1411. δύναμις (dunamis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1411. δύναμις (dunamis) — 120 Occurrences

Matthew 6:13 Noun-NFS
GRK: καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ
KJV: and the power, and
INT: and the power and the

Matthew 7:22 N-AFP
GRK: σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν
NAS: perform many miracles?'
KJV: done many wonderful works?
INT: your name works of power many perform

Matthew 11:20 N-NFP
GRK: αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ ὅτι
NAS: most of His miracles were done,
KJV: of his mighty works were done,
INT: the most miracles of him because

Matthew 11:21 N-NFP
GRK: ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι
NAS: For if the miracles had occurred
KJV: if the mighty works, which
INT: had taken place the miracles which having taken place

Matthew 11:23 N-NFP
GRK: ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι
NAS: for if the miracles had occurred
KJV: if the mighty works, which
INT: had taken place the miracles which having taken place

Matthew 13:54 N-NFP
GRK: καὶ αἱ δυνάμεις
NAS: wisdom and [these] miraculous powers?
KJV: wisdom, and [these] mighty works?
INT: and the miracles

Matthew 13:58 N-AFP
GRK: ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ
NAS: many miracles there
KJV: not many mighty works there because
INT: he did there works of power many because

Matthew 14:2 N-NFP
GRK: τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν
NAS: and that is why miraculous powers are at work
KJV: therefore mighty works do shew forth themselves
INT: this the miraculous powers work in

Matthew 22:29 N-AFS
GRK: μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ
NAS: the Scriptures nor the power of God.
KJV: the scriptures, nor the power of God.
INT: nor the power of God

Matthew 24:29 N-NFP
GRK: καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν
NAS: from the sky, and the powers of the heavens
KJV: and the powers of the heavens
INT: and the powers of the heavens

Matthew 24:30 N-GFS
GRK: οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης
NAS: OF THE SKY with power and great
KJV: of heaven with power and great
INT: of heaven with power and glory

Matthew 25:15 N-AFS
GRK: τὴν ἰδίαν δύναμιν καὶ ἀπεδήμησεν
NAS: to his own ability; and he went on his journey.
KJV: to his several ability; and
INT: the own ability and he left the region

Matthew 26:64 N-GFS
GRK: δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον
NAS: AT THE RIGHT HAND OF POWER, and COMING
KJV: on the right hand of power, and coming
INT: [the] right hand of Power and coming

Mark 5:30 N-AFS
GRK: ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς
NAS: in Himself that the power [proceeding] from Him had gone forth,
KJV: in himself that virtue had gone out of
INT: out of him power has gone forth having turned

Mark 6:2 N-NFP
GRK: καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ
NAS: to Him, and such miracles as these
KJV: even such mighty works are wrought by
INT: even the works of power such by

Mark 6:5 N-AFS
GRK: ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν εἰ μὴ
NAS: do no miracle there except
KJV: do no mighty work, save that he laid
INT: to do not any work of power if not

Mark 6:14 N-NFP
GRK: ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ
NAS: these miraculous powers are at work
KJV: therefore mighty works do shew forth themselves
INT: operate the miraculous powers in him

Mark 9:1 N-DFS
GRK: ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει
NAS: of God after it has come with power.
KJV: come with power.
INT: having come with power

Mark 9:39 N-AFS
GRK: ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ
NAS: will perform a miracle in My name,
KJV: which shall do a miracle in my
INT: who will do a work of power in the

Mark 12:24 N-AFS
GRK: μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ
NAS: the Scriptures or the power of God?
KJV: neither the power of God?
INT: nor the power of God

Mark 13:25 N-NFP
GRK: καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν
NAS: from heaven, and the powers that are in the heavens
KJV: and the powers that are in
INT: and the powers which [are] in

Mark 13:26 N-GFS
GRK: νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ
NAS: IN CLOUDS with great power and glory.
KJV: with great power and glory.
INT: clouds with power great and

Mark 14:62 N-GFS
GRK: καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον
NAS: AT THE RIGHT HAND OF POWER, and COMING
KJV: on the right hand of power, and coming
INT: sitting of the Power and coming

Luke 1:17 N-DFS
GRK: πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου ἐπιστρέψαι
NAS: Him in the spirit and power of Elijah,
KJV: the spirit and power of Elias, to turn
INT: [the] spirit and power of Elijah to turn

Luke 1:35 N-NFS
GRK: σέ καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει
NAS: will come upon you, and the power of the Most High
KJV: and the power of the Highest
INT: you and power of [the] Most High will overshadow

Luke 4:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος
NAS: to Galilee in the power of the Spirit,
KJV: in the power of the Spirit
INT: in the power of the Spirit

Luke 4:36 N-DFS
GRK: ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς
NAS: For with authority and power He commands
KJV: and power he commandeth
INT: authority and power he commands the

Luke 5:17 N-NFS
GRK: Ἰερουσαλήμ καὶ δύναμις Κυρίου ἦν
NAS: and [from] Jerusalem; and the power of the Lord
KJV: and the power of the Lord
INT: of Jerusalem and [the] power of [the] Lord was [there]

Luke 6:19 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ὅτι δύναμις παρ' αὐτοῦ
NAS: to touch Him, for power was coming
KJV: for there went virtue out of him,
INT: him for power from him

Luke 8:46 N-AFS
GRK: γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ'
NAS: Me, for I was aware that power had gone
KJV: I perceive that virtue is gone out of
INT: indeed knew [that] power went out from

Luke 9:1 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν
NAS: and gave them power and authority
KJV: gave them power and authority over
INT: he gave to them power and authority

Luke 10:13 N-NFP
GRK: ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι
NAS: For if the miracles had been performed
KJV: if the mighty works had been done
INT: had taken place the miracles which have been taking place

Luke 10:19 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ
NAS: all the power of the enemy,
KJV: over all the power of the enemy: and
INT: all the power of the enemey

Luke 19:37 N-GFP
GRK: ὧν εἶδον δυνάμεων
NAS: for all the miracles which
KJV: all the mighty works that
INT: which they had seen [the] works of power

Luke 21:26 N-NFP
GRK: αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν
NAS: upon the world; for the powers of the heavens
KJV: for the powers of heaven
INT: indeed [the] powers of the heavens

Luke 21:27 N-GFS
GRK: νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης
NAS: IN A CLOUD with power and great
KJV: a cloud with power and great
INT: a cloud with power and glory

Luke 22:69 N-GFS
GRK: δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ
NAS: AT THE RIGHT HAND of the power OF GOD.
KJV: on the right hand of the power of God.
INT: [the] right hand of the power of God

Luke 24:49 N-AFS
GRK: ἐξ ὕψους δύναμιν
NAS: you are clothed with power from on high.
KJV: ye be endued with power from on high.
INT: from on high power

Acts 1:8 N-AFS
GRK: ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ
NAS: but you will receive power when the Holy
KJV: ye shall receive power, after that the Holy
INT: but you will receive power having come the

Acts 2:22 N-DFP
GRK: εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ τέρασι
NAS: to you by God with miracles and wonders
KJV: among you by miracles and wonders
INT: to you by miracles and wonders

Acts 3:12 N-DFS
GRK: ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ
NAS: at us, as if by our own power or piety
KJV: as though by our own power or holiness
INT: as if by [our] own power or godliness

Acts 4:7 N-DFS
GRK: Ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ ἐν
NAS: By what power, or
KJV: By what power, or by
INT: In what power or in

Acts 4:33 N-DFS
GRK: καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν
NAS: And with great power the apostles
KJV: And with great power gave the apostles
INT: And [with] mighty power great gave

Acts 6:8 N-GFS
GRK: χάριτος καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα
NAS: of grace and power, was performing
KJV: of faith and power, did great
INT: grace and power did wonders

Acts 8:10 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ Δύναμις τοῦ θεοῦ
NAS: the Great Power of God.
KJV: is the great power of God.
INT: is the power of God

Acts 8:13 N-AFP
GRK: σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας
NAS: and great miracles taking place,
KJV: beholding the miracles and
INT: signs and works of power great being done

Acts 10:38 N-DFS
GRK: ἁγίῳ καὶ δυνάμει ὃς διῆλθεν
NAS: Spirit and with power, and [how] He went about
KJV: Ghost and with power: who went about
INT: Holy and with power who went through

Acts 19:11 N-AFP
GRK: Δυνάμεις τε οὐ
NAS: extraordinary miracles by the hands
KJV: wrought special miracles by the hands
INT: miracles moreover not

Romans 1:4 N-DFS
GRK: θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα
NAS: of God with power by the resurrection
KJV: with power, according
INT: of God in power according to [the] Spirit

Romans 1:16 N-NFS
GRK: τὸ εὐαγγέλιον δύναμις γὰρ θεοῦ
NAS: of the gospel, for it is the power of God
KJV: for it is the power of God unto
INT: the gospel [the] power indeed of God

Romans 1:20 N-NFS
GRK: ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης
NAS: attributes, His eternal power and divine nature,
KJV: his eternal power and Godhead;
INT: eternal of him power and divinity

Romans 8:38 N-NFP
GRK: μέλλοντα οὔτε δυνάμεις
NAS: things to come, nor powers,
KJV: nor powers, nor
INT: things to be nor powers

Romans 9:17 N-AFS
GRK: σοὶ τὴν δύναμίν μου καὶ
NAS: YOU UP, TO DEMONSTRATE MY POWER IN YOU, AND THAT MY NAME
KJV: I might shew my power in thee,
INT: you the power of me and

Romans 15:13 N-DFS
GRK: ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου
NAS: in hope by the power of the Holy
KJV: through the power of the Holy
INT: hope in power [of the] Spirit Holy

Romans 15:19 N-DFS
GRK: ἐν δυνάμει σημείων καὶ
NAS: in the power of signs and wonders,
KJV: Through mighty signs and
INT: in [the] power of signs and

Romans 15:19 N-DFS
GRK: τεράτων ἐν δυνάμει πνεύματος θεοῦ
NAS: and wonders, in the power of the Spirit;
KJV: by the power of the Spirit
INT: wonders in [the] power of [the] Spirit of God

1 Corinthians 1:18 N-NFS
GRK: σωζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστίν
NAS: but to us who are being saved it is the power of God.
KJV: it is the power of God.
INT: are being saved to us power of God it is

1 Corinthians 1:24 N-AFS
GRK: Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ
NAS: Christ the power of God
KJV: Greeks, Christ the power of God, and
INT: Christ God's power and God's

1 Corinthians 2:4 N-GFS
GRK: πνεύματος καὶ δυνάμεως
NAS: of the Spirit and of power,
KJV: of the Spirit and of power:
INT: of [the] Spirit and of power

1 Corinthians 2:5 N-DFS
GRK: ἀλλ' ἐν δυνάμει θεοῦ
NAS: of men, but on the power of God.
KJV: but in the power of God.
INT: but in power of God

1 Corinthians 4:19 N-AFS
GRK: ἀλλὰ τὴν δύναμιν
NAS: who are arrogant but their power.
KJV: but the power.
INT: but the power

1 Corinthians 4:20 N-DFS
GRK: ἀλλ' ἐν δυνάμει
NAS: does not consist in words but in power.
KJV: but in power.
INT: but in power

1 Corinthians 5:4 N-DFS
GRK: σὺν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου
NAS: and I with you in spirit, with the power of our Lord
KJV: spirit, with the power of our Lord
INT: with the power of the Lord

1 Corinthians 6:14 N-GFS
GRK: διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ
NAS: raise us up through His power.
KJV: by his own power.
INT: by the power of him

1 Corinthians 12:10 N-GFP
GRK: δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων ἄλλῳ δὲ
NAS: the effecting of miracles, and to another
KJV: the working of miracles;
INT: moreover working of miracles to another moreover

1 Corinthians 12:28 N-AFP
GRK: διδασκάλους ἔπειτα δυνάμεις ἔπειτα χαρίσματα
NAS: teachers, then miracles, then gifts
KJV: after that miracles, then
INT: teachers then miracles then gifts

1 Corinthians 12:29 N-NFP
GRK: μὴ πάντες δυνάμεις
NAS: are they? All are not [workers of] miracles, are they?
KJV: [are] all workers of miracles?
INT: not [have] all miracles

1 Corinthians 14:11 N-AFS
GRK: εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς
NAS: I do not know the meaning of the language,
KJV: not the meaning of the voice,
INT: I know the power of them sound

1 Corinthians 15:24 N-AFS
GRK: ἐξουσίαν καὶ δύναμιν
NAS: and all authority and power.
KJV: authority and power.
INT: authority and power

1 Corinthians 15:43 N-DFS
GRK: ἐγείρεται ἐν δυνάμει
NAS: in weakness, it is raised in power;
KJV: it is raised in power:
INT: it is raised in power

1 Corinthians 15:56 N-NFS
GRK: ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας
NAS: is sin, and the power of sin
KJV: and the strength of sin
INT: and [the] power of sin

2 Corinthians 1:8 N-AFS
GRK: ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν ὥστε
NAS: beyond our strength, so
KJV: above strength, insomuch
INT: excessively beyond [our] power we were burdened so as

2 Corinthians 4:7 N-GFS
GRK: ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ
NAS: that the surpassing greatness of the power will be of God
KJV: the excellency of the power may be
INT: surpassingness of the power might be

2 Corinthians 6:7 N-DFS
GRK: ἀληθείας ἐν δυνάμει θεοῦ διὰ
NAS: of truth, in the power of God;
KJV: of truth, by the power of God, by
INT: of truth in [the] power of God with

2 Corinthians 8:3 N-AFS
GRK: ὅτι κατὰ δύναμιν μαρτυρῶ καὶ
NAS: that according to their ability, and beyond
KJV: to [their] power, I bear record,
INT: For according to [their] ability I bear witness and

2 Corinthians 8:3 N-AFS
GRK: καὶ παρὰ δύναμιν αὐθαίρετοι
NAS: and beyond their ability, [they gave] of their own accord,
KJV: beyond [their] power [they were] willing of themselves;
INT: and beyond [their] ability [they were] willing of themselves

2 Corinthians 12:9 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ
NAS: is sufficient for you, for power is perfected
KJV: for my strength is made perfect in
INT: the indeed power in weakness

2 Corinthians 12:9 N-NFS
GRK: ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ χριστοῦ
NAS: so that the power of Christ
KJV: that the power of Christ
INT: me the power of Christ

2 Corinthians 12:12 N-DFP
GRK: τέρασιν καὶ δυνάμεσιν
NAS: by signs and wonders and miracles.
KJV: wonders, and mighty deeds.
INT: wonders and miracles

2 Corinthians 13:4 N-GFS
GRK: ζῇ ἐκ δυνάμεως θεοῦ καὶ
NAS: because of the power of God.
KJV: he liveth by the power of God. For
INT: he lives by power God's and

2 Corinthians 13:4 N-GFS
GRK: αὐτῷ ἐκ δυνάμεως θεοῦ εἰς
NAS: with Him because of the power of God
KJV: him by the power of God toward
INT: him by power God's toward

Galatians 3:5 N-AFP
GRK: καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν
NAS: and works miracles among
KJV: and worketh miracles among you,
INT: and works miracles among you

Ephesians 1:19 N-GFS
GRK: μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς
NAS: greatness of His power toward
KJV: greatness of his power to us-ward
INT: greatness of the power of him toward

Ephesians 1:21 N-GFS
GRK: ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος
NAS: and authority and power and dominion,
KJV: power, and might, and dominion,
INT: authority and power and dominion

Ephesians 3:7 N-GFS
GRK: ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ
NAS: to the working of His power.
KJV: the effectual working of his power.
INT: working of the power of him

Ephesians 3:16 N-DFS
GRK: δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ
NAS: to be strengthened with power through
KJV: to be strengthened with might by
INT: glory of him with power to be strengthened by

Ephesians 3:20 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην
NAS: according to the power that works
KJV: according to the power that worketh
INT: according to the power which works

Philippians 3:10 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως
NAS: that I may know Him and the power of His resurrection
KJV: and the power of his
INT: and the power of the resurrection

Colossians 1:11 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ
NAS: with all power, according
KJV: with all might, according to his
INT: with all power being strengthened according to

Colossians 1:29 N-DFS
GRK: ἐμοὶ ἐν δυνάμει
NAS: according to His power, which mightily works
INT: me in power

1 Thessalonians 1:5 N-DFS
GRK: καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν
NAS: but also in power and in the Holy
KJV: also in power, and in
INT: also in power and in

2 Thessalonians 1:7 N-GFS
GRK: μετ' ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ
NAS: from heaven with His mighty angels
KJV: with his mighty angels,
INT: with [the] angels mighty of him

2 Thessalonians 1:11 N-DFS
GRK: πίστεως ἐν δυνάμει
NAS: and the work of faith with power,
KJV: of faith with power:
INT: of faith with power

2 Thessalonians 2:9 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις
NAS: with all power and signs
KJV: with all power and signs
INT: in every power and signs

2 Timothy 1:7 N-GFS
GRK: δειλίας ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης
NAS: of timidity, but of power and love
KJV: of fear; but of power, and of love,
INT: of cowardice but of power and of love

2 Timothy 1:8 N-AFS
GRK: εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ
NAS: according to the power of God,
KJV: according to the power of God;
INT: gospel according to power God's

2 Timothy 3:5 N-AFS
GRK: τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι
NAS: although they have denied its power; Avoid
KJV: but denying the power thereof: from
INT: but [the] power of it denying

Hebrews 1:3 N-GFS
GRK: ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ καθαρισμὸν
NAS: by the word of His power. When He had made
KJV: of his power, when he had
INT: word of the power of him [the] purification

Hebrews 2:4 N-DFP
GRK: καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν καὶ πνεύματος
NAS: and by various miracles and by gifts
KJV: and with divers miracles, and gifts
INT: and various miracles and of [the] Spirit

Hebrews 6:5 N-AFP
GRK: θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος
NAS: of God and the powers of the age
KJV: and the powers of the world
INT: of God's word [the] power moreover of [the] to come

Hebrews 7:16 N-AFS
GRK: ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου
NAS: but according to the power of an indestructible
KJV: after the power of an endless
INT: but according to power of life indestructable

Hebrews 11:11 N-AFS
GRK: Σάρρα στεῖρα δύναμιν εἰς καταβολὴν
NAS: received ability to conceive,
KJV: herself received strength to conceive
INT: Sarah barren power for [the] conception

Hebrews 11:34 N-AFS
GRK: ἔσβεσαν δύναμιν πυρός ἔφυγον
NAS: quenched the power of fire, escaped
KJV: Quenched the violence of fire, escaped
INT: quenched [the] power of fire escaped

1 Peter 1:5 N-DFS
GRK: τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους
NAS: who are protected by the power of God
KJV: are kept by the power of God through
INT: who by [the] power of God [are] being guarded

1 Peter 3:22 N-GFP
GRK: ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων
NAS: and authorities and powers had been subjected
KJV: and powers being made subject
INT: authorities and powers

2 Peter 1:3 N-GFS
GRK: τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ
NAS: that His divine power has granted
KJV: his divine power hath given unto us
INT: the divine power of him which [pertain]

2 Peter 1:16 N-AFS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν
NAS: when we made known to you the power and coming
KJV: unto you the power and
INT: Jesus Christ power and coming

2 Peter 2:11 N-DFS
GRK: ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες
NAS: in might and power do not bring
KJV: power and might, bring not
INT: in strength and power greater being

Revelation 1:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ
NAS: the sun shining in its strength.
KJV: in his strength.
INT: in the full strength of it

Revelation 3:8 N-AFS
GRK: μικρὰν ἔχεις δύναμιν καὶ ἐτήρησάς
NAS: a little power, and have kept
KJV: a little strength, and
INT: a little you have power and did keep

Revelation 4:11 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δύναμιν ὅτι σὺ
NAS: and honor and power; for You created
KJV: honour and power: for thou
INT: and power because you

Revelation 5:12 N-AFS
GRK: λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον
NAS: to receive power and riches
KJV: to receive power, and
INT: to receive the power and riches

Revelation 7:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ
NAS: and honor and power and might,
KJV: honour, and power, and might,
INT: and power and

Revelation 11:17 N-AFS
GRK: εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν
NAS: Your great power and have begun to reign.
KJV: thy great power, and hast reigned.
INT: you have taken the power of you

Revelation 12:10 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ
NAS: the salvation, and the power, and the kingdom
KJV: and strength, and
INT: and the power and the

Revelation 13:2 N-AFS
GRK: δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ
NAS: gave him his power and his throne
KJV: him his power, and his
INT: dragon the power of him and

Revelation 15:8 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ καὶ
NAS: of God and from His power; and no one
KJV: from his power; and no man
INT: from the power of him and

Revelation 17:13 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν
NAS: and they give their power and authority
KJV: shall give their power and strength
INT: and the power and authority

Revelation 18:3 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους
NAS: have become rich by the wealth of her sensuality.
KJV: through the abundance of her
INT: through the power of the luxury

Revelation 19:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ
NAS: and glory and power belong to our God;
KJV: honour, and power, unto the Lord our
INT: and the power of the God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page