4198. πορεύομαι (poreuomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4198. πορεύομαι (poreuomai) — 154 Occurrences

Matthew 2:8 V-APP-NMP
GRK: Βηθλεὲμ εἶπεν Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς
NAS: and said, Go and search
KJV: and said, Go and search
INT: Bethlehem he said Having gone search carefully

Matthew 2:9 V-AIP-3P
GRK: τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν καὶ ἰδοὺ
NAS: the king, they went their way; and the star,
KJV: the king, they departed; and,
INT: the king went away and behold

Matthew 2:20 V-PMM/P-2S
GRK: αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν
NAS: and His mother, and go into the land
KJV: mother, and go into the land
INT: of him and go into [the] land

Matthew 8:9 V-AMP-2S
GRK: λέγω τούτῳ Πορεύθητι καὶ πορεύεται
NAS: to this one, 'Go!' and he goes,
KJV: I say to this [man], Go, and he goeth;
INT: I say to this [one] Go and he goes

Matthew 8:9 V-PIM/P-3S
GRK: Πορεύθητι καὶ πορεύεται καὶ ἄλλῳ
NAS: Go!' and he goes, and to another,
KJV: and he goeth; and
INT: Go and he goes and to another

Matthew 9:13 V-APP-NMP
GRK: πορευθέντες δὲ μάθετε
NAS: But go and learn what
KJV: But go ye and learn what
INT: having gone moreover learn

Matthew 10:6 V-PMM/P-2P
GRK: πορεύεσθε δὲ μᾶλλον
NAS: but rather go to the lost sheep
KJV: But go rather to
INT: go however rather

Matthew 10:7 V-PPM/P-NMP
GRK: πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε
NAS: And as you go, preach, saying,
KJV: And as ye go, preach, saying,
INT: Going and proclaim

Matthew 11:4 V-APP-NMP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ
NAS: and said to them, Go and report
KJV: said unto them, Go and shew John
INT: said to them Having gone relate to John

Matthew 11:7 V-PPM/P-GMP
GRK: Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ
NAS: As these men were going [away], Jesus
KJV: And as they departed, Jesus began
INT: as these moreover were going began

Matthew 12:1 V-AIP-3S
GRK: τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus went through
KJV: Jesus went on the sabbath day
INT: time went Jesus

Matthew 12:45 V-PIM/P-3S
GRK: τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει
NAS: Then it goes and takes along
KJV: Then goeth he, and taketh
INT: Then it goes and takes

Matthew 17:27 V-APP-NMS
GRK: σκανδαλίσωμεν αὐτούς πορευθεὶς εἰς θάλασσαν
NAS: that we do not offend them, go to the sea
KJV: them, go thou to
INT: we might offend them having gone to sea

Matthew 18:12 V-APP-NMS
GRK: ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ
NAS: on the mountains and go and search
KJV: the ninety and nine, and goeth into
INT: mountains and having gone seek that which

Matthew 19:15 V-AIP-3S
GRK: χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν
NAS: His hands on them, He departed from there.
KJV: on them, and departed thence.
INT: [his] hands upon them he departed from there

Matthew 21:2 V-PMM/P-2P
GRK: λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν
NAS: saying to them, Go into the village
KJV: Saying unto them, Go into the village
INT: saying to them Go into the

Matthew 21:6 V-APP-NMP
GRK: Πορευθέντες δὲ οἱ
NAS: The disciples went and did just
KJV: And the disciples went, and did
INT: having gone moreover the

Matthew 22:9 V-PMM/P-2P
GRK: πορεύεσθε οὖν ἐπὶ
NAS: Go therefore to the main
KJV: Go ye therefore into
INT: Go therefore into

Matthew 22:15 V-APP-NMP
GRK: Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι
NAS: the Pharisees went and plotted together
KJV: Then went the Pharisees, and took
INT: Then having gone the Pharisees

Matthew 24:1 V-IIM/P-3S
GRK: τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο καὶ προσῆλθον
NAS: out from the temple and was going away when
KJV: went out, and departed from
INT: the temple went away and came to [him]

Matthew 25:9 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ ὑμῖν πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς
NAS: there will not be enough for us and you [too]; go instead
KJV: you: but go ye rather to them
INT: and you but go rather to

Matthew 25:16 V-APP-NMS
GRK: πορευθεὶς ὁ τὰ
NAS: talents went and traded
KJV: the five talents went and traded with
INT: having gone he who the

Matthew 25:41 V-PMM/P-2P
GRK: ἐξ εὐωνύμων Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ
NAS: on His left, Depart from Me, accursed
KJV: the left hand, Depart from
INT: on [the] left Go from me

Matthew 26:14 V-APP-NMS
GRK: Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν
NAS: Iscariot, went to the chief priests
KJV: Iscariot, went unto
INT: Then having gone one of the

Matthew 27:66 V-APP-NMP
GRK: οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν
NAS: And they went and made the grave
KJV: So they went, and made the sepulchre
INT: moreover having gone they made secure the

Matthew 28:7 V-APP-NFP
GRK: καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς
NAS: Go quickly and tell
KJV: And go quickly, and tell
INT: And quickly having gone say the

Matthew 28:9 V-II-3P
GRK: ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς
KJV: as they went to tell
INT: as moreover they were going to tell

Matthew 28:11 V-PPM/P-GFP
GRK: Πορευομένων δὲ αὐτῶν
NAS: Now while they were on their way, some
KJV: Now when they were going, behold, some
INT: were going moreover they

Matthew 28:16 V-AIP-3P
GRK: ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν
NAS: disciples proceeded to Galilee,
KJV: disciples went away into
INT: [the] eleven disciples went into

Matthew 28:19 V-APP-NMP
GRK: πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε
NAS: Go therefore and make disciples
KJV: Go ye therefore, and teach
INT: having gone therefore disciple

Mark 16:10 V-APP-NFS
GRK: ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς
NAS: She went and reported to those
KJV: [And] she went and told
INT: She having gone told [it] to the [ones]

Mark 16:12 V-PPM/P-DMP
GRK: ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν
NAS: of them while they were walking along on their way to the country.
KJV: as they walked, and went into
INT: another form going into [the] country

Mark 16:15 V-APP-NMP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες εἰς τὸν
NAS: And He said to them, Go into all
KJV: he said unto them, Go ye into all
INT: he said to them Having gone into the

Luke 1:6 V-PPM/P-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ πορευόμενοι ἐν πάσαις
NAS: of God, walking blamelessly
KJV: before God, walking in all
INT: God walking in all

Luke 1:39 V-AIP-3S
GRK: ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν
NAS: arose and went in a hurry
KJV: days, and went into
INT: days this went into the

Luke 2:3 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι
NAS: And everyone was on his way to register for the census,
KJV: And all went to be taxed, every one
INT: And went all to be registered

Luke 2:41 V-IIM/P-3P
GRK: Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς
NAS: Now His parents went to Jerusalem
KJV: his parents went to Jerusalem
INT: And went the parents

Luke 4:30 V-IIM/P-3S
GRK: μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο
NAS: through their midst, He went His way.
KJV: the midst of them went his way,
INT: [the] midst of them went away

Luke 4:42 V-AIP-3S
GRK: ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον
NAS: Jesus left and went to a secluded
KJV: he departed and went into
INT: [the] day having gone out he went into a solitary

Luke 4:42 V-PNM/P
GRK: τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ' αὐτῶν
NAS: to Him and tried to keep Him from going away from them.
KJV: that he should not depart from
INT: of the not to go from them

Luke 5:24 V-PMM/P-2S
GRK: κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν
NAS: up your stretcher and go home.
KJV: thy couch, and go into thine
INT: mat of you go to the

Luke 7:6 V-IIM/P-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς
NAS: Jesus [started] on His way with them; and when He was not far
KJV: Then Jesus went with them.
INT: and Jesus went with them

Luke 7:8 V-AMP-2S
GRK: λέγω τούτῳ Πορεύθητι καὶ πορεύεται
NAS: to this one, 'Go!' and he goes,
KJV: I say unto one, Go, and he goeth;
INT: I say to this [one] Go and he goes

Luke 7:8 V-PIM/P-3S
GRK: Πορεύθητι καὶ πορεύεται καὶ ἄλλῳ
NAS: Go!' and he goes, and to another,
KJV: Go, and he goeth; and to another,
INT: Go and he goes and to another

Luke 7:11 V-AIP-3S
GRK: τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη εἰς πόλιν
NAS: afterwards He went to a city
KJV: the day after, that he went into
INT: the next [day] he went into a town

Luke 7:22 V-APP-NMP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ
NAS: and said to them, Go and report
KJV: unto them, Go your way, and tell
INT: he said to them Having gone relate to John

Luke 7:50 V-PMM/P-2S
GRK: σέσωκέν σε πορεύου εἰς εἰρήνην
NAS: has saved you; go in peace.
KJV: hath saved thee; go in peace.
INT: has saved you go in peace

Luke 8:14 V-PPM/P-NMP
GRK: τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ
NAS: are the ones who have heard, and as they go on their way they are choked
KJV: which, when they have heard, go forth, and
INT: of life moving along are choked and

Luke 8:48 V-PMM/P-2S
GRK: σέσωκέν σε πορεύου εἰς εἰρήνην
NAS: has made you well; go in peace.
KJV: thee whole; go in peace.
INT: has healed you go in peace

Luke 9:12 V-APP-NMP
GRK: ὄχλον ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς
NAS: away, that they may go into the surrounding
INT: crowd that having gone into the

Luke 9:13 V-APP-NMP
GRK: εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν
NAS: unless perhaps we go and buy food
KJV: except we should go and buy meat
INT: if not having gone we should buy

Luke 9:51 V-PNM/P
GRK: ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: He was determined to go to Jerusalem;
KJV: his face to go to Jerusalem,
INT: stedfastly set to go to Jerusalem

Luke 9:52 V-APP-NMP
GRK: αὐτοῦ Καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς
NAS: on ahead of Him, and they went and entered
KJV: face: and they went, and entered into
INT: of him And having gone they entered into

Luke 9:53 V-PPM/P-NNS
GRK: αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: Him, because He was traveling toward
KJV: was as though he would go to
INT: of him was [as] going to Jerusalem

Luke 9:56 V-AIP-3P
GRK: σῶσαι καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν
NAS: but to save them.] And they went on to another
KJV: [them]. And they went to
INT: to save And they went to another

Luke 9:57 V-PPM/P-GMP
GRK: Καὶ πορευομένων αὐτῶν ἐν
NAS: As they were going along the road,
KJV: that, as they went in
INT: and they were going of them along

Luke 10:37 V-PMM/P-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πορεύου καὶ σὺ
NAS: said to him, Go and do
KJV: Jesus unto him, Go, and do
INT: Jesus Go and you

Luke 10:38 V-PNM/P
GRK: δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς
NAS: Now as they were traveling along, He entered
KJV: as they went, that he
INT: moreover proceeded they he

Luke 11:5 V-FIM-3S
GRK: φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν
NAS: a friend, and goes to him at midnight
KJV: a friend, and shall go unto him
INT: a friend and will go to him

Luke 11:26 V-PIM/P-3S
GRK: τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει
NAS: Then it goes and takes [along] seven
KJV: Then goeth he, and taketh
INT: Then it goes and takes

Luke 13:31 V-PMM/P-2S
GRK: Ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν ὅτι
NAS: to Him, Go away, leave here,
KJV: Get thee out, and depart hence: for
INT: Go out and proceed from here for

Luke 13:32 V-APP-NMP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες εἴπατε τῇ
NAS: And He said to them, Go and tell
KJV: unto them, Go ye, and tell
INT: he said to them Having gone say to the

Luke 13:33 V-PNM/P
GRK: τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι ὅτι οὐκ
NAS: I must journey on today
KJV: I must walk to day, and
INT: the [day] following to proceed for not

Luke 14:10 V-APP-NMS
GRK: ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς
NAS: you are invited, go and recline
KJV: thou art bidden, go and sit down
INT: when you are invited having gone recline in

Luke 14:19 V-PIM/P-1S
GRK: πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά
NAS: of oxen, and I am going to try
KJV: of oxen, and I go to prove them:
INT: five and I go to prove them

Luke 14:31 V-PPM/P-NMS
GRK: τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ
NAS: king, when he sets out to meet
KJV: what king, going to make war
INT: what king proceeding with another king

Luke 15:4 V-PIM/P-3S
GRK: ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ
NAS: in the open pasture and go after
KJV: and go after
INT: wilderness and goes after that which

Luke 15:15 V-APP-NMS
GRK: καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ
NAS: So he went and hired
KJV: And he went and joined himself to
INT: And having gone he joined himself to one

Luke 15:18 V-FIM-1S
GRK: ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν
NAS: I will get up and go to my father,
KJV: I will arise and go to my
INT: Having risen up I will go to the

Luke 16:30 V-ASP-3S
GRK: ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς
NAS: someone goes to them from the dead,
KJV: if one went unto them
INT: from [the] dead should go to them

Luke 17:11 V-PNM/P
GRK: ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: While He was on the way to Jerusalem,
KJV: as he went to Jerusalem,
INT: in the going up to Jerusalem

Luke 17:14 V-APP-NMP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς
NAS: them, He said to them, Go and show
KJV: unto them, Go shew
INT: he said to them Having gone show yourselves

Luke 17:19 V-PMM/P-2S
GRK: αὐτῷ Ἀναστὰς πορεύου ἡ πίστις
NAS: to him, Stand up and go; your faith
KJV: unto him, Arise, go thy way: thy faith
INT: to him Having risen up go forth the faith

Luke 19:12 V-AIP-3S
GRK: τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν
NAS: A nobleman went to a distant
KJV: A certain nobleman went into a far
INT: certain of noble birth proceeded to a country

Luke 19:28 V-IIM/P-3S
GRK: εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων
NAS: these things, He was going on ahead,
KJV: spoken, he went before,
INT: having said these things he went on before going up

Luke 19:36 V-PPM/P-GMS
GRK: πορευομένου δὲ αὐτοῦ
NAS: As He was going, they were spreading
KJV: And as he went, they spread their
INT: he went moreover of him

Luke 21:8 V-ASP-2P
GRK: ἤγγικεν μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν
NAS: is near.' Do not go after
KJV: draweth near: go ye not
INT: is drawn near Not go you after them

Luke 22:8 V-APP-NMP
GRK: Ἰωάννην εἰπών Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν
NAS: saying, Go and prepare
KJV: John, saying, Go and prepare us
INT: John having said Having gone prepare for us

Luke 22:22 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ ὡρισμένον πορεύεται πλὴν οὐαὶ
NAS: of Man is going as it has
KJV: of man goeth, as
INT: what has been determined goes but woe

Luke 22:33 V-PNM/P
GRK: εἰς θάνατον πορεύεσθαι
NAS: ready to go both
KJV: I am ready to go with thee,
INT: to death to go

Luke 22:39 V-AIP-3S
GRK: Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ
NAS: And He came out and proceeded as was His custom
KJV: he came out, and went, as
INT: And having gone forth he went according to the

Luke 24:13 V-PPM/P-NMP
GRK: ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην
NAS: two of them were going that very
INT: day were going to a village

Luke 24:28 V-IIM/P-3P
GRK: κώμην οὗ ἐπορεύοντο καὶ αὐτὸς
NAS: where they were going, and He acted as though
KJV: the village, whither they went: and he
INT: village where they were going and he

Luke 24:28 V-PNM/P
GRK: προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι
NAS: and He acted as though He were going farther.
KJV: made as though he would have gone further.
INT: appeared farther to be going

John 4:50 V-PMM/P-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πορεύου ὁ υἱός
NAS: said to him, Go; your son
KJV: saith unto him, Go thy way; thy son
INT: Jesus Go the son

John 4:50 V-IIM/P-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο
NAS: spoke to him and started off.
KJV: unto him, and he went his way.
INT: Jesus and went away

John 7:35 V-PNM/P
GRK: οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς
NAS: intend to go that we will not find
KJV: will he go, that we
INT: he is about to go that we

John 7:35 V-PNM/P
GRK: Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν
NAS: Him? He is not intending to go to the Dispersion
KJV: him? will he go unto the dispersed
INT: Greeks is he about to go and teach

John 7:53 V-AIP-3P
GRK: ΚΑΙ ΕΠΟΡΕΥΘΗΣΑΝ ἕκαστος εἰς
NAS: [Everyone went to his home.
KJV: And every man went unto his own
INT: And went each to

John 8:1 V-AIP-3S
GRK: Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ
NAS: But Jesus went to the Mount of Olives.
KJV: Jesus went unto the mount
INT: Jesus however went to the

John 8:11 V-PMM/P-2S
GRK: σε κατακρίνω πορεύου καὶ ἀπὸ
NAS: you, either. Go. From now
KJV: condemn thee: go, and sin
INT: you do condemn go and from

John 10:4 V-PIM/P-3S
GRK: ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται καὶ τὰ
NAS: his own, he goes ahead
KJV: his own sheep, he goeth before them,
INT: before them he goes And the

John 11:11 V-PIM/P-1S
GRK: κεκοίμηται ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω
NAS: has fallen asleep; but I go, so
KJV: sleepeth; but I go, that I may awake
INT: has fallen asleep but I go that I might awake

John 14:2 V-PIM/P-1S
GRK: ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον
NAS: it were not so, I would have told you; for I go to prepare
KJV: you. I go to prepare
INT: to you I go to prepare a place

John 14:3 V-ASP-1S
GRK: καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω
NAS: If I go and prepare a place
KJV: And if I go and prepare
INT: and if I go and prepare

John 14:12 V-PIM/P-1S
GRK: τὸν πατέρα πορεύομαι
NAS: because I go to the Father.
KJV: because I go unto my
INT: the Father go

John 14:28 V-PIM/P-1S
GRK: ἄν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν
NAS: because I go to the Father,
KJV: because I said, I go unto the Father:
INT: anyhow that I am going to the

John 16:7 V-ASP-1S
GRK: ἐὰν δὲ πορευθῶ πέμψω αὐτὸν
NAS: to you; but if I go, I will send
KJV: but if I depart, I will send him
INT: if however I go I will send him

John 16:28 V-PIM/P-1S
GRK: κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν
NAS: again and going to the Father.
KJV: the world, and go to the Father.
INT: world and go to the

John 20:17 V-PMM/P-2S
GRK: τὸν πατέρα πορεύου δὲ πρὸς
NAS: to the Father; but go to My brethren
KJV: Father: but go to my
INT: the Father go moreover to

Acts 1:10 V-PPM/P-GMS
GRK: τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ καὶ
NAS: into the sky while He was going, behold,
KJV: heaven as he went up, behold,
INT: the heaven as was going he also

Acts 1:11 V-PPM/P-AMS
GRK: ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν
NAS: as you have watched Him go into heaven.
KJV: ye have seen him go into heaven.
INT: you beheld him going into

Acts 1:25 V-ANP
GRK: παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν
NAS: turned aside to go to his own
KJV: by transgression fell, that he might go to
INT: turned aside Judas to go to his

Acts 5:20 V-PMM/P-2P
GRK: Πορεύεσθε καὶ σταθέντες
NAS: Go, stand and speak
KJV: Go, stand and
INT: Go you and having stood

Acts 5:41 V-IIM/P-3P
GRK: μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ
NAS: So they went on their way from the presence
KJV: And they departed from the presence
INT: indeed therefore departed rejoicing from

Acts 8:26 V-PMM/P-2S
GRK: Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν
NAS: Get up and go south
KJV: Arise, and go toward the south
INT: Rise up and go toward [the] south

Acts 8:27 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη καὶ ἰδοὺ
NAS: he got up and went; and there was an Ethiopian
KJV: And he arose and went: and, behold,
INT: And having risen up he went And Behold

Acts 8:36 V-IIM/P-3P
GRK: ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν
NAS: As they went along the road
KJV: And as they went on [their] way,
INT: as moreover they were going along the

Acts 8:39 V-IIM/P-3S
GRK: ὁ εὐνοῦχος ἐπορεύετο γὰρ τὴν
NAS: saw him, but went on his way
KJV: no more: and he went on his way
INT: the eunuch he went indeed the

Acts 9:3 V-PNM/P
GRK: δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν
NAS: As he was traveling, it happened
KJV: And as he journeyed, he came near
INT: moreover proceeding it came to pass he

Acts 9:11 V-AMP-2S
GRK: αὐτόν ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν
NAS: [said] to him, Get up and go to the street
KJV: him, Arise, and go into the street
INT: him [said] Having risen up go into the

Acts 9:15 V-PMM/P-2S
GRK: ὁ κύριος Πορεύου ὅτι σκεῦος
NAS: said to him, Go, for he is a chosen
KJV: unto him, Go thy way: for he
INT: the Lord Go for a vessel

Acts 9:31 V-PPM/P-NFS
GRK: οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ
NAS: being built up; and going on in the fear
KJV: and walking in the fear
INT: being built up and going on in the fear

Acts 10:20 V-PMM/P-2S
GRK: κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς
NAS: up, go downstairs and accompany them without
KJV: and get thee down, and go with them,
INT: go down and proceed with them

Acts 12:17 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον
NAS: he left and went to another
KJV: And he departed, and went into another
INT: And having gone out he went to another

Acts 14:16 V-PNM/P
GRK: τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς
NAS: all the nations to go their own ways;
KJV: all nations to walk in their own ways.
INT: the nations to go the ways

Acts 16:7 V-ANP
GRK: τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι καὶ οὐκ
NAS: they were trying to go into Bithynia,
KJV: they assayed to go into
INT: Bithynia to go and not

Acts 16:16 V-PPM/P-GMP
GRK: Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς
NAS: It happened that as we were going to the place of prayer,
KJV: it came to pass, as we went to prayer,
INT: it came to pass moreover were going of us to

Acts 16:36 V-PMM/P-2P
GRK: οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ
NAS: come out now and go in peace.
KJV: therefore depart, and go in peace.
INT: therefore having gone out depart in peace

Acts 17:14 V-PNM/P
GRK: οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ
NAS: sent Paul out to go as far as the sea;
KJV: sent away Paul to go as it were to
INT: the brothers to go as to

Acts 18:6 V-FIM-1S
GRK: τὰ ἔθνη πορεύσομαι
NAS: From now on I will go to the Gentiles.
KJV: henceforth I will go unto
INT: the Gentiles I will go

Acts 19:21 V-PNM/P
GRK: καὶ Ἀχαίαν πορεύεσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: in the spirit to go to Jerusalem
KJV: and Achaia, to go to Jerusalem,
INT: and Achaia to go to Jerusalem

Acts 20:1 V-PNM/P
GRK: ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν
NAS: of them, he left to go to Macedonia.
KJV: [them], and departed for to go into
INT: having said farewell went away to go to Macedonia

Acts 20:22 V-PIM/P-1S
GRK: τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: in spirit, I am on my way to Jerusalem,
KJV: behold, I go bound in the spirit
INT: in the spirit I go to Jerusalem

Acts 21:5 V-IIM/P-1P
GRK: ἡμέρας ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμᾶς
NAS: we left and started on our journey,
KJV: we departed and went our way; and they all
INT: days having set out we journeyed accompanying us

Acts 22:5 V-IIM/P-1S
GRK: εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην ἄξων καὶ
NAS: to the brethren, and started off for Damascus
KJV: the brethren, and went to Damascus,
INT: to Damascus I went to bring also

Acts 22:6 V-PPM/P-DMS
GRK: δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι
NAS: But it happened that as I was on my way, approaching
KJV: my journey, and
INT: moreover to me journeying and drawing near

Acts 22:10 V-PMM/P-2S
GRK: με Ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν
NAS: to me, 'Get up and go on into Damascus,
KJV: me, Arise, and go into Damascus;
INT: me Having risen up go to Damascus

Acts 22:21 V-PMM/P-2S
GRK: πρός με Πορεύου ὅτι ἐγὼ
NAS: And He said to me, 'Go! For I will send
KJV: unto me, Depart: for I
INT: to me Go for I

Acts 23:23 V-ASP-3P
GRK: διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας
NAS: of the night to proceed to Caesarea,
KJV: soldiers to go to Caesarea,
INT: two hundred that they might go as far as Ceasarea

Acts 24:25 V-PMM/P-2S
GRK: νῦν ἔχον πορεύου καιρὸν δὲ
NAS: and said, Go away for the present,
KJV: and answered, Go thy way for this time;
INT: present being going away opportunity moreover

Acts 25:12 V-FIM-2S
GRK: ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ
NAS: to Caesar, to Caesar you shall go.
KJV: unto Caesar shalt thou go.
INT: to Ceasar you will go

Acts 25:20 V-PNM/P
GRK: εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: he was willing to go to Jerusalem
KJV: he would go to
INT: if he resolved to go to Jerusalem

Acts 26:12 V-PPM/P-NMS
GRK: Ἐν οἷς πορευόμενος εἰς τὴν
NAS: so engaged as I was journeying to Damascus
KJV: Whereupon as I went to Damascus
INT: During which journeying to

Acts 26:13 V-PPM/P-AMP
GRK: σὺν ἐμοὶ πορευομένους
NAS: me and those who were journeying with me.
KJV: me and them which journeyed with me.
INT: with me journeying

Acts 27:3 V-APP-DMS
GRK: τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν
NAS: and allowed him to go to his friends
KJV: and gave [him] liberty to go unto
INT: his friends having gone care to receive

Acts 28:26 V-AMP-2S
GRK: λέγων Πορεύθητι πρὸς τὸν
NAS: saying, GO TO THIS PEOPLE
KJV: Saying, Go unto this
INT: saying Go to the

Romans 15:24 V-PSM/P-1S
GRK: ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν
NAS: whenever I go to Spain-- for I hope
KJV: Whensoever I take my journey into
INT: whenever anyhow I might go to

Romans 15:25 V-PIM/P-1S
GRK: νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: but now, I am going to Jerusalem
KJV: But now I go unto Jerusalem
INT: now however I go to Jerusalem

1 Corinthians 10:27 V-PNM/P
GRK: καὶ θέλετε πορεύεσθαι πᾶν τὸ
NAS: you and you want to go, eat
KJV: ye be disposed to go; whatsoever
INT: and you wish to go all that

1 Corinthians 16:4 V-PNM/P
GRK: τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι σὺν ἐμοὶ
NAS: it is fitting for me to go also,
KJV: meet that I go also,
INT: me also to go with me

1 Corinthians 16:4 V-FIM-3P
GRK: σὺν ἐμοὶ πορεύσονται
NAS: also, they will go with me.
KJV: that I go also, they shall go with me.
INT: with me they will go

1 Corinthians 16:6 V-PSM/P-1S
GRK: οὗ ἐὰν πορεύωμαι
NAS: wherever I may go.
KJV: on my journey whithersoever I go.
INT: wherever if I might go

1 Timothy 1:3 V-PPM/P-NMS
GRK: ἐν Ἐφέσῳ πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν
NAS: As I urged you upon my departure for Macedonia,
KJV: Ephesus, when I went into
INT: in Ephesus [when I was] going to Macedonia

2 Timothy 4:10 V-AIP-3S
GRK: αἰῶνα καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην
NAS: has deserted me and gone to Thessalonica;
KJV: and is departed unto
INT: age and is gone to Thessalonica

James 4:13 V-FIM-1P
GRK: ἢ αὔριον πορευσόμεθα εἰς τήνδε
NAS: tomorrow we will go to such and such
KJV: or to morrow we will go into such
INT: or tomorrow we may go into such

1 Peter 3:19 V-APP-NMS
GRK: φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν
NAS: also He went and made proclamation
KJV: also he went and preached
INT: prison spirits having gone he preached

1 Peter 3:22 V-APP-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν
NAS: of God, having gone into heaven,
KJV: Who is gone into heaven,
INT: of God having gone into heaven

1 Peter 4:3 V-RPM/P-AMP
GRK: ἐθνῶν κατειργάσθαι πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις
NAS: of the Gentiles, having pursued a course of sensuality,
KJV: of the Gentiles, when we walked in
INT: Gentiles to have produced having walked in sensuality

2 Peter 2:10 V-PPM/P-AMP
GRK: ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος
NAS: those who indulge the flesh
KJV: chiefly them that walk after
INT: [the] lust of pollution walk and authority

2 Peter 3:3 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
NAS: with [their] mocking, following after
KJV: days scoffers, walking after their
INT: lusts of them following

Jude 1:11 V-AIP-3P
GRK: τοῦ Καὶν ἐπορεύθησαν καὶ τῇ
NAS: Woe to them! For they have gone the way
KJV: for they have gone in the way
INT: of Cain they went and to the

Jude 1:16 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι καὶ τὸ
NAS: finding fault, following after
KJV: complainers, walking after
INT: lusts own walking and the

Jude 1:18 V-PPM/P-NMP
GRK: ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν
NAS: there will be mockers, following after
KJV: time, who should walk after
INT: their own desires walking of ungodlinesses

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198

ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
ἐπόρθει — 1 Occ.
ἐπόρθουν — 1 Occ.
πορθήσας — 1 Occ.
πορισμὸν — 1 Occ.
πορισμὸς — 1 Occ.
Πόρκιον — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page