λέγων
Englishman's Concordance
λέγων (legōn) — 179 Occurrences

Matthew 1:20 V-PPA-NMS
GRK: ἐφάνη αὐτῷ λέγων Ἰωσὴφ υἱὸς
NAS: to him in a dream, saying, Joseph,
KJV: in a dream, saying, Joseph, thou son
INT: appeared to him saying Joseph son

Matthew 2:13 V-PPA-NMS
GRK: τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε
NAS: in a dream and said, Get
KJV: in a dream, saying, Arise, and take
INT: to Joseph saying Having risen take with [you]

Matthew 2:20 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε
KJV: Saying, Arise, and take
INT: saying Having risen take with [you]

Matthew 3:2 V-PPA-NMS
GRK: καὶ λέγων Μετανοεῖτε ἤγγικεν
KJV: And saying, Repent ye: for
INT: And saying Repent has drawn near

Matthew 3:14 V-PPA-NMS
GRK: διεκώλυεν αὐτὸν λέγων Ἐγὼ χρείαν
NAS: tried to prevent Him, saying, I have
KJV: John forbad him, saying, I have
INT: was hindering him saying I need

Matthew 5:2 V-PPA-NMS
GRK: ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων
NAS: and [began] to teach them, saying,
KJV: and taught them, saying,
INT: he taught them saying

Matthew 7:21 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε
NAS: Not everyone who says to Me, 'Lord,
KJV: every one that saith unto me,
INT: everyone who says to me Lord

Matthew 8:2 V-PPA-NMS
GRK: προσεκύνει αὐτῷ λέγων Κύριε ἐὰν
NAS: to Him and bowed down before Him, and said, Lord,
KJV: and worshipped him, saying, Lord, if
INT: worshipped him saying Lord if

Matthew 8:3 V-PPA-NMS
GRK: ἥψατο αὐτοῦ λέγων Θέλω καθαρίσθητι
NAS: and touched him, saying, I am willing;
KJV: him, saying, I will;
INT: he touched him saying I am willing be you cleansed

Matthew 8:6 V-PPA-NMS
GRK: καὶ λέγων Κύριε ὁ
NAS: and saying, Lord, my servant
KJV: And saying, Lord, my
INT: and saying Lord the

Matthew 9:18 V-PPA-NMS
GRK: προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι Ἡ
NAS: and bowed down before Him, and said, My daughter
KJV: and worshipped him, saying, My
INT: knelt down to him saying the

Matthew 9:29 V-PPA-NMS
GRK: ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων Κατὰ τὴν
NAS: their eyes, saying, It shall be done
KJV: their eyes, saying, According to your
INT: eyes of them saying According to the

Matthew 9:30 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγων Ὁρᾶτε μηδεὶς
KJV: them, saying, See
INT: Jesus saying See that no one

Matthew 10:5 V-PPA-NMS
GRK: παραγγείλας αὐτοῖς λέγων Εἰς ὁδὸν
KJV: and commanded them, saying, Go not
INT: having instructed them saying Into [the] way

Matthew 13:3 V-PPA-NMS
GRK: ἐν παραβολαῖς λέγων Ἰδοὺ ἐξῆλθεν
NAS: to them in parables, saying, Behold,
KJV: in parables, saying, Behold, a sower
INT: in parables saying Behold went out

Matthew 13:24 V-PPA-NMS
GRK: παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων Ὡμοιώθη ἡ
NAS: parable to them, saying, The kingdom
KJV: unto them, saying, The kingdom
INT: put he before them saying has become like the

Matthew 13:31 V-PPA-NMS
GRK: παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων Ὁμοία ἐστὶν
NAS: parable to them, saying, The kingdom
KJV: unto them, saying, The kingdom
INT: put he before them saying Like is

Matthew 14:27 V-PPA-NMS
GRK: Ἰησοῦς αὐτοῖς λέγων Θαρσεῖτε ἐγώ
NAS: spoke to them, saying, Take courage,
KJV: unto them, saying, Be of good cheer;
INT: Jesus to them saying Take courage I

Matthew 14:30 V-PPA-NMS
GRK: καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων Κύριε σῶσόν
KJV: to sink, he cried, saying, Lord, save
INT: to sink he cried out saying master save

Matthew 15:7 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῶν Ἠσαίας λέγων
KJV: of you, saying,
INT: you Isaiah saying

Matthew 16:13 V-PPA-NMS
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ λέγων Τίνα λέγουσιν
NAS: Who do people say that the Son of Man
KJV: his disciples, saying, Whom do men
INT: disciples of him saying Whom do pronounce

Matthew 16:22 V-PPA-NMS
GRK: ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων Ἵλεώς σοι
NAS: to rebuke Him, saying, God forbid
KJV: him, saying, Be it far
INT: to rebuke him saying far be it from you

Matthew 17:9 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγων Μηδενὶ εἴπητε
NAS: commanded them, saying, Tell the vision
KJV: charged them, saying, Tell the vision
INT: Jesus saying To no one tell

Matthew 17:15 V-PPA-NMS
GRK: καὶ λέγων Κύριε ἐλέησόν
INT: and saying master Have mercy on

Matthew 17:25 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγων Τί σοι
NAS: spoke to him first, saying, What
KJV: prevented him, saying, What thinkest
INT: Jesus saying What you

Matthew 18:26 V-PPA-NMS
GRK: προσεκύνει αὐτῷ λέγων Μακροθύμησον ἐπ'
NAS: [to the ground] and prostrated himself before him, saying, 'Have patience
KJV: him, saying, Lord,
INT: fell on his knees to him saying have patience with

Matthew 18:28 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων Ἀπόδος εἴ
NAS: him and [began] to choke [him], saying, 'Pay back
KJV: and took [him] by the throat, saying, Pay
INT: him he throttled [him] saying Pay if

Matthew 18:29 V-PPA-NMS
GRK: παρεκάλει αὐτὸν λέγων Μακροθύμησον ἐπ'
NAS: [to the ground] and [began] to plead with him, saying, 'Have patience
KJV: him, saying, Have patience
INT: begged him saying Have patience with

Matthew 21:2 V-PPA-NMS
GRK: λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε
NAS: saying to them, Go into the village
KJV: Saying unto them, Go
INT: saying to them Go

Matthew 21:37 V-PPA-NMS
GRK: υἱὸν αὐτοῦ λέγων Ἐντραπήσονται τὸν
NAS: his son to them, saying, 'They will respect
KJV: son, saying, They will reverence
INT: son of him saying They will have respect for the

Matthew 22:1 V-PPA-NMS
GRK: παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων
INT: parables to them saying

Matthew 22:4 V-PPA-NMS
GRK: ἄλλους δούλους λέγων Εἴπατε τοῖς
NAS: slaves saying, 'Tell those
KJV: servants, saying, Tell
INT: other servants saying Say to those

Matthew 22:42 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Τί ὑμῖν
NAS: son is He? They said to Him, [The son] of David.
KJV: Saying, What think
INT: saying What you

Matthew 22:43 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὸν κύριον λέγων
NAS: call Him 'Lord,' saying,
KJV: him Lord, saying,
INT: him Lord saying

Matthew 23:2 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Ἐπὶ τῆς
NAS: saying: The scribes and the Pharisees
KJV: Saying, The scribes and
INT: saying On

Matthew 25:20 V-PPA-NMS
GRK: πέντε τάλαντα λέγων Κύριε πέντε
NAS: talents, saying, 'Master,
KJV: talents, saying, Lord,
INT: five talents saying Lord five

Matthew 25:45 V-PPA-NMS
GRK: ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων Ἀμὴν λέγω
NAS: them, 'Truly I say to you, to the extent
KJV: them, saying, Verily
INT: will he answer them saying Truly I say

Matthew 26:27 V-PPA-NMS
GRK: ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων Πίετε ἐξ
NAS: He gave [it] to them, saying, Drink
KJV: [it] to them, saying, Drink ye
INT: he gave [it] to them saying Drink of

Matthew 26:39 V-PPA-NMS
GRK: προσευχόμενος καὶ λέγων Πάτερ μου
NAS: and prayed, saying, My Father,
KJV: and prayed, saying, O my Father,
INT: praying and saying Father of me

Matthew 26:42 V-PPA-NMS
GRK: ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων Πάτερ μου
NAS: and prayed, saying, My Father,
KJV: and prayed, saying, O my
INT: having gone away he prayed saying Father of me

Matthew 26:48 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῖς σημεῖον λέγων Ὃν ἂν
NAS: them a sign, saying, Whomever
KJV: a sign, saying, Whomsoever
INT: them a sign saying whomever anyhow

Matthew 26:65 V-PPA-NMS
GRK: ἱμάτια αὐτοῦ λέγων Ἐβλασφήμησεν τί
NAS: his robes and said, He has blasphemed!
KJV: clothes, saying,
INT: garments of him saying He has blasphemed why

Matthew 26:70 V-PPA-NMS
GRK: ἔμπροσθεν πάντων λέγων Οὐκ οἶδα
NAS: them all, saying, I do not know
KJV: before [them] all, saying, I know not
INT: before all saying Not I know

Matthew 27:4 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Ἥμαρτον παραδοὺς
NAS: saying, I have sinned by betraying
KJV: Saying, I have sinned
INT: saying I sinned having betrayed

Matthew 27:11 V-PPA-NMS
GRK: ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ
NAS: questioned Him, saying, Are You the King
KJV: asked him, saying, Art thou
INT: the governor saying You are

Matthew 27:24 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός εἰμι
NAS: of the crowd, saying, I am
KJV: the multitude, saying, I am
INT: the crowd saying Guiltless I am

Matthew 27:46 V-PPA-NMS
GRK: φωνῇ μεγάλῃ λέγων ηλι ηλι
NAS: voice, saying, ELI,
KJV: with a loud voice, saying, Eli, Eli,
INT: with a voice loud saying Eli Eli

Matthew 28:9 V-PPA-NMS
GRK: ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων Χαίρετε αἱ
NAS: met them and greeted them. And they came
KJV: met them, saying, All hail. And
INT: met them saying Greetings

Matthew 28:18 V-PPA-NMS
GRK: ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων Ἐδόθη μοι
NAS: up and spoke to them, saying, All
KJV: and spake unto them, saying, All power
INT: spoke to them saying Has been given to me

Mark 1:7 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἐκήρυσσεν λέγων Ἔρχεται ὁ
NAS: And he was preaching, and saying, After
KJV: preached, saying, There cometh
INT: And he preached saying He comes who

Mark 1:15 V-PPA-NMS
GRK: καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται
NAS: and saying, The time is fulfilled,
KJV: And saying, The time
INT: and saying Has been fulfilled

Mark 1:24 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Τί ἡμῖν
NAS: saying, What
KJV: Saying, Let [us] alone; what
INT: saying What to us

Mark 1:25 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγων Φιμώθητι καὶ
NAS: rebuked him, saying, Be quiet,
KJV: him, saying, Hold thy peace,
INT: Jesus saying Be silent and

Mark 1:40 V-PPA-NMS
GRK: γονυπετῶν καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι
NAS: Him and falling on his knees before Him, and saying, If
KJV: to him, and saying unto him,
INT: kneeling down to him and saying to him

Mark 5:23 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι Τὸ
NAS: Him earnestly, saying, My little daughter
KJV: him greatly, saying, My
INT: him much saying the

Mark 8:15 V-PPA-NMS
GRK: διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων Ὁρᾶτε βλέπετε
NAS: And He was giving orders to them, saying, Watch
KJV: them, saying, Take heed,
INT: he instructed them saying See take heed

Mark 8:26 V-PPA-NMS
GRK: οἶκον αὐτοῦ λέγων Μηδὲ εἰς
NAS: him to his home, saying, Do not even
KJV: his house, saying, Neither go
INT: [the] home of him saying Neither into

Mark 8:27 V-PPA-NMS
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς Τίνα
NAS: His disciples, saying to them, Who
KJV: his disciples, saying unto them, Whom
INT: disciples of him saying to them Whom

Mark 9:25 V-PPA-NMS
GRK: τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ Τὸ
NAS: spirit, saying to it, You deaf
KJV: spirit, saying unto him,
INT: unclean saying to it

Mark 12:6 V-PPA-NMS
GRK: πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται
NAS: him last [of all] to them, saying, 'They will respect
KJV: unto them, saying, They will reverence
INT: to them saying They will have respect for

Mark 12:26 V-PPA-NMS
GRK: ὁ θεὸς λέγων Ἐγὼ ὁ
INT: God saying I [am] the

Mark 14:44 V-PPA-NMS
GRK: σύσσημον αὐτοῖς λέγων Ὃν ἂν
NAS: them a signal, saying, Whomever
KJV: a token, saying, Whomsoever
INT: a sign to them saying whomever anyhow

Mark 14:60 V-PPA-NMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ
NAS: Jesus, saying, Do You not answer?
KJV: Jesus, saying, Answerest
INT: Jesus saying not Answer you

Mark 14:68 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὔτε οἶδα
NAS: But he denied [it], saying, I neither
KJV: But he denied, saying, I know not,
INT: but he denied saying Not I know

Mark 15:4 V-PPA-NMS
GRK: ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ
NAS: Him again, saying, Do You not answer?
KJV: again, saying, Answerest thou
INT: questioned him saying not Answer you

Mark 15:9 V-PPA-NMS
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων Θέλετε ἀπολύσω
NAS: answered them, saying, Do you want
KJV: them, saying, Will ye
INT: answered them saying Wish you I should release

Mark 15:36 V-PPA-NMS
GRK: ἐπότιζεν αὐτόν λέγων Ἄφετε ἴδωμεν
NAS: and gave Him a drink, saying, Let
KJV: to drink, saying, Let alone;
INT: gave to drink him saying Let be let us see

Luke 1:63 V-PPA-NMS
GRK: πινακίδιον ἔγραψεν λέγων Ἰωάννης ἐστὶν
NAS: and wrote as follows, His name
KJV: and wrote, saying, His
INT: a writing tablet he wrote saying John is

Luke 1:67 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων
NAS: Spirit, and prophesied, saying:
KJV: and prophesied, saying,
INT: and prophesied saying

Luke 3:16 V-PPA-NMS
GRK: ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ
NAS: answered and said to them all,
KJV: answered, saying unto [them] all,
INT: answered saying [to] all

Luke 4:35 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγων Φιμώθητι καὶ
NAS: rebuked him, saying, Be quiet
KJV: him, saying, Hold thy peace,
INT: Jesus saying Be silent and

Luke 5:8 V-PPA-NMS
GRK: γόνασιν Ἰησοῦ λέγων Ἔξελθε ἀπ'
NAS: feet, saying, Go away
KJV: Jesus' knees, saying, Depart from
INT: knees of Jesus saying Depart from

Luke 5:12 V-PPA-NMS
GRK: ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων Κύριε ἐὰν
NAS: and implored Him, saying, Lord,
KJV: and besought him, saying, Lord, if
INT: he begged him saying Lord if

Luke 5:13 V-PPA-NMS
GRK: ἥψατο αὐτοῦ λέγων Θέλω καθαρίσθητι
NAS: and touched him, saying, I am willing;
INT: he touched him saying I will be you cleansed

Luke 7:6 V-PPA-NMS
GRK: ὁ ἑκατοντάρχης λέγων αὐτῷ Κύριε
NAS: friends, saying to Him, Lord,
KJV: to him, saying unto him, Lord,
INT: the centurion saying to him Lord

Luke 7:19 V-PPA-NMS
GRK: τὸν κύριον λέγων Σὺ εἶ
NAS: them to the Lord, saying, Are You the Expected
KJV: [them] to Jesus, saying, Art thou
INT: the Lord saying you are

Luke 7:20 V-PPA-NMS
GRK: πρὸς σὲ λέγων Σὺ εἶ
NAS: has sent us to You, to ask, Are You the Expected
INT: to you saying you are

Luke 7:39 V-PPA-NMS
GRK: ἐν ἑαυτῷ λέγων Οὗτος εἰ
INT: within himself saying This [person] if

Luke 8:8 V-PPA-NMS
GRK: ἑκατονταπλασίονα Ταῦτα λέγων ἐφώνει Ὁ
NAS: a hundred times as great. As He said these things,
KJV: an hundredfold. And when he had said these things,
INT: a hundredfold These things saying he cried the [one]

Luke 8:38 V-PPA-NMS
GRK: δὲ αὐτὸν λέγων
NAS: Him; but He sent him away, saying,
KJV: him away, saying,
INT: however him saying

Luke 8:49 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι Τέθνηκεν
NAS: from [the house of] the synagogue official, saying, Your daughter
KJV: the ruler of the synagogue's [house], saying to him,
INT: the ruler of synagogue saying Has died

Luke 8:54 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων Ἡ παῖς
NAS: and called, saying, Child,
KJV: and called, saying, Maid,
INT: of her cried saying Child

Luke 9:18 V-PPA-NMS
GRK: ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων Τίνα με
NAS: were with Him, and He questioned them, saying, Who
KJV: he asked them, saying, Whom say
INT: he questioned them saying Whom me

Luke 9:38 V-PPA-NMS
GRK: ὄχλου ἐβόησεν λέγων Διδάσκαλε δέομαί
NAS: shouted, saying, Teacher,
KJV: cried out, saying, Master,
INT: crowd cried out saying Teacher I implore

Luke 10:25 V-PPA-NMS
GRK: ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων Διδάσκαλε τί
NAS: up and put Him to the test, saying, Teacher,
KJV: tempted him, saying, Master, what
INT: testing him saying Teacher what

Luke 11:45 V-PPA-NMS
GRK: Διδάσκαλε ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς
NAS: Teacher, when You say this,
KJV: thus saying thou reproachest
INT: Teacher these things saying also us

Luke 12:16 V-PPA-NMS
GRK: πρὸς αὐτοὺς λέγων Ἀνθρώπου τινὸς
INT: to them saying Of a man certain

Luke 12:17 V-PPA-NMS
GRK: ἐν ἑαυτῷ λέγων Τί ποιήσω
NAS: to himself, saying, 'What
KJV: himself, saying, What
INT: within himself saying What shall I do

Luke 13:27 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν Οὐκ
NAS: and He will say, 'I tell you, I do not know
KJV: But he shall say, I tell you, I know
INT: And he will say I tell you not

Luke 14:3 V-PPA-NMS
GRK: καὶ Φαρισαίους λέγων Ἔξεστιν τῷ
INT: and to [the] Pharisees saying Is it lawful on the

Luke 14:7 V-PPA-NMS
GRK: πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο λέγων πρὸς αὐτούς
NAS: out the places of honor [at the table], saying to them,
KJV: the chief rooms; saying unto
INT: first places they were choosing out saying to them

Luke 15:3 V-PPA-NMS
GRK: παραβολὴν ταύτην λέγων
INT: parable this saying

Luke 15:6 V-PPA-NMS
GRK: τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς Συνχάρητέ
NAS: and his neighbors, saying to them, 'Rejoice
KJV: neighbours, saying unto them,
INT: the neighbors saying to them Rejoice with

Luke 17:4 V-PPA-NMS
GRK: πρὸς σὲ λέγων Μετανοῶ ἀφήσεις
NAS: to you seven times, saying, 'I repent,'
KJV: thee, saying, I repent;
INT: to you saying I repent you will forgive

Luke 18:2 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Κριτής τις
NAS: saying, In a certain city
KJV: Saying, There was in
INT: saying A judge certain

Luke 18:13 V-PPA-NMS
GRK: στῆθος αὐτοῦ λέγων Ὁ θεός
NAS: his breast, saying, 'God,
KJV: his breast, saying, God be merciful
INT: breast of himself saying God

Luke 18:16 V-PPA-NMS
GRK: προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων Ἄφετε τὰ
NAS: called for them, saying, Permit
INT: having called to [him] them said Let the

Luke 18:18 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὸν ἄρχων λέγων Διδάσκαλε ἀγαθέ
NAS: questioned Him, saying, Good
KJV: asked him, saying, Good Master,
INT: to him ruler saying Teacher good

Luke 18:38 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἐβόησεν λέγων Ἰησοῦ υἱὲ
NAS: And he called out, saying, Jesus, Son
KJV: he cried, saying, Jesus,
INT: And he called out saying Jesus Son

Luke 19:16 V-PPA-NMS
GRK: ὁ πρῶτος λέγων Κύριε ἡ
NAS: appeared, saying, Master,
KJV: came the first, saying, Lord, thy
INT: the first saying Lord the

Luke 19:18 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δεύτερος λέγων Ἡ μνᾶ
NAS: came, saying, Your mina,
KJV: the second came, saying, Lord, thy
INT: the second saying the mina

Luke 19:20 V-PPA-NMS
GRK: ἕτερος ἦλθεν λέγων Κύριε ἰδοὺ
NAS: Another came, saying, 'Master, here
KJV: another came, saying, Lord, behold,
INT: another came saying Lord behold

Luke 19:30 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Ὑπάγετε εἰς
NAS: saying, Go into the village
INT: saying Go into

Luke 19:42 V-PPA-NMS
GRK: λέγων ὅτι Εἰ
NAS: saying, If you had known
KJV: Saying, If thou hadst known,
INT: saying If

Luke 19:46 V-PPA-NMS
GRK: λέγων αὐτοῖς Γέγραπται
NAS: saying to them, It is written,
KJV: Saying unto them, It is written,
INT: saying to them It has been written

Luke 22:19 V-PPA-NMS
GRK: ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων Τοῦτό ἐστιν
NAS: it and gave it to them, saying, This
KJV: gave unto them, saying, This is
INT: gave to them saying This is

Luke 22:20 V-PPA-NMS
GRK: τὸ δειπνῆσαι λέγων Τοῦτο τὸ
NAS: they had eaten, saying, This
KJV: after supper, saying, This cup
INT: which having supped saying This

Luke 22:42 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Πάτερ εἰ
NAS: saying, Father, if
KJV: Saying, Father, if
INT: saying Father if

Luke 22:57 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὐκ οἶδα
NAS: But he denied [it], saying, Woman,
KJV: he denied him, saying, Woman, I know
INT: but he denied saying not I do know

Luke 22:59 V-PPA-NMS
GRK: τις διισχυρίζετο λέγων Ἐπ' ἀληθείας
NAS: [began] to insist, saying, Certainly
KJV: confidently affirmed, saying, Of
INT: a certain strongly affirmed saying In truth

Luke 23:3 V-PPA-NMS
GRK: ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων Σὺ εἶ
NAS: asked Him, saying, Are You the King
KJV: asked him, saying, Art thou
INT: questioned him saying You are

Luke 23:39 V-PPA-NMS
GRK: ἐβλασφήμει αὐτόν λέγων Οὐχὶ σὺ
INT: railed at him saying not you are

Luke 23:47 V-PPA-NMS
GRK: τὸν θεὸν λέγων Ὄντως ὁ
NAS: God, saying, Certainly
KJV: God, saying, Certainly
INT: God saying Indeed the

Luke 24:7 V-PPA-NMS
GRK: λέγων τὸν υἱὸν
NAS: saying that the Son of Man
KJV: Saying, The Son
INT: saying the Son

John 1:15 V-PPA-NMS
GRK: καὶ κέκραγεν λέγων οὗτος ἦν
NAS: Him and cried out, saying, This
KJV: and cried, saying, This was he
INT: and cried out saying This was he

John 1:26 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰωάννης λέγων Ἐγὼ βαπτίζω
NAS: answered them saying, I baptize
KJV: answered them, saying, I baptize
INT: John saying I baptize

John 1:32 V-PPA-NMS
GRK: ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι
NAS: testified saying, I have seen
KJV: John bare record, saying, I saw
INT: bore witness John saying I have beheld

John 4:10 V-PPA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ λέγων σοι Δός
INT: it is that says to you Give

John 7:28 V-PPA-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ λέγων Κἀμὲ οἴδατε
NAS: teaching and saying, You both
KJV: as he taught, saying, Ye both know me,
INT: Jesus and saying Both me you know

John 7:37 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἔκραξεν λέγων Ἐάν τις
NAS: and cried out, saying, If
KJV: and cried, saying, If any man
INT: and cried out saying If anyone

John 8:12 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγων Ἐγώ εἰμι
NAS: spoke to them, saying, I am
KJV: again unto them, saying, I am
INT: Jesus saying I am

John 12:23 V-PPA-NMS
GRK: ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων Ἐλήλυθεν ἡ
NAS: answered them, saying, The hour
KJV: them, saying, The hour
INT: answered them saying Has come the

Acts 1:3 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ
NAS: days and speaking of the things concerning
KJV: and speaking of the things pertaining
INT: by them and speaking the things concerning

Acts 2:40 V-PPA-NMS
GRK: παρεκάλει αὐτοὺς λέγων Σώθητε ἀπὸ
NAS: and kept on exhorting them, saying, Be saved
KJV: exhort, saying, Save yourselves
INT: exhorted them saying Be saved from

Acts 3:25 V-PPA-NMS
GRK: πατέρας ὑμῶν λέγων πρὸς Ἀβραάμ
NAS: with your fathers, saying to Abraham,
KJV: our fathers, saying unto Abraham,
INT: fathers you saying to Abraham

Acts 5:28 V-PPA-NMS
GRK: λέγων οὐ Παραγγελίᾳ
NAS: saying, We gave you strict orders
KJV: Saying, Did not
INT: saying not by a charge

Acts 5:36 V-PPA-NMS
GRK: ἀνέστη Θευδᾶς λέγων εἶναί τινα
NAS: rose up, claiming to be somebody,
KJV: Theudas, boasting himself
INT: rose up Theudas affirming to be somebody

Acts 8:9 V-PPA-NMS
GRK: τῆς Σαμαρείας λέγων εἶναί τινα
NAS: of Samaria, claiming to be someone
KJV: of Samaria, giving out that himself
INT: of Samaria saying to be some

Acts 8:19 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Δότε κἀμοὶ
NAS: saying, Give this
KJV: Saying, Give me also
INT: saying Give also to me

Acts 8:26 V-PPA-NMS
GRK: πρὸς Φίλιππον λέγων Ἀνάστηθι καὶ
NAS: spoke to Philip saying, Get up and go
KJV: unto Philip, saying, Arise, and
INT: to Philip saying Rise up and

Acts 10:26 V-PPA-NMS
GRK: ἤγειρεν αὐτὸν λέγων Ἀνάστηθι καὶ
NAS: raised him up, saying, Stand
KJV: him up, saying, Stand up; I
INT: lifted up him saying Rise up also

Acts 11:4 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῖς καθεξῆς λέγων
NAS: to them in orderly sequence, saying,
KJV: [it] by order unto them, saying,
INT: to them in order saying

Acts 12:7 V-PPA-NMS
GRK: ἤγειρεν αὐτὸν λέγων Ἀνάστα ἐν
NAS: and woke him up, saying, Get
KJV: him up, saying, Arise up quickly.
INT: he woke up him saying Rise up in

Acts 15:13 V-PPA-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων Ἄνδρες ἀδελφοί
NAS: answered, saying, Brethren,
KJV: answered, saying, Men
INT: answered James saying Men brothers

Acts 16:9 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὸν καὶ λέγων Διαβὰς εἰς
NAS: and appealing to him, and saying, Come over
KJV: him, saying, Come over into
INT: him and saying Having passed over into

Acts 16:28 V-PPA-NMS
GRK: μεγάλῃ φωνῇ λέγων Μηδὲν πράξῃς
NAS: voice, saying, Do
KJV: with a loud voice, saying, Do thyself
INT: loud with a voice saying not do

Acts 19:4 V-PPA-NMS
GRK: τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν
INT: to the people saying On the [one]

Acts 19:26 V-PPA-NMS
GRK: ἱκανὸν ὄχλον λέγων ὅτι οὐκ
NAS: number of people, saying that gods made
KJV: much people, saying that they be
INT: a great many people saying that not

Acts 21:21 V-PPA-NMS
GRK: πάντας Ἰουδαίους λέγων μὴ περιτέμνειν
NAS: Moses, telling them not to circumcise
KJV: forsake Moses, saying that they ought
INT: all Jews telling not to circumcise

Acts 21:40 V-PPA-NMS
GRK: Ἐβραΐδι διαλέκτῳ λέγων
NAS: to them in the Hebrew dialect, saying,
KJV: tongue, saying,
INT: Hebrew language saying

Acts 22:26 V-PPA-NMS
GRK: χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων Τί μέλλεις
NAS: and told him, saying, What
KJV: the chief captain, saying, Take heed
INT: chief captain he reported [it] saying what are you about

Acts 24:2 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Τέρτυλλος λέγων Πολλῆς εἰρήνης
NAS: to accuse him, saying [to the governor], Since we have through
KJV: to accuse [him], saying, Seeing that by
INT: Tertullus saying Great peace

Acts 25:14 V-PPA-NMS
GRK: τὸν Παῦλον λέγων Ἀνήρ τίς
NAS: before the king, saying, There is a man
KJV: unto the king, saying, There is
INT: Paul saying A man certain

Acts 26:22 V-PPA-NMS
GRK: οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε
NAS: and great, stating nothing
KJV: great, saying none other things
INT: nothing else saying than what both

Acts 27:10 V-PPA-NMS
GRK: λέγων αὐτοῖς Ἄνδρες
NAS: and said to them, Men, I perceive
KJV: And said unto them, Sirs,
INT: saying to them Men

Acts 27:24 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Μὴ φοβοῦ
NAS: saying, 'Do not be afraid, Paul;
KJV: Saying, Fear not,
INT: saying not Fear

Acts 27:33 V-PPA-NMS
GRK: μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον
NAS: some food, saying, Today
KJV: meat, saying, This day
INT: to partake of food saying The fourteenth today

Acts 28:26 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Πορεύθητι πρὸς
NAS: saying, GO TO THIS
KJV: Saying, Go unto
INT: saying Go to

Romans 2:22 V-PPA-NMS
GRK: λέγων μὴ μοιχεύειν
NAS: You who say that one should not commit
KJV: Thou that sayest a man should not
INT: you who say not to commit adultery

1 Corinthians 11:25 V-PPA-NMS
GRK: τὸ δειπνῆσαι λέγων Τοῦτο τὸ
NAS: after supper, saying, This cup
KJV: when he had supped, saying, This cup
INT: having supped saying This

Hebrews 2:6 V-PPA-NMS
GRK: πού τις λέγων Τί ἐστιν
NAS: somewhere, saying, WHAT
KJV: testified, saying, What
INT: somewhere one saying What is

Hebrews 2:12 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Ἀπαγγελῶ τὸ
NAS: saying, I WILL PROCLAIM YOUR NAME
KJV: Saying, I will declare thy
INT: saying I will declare the

Hebrews 4:7 V-PPA-NMS
GRK: ἐν Δαυὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον
NAS: day, Today, saying through David
KJV: a certain day, saying in David,
INT: in David saying after so long

Hebrews 6:14 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Εἰ μὴν
NAS: saying, I WILL SURELY BLESS
KJV: Saying, Surely blessing
INT: saying if surely

Hebrews 8:11 V-PPA-NMS
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι τὸν
NAS: HIS BROTHER, SAYING, 'KNOW
KJV: his brother, saying, Know the Lord:
INT: brother of him saying Know the

Hebrews 9:20 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Τοῦτο τὸ
NAS: saying, THIS IS THE BLOOD
KJV: Saying, This [is] the blood
INT: saying This [is] the

Hebrews 10:8 V-PPA-NMS
GRK: ἀνώτερον λέγων ὅτι Θυσίας
NAS: After saying above, SACRIFICES
KJV: Above when he said, Sacrifice
INT: Above saying Sacrifice

Hebrews 12:26 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἐπήγγελται λέγων Ἔτι ἅπαξ
NAS: He has promised, saying, YET
KJV: he hath promised, saying, Yet
INT: moreover he has promised saying Yet once

1 John 2:4 V-PPA-NMS
GRK: λέγων ὅτι Ἔγνωκα
NAS: The one who says, I have come to know
KJV: He that saith, I know him,
INT: He that says I have known

1 John 2:6 V-PPA-NMS
GRK: λέγων ἐν αὐτῷ
NAS: the one who says he abides
KJV: He that saith he abideth in
INT: He that says in him [he]

1 John 2:9 V-PPA-NMS
GRK: λέγων ἐν τῷ
NAS: The one who says he is in the Light
KJV: He that saith he is in
INT: He that says in the

2 John 1:11 V-PPA-NMS
GRK: λέγων γὰρ αὐτῷ
NAS: for the one who gives him a greeting
KJV: For he that biddeth him God speed
INT: he who says indeed to him

Jude 1:14 V-PPA-NMS
GRK: Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων Ἰδοὺ ἦλθεν
NAS: prophesied, saying, Behold,
KJV: of these, saying, Behold,
INT: Adam Enoch saying Behold came

Revelation 1:17 V-PPA-NMS
GRK: ἐπ' ἐμὲ λέγων Μὴ φοβοῦ
NAS: His right hand on me, saying, Do not be afraid;
KJV: upon me, saying unto me, Fear
INT: upon me saying not Fear

Revelation 4:1 V-PPA-NMS
GRK: μετ' ἐμοῦ λέγων Ἀνάβα ὧδε
NAS: speaking with me, said, Come
KJV: with me; which said, Come up hither,
INT: with me saying Come up here

Revelation 7:3 V-PPA-NMS
GRK: λέγων Μὴ ἀδικήσητε
NAS: saying, Do not harm the earth
KJV: Saying, Hurt not
INT: saying [do] not harm

Revelation 7:13 V-PPA-NMS
GRK: τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι Οὗτοι
NAS: answered, saying to me, These
KJV: answered, saying unto me,
INT: the elders saying to me These

Revelation 10:9 V-PPA-NMS
GRK: τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ δοῦναί
NAS: to the angel, telling him to give
KJV: the angel, and said unto him,
INT: the angel saying to him Give

Revelation 11:1 V-PPA-NMS
GRK: ὅμοιος ῥάβδῳ λέγων Ἔγειρε καὶ
NAS: a staff; and someone said, Get
KJV: the angel stood, saying, Rise, and
INT: like a staff saying Rise and

Revelation 13:14 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ θηρίου λέγων τοῖς κατοικοῦσιν
NAS: of the beast, telling those
KJV: of the beast; saying to them that dwell
INT: the beast saying to those who dwell

Revelation 14:7 V-PPA-NMS
GRK: λέγων ἐν φωνῇ
NAS: and he said with a loud voice,
KJV: Saying with a loud
INT: saying with a voice

Revelation 14:8 V-PPA-NMS
GRK: ἄγγελος ἠκολούθησεν λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν
NAS: followed, saying, Fallen,
KJV: angel, saying, Babylon
INT: angel followed saying Is fallen is fallen

Revelation 14:9 V-PPA-NMS
GRK: ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ
NAS: followed them, saying with a loud
KJV: followed them, saying with a loud
INT: followed them saying with a voice

Revelation 14:18 V-PPA-NMS
GRK: τὸ ὀξὺ λέγων Πέμψον σου
NAS: sickle, saying, Put
KJV: sickle, saying, Thrust in
INT: sharp saying Send your

Revelation 17:1 V-PPA-NMS
GRK: μετ' ἐμοῦ λέγων Δεῦρο δείξω
NAS: and spoke with me, saying, Come here,
KJV: with me, saying unto me, Come hither;
INT: with me saying Come here I will show

Revelation 18:2 V-PPA-NMS
GRK: ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν
NAS: voice, saying, Fallen,
KJV: voice, saying, Babylon
INT: mighty voice saying Is fallen is fallen

Revelation 18:21 V-PPA-NMS
GRK: τὴν θάλασσαν λέγων Οὕτως ὁρμήματι
NAS: it into the sea, saying, So
KJV: the sea, saying, Thus
INT: the sea saying Thus with violence

Revelation 19:17 V-PPA-NMS
GRK: φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς
NAS: voice, saying to all
KJV: voice, saying to all
INT: a voice loud saying to all the

Revelation 21:9 V-PPA-NMS
GRK: μετ' ἐμοῦ λέγων Δεῦρο δείξω
NAS: and spoke with me, saying, Come here,
KJV: me, saying, Come hither,
INT: with me saying Come here I will show

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page