK: τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν
INT: the measure of the fathers of you

Matthew 24:3 Art-GFP
GRK: τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον
INT: the mount of Olives came to

Matthew 24:9 Art-GNP
GRK: ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ
INT: by all the nations on account of

Matthew 24:12 Art-GMP
GRK: ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν
INT: the love of the many

Matthew 24:29 Art-GFP
GRK: τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων
INT: the tribulation the days of those

Matthew 24:29 Art-GMP
GRK: αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
INT: the powers of the heavens will be shaken

Matthew 24:30 Art-GFP
GRK: ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ
INT: coming on the clouds

Matthew 24:31 Art-GMP
GRK: αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων
INT: of him from the four winds

Matthew 24:31 Art-GMP
GRK: οὐρανῶν ἕως τῶν ἄκρων αὐτῶν
INT: of the heavens to the [other] extremities of them

Matthew 24:36 Art-GMP
GRK: οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ
INT: the angels of the heavens nor

Matthew 24:49 Art-GMP
GRK: πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων
INT: to drink with the drunkards

Matthew 24:51 Art-GMP
GRK: αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει
INT: of him with the hypocrites will appoint

Matthew 24:51 Art-GMP
GRK: ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
INT: the gnashing of teeth

Matthew 25:1 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα
INT: the kingdom of the heavens ten

Matthew 25:4 Art-GFP
GRK: ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν
INT: vessels with the lamps of them

Matthew 25:19 Art-GMP
GRK: ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων
INT: the master of the servants of those

Matthew 25:30 Art-GMP
GRK: ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
INT: the gnashing of the teeth

Matthew 25:32 Art-GMP
GRK: πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων
INT: sheep from the goats

Matthew 25:40 Art-GMP
GRK: ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου
INT: to one of these the brothers of me

Matthew 25:40 Art-GMP
GRK: ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων ἐμοὶ
INT: brothers of me the least to me

Matthew 25:45 Art-GMP
GRK: ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων οὐδὲ
INT: to one of these the least neither

Matthew 26:14 Art-GMP
GRK: πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα ὁ
INT: having gone one of the twelve who

Matthew 26:17 Art-GNP
GRK: δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον
INT: moreover first [day] of the unleavened [bread] came

Matthew 26:18 Art-GMP
GRK: πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου
INT: passover with the disciples of me

Matthew 26:20 Art-GMP
GRK: ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν
INT: he reclined [at table] with the twelve disciples

Matthew 26:30 Art-GFP
GRK: τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
INT: the mount of Olives

Matthew 26:47 Art-GMP
GRK: Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν
INT: Judas one of the twelve came

Matthew 26:47 Art-GMP
GRK: ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ
INT: clubs from the chief priests and

Matthew 26:51 Art-GMP
GRK: ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ
NAS: one of those who
INT: behold one of those with Jesus

Matthew 26:56 Art-GMP
GRK: αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν Τότε
INT: the Scriptures of the prophets Then

Matthew 26:58 Art-GMP
GRK: ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν
INT: he sat with the guards to see

Matthew 26:64 Art-GFP
GRK: ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ
INT: coming on the clouds

Matthew 27:11 Art-GMP
GRK: ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ
INT: the king of the Jews

Matthew 27:12 Art-GMP
GRK: αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ
INT: he by the chief priests and

Matthew 27:21 Art-GMP
GRK: θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω
INT: will you of the two I release

Matthew 27:29 Art-GMP
GRK: Χαῖρε βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων
INT: Hail king of the Jews

Matthew 27:37 Art-GMP
GRK: Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
INT: the king of the Jews

Matthew 27:41 Art-GMP
GRK: ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ
INT: mocking with the scribes and

Matthew 27:47 Art-GMP
GRK: τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων
NAS: And some of those who were standing
INT: some moreover of those who there were standing

Matthew 27:52 Art-GMP
GRK: πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων
INT: many bodies of the fallen asleep saints

Matthew 27:53 Art-GNP
GRK: ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ
INT: having gone forth out of the tombs after

Matthew 27:56 Art-GMP
GRK: ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου
INT: the mother of the sons of Zebedee

Matthew 27:64 Art-GMP
GRK: Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ
INT: He is risen from the dead and

Matthew 28:7 Art-GMP
GRK: Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ
INT: he is risen from the dead and

Matthew 28:12 Art-GMP
GRK: συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν
INT: having been gathered together with the elders counsel

Mark 1:7 Art-GNP
GRK: τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ
INT: the strap of the sandals of him

Mark 1:11 Art-GMP
GRK: ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν Σὺ
INT: came out of the heavens You

Mark 1:13 Art-GNP
GRK: ἦν μετὰ τῶν θηρίων καὶ
INT: was with the beasts and

Mark 1:20 Art-GMP
GRK: πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον
INT: boat with the hired servants they went away

Mark 2:6 Art-GMP
GRK: δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ
INT: moreover some of the scribes there

Mark 2:16 Art-GMP
GRK: οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ἰδόντες
INT: the scribes the Pharisees having seen

Mark 2:16 Art-GMP
GRK: ἐσθίει μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ
INT: eating with the sinners and

Mark 2:16 Art-GMP
GRK: Ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ
INT: Why [is it] with the tax collectors and

Mark 2:18 Art-GMP
GRK: οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν
INT: those disciples of the Pharisees fast

Mark 2:23 Art-GMP
GRK: παραπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων καὶ
INT: is passing through the grainfields and

Mark 3:6 Art-GMP
GRK: εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον
INT: immediately with the Herodians counsel

Mark 3:7 Art-GMP
GRK: Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
INT: Jesus with the disciples of him

Mark 3:22 Art-GNP
GRK: τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει
INT: the prince of the demons he casts out

Mark 3:28 Art-GMP
GRK: τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ
INT: the sons the of men the

Mark 4:31 Art-GNP
GRK: ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν
INT: is of all the seeds which [are]

Mark 4:31 Art-GNP
GRK: τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς
INT: the seeds which [are] upon the

Mark 4:32 Art-GNP
GRK: μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων καὶ
INT: greater than all the garden plants and

Mark 5:1 Art-GMP
GRK: τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν
INT: the region of the Gerasenes

Mark 5:2 Art-GNP
GRK: αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος
INT: him out of the tombs a man

Mark 5:16 Art-GMP
GRK: καὶ περὶ τῶν χοίρων
INT: and concerning the pigs

Mark 5:17 Art-GNP
GRK: ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν
INT: to depart from the region of them

Mark 5:22 Art-GMP
GRK: ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων ὀνόματι
INT: comes one of the rulers of synagogue by name

Mark 5:28 Art-GNP
GRK: ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ
INT: I shall touch but the garments of him

Mark 5:30 Art-GNP
GRK: μου ἥψατο τῶν ἱματίων
INT: of me touched the garments

Mark 6:2 Art-GFP
GRK: τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ
INT: such by the hands to him

Mark 6:7 Art-GNP
GRK: αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν
INT: to them authority over the spirits

Mark 6:7 Art-GNP
GRK: τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων
INT: over the spirits unclean

Mark 6:11 Art-GMP
GRK: τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν
INT: which [is] under the feet of you

Mark 6:15 Art-GMP
GRK: ὡς εἷς τῶν προφητῶν
INT: or like one of the prophets

Mark 6:33 Art-GFP
GRK: ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον
INT: from all the cities ran together

Mark 6:43 Art-GMP
GRK: καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων
INT: and of the fish

Mark 7:1 Art-GMP
GRK: καί τινες τῶν γραμματέων ἐλθόντες
INT: and some of the scribes having come

Mark 7:2 Art-GMP
GRK: ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
INT: having seen some of the disciples of him

Mark 7:3 Art-GMP
GRK: τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων
INT: the tradition of the elders

Mark 7:5 Art-GMP
GRK: τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων ἀλλὰ
INT: the tradition of the elders but

Mark 7:6 Art-GMP
GRK: περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν ὡς
INT: concerning you hypocrites as

Mark 7:8 Art-GMP
GRK: τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων βαπτισμοὺς
INT: to the tradition of men the washings

Mark 7:21 Art-GMP
GRK: τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ
INT: the heart of men the

Mark 7:27 Art-GNP
GRK: τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ
INT: the bread of the children and

Mark 7:28 Art-GNP
GRK: ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν
INT: eat of the crumbs of the

Mark 7:28 Art-GNP
GRK: τῶν ψιχίων τῶν παιδίων
INT: the crumbs of the children

Mark 7:31 Art-GNP
GRK: ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου
INT: having departed from the region of Tyre

Mark 7:31 Art-GNP
GRK: ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως
INT: through [the] midst of the region of [the] Decapolis

Mark 8:10 Art-GMP
GRK: πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
INT: boat with the disciples of him

Mark 8:15 Art-GMP
GRK: τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ
INT: the leaven of the Pharisees and

Mark 8:28 Art-GMP
GRK: ὅτι εἷς τῶν προφητῶν
INT: one of the prophets

Mark 8:31 Art-GMP
GRK: ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ
INT: to be rejected by the elders and

Mark 8:31 Art-GMP
GRK: πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ
INT: elders and the chief priests and

Mark 8:31 Art-GMP
GRK: ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ
INT: chief priests and the scribes and

Mark 8:33 Art-GMP
GRK: ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων
INT: but the things of men

Mark 8:38 Art-GMP
GRK: αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν
INT: of him with the angels

Mark 8:38 Art-GMP
GRK: τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων
INT: the angels holy

Mark 9:1 Art-GMP
GRK: τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες
NAS: to you, there are some of those who are standing
INT: some here of those standing who

Mark 9:37 Art-GNP
GRK: ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων
INT: anyhow one of such little children

Mark 9:42 Art-GMP
GRK: σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων
INT: might cause to stumble one of the little ones these

Mark 9:42 Art-GMP
GRK: μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς
INT: little ones these who believe in

Mark 10:14 Art-GNP
GRK: κωλύετε αὐτά τῶν γὰρ τοιούτων
INT: do hinder them to the indeed such

Mark 10:42 Art-GNP
GRK: δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν
INT: are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over

Mark 10:46 Art-GMP
GRK: Ἰεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
INT: Jericho moreover the disciples of him

Mark 11:1 Art-GFP
GRK: τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἀποστέλλει
INT: the mount of Olives he sends

Mark 11:1 Art-GMP
GRK: ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
INT: he sends two of the disciples of him

Mark 11:5 Art-GMP
GRK: καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων
INT: And some of those there standing

Mark 11:8 Art-GNP
GRK: κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν
INT: having cut down from the fields

Mark 11:11 Art-GMP
GRK: Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα
INT: Bethany with the twelve

Mark 11:15 Art-GMP
GRK: τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ
INT: the tables of the money changers and

Mark 11:15 Art-GMP
GRK: τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς
INT: the seats of those selling the

Mark 12:2 Art-GMP
GRK: ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ
INT: that from the tenants he might receive

Mark 12:2 Art-GMP
GRK: λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ
INT: he might receive from the fruit of the

Mark 12:13 Art-GMP
GRK: αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ
INT: him some of the Pharisees and

Mark 12:13 Art-GMP
GRK: Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα
INT: Pharisees and of the Herodians that

Mark 12:26 Art-GMP
GRK: περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι
INT: concerning moreover the dead that

Mark 12:28 Art-GMP
GRK: προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας
INT: having come up one of the scribes having heard

Mark 12:33 Art-GNP
GRK: ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ
INT: is than all the burnt offerings and

Mark 12:36 Art-GMP
GRK: σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου
INT: of you [as] a footstool of the feet of you

Mark 12:38 Art-GMP
GRK: Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν
INT: beware of the scribes who

Mark 12:38 Art-GMP
GRK: τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν
INT: the scribes who like in

Mark 12:40 Art-GFP
GRK: τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ
INT: the houses of the widows and

Mark 12:43 Art-GMP
GRK: πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς
INT: than all has cast [in] of those casting into

Mark 13:1 Art-GMP
GRK: αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
INT: to him one of the disciples to him

Mark 13:3 Art-GFP
GRK: τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι
INT: the mount of Olives opposite

Mark 13:27 Art-GMP
GRK: αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων
INT: of him from the four winds

Mark 14:10 Art-GMP
GRK: ὁ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν
INT: one of the twelve went away

Mark 14:12 Art-GNP
GRK: πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων ὅτε
INT: first day of unleavened [bread] when

Mark 14:13 Art-GMP
GRK: ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
INT: he sends forth two of the disciples of him

Mark 14:14 Art-GMP
GRK: πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου
INT: passover with the disciples of me

Mark 14:17 Art-GMP
GRK: ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα
INT: he comes with the twelve

Mark 14:20 Art-GMP
GRK: αὐτοῖς Εἷς τῶν δώδεκα ὁ
INT: to them [It is] one of the twelve who

Mark 14:26 Art-GFP
GRK: τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
INT: the mount of Olives

Mark 14:41 Art-GMP
GRK: τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν
INT: the hands of sinners

Mark 14:43 Art-GMP
GRK: Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα καὶ
INT: Judas one of the twelve and

Mark 14:43 Art-GMP
GRK: ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ
INT: clubs from the chief priests and

Mark 14:43 Art-GMP
GRK: ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ
INT: chief priests and the scribes and

Mark 14:43 Art-GMP
GRK: γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων
INT: scribes and the elders

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page