3004. λέγω (legó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3004. λέγω (legó) — 2267 Occurrences

Matthew 1:16 V-PPM/P-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός
NAS: was born, who is called the Messiah.
KJV: Jesus, who is called Christ.
INT: Jesus who is called Christ

Matthew 1:20 V-PPA-NMS
GRK: ἐφάνη αὐτῷ λέγων Ἰωσὴφ υἱὸς
NAS: to him in a dream, saying, Joseph,
KJV: in a dream, saying, Joseph, thou son
INT: appeared to him saying Joseph son

Matthew 1:22 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what was spoken by the Lord
KJV: by the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 2:2 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Ποῦ ἐστὶν
KJV: Saying, Where is
INT: saying Where is

Matthew 2:5 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἐν
NAS: They said to him, In Bethlehem
INT: moreover they said to him In

Matthew 2:8 V-AIA-3S
GRK: εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν Πορευθέντες ἐξετάσατε
INT: to Bethlehem he said Having gone search

Matthew 2:13 V-PPA-NMS
GRK: τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε
NAS: in a dream and said, Get
KJV: in a dream, saying, Arise, and take
INT: to Joseph saying Having risen take with [you]

Matthew 2:13 V-ASA-1S
GRK: ἕως ἂν εἴπω σοι μέλλει
INT: until anyhow I should tell you is about

Matthew 2:15 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος Ἐξ Αἰγύπτου
NAS: what had been spoken by the Lord
KJV: by the prophet, saying, Out of Egypt
INT: the prophet saying Out of Egypt

Matthew 2:17 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what had been spoken through
KJV: Jeremy the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 2:20 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε
KJV: Saying, Arise, and take
INT: saying Having risen take with [you]

Matthew 2:23 V-PPM/P-AFS
GRK: εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ ὅπως
NAS: in a city called Nazareth.
KJV: in a city called Nazareth: that
INT: in a city called Nazareth so that

Matthew 3:2 V-PPA-NMS
GRK: καὶ λέγων Μετανοεῖτε ἤγγικεν
KJV: And saying, Repent ye: for
INT: And saying Repent has drawn near

Matthew 3:3 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος
NAS: For this is the one referred to by Isaiah
KJV: Esaias, saying, The voice
INT: the prophet saying [The] voice of one crying

Matthew 3:7 V-AIA-3S
GRK: βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Γεννήματα
INT: baptism of him he said to them Brood

Matthew 3:9 V-PNA
GRK: μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: and do not suppose that you can say to yourselves,
KJV: think not to say within yourselves,
INT: not think to say within yourselves

Matthew 3:9 V-PIA-1S
GRK: τὸν Ἀβραάμ λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: for our father; for I say to you that from these
KJV: for I say unto you,
INT: Abraham I say indeed to you

Matthew 3:14 V-PPA-NMS
GRK: διεκώλυεν αὐτὸν λέγων Ἐγὼ χρείαν
NAS: tried to prevent Him, saying, I have
KJV: John forbad him, saying, I have
INT: was hindering him saying I need

Matthew 3:15 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν
INT: Jesus said unto him

Matthew 3:17 V-PPA-NFS
GRK: τῶν οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός ἐστιν
NAS: out of the heavens said, This
KJV: from heaven, saying, This is
INT: of the heavens saying This is

Matthew 4:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ Εἰ
INT: the tempter said to him If

Matthew 4:3 V-AMA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ εἰπὲ ἵνα οἱ
INT: of God speak that the

Matthew 4:4 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Γέγραπται Οὐκ
INT: moreover having answered he said It has been written Not

Matthew 4:6 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ
NAS: and said to Him, If You are the Son
KJV: And saith unto him, If
INT: and says to him If

Matthew 4:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῷ Ταῦτά
NAS: and he said to Him, All these things
KJV: And saith unto him, All
INT: and says to him These things

Matthew 4:10 V-PIA-3S
GRK: τότε λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Then Jesus said to him, Go, Satan!
KJV: Then saith Jesus unto him,
INT: Then says to him

Matthew 4:14 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what was spoken through
KJV: Esaias the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 4:17 V-PNA
GRK: κηρύσσειν καὶ λέγειν Μετανοεῖτε ἤγγικεν
NAS: to preach and say, Repent,
KJV: to preach, and to say, Repent: for
INT: to proclaim and to say Repent has drawn near

Matthew 4:18 V-PPM/P-AMS
GRK: Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ
NAS: Simon who was called Peter,
KJV: brethren, Simon called Peter, and
INT: Simon who is called Peter and

Matthew 4:19 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε
NAS: And He said to them, Follow
KJV: And he saith unto them, Follow
INT: and he says to them Come follow

Matthew 5:2 V-PPA-NMS
GRK: ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων
NAS: and [began] to teach them, saying,
KJV: and taught them, saying,
INT: he taught them saying

Matthew 5:11 V-ASA-3P
GRK: διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν
INT: shall persecute [you] and shall say all kinds of evil

Matthew 5:18 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ἕως
NAS: For truly I say to you, until heaven
KJV: For verily I say unto you, Till
INT: truly indeed I say to you until

Matthew 5:20 V-PIA-1S
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: For I say to you that unless
KJV: For I say unto you, That
INT: I say indeed to you

Matthew 5:22 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: But I say to you that everyone
KJV: But I say unto you, That
INT: I moreover say to you that

Matthew 5:22 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ
INT: moreover anyhow shall say to brother

Matthew 5:22 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν εἴπῃ Μωρέ ἔνοχος
INT: moreover anyhow shall say Fool liable

Matthew 5:26 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω σοι οὐ
NAS: Truly I say to you, you will not come
KJV: Verily I say unto thee, Thou shalt
INT: Truly I say to you no

Matthew 5:28 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: but I say to you that everyone
KJV: But I say unto you, That
INT: I moreover say to you that

Matthew 5:32 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: but I say to you that everyone
KJV: But I say unto you, That
INT: I moreover say to you that

Matthew 5:34 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ
NAS: But I say to you, make no
KJV: But I say unto you, Swear
INT: I moreover say to you not

Matthew 5:39 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ
NAS: But I say to you, do not resist
KJV: But I say unto you, That ye resist
INT: I moreover say to you not

Matthew 5:44 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ἀγαπᾶτε
NAS: But I say to you, love your enemies
KJV: But I say unto you, Love
INT: I moreover say to you Love

Matthew 6:2 V-PIA-1S
GRK: ἀνθρώπων ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν
NAS: Truly I say to you, they have
KJV: men. Verily I say unto you, They have
INT: men Truly I say to you they have

Matthew 6:5 V-PIA-1S
GRK: ἀνθρώποις ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν
NAS: Truly I say to you, they have
KJV: of men. Verily I say unto you,
INT: by men Truly I say to you they have

Matthew 6:16 V-PIA-1S
GRK: νηστεύοντες ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν
NAS: Truly I say to you, they have
KJV: to fast. Verily I say unto you,
INT: fasting Truly I say to you they have

Matthew 6:25 V-PIA-1S
GRK: Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ
NAS: reason I say to you, do not be worried
KJV: Therefore I say unto you, Take no
INT: Because of this I say to you not

Matthew 6:29 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: yet I say to you that not even Solomon
KJV: And yet I say unto you, That
INT: I say moreover to you

Matthew 6:31 V-PPA-NMP
GRK: οὖν μεριμνήσητε λέγοντες Τί φάγωμεν
NAS: then, saying, 'What
KJV: thought, saying, What
INT: therefore be anxious saying What shall we eat

Matthew 7:21 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε
NAS: Not everyone who says to Me, 'Lord,
KJV: every one that saith unto me,
INT: everyone who says to me Lord

Matthew 8:2 V-PPA-NMS
GRK: προσεκύνει αὐτῷ λέγων Κύριε ἐὰν
NAS: to Him and bowed down before Him, and said, Lord,
KJV: and worshipped him, saying, Lord, if
INT: worshipped him saying Lord if

Matthew 8:3 V-PPA-NMS
GRK: ἥψατο αὐτοῦ λέγων Θέλω καθαρίσθητι
NAS: and touched him, saying, I am willing;
KJV: him, saying, I will;
INT: he touched him saying I am willing be you cleansed

Matthew 8:4 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: And Jesus said to him, See
KJV: And Jesus saith unto him, See
INT: And says to him

Matthew 8:4 V-ASA-2S
GRK: Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε
INT: See that no one you tell but go

Matthew 8:6 V-PPA-NMS
GRK: καὶ λέγων Κύριε ὁ
NAS: and saying, Lord, my servant
KJV: And saying, Lord, my
INT: and saying Lord the

Matthew 8:7 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ἐγὼ
NAS: Jesus said to him, I will come
KJV: And Jesus saith unto him, I
INT: And he says to him I

Matthew 8:8 V-AMA-2S
GRK: ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ καὶ
INT: but only speak the word And

Matthew 8:9 V-PIA-1S
GRK: στρατιώτας καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι
NAS: under me; and I say to this one,
KJV: me: and I say to this [man], Go,
INT: soldiers and I say to this [one] Go

Matthew 8:10 V-AIA-3S
GRK: ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν
NAS: [this], He marveled and said to those
KJV: Verily I say unto you,
INT: marveled and said to those following

Matthew 8:10 V-PIA-1S
GRK: ἀκολουθοῦσιν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν παρ'
INT: following Truly I say to you except

Matthew 8:11 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: I say to you that many will come
KJV: And I say unto you, That
INT: I say moreover to you

Matthew 8:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
INT: And said Jesus

Matthew 8:17 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος Αὐτὸς τὰς
NAS: what was spoken through
KJV: the prophet, saying, Himself
INT: the prophet saying Himself the

Matthew 8:19 V-AIA-3S
GRK: εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε
INT: one scribe said to him Teacher

Matthew 8:20 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, The foxes have
KJV: And Jesus saith unto him, The foxes
INT: And says to him

Matthew 8:21 V-AIA-3S
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ Κύριε
INT: disciples of him said to him Lord

Matthew 8:22 V-PIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει
NAS: But Jesus said to him, Follow
INT: moreover Jesus said to him Follow

Matthew 8:25 V-PPA-NMP
GRK: ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες Κύριε σῶσον
NAS: to [Him] and woke Him, saying, Save
KJV: him, saying, Lord,
INT: they awoke him saying Lord save us

Matthew 8:26 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Τί
NAS: He said to them, Why are you afraid,
KJV: And he saith unto them, Why
INT: And he says to them Why

Matthew 8:27 V-PPA-NMP
GRK: ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες Ποταπός ἐστιν
NAS: were amazed, and said, What kind
KJV: marvelled, saying, What manner of man
INT: [the] men marveled saying What kind [of man] is

Matthew 8:29 V-PPA-NMP
GRK: ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες Τί ἡμῖν
NAS: And they cried out, saying, What
KJV: they cried out, saying, What
INT: Behold they cried out saying What to us

Matthew 8:31 V-PPA-NMP
GRK: παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἐκβάλλεις
NAS: [began] to entreat Him, saying, If
KJV: besought him, saying, If thou cast
INT: begged him saying If you cast out

Matthew 8:32 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε
INT: And he said to them Go

Matthew 9:2 V-AIA-3S
GRK: πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ
INT: faith of them he said to the paralytic

Matthew 9:3 V-AIA-3P
GRK: τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: of the scribes said to themselves,
INT: of the scribes said to themselves

Matthew 9:4 V-AIA-3S
GRK: ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν Ἵνα τί
INT: thoughts of them he said so that why

Matthew 9:5 V-ANA
GRK: ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφίενταί σου
INT: is easier to say Have been forgiven you [your]

Matthew 9:5 V-ANA
GRK: ἁμαρτίαι ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε καὶ
INT: sins or to say Arise and

Matthew 9:6 V-PIA-3S
GRK: ἁμαρτίας τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ
NAS: then He said to the paralytic,
KJV: (then saith he to the sick of the palsy,)
INT: sins then he says to the paralytic

Matthew 9:9 V-PPM/P-AMS
GRK: τελώνιον Μαθθαῖον λεγόμενον καὶ λέγει
NAS: He saw a man called Matthew, sitting
KJV: he saw a man, named Matthew, sitting
INT: tax booth Matthew called and says

Matthew 9:9 V-PIA-3S
GRK: λεγόμενον καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει
NAS: in the tax collector's booth; and He said to him, Follow
KJV: and he saith unto him,
INT: called and says to him Follow

Matthew 9:11 V-IIA-3P
GRK: οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς
NAS: saw [this], they said to His disciples,
INT: the Pharisees said to disciples

Matthew 9:12 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀκούσας εἶπεν Οὐ χρείαν
INT: moreover having heard he said Not need

Matthew 9:14 V-PPA-NMP
GRK: μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες Διὰ τί
NAS: came to Him, asking, Why
KJV: of John, saying, Why
INT: disciples of John saying because of why

Matthew 9:15 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ
INT: And said to them

Matthew 9:18 V-PPA-NMS
GRK: προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι Ἡ
NAS: and bowed down before Him, and said, My daughter
KJV: and worshipped him, saying, My
INT: knelt down to him saying the

Matthew 9:21 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν γὰρ ἐν
NAS: for she was saying to herself, If
KJV: For she said within herself,
INT: she said indeed within

Matthew 9:22 V-AIA-3S
GRK: ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν Θάρσει θύγατερ
INT: having seen her said Take courage daughter

Matthew 9:24 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν Ἀναχωρεῖτε οὐ
NAS: He said, Leave; for the girl
KJV: He said unto them, Give place:
INT: says Go away not

Matthew 9:27 V-PPA-NMP
GRK: κράζοντες καὶ λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς
KJV: and saying, [Thou] Son
INT: crying and saying Have mercy on us

Matthew 9:28 V-PIA-3S
GRK: τυφλοί καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: up to Him, and Jesus said to them, Do you believe
KJV: and Jesus saith unto them, Believe ye
INT: blind [men] and says to them

Matthew 9:28 V-PIA-3P
GRK: τοῦτο ποιῆσαι λέγουσιν αὐτῷ Ναί
NAS: this? They said to Him, Yes,
KJV: to do this? They said unto him, Yea,
INT: this to do They say to him Yes

Matthew 9:29 V-PPA-NMS
GRK: ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων Κατὰ τὴν
NAS: their eyes, saying, It shall be done
KJV: their eyes, saying, According to your
INT: eyes of them saying According to the

Matthew 9:30 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγων Ὁρᾶτε μηδεὶς
KJV: them, saying, See
INT: Jesus saying See that no one

Matthew 9:33 V-PPA-NMP
GRK: οἱ ὄχλοι λέγοντες Οὐδέποτε ἐφάνη
NAS: were amazed, [and were] saying, Nothing
KJV: marvelled, saying,
INT: the crowds saying Never was it seen

Matthew 9:34 V-IIA-3P
GRK: δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον Ἐν τῷ
NAS: But the Pharisees were saying, He casts
KJV: the Pharisees said, He casteth out
INT: moreover Pharisees said By the

Matthew 9:37 V-PIA-3S
GRK: τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς
NAS: Then He said to His disciples,
KJV: Then saith he unto his disciples,
INT: Then he says to the disciples

Matthew 10:2 V-PPM/P-NMS
GRK: Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ
NAS: Simon, who is called Peter,
KJV: Simon, who is called Peter, and
INT: Simon who is called Peter and

Matthew 10:5 V-PPA-NMS
GRK: παραγγείλας αὐτοῖς λέγων Εἰς ὁδὸν
KJV: and commanded them, saying, Go not
INT: having instructed them saying Into [the] way

Matthew 10:7 V-PPA-NMP
GRK: δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν
NAS: preach, saying, The kingdom
KJV: as ye go, preach, saying, The kingdom
INT: and proclaim saying Has drawn near

Matthew 10:15 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον
NAS: Truly I say to you, it will be more tolerable
KJV: Verily I say unto you, It shall be
INT: Truly I say to you More tolerable

Matthew 10:23 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν οὐ
NAS: for truly I say to you, you will not finish
KJV: for verily I say unto you, Ye shall
INT: truly indeed I say to you no

Matthew 10:27 V-PIA-1S
GRK: λέγω ὑμῖν ἐν
NAS: What I tell you in the darkness,
KJV: What I tell you in
INT: What I tell you in

Matthew 10:27 V-AMA-2P
GRK: τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ
INT: the darkness speak in the

Matthew 10:42 V-PIA-1S
GRK: μαθητοῦ ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ
NAS: truly I say to you, he shall not lose
KJV: verily I say unto you,
INT: of a disciple truly I say to you no

Matthew 11:3 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Σὺ
INT: said to him you

Matthew 11:4 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες
INT: Jesus said to them Having gone

Matthew 11:7 V-PNA
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις
NAS: began to speak to the crowds
KJV: began to say unto the multitudes
INT: Jesus to say to the crowds

Matthew 11:9 V-PIA-1S
GRK: ἰδεῖν ναί λέγω ὑμῖν καὶ
NAS: Yes, I tell you, and one who is more
KJV: A prophet? yea, I say unto you, and
INT: to see Yes I say to you and [one]

Matthew 11:11 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ
NAS: Truly I say to you, among those born
KJV: Verily I say unto you, Among
INT: Truly I say to you not

Matthew 11:17 V-PPA-DNP
GRK: λέγουσιν Ηὐλήσαμεν ὑμῖν
NAS: and say, 'We played the flute
KJV: And saying, We have piped unto you,
INT: saying We piped for you

Matthew 11:18 V-PIA-3P
GRK: πίνων καὶ λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει
NAS: drinking, and they say, He has
KJV: and they say, He hath
INT: drinking and they say A demon he has

Matthew 11:19 V-PIA-3P
GRK: πίνων καὶ λέγουσιν Ἰδοὺ ἄνθρωπος
NAS: and drinking, and they say, 'Behold,
KJV: drinking, and they say, Behold a man
INT: drinking and they say Behold a man

Matthew 11:22 V-PIA-1S
GRK: πλὴν λέγω ὑμῖν Τύρῳ
NAS: Nevertheless I say to you, it will be more tolerable
KJV: But I say unto you, It shall be
INT: But I say to you For Tyre

Matthew 11:24 V-PIA-1S
GRK: πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Nevertheless I say to you that it will be more tolerable
KJV: But I say unto you, That
INT: But I say to you that

Matthew 11:25 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι
INT: Jesus said I praise you

Matthew 12:2 V-AIA-3P
GRK: Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ Ἰδοὺ
NAS: saw [this], they said to Him, Look,
INT: [the] Pharisees having seen said to him Behold

Matthew 12:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ
INT: moreover he said to them Not

Matthew 12:6 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: But I say to you that something greater
KJV: But I say unto you, That
INT: I say moreover to you

Matthew 12:10 V-PPA-NMP
GRK: ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἔξεστιν
NAS: And they questioned Jesus, asking, Is it lawful
KJV: him, saying, Is it lawful
INT: they asked him saying if Is it lawful

Matthew 12:11 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τίς
INT: moreover he said to them What

Matthew 12:13 V-PIA-3S
GRK: Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ
NAS: Then He said to the man, Stretch
KJV: Then saith he to the man,
INT: Then he says to man

Matthew 12:17 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what was spoken through
KJV: Esaias the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 12:23 V-IIA-3P
GRK: ὄχλοι καὶ ἔλεγον Μήτι οὗτός
NAS: were amazed, and were saying, This
KJV: were amazed, and said, Is not
INT: crowds and said not This

Matthew 12:24 V-AIA-3P
GRK: Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον Οὗτος οὐκ
INT: [the] Pharisees having heard said This [man] not

Matthew 12:25 V-AIA-3S
GRK: ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα
INT: thoughts of them he said to them Every

Matthew 12:31 V-PIA-1S
GRK: Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν πᾶσα
NAS: Therefore I say to you, any sin
KJV: Wherefore I say unto you,
INT: Because of this I say to you Every

Matthew 12:32 V-ASA-3S
GRK: ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ
NAS: Whoever speaks a word against
INT: whoever if speaks a word against

Matthew 12:32 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ
NAS: him; but whoever speaks against
INT: moreover anyhow speaks against the

Matthew 12:36 V-PIA-1S
GRK: Λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: But I tell you that every careless
KJV: But I say unto you, That
INT: I say moreover to you

Matthew 12:38 V-PPA-NMP
GRK: καὶ Φαρισαίων λέγοντες Διδάσκαλε θέλομεν
NAS: and Pharisees said to Him, Teacher,
KJV: answered, saying, Master,
INT: and Pharisees saying Teacher we wish

Matthew 12:39 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Γενεὰ
INT: moreover having answered he said to them A generation

Matthew 12:44 V-PIA-3S
GRK: τότε λέγει Εἰς τὸν
NAS: Then it says, 'I will return
KJV: Then he saith, I will return into
INT: Then it says to the

Matthew 12:47 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δέ τις
INT: said Then someone

Matthew 12:48 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι
NAS: But Jesus answered the one who was telling Him and said, Who
INT: moreover having answered he said to him who told

Matthew 12:48 V-PPA-DMS
GRK: εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ Τίς
INT: he said to him who told him Who

Matthew 12:49 V-AIA-3S
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Ἰδοὺ ἡ
INT: disciples of him he said Behold the

Matthew 13:3 V-PPA-NMS
GRK: ἐν παραβολαῖς λέγων Ἰδοὺ ἐξῆλθεν
NAS: to them in parables, saying, Behold,
KJV: in parables, saying, Behold, a sower
INT: in parables saying Behold went out

Matthew 13:10 V-AIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ Διὰ
NAS: came and said to Him, Why
INT: the disciples said to him because of

Matthew 13:11 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι
INT: moreover having answered said to them Because

Matthew 13:14 V-PPA-NFS
GRK: Ἠσαίου ἡ λέγουσα Ἀκοῇ ἀκούσετε
NAS: is being fulfilled, which says, YOU WILL KEEP
KJV: which saith, By hearing
INT: of Isaiah which says In hearing you will hear

Matthew 13:17 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: For truly I say to you that many
KJV: For verily I say unto you, That
INT: truly indeed I say to you that

Matthew 13:24 V-PPA-NMS
GRK: παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων Ὡμοιώθη ἡ
NAS: parable to them, saying, The kingdom
KJV: unto them, saying, The kingdom
INT: put he before them saying has become like the

Matthew 13:27 V-AIA-3P
GRK: τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ Κύριε
INT: of the master of the house said to him Sir

Matthew 13:28 V-PIA-3P
GRK: δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν Θέλεις οὖν
NAS: The slaves said to him, 'Do you want
INT: [the] servants to him said do you want then

Matthew 13:31 V-PPA-NMS
GRK: παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων Ὁμοία ἐστὶν
NAS: parable to them, saying, The kingdom
KJV: unto them, saying, The kingdom
INT: put he before them saying Like is

Matthew 13:35 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος Ἀνοίξω ἐν
NAS: what was spoken through
KJV: by the prophet, saying, I will open my
INT: the prophet saying I will open in

Matthew 13:36 V-PPA-NMP
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Διασάφησον ἡμῖν
NAS: came to Him and said, Explain
KJV: came unto him, saying, Declare unto us
INT: disciples to him saying Explain to us

Matthew 13:37 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ σπείρων
INT: moreover having answered he said He who sows

Matthew 13:51 V-PIA-3P
GRK: ταῦτα πάντα λέγουσιν αὐτῷ Ναί
NAS: these things? They said to Him, Yes.
KJV: Jesus saith unto them,
INT: these things all They say to him Yes

Matthew 13:52 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Διὰ
INT: moreover he said to them Because of

Matthew 13:54 V-PNA
GRK: αὐτοὺς καὶ λέγειν Πόθεν τούτῳ
NAS: that they were astonished, and said, Where
KJV: and said, Whence
INT: they and said from where to this [man]

Matthew 13:55 V-PIM/P-3S
GRK: μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ
NAS: Is not His mother called Mary,
KJV: his mother called Mary? and
INT: mother of him called Mary and

Matthew 13:57 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ
INT: But Jesus said to them not

Matthew 14:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν
INT: and said to [the] servants

Matthew 14:4 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν γὰρ ὁ
NAS: For John had been saying to him, It is not lawful
KJV: For John said unto him, It is
INT: said indeed

Matthew 14:15 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μαθηταὶ λέγοντες Ἔρημός ἐστιν
NAS: came to Him and said, This
KJV: came to him, saying, This is a desert
INT: this disciples saying Desolate is

Matthew 14:16 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ
INT: moreover Jesus said to them No

Matthew 14:17 V-PIA-3P
GRK: οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ Οὐκ
NAS: They said to Him, We have here
KJV: And they say unto him, We have
INT: moreover they say to him not

Matthew 14:18 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Φέρετέ μοι
INT: moreover he said Bring to me

Matthew 14:26 V-PPA-NMP
GRK: περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά
NAS: they were terrified, and said, It is a ghost!
KJV: they were troubled, saying, It is
INT: walking were troubled saying a ghost

Matthew 14:27 V-PPA-NMS
GRK: Ἰησοῦς αὐτοῖς λέγων Θαρσεῖτε ἐγώ
NAS: spoke to them, saying, Take courage,
KJV: unto them, saying, Be of good cheer;
INT: Jesus to them saying Take courage I

Matthew 14:28 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε
INT: Peter said to him master

Matthew 14:29 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Ἐλθέ καὶ
INT: and he said Come And

Matthew 14:30 V-PPA-NMS
GRK: καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων Κύριε σῶσόν
KJV: to sink, he cried, saying, Lord, save
INT: to sink he cried out saying master save

Matthew 14:31 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ Ὀλιγόπιστε
NAS: and took hold of him, and said to him, You of little faith,
KJV: and said unto him,
INT: of him and says to him [you] of little faith

Matthew 14:33 V-PPA-NMP
GRK: προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες Ἀληθῶς θεοῦ
NAS: worshiped Him, saying, You are certainly
KJV: him, saying, Of a truth
INT: worshipped him saying Truly of God

Matthew 15:1 V-PPA-NMP
GRK: καὶ γραμματεῖς λέγοντες
NAS: to Jesus from Jerusalem and said,
KJV: which were of Jerusalem, saying,
INT: and scribes saying

Matthew 15:3 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Διὰ
INT: moreover having answered he said to them because of

Matthew 15:4 V-AIA-3S
GRK: γὰρ θεὸς εἶπεν Τίμα τὸν
NAS: For God said, HONOR YOUR FATHER
KJV: God commanded, saying, Honour thy
INT: For God commanded Honor the

Matthew 15:5 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ λέγετε Ὃς ἂν
NAS: But you say, 'Whoever says
KJV: But ye say, Whosoever shall say
INT: you moreover say whoever anyhow

Matthew 15:5 V-ASA-3S
GRK: Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ
INT: whoever anyhow shall say the to father

Matthew 15:7 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῶν Ἠσαίας λέγων
KJV: of you, saying,
INT: you Isaiah saying

Matthew 15:10 V-AIA-3S
GRK: τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς Ἀκούετε
INT: the crowd he said to them Hear

Matthew 15:12 V-PIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ Οἶδας
NAS: came and said to Him, Do You know
INT: this disciples said to him Know you

Matthew 15:13 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πᾶσα φυτεία
INT: moreover having answered he said Every plant

Matthew 15:15 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Φράσον
INT: Peter said to him Explain

Matthew 15:16 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Ἀκμὴν καὶ
INT: moreover he said Still also

Matthew 15:22 V-PPA-NFS
GRK: ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα Ἐλέησόν με
NAS: out and [began] to cry out, saying, Have mercy
KJV: unto him, saying, Have mercy
INT: having come out cried saying Have mercy on me

Matthew 15:23 V-PPA-NMP
GRK: ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες Ἀπόλυσον αὐτήν
NAS: and implored Him, saying, Send her away,
KJV: and besought him, saying, Send her
INT: asked him saying Dismiss her

Matthew 15:24 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἀπεστάλην
INT: moreover having answered he said not I was sent

Matthew 15:25 V-PPA-NFS
GRK: προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα Κύριε βοήθει
NAS: and [began] to bow down before Him, saying, Lord,
KJV: and worshipped him, saying, Lord, help
INT: she worshipped him saying master help

Matthew 15:26 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἔστιν
INT: moreover having answered he said Not it is

Matthew 15:27 V-AIA-3S
GRK: ἡ δὲ εἶπεν Ναί κύριε
INT: moreover she said Yes master

Matthew 15:28 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ Ὦ
INT: Jesus said to her O

Matthew 15:32 V-AIA-3S
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ
INT: disciples of him said I am moved with compassion toward

Matthew 15:33 V-PIA-3P
GRK: καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ
NAS: The disciples said to Him, Where
KJV: his disciples say unto him, Whence
INT: And say to him the

Matthew 15:34 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: And Jesus said to them, How many
KJV: And Jesus saith unto them, How many
INT: And says to them

Matthew 15:34 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Ἑπτά καὶ
NAS: do you have? And they said, Seven,
INT: moreover they said Seven and

Matthew 16:2 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Ὀψίας
NAS: to them, When it is evening, you say, '[It will be] fair weather,
KJV: evening, ye say, [It will be] fair weather:
INT: moreover having answered he said to them Evening

Matthew 16:2 V-PIA-2P
GRK: Ὀψίας γενομένης λέγετε Εὐδία πυρράζει
INT: Evening having come you say Fair weather is red

Matthew 16:6 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ὁρᾶτε
INT: moreover Jesus said to them See

Matthew 16:7 V-PPA-NMP
GRK: ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι Ἄρτους
NAS: themselves, saying, [He said that] because
KJV: themselves, saying, [It is] because
INT: among themselves saying Because bread

Matthew 16:8 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί διαλογίζεσθε
INT: Jesus said Why reason you

Matthew 16:11 V-AIA-1S
GRK: περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν προσέχετε
INT: concerning bread I spoke to you to beware

Matthew 16:12 V-AIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ
INT: that not he said to beware of

Matthew 16:13 V-PPA-NMS
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ λέγων Τίνα λέγουσιν
NAS: Who do people say that the Son of Man
KJV: his disciples, saying, Whom do men
INT: disciples of him saying Whom do pronounce

Matthew 16:13 V-PIA-3P
GRK: λέγων Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι
KJV: Whom do men say that I the Son
INT: saying Whom do pronounce men

Matthew 16:14 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Οἱ μὲν
NAS: And they said, Some [say] John
INT: some moreover said some indeed

Matthew 16:15 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς
NAS: He said to them, But who do you say
KJV: He saith unto them, But
INT: He says to them you

Matthew 16:15 V-PIA-2P
GRK: τίνα με λέγετε εἶναι
NAS: to them, But who do you say that I am?
KJV: But whom say ye that I
INT: whom me do you pronounce to be

Matthew 16:16 V-AIA-3S
GRK: Σίμων Πέτρος εἶπεν Σὺ εἶ
INT: Simon Peter said You are

Matthew 16:17 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Μακάριος
INT: Jesus said to him Blessed

Matthew 16:18 V-PIA-1S
GRK: δέ σοι λέγω ὅτι σὺ
NAS: I also say to you that you are Peter,
KJV: And I say also unto thee,
INT: moreover to you say That you

Matthew 16:20 V-ASA-3P
GRK: ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός
INT: that to no one they should say that he

Matthew 16:22 V-PPA-NMS
GRK: ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων Ἵλεώς σοι
NAS: to rebuke Him, saying, God forbid
KJV: him, saying, Be it far
INT: to rebuke him saying far be it from you

Matthew 16:23 V-AIA-3S
GRK: δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ
INT: moreover having turned he said to Peter

Matthew 16:24 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς
INT: Jesus said to disciples

Matthew 16:28 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Truly I say to you, there are some
KJV: Verily I say unto you, There be
INT: Truly I say to you

Matthew 17:4 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ
INT: Peter said to Jesus

Matthew 17:5 V-PPA-NFS
GRK: τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτός ἐστιν
NAS: out of the cloud said, This
KJV: out of the cloud, which said, This is
INT: the cloud saying This is

Matthew 17:7 V-AIA-3S
GRK: ἁψάμενος αὐτῶν εἶπεν Ἐγέρθητε καὶ
INT: having touched them said Rise up and

Matthew 17:9 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγων Μηδενὶ εἴπητε
NAS: commanded them, saying, Tell the vision
KJV: charged them, saying, Tell the vision
INT: Jesus saying To no one tell

Matthew 17:9 V-ASA-2P
GRK: λέγων Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα
INT: saying To no one tell the vision

Matthew 17:10 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μαθηταὶ λέγοντες Τί οὖν
NAS: do the scribes say that Elijah
KJV: asked him, saying, Why then
INT: the disciples saying Why then

Matthew 17:10 V-PIA-3P
GRK: οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν
KJV: Why then say the scribes that
INT: the scribes say that Elijah

Matthew 17:11 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἠλίας μὲν
INT: And having answered he said Elijah indeed

Matthew 17:12 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: but I say to you that Elijah already
KJV: But I say unto you, That
INT: I say however to you

Matthew 17:13 V-AIA-3S
GRK: τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς
INT: the Baptist he spoke to them

Matthew 17:15 V-PPA-NMS
GRK: καὶ λέγων Κύριε ἐλέησόν
INT: and saying master Have mercy on

Matthew 17:17 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ὦ γενεὰ
INT: Jesus said O generation

Matthew 17:19 V-AIA-3P
GRK: κατ' ἰδίαν εἶπον Διὰ τί
INT: in private they said because of why

Matthew 17:20 V-PIA-3S
GRK: ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Διὰ
NAS: And He said to them, Because
KJV: for verily I say unto you, If
INT: moreover he said to them Because of

Matthew 17:20 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ἐὰν
NAS: for truly I say to you, if
INT: truly indeed I say to you If

Matthew 17:22 V-AIA-3S
GRK: τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ
INT: Galilee said to them

Matthew 17:24 V-AIA-3P
GRK: Πέτρῳ καὶ εἶπαν Ὁ διδάσκαλος
NAS: to Peter and said, Does your teacher
INT: to Peter and said the Teacher

Matthew 17:25 V-PIA-3S
GRK: λέγει Ναί καὶ
NAS: He said, Yes. And when he came
KJV: He saith, Yes. And
INT: He says Yes And when

Matthew 17:25 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγων Τί σοι
NAS: spoke to him first, saying, What
KJV: prevented him, saying, What thinkest
INT: Jesus saying What you

Matthew 17:26 V-APA-GMS
GRK: εἰπόντος δέ Ἀπὸ
KJV: Peter saith unto him, Of
INT: having said moreover From

Matthew 18:1 V-PPA-NMP
GRK: τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Τίς ἄρα
NAS: came to Jesus and said, Who then
KJV: unto Jesus, saying, Who
INT: to Jesus saying Who then

Matthew 18:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν Ἀμὴν λέγω
NAS: and said, Truly I say
KJV: said, Verily I say unto you, Except
INT: and said Truly I say

Matthew 18:3 V-PIA-1S
GRK: εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν
INT: said Truly I say to you if

Matthew 18:10 V-PIA-1S
GRK: μικρῶν τούτων λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: little ones, for I say to you that their angels
KJV: little ones; for I say unto you, That
INT: little ones of these I say indeed to you

Matthew 18:13 V-PIA-1S
GRK: αὐτό ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: it, truly I say to you, he rejoices
KJV: verily I say unto you,
INT: it truly I say to you that

Matthew 18:17 V-AMA-2S
GRK: παρακούσῃ αὐτῶν εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ
INT: he fail to listen to them tell [it] to the church

Matthew 18:18 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅσα
NAS: Truly I say to you, whatever you bind
KJV: Verily I say unto you, Whatsoever
INT: Truly I say to you how many

Matthew 18:19 V-PIA-1S
GRK: Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Again I say to you, that if two
KJV: Again I say unto you, That
INT: Again truly I say to you that

Matthew 18:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε
INT: Peter said to him master

Matthew 18:22 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, I do not say
KJV: Jesus saith unto him, I say
INT: Says to him

Matthew 18:22 V-PIA-1S
GRK: Ἰησοῦς Οὐ λέγω σοι ἕως
NAS: said to him, I do not say to you, up to seven times,
KJV: saith unto him, I say not unto thee,
INT: Jesus not I say to you up to

Matthew 18:26 V-PPA-NMS
GRK: προσεκύνει αὐτῷ λέγων Μακροθύμησον ἐπ'
NAS: [to the ground] and prostrated himself before him, saying, 'Have patience
KJV: him, saying, Lord,
INT: fell on his knees to him saying have patience with

Matthew 18:28 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων Ἀπόδος εἴ
NAS: him and [began] to choke [him], saying, 'Pay back
KJV: and took [him] by the throat, saying, Pay
INT: him he throttled [him] saying Pay if

Matthew 18:29 V-PPA-NMS
GRK: παρεκάλει αὐτὸν λέγων Μακροθύμησον ἐπ'
NAS: [to the ground] and [began] to plead with him, saying, 'Have patience
KJV: him, saying, Have patience
INT: begged him saying Have patience with

Matthew 18:32 V-PIA-3S
GRK: κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε
NAS: him, his lord said to him, 'You wicked
KJV: him, said unto him,
INT: master of him says to him servant

Matthew 19:3 V-PPA-NMP
GRK: αὐτὸν καὶ λέγοντες Εἰ ἔξεστιν
NAS: to Jesus, testing Him and asking, Is it lawful
KJV: him, and saying unto him, Is it lawful
INT: him and saying if Is it lawful

Matthew 19:4 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἀνέγνωτε
INT: moreover having answered he said not Have you read

Matthew 19:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν Ἕνεκα τούτου
INT: and said On account of this

Matthew 19:7 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Τί
NAS: They said to Him, Why then
KJV: They say unto him, Why
INT: They say to him Why

Matthew 19:8 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς ὅτι
NAS: He said to them, Because
KJV: He saith unto them,
INT: He says to them

Matthew 19:9 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: And I say to you, whoever divorces
KJV: And I say unto you,
INT: I say moreover to you

Matthew 19:10 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ οἱ
NAS: The disciples said to Him, If
KJV: His disciples say unto him, If
INT: Say to him the

Matthew 19:11 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ
INT: moreover he said to them Not

Matthew 19:14 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε τὰ
INT: moreover Jesus said Let the

Matthew 19:16 V-AIA-3S
GRK: προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν Διδάσκαλε τί
INT: having come to him said Teacher what

Matthew 19:17 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τί
KJV: unto him, Why callest thou me good?
INT: moreover [he] said to him Why

Matthew 19:18 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ Ποίας
NAS: [Then] he said to Him, Which ones?
KJV: He saith unto him, Which?
INT: He says to him Which

Matthew 19:18 V-II-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Τό Οὐ
INT: moreover Jesus said not

Matthew 19:20 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: The young man said to Him, All
KJV: The young man saith unto him, All
INT: Says to him the

Matthew 19:23 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς
NAS: And Jesus said to His disciples,
KJV: disciples, Verily I say unto you, That
INT: moreover Jesus said to the disciples

Matthew 19:23 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῦ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
INT: of him Truly I say to you that

Matthew 19:24 V-PIA-1S
GRK: πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν εὐκοπώτερόν
NAS: Again I say to you, it is easier
KJV: And again I say unto you, It is
INT: again moreover I say to you easier

Matthew 19:25 V-PPA-NMP
GRK: ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες Τίς ἄρα
NAS: astonished and said, Then
KJV: amazed, saying, Who
INT: were astonished exceedingly saying Who then

Matthew 19:26 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Παρὰ
INT: Jesus said to them With

Matthew 19:27 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ
INT: Peter said to him Behold

Matthew 19:28 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν
NAS: And Jesus said to them, Truly I say
KJV: unto them, Verily I say unto you, That
INT: moreover Jesus said to them Truly

Matthew 19:28 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
INT: to them Truly I say to you that

Matthew 20:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐκείνοις εἶπεν Ὑπάγετε καὶ
NAS: and to those he said, 'You also go
INT: And to them he said Go also

Matthew 20:6 V-PIA-3S
GRK: ἑστῶτας καὶ λέγει αὐτοῖς Τί
NAS: standing [around]; and he said to them, 'Why
KJV: idle, and saith unto them, Why
INT: standing and says to them Why

Matthew 20:7 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ὅτι
NAS: They said to him, 'Because no one
KJV: They say unto him, Because
INT: They say to him Because

Matthew 20:7 V-PIA-3S
GRK: ἡμᾶς ἐμισθώσατο λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε
NAS: hired us.' He said to them, 'You go
KJV: hath hired us. He saith unto them, Go
INT: us has hired He says to them Go

Matthew 20:8 V-PIA-3S
GRK: δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος
NAS: of the vineyard said to his foreman,
KJV: of the vineyard saith unto his
INT: moreover having arrived says the master

Matthew 20:12 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Οὗτοι οἱ
NAS: saying, 'These last men
KJV: Saying, These last
INT: saying These the

Matthew 20:13 V-AIA-3S
GRK: ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν Ἑταῖρε οὐκ
INT: to one of them he said Friend not

Matthew 20:17 V-AIA-3S
GRK: τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς
INT: the way said to them

Matthew 20:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Τί
NAS: And He said to her, What
KJV: wilt thou? She saith unto him,
INT: moreover he said to her What

Matthew 20:21 V-PIA-3S
GRK: Τί θέλεις λέγει αὐτῷ Εἰπὲ
INT: What do you desire She says to him Say

Matthew 20:21 V-AMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν
INT: She says to him Say that might sit

Matthew 20:22 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Οὐκ οἴδατε
NAS: to drink? They said to Him, We are able.
KJV: am baptized with? They say unto him,
INT: Jesus said not You know

Matthew 20:22 V-PIA-3P
GRK: βαπτίζομαι βαπτισθῆναι λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα
INT: am baptized to be baptized [with] They say to him We are able

Matthew 20:23 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς Τὸ
NAS: He said to them, My cup
KJV: And he saith unto them, Ye shall drink
INT: He says to them

Matthew 20:25 V-AIA-3S
GRK: προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν Οἴδατε ὅτι
INT: having called to [him] them said You know that

Matthew 20:30 V-PPA-NMP
GRK: παράγει ἔκραξαν λέγοντες Κύριε ἐλέησον
KJV: cried out, saying, Have mercy
INT: is passing by cried out saying Lord Have mercy on

Matthew 20:31 V-PPA-NMP
GRK: μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες Κύριε ἐλέησον
KJV: the more, saying, Have mercy
INT: all the more they cried out saying Lord Have mercy on

Matthew 20:32 V-AIA-3S
GRK: αὐτοὺς καὶ εἶπεν Τί θέλετε
INT: them and said What do you desire

Matthew 20:33 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Κύριε
NAS: They said to Him, Lord,
KJV: They say unto him, Lord,
INT: They say to him Lord

Matthew 21:2 V-PPA-NMS
GRK: λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε
NAS: saying to them, Go into the village
KJV: Saying unto them, Go
INT: saying to them Go

Matthew 21:3 V-ASA-3S
GRK: τις ὑμῖν εἴπῃ τι ἐρεῖτε
INT: anyone to you say anything you will say

Matthew 21:4 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what was spoken through
KJV: by the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 21:5 V-AMA-2P
GRK: Εἴπατε τῇ θυγατρὶ
INT: Say to the daughter

Matthew 21:9 V-PPA-NMP
GRK: ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ
KJV: cried, saying, Hosanna
INT: following were crying out saying Hosanna to the

Matthew 21:10 V-PPA-NFS
GRK: ἡ πόλις λέγουσα Τίς ἐστιν
NAS: was stirred, saying, Who
KJV: the city was moved, saying, Who is
INT: the city saying Who is

Matthew 21:11 V-IIA-3P
GRK: δὲ ὄχλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν
NAS: And the crowds were saying, This
KJV: And the multitude said, This is
INT: moreover [the] crowds said This is

Matthew 21:13 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Γέγραπται
NAS: And He said to them, It is written,
KJV: And said unto them, It is written,
INT: And he says to them It has been written

Matthew 21:15 V-PPA-AMP
GRK: ἱερῷ καὶ λέγοντας Ὡσαννὰ τῷ
KJV: and saying, Hosanna
INT: temple and saying Hosanna to the

Matthew 21:16 V-AIA-3P
GRK: καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις
NAS: and said to Him, Do You hear what
KJV: what these say? And Jesus
INT: and said to him Hear you

Matthew 21:16 V-PIA-3P
GRK: τί οὗτοι λέγουσιν ὁ δὲ
NAS: these [children] are saying? And Jesus
KJV: And Jesus saith unto them, Yea;
INT: what these say moreover

Matthew 21:16 V-PIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί
NAS: And Jesus said to them, Yes;
INT: moreover Jesus says to them Yes

Matthew 21:19 V-PIA-3S
GRK: μόνον καὶ λέγει αὐτῇ Οὐ
NAS: only; and He said to it, No
KJV: only, and said unto it, Let no
INT: only And he says to it Never

Matthew 21:20 V-PPA-NMP
GRK: μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες Πῶς παραχρῆμα
NAS: were amazed and asked, How
KJV: [it], they marvelled, saying, How
INT: disciples marveled saying How immediately

Matthew 21:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν
NAS: answered and said to them, Truly
KJV: unto them, Verily I say unto you, If
INT: Jesus said to them Truly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004

εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
λεῖμμα — 1 Occ.
λείας — 1 Occ.
λείπῃ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page