1391. δόξα (doxa)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1391. δόξα (doxa) — 167 Occurrences

Matthew 4:8 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν
NAS: of the world and their glory;
KJV: of the world, and the glory of them;
INT: and the glory of them

Matthew 6:13 Noun-NFS
GRK: καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς
KJV: the power, and the glory, for ever.
INT: and the glory for the

Matthew 6:29 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο
NAS: in all his glory clothed
KJV: all his glory was not
INT: all the glory of him was clothed

Matthew 16:27 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς
NAS: to come in the glory of His Father
KJV: come in the glory of his Father
INT: in the glory the Father

Matthew 19:28 N-GFS
GRK: ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ καθήσεσθε
NAS: will sit on His glorious throne,
KJV: the throne of his glory, ye also
INT: upon [the] throne of glory of him will sit

Matthew 24:30 N-GFS
GRK: δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς
NAS: with power and great glory.
KJV: and great glory.
INT: power and glory great

Matthew 25:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ
NAS: comes in His glory, and all
KJV: in his glory, and all
INT: in the glory of him and

Matthew 25:31 N-GFS
GRK: ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
NAS: He will sit on His glorious throne.
KJV: the throne of his glory:
INT: upon [the] throne of glory of him

Mark 8:38 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς
NAS: He comes in the glory of His Father
KJV: he cometh in the glory of his Father
INT: in the glory of the Father

Mark 10:37 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δόξῃ σου
NAS: on [Your] left, in Your glory.
KJV: in thy glory.
INT: in the glory of you

Mark 13:26 N-GFS
GRK: πολλῆς καὶ δόξης
NAS: with great power and glory.
KJV: power and glory.
INT: great and glory

Luke 2:9 N-NFS
GRK: αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν
NAS: suddenly stood before them, and the glory of the Lord
KJV: and the glory of the Lord
INT: them and [the] glory of [the] Lord shone around

Luke 2:14 N-NFS
GRK: Δόξα ἐν ὑψίστοις
NAS: Glory to God in the highest,
KJV: Glory to God in
INT: Glory in [the] highest

Luke 2:32 N-AFS
GRK: ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου
NAS: TO THE GENTILES, And the glory of Your people
KJV: and the glory of thy
INT: of [the] Gentiles and glory to [the] people of you

Luke 4:6 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ὅτι
NAS: domain and its glory; for it has been handed over
KJV: thee, and the glory of them: for
INT: and the glory of them for

Luke 9:26 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ
NAS: He comes in His glory, and [the glory] of the Father
KJV: his own glory, and
INT: in the glory of himself and

Luke 9:31 N-DFS
GRK: ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν
NAS: appearing in glory, were speaking
KJV: appeared in glory, and spake of his
INT: having appeared in glory spoke of the

Luke 9:32 N-AFS
GRK: εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ
NAS: they saw His glory and the two
KJV: they saw his glory, and the two
INT: they saw the glory of him and

Luke 12:27 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο
NAS: in all his glory clothed
KJV: all his glory was not
INT: all the glory of him was clothed

Luke 14:10 N-NFS
GRK: ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων
NAS: then you will have honor in the sight
KJV: have worship in the presence
INT: will be to you glory before all

Luke 17:18 N-AFS
GRK: ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ
NAS: to give glory to God,
KJV: to give glory to God,
INT: [any] having returned to give glory to God

Luke 19:38 N-NFS
GRK: εἰρήνη καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις
NAS: in heaven and glory in the highest!
KJV: heaven, and glory in the highest.
INT: peace and glory in [the] highest

Luke 21:27 N-GFS
GRK: δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς
NAS: with power and great glory.
KJV: and great glory.
INT: power and glory great

Luke 24:26 N-AFS
GRK: εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ
NAS: and to enter into His glory?
KJV: into his glory?
INT: into the glory of him

John 1:14 N-AFS
GRK: ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ δόξαν
NAS: us, and we saw His glory, glory
KJV: we beheld his glory, the glory as
INT: we discerned the glory of him a glory

John 1:14 N-AFS
GRK: δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς μονογενοῦς
NAS: His glory, glory as of the only begotten
KJV: glory, the glory as
INT: glory of him a glory as of an only only-begotten

John 2:11 N-AFS
GRK: ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ
NAS: and manifested His glory, and His disciples
KJV: manifested forth his glory; and his
INT: revealed the glory of him and

John 5:41 N-AFS
GRK: Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων
NAS: I do not receive glory from men;
KJV: I receive not honour from men.
INT: Glory from men

John 5:44 N-AFS
GRK: ὑμεῖς πιστεῦσαι δόξαν παρὰ ἀλλήλων
NAS: when you receive glory from one another
KJV: which receive honour one of another,
INT: you to believe glory from one another

John 5:44 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ
NAS: and you do not seek the glory that is from the [one and] only
KJV: not the honour that [cometh] from
INT: and the glory which [is] from

John 7:18 N-AFS
GRK: λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν
NAS: his own glory; but He who is seeking
KJV: his own glory: but
INT: speaks the glory the own

John 7:18 N-AFS
GRK: ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος
NAS: but He who is seeking the glory of the One who sent
KJV: he that seeketh his glory that sent
INT: seeks the glory of the [one] having sent

John 8:50 N-AFS
GRK: ζητῶ τὴν δόξαν μου ἔστιν
NAS: But I do not seek My glory; there is One who seeks
KJV: mine own glory: there is
INT: seek the glory of me there is

John 8:54 N-NFS
GRK: ἐμαυτόν ἡ δόξα μου οὐδέν
NAS: Myself, My glory is nothing;
KJV: myself, my honour is nothing:
INT: myself the glory of me nothing

John 9:24 N-AFS
GRK: αὐτῷ Δὸς δόξαν τῷ θεῷ
NAS: to him, Give glory to God;
KJV: Give God the praise: we know
INT: to him Give glory to God

John 11:4 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: in death, but for the glory of God,
KJV: but for the glory of God, that
INT: for the glory of God

John 11:40 N-AFS
GRK: ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: you will see the glory of God?
KJV: thou shouldest see the glory of God?
INT: you will see the glory of God

John 12:41 N-AFS
GRK: εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ
NAS: he saw His glory, and he spoke
KJV: he saw his glory, and spake
INT: he saw the glory of him and

John 12:43 N-AFS
GRK: γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων
NAS: for they loved the approval of men
KJV: For they loved the praise of men more
INT: indeed the glory of men

John 12:43 N-AFS
GRK: ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: rather than the approval of God.
KJV: more than the praise of God.
INT: than the glory of God

John 17:5 N-DFS
GRK: σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον
NAS: with Yourself, with the glory which
KJV: thine own self with the glory which
INT: yourself with the glory which I had

John 17:22 N-AFS
GRK: κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς
NAS: The glory which You have given
KJV: And the glory which thou gavest
INT: and I the glory which you have given

John 17:24 N-AFS
GRK: θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν
NAS: that they may see My glory which
KJV: my glory, which
INT: they might behold glory my

Acts 7:2 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ
NAS: The God of glory appeared
KJV: The God of glory appeared
INT: God of glory appeared to the

Acts 7:55 N-AFS
GRK: οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ
NAS: and saw the glory of God,
KJV: heaven, and saw the glory of God, and
INT: heaven he saw [the] glory of God and

Acts 12:23 N-AFS
GRK: ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ
NAS: God the glory, and he was eaten by worms
KJV: not God the glory: and he was
INT: he gave the glory to God

Acts 22:11 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς
NAS: because of the brightness of that light,
KJV: see for the glory of that light,
INT: from the brightness the light

Romans 1:23 N-AFS
GRK: ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου
NAS: and exchanged the glory of the incorruptible
KJV: changed the glory of the uncorruptible
INT: changed the glory of the immortal

Romans 2:7 N-AFS
GRK: ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν
NAS: seek for glory and honor
KJV: doing seek for glory and honour
INT: in work good glory and honor

Romans 2:10 N-NFS
GRK: δόξα δὲ καὶ
NAS: but glory and honor and peace
KJV: But glory, honour, and
INT: glory however and

Romans 3:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ τί
NAS: abounded to His glory, why
KJV: unto his glory; why yet
INT: to the glory of him why

Romans 3:23 N-GFS
GRK: ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: and fall short of the glory of God,
KJV: and come short of the glory of God;
INT: come short of the glory of God

Romans 4:20 N-AFS
GRK: πίστει δοὺς δόξαν τῷ θεῷ
NAS: in faith, giving glory to God,
KJV: in faith, giving glory to God;
INT: in faith having given glory to God

Romans 5:2 N-GFS
GRK: ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: in hope of the glory of God.
KJV: in hope of the glory of God.
INT: hope of the glory of God

Romans 6:4 N-GFS
GRK: διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός
NAS: through the glory of the Father,
KJV: by the glory of the Father,
INT: by the glory of the Father

Romans 8:18 N-AFS
GRK: τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς
NAS: are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed
KJV: [to be compared] with the glory which shall
INT: the about glory to be revealed to

Romans 8:21 N-GFS
GRK: ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων
NAS: into the freedom of the glory of the children
KJV: into the glorious liberty
INT: freedom of the glory of the children

Romans 9:4 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ
NAS: belongs the adoption as sons, and the glory and the covenants
KJV: and the glory, and
INT: and the glory and the

Romans 9:23 N-GFS
GRK: πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: the riches of His glory upon vessels
KJV: the riches of his glory on the vessels
INT: riches of the glory of him upon

Romans 9:23 N-AFS
GRK: προητοίμασεν εἰς δόξαν
NAS: He prepared beforehand for glory,
KJV: he had afore prepared unto glory,
INT: he before prepared for glory

Romans 11:36 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς
NAS: Him and to Him are all things. To Him [be] the glory forever.
KJV: to whom [be] glory for
INT: to him [be] the glory to the

Romans 15:7 N-AFS
GRK: ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: also accepted us to the glory of God.
KJV: us to the glory of God.
INT: you to [the] glory of God

Romans 16:27 N-NFS
GRK: ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς
NAS: Christ, be the glory forever.
KJV: only wise, [be] glory through Jesus
INT: to whom [be] the glory to the

1 Corinthians 2:7 N-AFS
GRK: αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν
NAS: before the ages to our glory;
KJV: unto our glory:
INT: ages for glory of us

1 Corinthians 2:8 N-GFS
GRK: κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν
NAS: the Lord of glory;
KJV: have crucified the Lord of glory.
INT: Lord of glory they would have crucified

1 Corinthians 10:31 N-AFS
GRK: πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε
NAS: do all to the glory of God.
KJV: all to the glory of God.
INT: all things to the glory of God do

1 Corinthians 11:7 N-NFS
GRK: εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων
NAS: since he is the image and glory of God;
KJV: the image and glory of God: but
INT: image and glory of God being

1 Corinthians 11:7 N-NFS
GRK: γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν
NAS: but the woman is the glory of man.
KJV: the woman is the glory of the man.
INT: woman however glory of man is

1 Corinthians 11:15 N-NFS
GRK: ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστίν
NAS: has long hair, it is a glory to her? For her hair
KJV: it is a glory to her:
INT: if she has long hair glory to her it is

1 Corinthians 15:40 N-NFS
GRK: τῶν ἐπουρανίων δόξα ἑτέρα δὲ
NAS: bodies, but the glory of the heavenly
KJV: but the glory of the celestial
INT: of the heavenly glory one moreover

1 Corinthians 15:41 N-NFS
GRK: ἄλλη δόξα ἡλίου καὶ
NAS: There is one glory of the sun,
KJV: [There is] one glory of the sun, and
INT: one glory of [the] sun and

1 Corinthians 15:41 N-NFS
GRK: καὶ ἄλλη δόξα σελήνης καὶ
NAS: and another glory of the moon,
KJV: and another glory of the moon, and
INT: and another glory of [the] moon and

1 Corinthians 15:41 N-NFS
GRK: καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων ἀστὴρ
NAS: and another glory of the stars;
KJV: and another glory of the stars: for
INT: and another glory of [the] stars star

1 Corinthians 15:41 N-DFS
GRK: διαφέρει ἐν δόξῃ
NAS: differs from star in glory.
KJV: [another] star in glory.
INT: differs in glory

1 Corinthians 15:43 N-DFS
GRK: ἐγείρεται ἐν δόξῃ σπείρεται ἐν
NAS: it is raised in glory; it is sown
KJV: it is raised in glory: it is sown in
INT: it is raised in glory It is sown in

2 Corinthians 1:20 N-AFS
GRK: θεῷ πρὸς δόξαν δι' ἡμῶν
NAS: Him is our Amen to the glory of God
KJV: Amen, unto the glory of God by
INT: to God for glory by us

2 Corinthians 3:7 N-DFS
GRK: ἐγενήθη ἐν δόξῃ ὥστε μὴ
NAS: came with glory, so
KJV: for the glory of his
INT: was produced in glory so as not

2 Corinthians 3:7 N-AFS
GRK: διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου
NAS: because of the glory of his face,
INT: on account of the glory of the face

2 Corinthians 3:8 N-DFS
GRK: ἔσται ἐν δόξῃ
NAS: fail to be even more with glory?
KJV: be rather glorious?
INT: will be in glory

2 Corinthians 3:9 N-NFS
GRK: τῆς κατακρίσεως δόξα πολλῷ μᾶλλον
NAS: of condemnation has glory, much
KJV: of condemnation [be] glory, much
INT: of condemnation [be] glory much rather

2 Corinthians 3:9 N-DFS
GRK: τῆς δικαιοσύνης δόξῃ
NAS: of righteousness abound in glory.
KJV: exceed in glory.
INT: of righteousness [in] glory

2 Corinthians 3:10 N-GFS
GRK: τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης
NAS: because of the glory that surpasses
KJV: by reason of the glory that excelleth.
INT: the surpassing glory

2 Corinthians 3:11 N-GFS
GRK: καταργούμενον διὰ δόξης πολλῷ μᾶλλον
NAS: that which fades away [was] with glory, much
INT: is being annulled [was] through glory much rather

2 Corinthians 3:11 N-DFS
GRK: μένον ἐν δόξῃ
NAS: more that which remains [is] in glory.
INT: remains [is] in glory

2 Corinthians 3:18 N-AFS
GRK: προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι
NAS: beholding as in a mirror the glory of the Lord,
KJV: beholding as in a glass the glory of the Lord,
INT: face the glory of [the] Lord beholding as in a mirror [to]

2 Corinthians 3:18 N-GFS
GRK: μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν
NAS: image from glory to glory,
KJV: image from glory to glory,
INT: are being transformed from glory to glory

2 Corinthians 3:18 N-AFS
GRK: δόξης εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ
NAS: from glory to glory, just
KJV: glory to glory, [even] as by
INT: glory to glory even as from

2 Corinthians 4:4 N-GFS
GRK: εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ χριστοῦ
NAS: of the gospel of the glory of Christ,
KJV: the light of the glorious gospel
INT: gospel of the glory of Christ

2 Corinthians 4:6 N-GFS
GRK: γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: of the knowledge of the glory of God
KJV: of the knowledge of the glory of God
INT: knowledge of the glory of God

2 Corinthians 4:15 N-AFS
GRK: εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: to abound to the glory of God.
KJV: redound to the glory of God.
INT: to the glory of God

2 Corinthians 4:17 N-GFS
GRK: αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν
NAS: weight of glory far
KJV: [and] eternal weight of glory;
INT: an eternal weight of glory produces for us

2 Corinthians 6:8 N-GFS
GRK: διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας
NAS: by glory and dishonor, by evil report
KJV: By honour and dishonour,
INT: through glory and dishonor

2 Corinthians 8:19 N-AFS
GRK: τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν
NAS: which is being administered by us for the glory of the Lord
KJV: us to the glory of the same Lord,
INT: of the Lord glory and [a witness of] readiness

2 Corinthians 8:23 N-NFS
GRK: ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν δόξα Χριστοῦ
NAS: of the churches, a glory to Christ.
KJV: of the churches, [and] the glory of Christ.
INT: [they are] messengers of [the] churches [the] glory of Christ

Galatians 1:5 N-NFS
GRK: ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς
NAS: to whom [be] the glory forevermore.
KJV: To whom [be] glory for ever
INT: to whom [be] the glory to the

Ephesians 1:6 N-GFS
GRK: εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος
NAS: to the praise of the glory of His grace,
KJV: the praise of the glory of his
INT: to [the] praise of [the] glory of the of grace

Ephesians 1:12 N-GFS
GRK: εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς
NAS: would be to the praise of His glory.
KJV: of his glory, who
INT: to [the] praise of [the] glory of him who

Ephesians 1:14 N-GFS
GRK: ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ
NAS: to the praise of His glory.
KJV: the praise of his glory.
INT: praise of the glory of him

Ephesians 1:17 N-GFS
GRK: πατὴρ τῆς δόξης δῴη ὑμῖν
NAS: the Father of glory, may give
KJV: the Father of glory, may give
INT: Father of glory might give to you

Ephesians 1:18 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας
NAS: are the riches of the glory of His inheritance
KJV: the riches of the glory of his
INT: riches of the glory of the inheritance

Ephesians 3:13 N-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν
NAS: on your behalf, for they are your glory.
KJV: is your glory.
INT: which is glory of you

Ephesians 3:16 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει
NAS: to the riches of His glory, to be strengthened
KJV: of his glory, to be strengthened
INT: riches of the glory of him with power

Ephesians 3:21 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ
NAS: to Him [be] the glory in the church
KJV: Unto him [be] glory in the church
INT: to him [be] the glory in the

Philippians 1:11 N-AFS
GRK: Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον
NAS: Christ, to the glory and praise
KJV: Christ, unto the glory and praise
INT: Christ to [the] glory and praise

Philippians 2:11 N-AFS
GRK: ΧΡΙΣΤΟΣ εἰς δόξαν θεοῦ πατρός
NAS: is Lord, to the glory of God
KJV: to the glory of God
INT: Christ to [the] glory of God [the] Father

Philippians 3:19 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ
NAS: is [their] appetite, and [whose] glory is in their shame,
KJV: and [whose] glory [is] in
INT: and the glory in the

Philippians 3:21 N-GFS
GRK: σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ
NAS: with the body of His glory, by the exertion
KJV: his glorious body,
INT: body of the glory of himself according to

Philippians 4:19 N-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ
NAS: to His riches in glory in Christ
KJV: riches in glory by Christ
INT: of him in glory in Christ

Philippians 4:20 N-NFS
GRK: ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς
NAS: and Father [be] the glory forever
KJV: our Father [be] glory for ever
INT: of us [be] the glory to the

Colossians 1:11 N-GFS
GRK: κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς
NAS: according to His glorious might,
KJV: according to his glorious power, unto
INT: might glorious of him to

Colossians 1:27 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου
NAS: is the riches of the glory of this
KJV: [is] the riches of the glory of this
INT: riches of the glory of the mystery

Colossians 1:27 N-GFS
GRK: ἐλπὶς τῆς δόξης
NAS: is Christ in you, the hope of glory.
KJV: you, the hope of glory:
INT: hope of glory

Colossians 3:4 N-DFS
GRK: φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ
NAS: will be revealed with Him in glory.
KJV: him in glory.
INT: will appear in glory

1 Thessalonians 2:6 N-AFS
GRK: ἐξ ἀνθρώπων δόξαν οὔτε ἀφ'
NAS: nor did we seek glory from men, either
KJV: men sought we glory, neither of
INT: from men glory neither from

1 Thessalonians 2:12 N-AFS
GRK: βασιλείαν καὶ δόξαν
NAS: you into His own kingdom and glory.
KJV: kingdom and glory.
INT: kingdom and glory

1 Thessalonians 2:20 N-NFS
GRK: ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ
NAS: For you are our glory and joy.
KJV: are our glory and joy.
INT: are the glory of us and

2 Thessalonians 1:9 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος
NAS: of the Lord and from the glory of His power,
KJV: and from the glory of his power;
INT: from the glory of the strength

2 Thessalonians 2:14 N-GFS
GRK: εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου
NAS: that you may gain the glory of our Lord
KJV: the obtaining of the glory of our
INT: to [the] obtaining of [the] glory of the Lord

1 Timothy 1:11 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου
NAS: according to the glorious gospel
KJV: According to the glorious gospel
INT: gospel of the glory of the blessed

1 Timothy 1:17 N-NFS
GRK: τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς
NAS: [be] honor and glory forever
KJV: [be] honour and glory for ever
INT: honor and glory to the

1 Timothy 3:16 N-DFS
GRK: ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ
NAS: on in the world, Taken up in glory.
KJV: received up into glory.
INT: was received up in glory

2 Timothy 2:10 N-GFS
GRK: Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου
NAS: Jesus [and] with [it] eternal glory.
KJV: with eternal glory.
INT: Jesus with glory eternal

2 Timothy 4:18 N-NFS
GRK: ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς
NAS: kingdom; to Him [be] the glory forever
KJV: kingdom: to whom [be] glory for ever
INT: to whom [be] the glory unto the

Titus 2:13 N-GFS
GRK: ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου
NAS: and the appearing of the glory of our great
KJV: and the glorious appearing
INT: appearing of the glory of the great

Hebrews 1:3 N-GFS
GRK: ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ
NAS: And He is the radiance of His glory and the exact representation
KJV: the brightness of [his] glory, and
INT: [the] radiance of the glory and [the] exact expression

Hebrews 2:7 N-DFS
GRK: παρ' ἀγγέλους δόξῃ καὶ τιμῇ
NAS: YOU HAVE CROWNED HIM WITH GLORY AND HONOR,
KJV: him with glory and
INT: than [the] angels with glory and honor

Hebrews 2:9 N-DFS
GRK: τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ
NAS: crowned with glory and honor,
KJV: crowned with glory and
INT: of death with glory and with honor

Hebrews 2:10 N-AFS
GRK: υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν
NAS: sons to glory, to perfect
KJV: sons unto glory, to make the captain
INT: sons to glory having brought the

Hebrews 3:3 N-GFS
GRK: γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωυσῆν
NAS: of more glory than
KJV: of more glory than
INT: indeed he glory than Moses

Hebrews 9:5 N-GFS
GRK: αὐτῆς Χερουβὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ
NAS: it [were] the cherubim of glory overshadowing
KJV: the cherubims of glory shadowing
INT: it [the] cherubim of glory overshadowing the

Hebrews 13:21 N-NFS
GRK: ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς
NAS: to whom [be] the glory forever
KJV: Christ; to whom [be] glory for ever
INT: to whom [be] the glory to the

James 2:1 N-GFS
GRK: Χριστοῦ τῆς δόξης
NAS: your faith in our glorious Lord
KJV: Christ, [the Lord] of glory, with
INT: Christ [Lord] of glory

1 Peter 1:7 N-AFS
GRK: ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν
NAS: in praise and glory and honor
KJV: honour and glory at the appearing
INT: praise and glory and honor

1 Peter 1:11 N-AFP
GRK: μετὰ ταῦτα δόξας
NAS: of Christ and the glories to follow.
KJV: and the glory that should follow.
INT: after these glories

1 Peter 1:21 N-AFS
GRK: νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα
NAS: and gave Him glory, so
KJV: gave him glory; that your
INT: [the] dead and glory to him having given

1 Peter 1:24 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς
NAS: AND ALL ITS GLORY LIKE
KJV: and all the glory of man as
INT: and all [the] glory of it as

1 Peter 4:11 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ
NAS: belongs the glory and dominion
KJV: to whom be praise and dominion
INT: is the glory and the

1 Peter 4:13 N-GFS
GRK: ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε
NAS: at the revelation of His glory you may rejoice
KJV: his glory shall be revealed,
INT: revelation of the glory of him you might rejoice

1 Peter 4:14 N-GFS
GRK: τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ
NAS: the Spirit of glory and of God
KJV: the spirit of glory and
INT: the [spirit] of the of glory and

1 Peter 5:1 N-GFS
GRK: μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός
NAS: also of the glory that is to be revealed,
KJV: a partaker of the glory that shall
INT: about to be revealed glory [am] partaker

1 Peter 5:4 N-GFS
GRK: ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον
NAS: the unfading crown of glory.
KJV: a crown of glory that fadeth not away.
INT: unfading of glory crown

1 Peter 5:10 N-AFS
GRK: αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ
NAS: you to His eternal glory in Christ,
KJV: his eternal glory by Christ
INT: eternal of him glory in Christ

2 Peter 1:3 N-GFS
GRK: ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ
NAS: us by His own glory and excellence.
KJV: us to glory and virtue:
INT: us [to his] own glory and excellence

2 Peter 1:17 N-AFS
GRK: τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης
NAS: honor and glory from God
KJV: honour and glory, when there came such
INT: honor and glory a voice having been brought

2 Peter 1:17 N-GFS
GRK: τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης Ὁ υἱός
NAS: to Him by the Majestic Glory, This
KJV: from the excellent glory, This is
INT: the Majestic Glory the Son

2 Peter 2:10 N-AFP
GRK: τολμηταί αὐθάδεις δόξας οὐ τρέμουσιν
NAS: when they revile angelic majesties,
KJV: afraid to speak evil of dignities.
INT: [They are] daring self-willed glories not they tremble

2 Peter 3:18 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν
NAS: Christ. To Him [be] the glory, both
KJV: Christ. To him [be] glory both now
INT: To him [be] the glory both now

Jude 1:8 N-AFP
GRK: δὲ ἀθετοῦσιν δόξας δὲ βλασφημοῦσιν
NAS: and revile angelic majesties.
KJV: and speak evil of dignities.
INT: moreover set aside of glories moreover speak evil of

Jude 1:24 N-GFS
GRK: κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους
NAS: in the presence of His glory blameless
KJV: of his glory with
INT: before the glory of him blameless

Jude 1:25 N-NFS
GRK: κυρίου ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη κράτος
NAS: our Lord, [be] glory, majesty,
KJV: our Saviour, [be] glory and majesty,
INT: Lord of us [be] glory majesty dominion

Revelation 1:6 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ
NAS: and Father-- to Him [be] the glory and the dominion
KJV: Father; to him [be] glory and dominion
INT: to him [be] the glory and the

Revelation 4:9 N-AFS
GRK: τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν
NAS: give glory and honor
KJV: those beasts give glory and honour
INT: the living creatures glory and honor

Revelation 4:11 N-AFS
GRK: λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν
NAS: to receive glory and honor
KJV: O Lord, to receive glory and honour
INT: to receive glory and

Revelation 5:12 N-AFS
GRK: τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν
NAS: and honor and glory and blessing.
KJV: honour, and glory, and blessing.
INT: honor and glory and blessing

Revelation 5:13 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ
NAS: and honor and glory and dominion
KJV: honour, and glory, and power,
INT: and the glory and the

Revelation 7:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ
NAS: blessing and glory and wisdom
KJV: Blessing, and glory, and wisdom,
INT: and glory and

Revelation 11:13 N-AFS
GRK: καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ
NAS: and gave glory to the God
KJV: and gave glory to the God of heaven.
INT: and gave glory to the God

Revelation 14:7 N-AFS
GRK: δότε αὐτῷ δόξαν ὅτι ἦλθεν
NAS: and give Him glory, because
KJV: and give glory to him; for
INT: give to him glory because is come

Revelation 15:8 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: with smoke from the glory of God
KJV: with smoke from the glory of God, and
INT: from the glory of God

Revelation 16:9 N-AFS
GRK: δοῦναι αὐτῷ δόξαν
NAS: so as to give Him glory.
KJV: to give him glory.
INT: to give him glory

Revelation 18:1 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ
NAS: was illumined with his glory.
KJV: with his glory.
INT: with the glory of him

Revelation 19:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ
NAS: Salvation and glory and power
KJV: Salvation, and glory, and honour,
INT: and the glory and the

Revelation 19:7 N-AFS
GRK: δώσωμεν τὴν δόξαν αὐτῷ ὅτι
NAS: and give the glory to Him, for the marriage
KJV: and give honour to him: for
INT: should give the glory to him for

Revelation 21:11 N-AFS
GRK: ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: having the glory of God.
KJV: Having the glory of God: and
INT: having the glory of God

Revelation 21:23 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ
NAS: to shine on it, for the glory of God
KJV: it: for the glory of God did lighten
INT: the indeed glory of God

Revelation 21:24 N-AFS
GRK: φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς
NAS: will bring their glory into it.
KJV: do bring their glory and honour
INT: bring the glory of them unto

Revelation 21:26 N-AFS
GRK: οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν
NAS: and they will bring the glory and the honor
KJV: they shall bring the glory and
INT: they will bring the glory and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page