στραφεὶς
Englishman's Concordance
στραφεὶς (strapheis) — 10 Occurrences

Matthew 9:22 V-APP-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν
NAS: But Jesus turning and seeing her said,
INT: moreover Jesus having turned and having seen

Matthew 16:23 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ
NAS: But He turned and said to Peter,
KJV: But he turned, and said unto Peter,
INT: moreover having turned he said

Luke 7:9 V-APP-NMS
GRK: αὐτόν καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι
NAS: He marveled at him, and turned and said
KJV: and turned him about, and said
INT: him and having turned to the following

Luke 7:44 V-APP-NMS
GRK: καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν
NAS: Turning toward the woman,
KJV: And he turned to the woman,
INT: And having turned to the

Luke 9:55 V-APP-NMS
GRK: στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν
NAS: But He turned and rebuked
KJV: But he turned, and rebuked them,
INT: having turned moreover he rebuked

Luke 10:23 V-APP-NMS
GRK: Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς
NAS: Turning to the disciples, He said
KJV: And he turned him unto
INT: And having turned to the

Luke 14:25 V-APP-NMS
GRK: πολλοί καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς
NAS: were going along with Him; and He turned and said
KJV: with him: and he turned, and said unto
INT: great and having turned he said to

Luke 22:61 V-APP-NMS
GRK: καὶ στραφεὶς ὁ κύριος
NAS: The Lord turned and looked at Peter.
KJV: the Lord turned, and looked upon
INT: And having turned the Lord

Luke 23:28 V-APP-NMS
GRK: στραφεὶς δὲ πρὸς
NAS: But Jesus turning to them said,
KJV: But Jesus turning unto them
INT: having turned moreover to

John 1:38 V-APP-NMS
GRK: στραφεὶς δὲ ὁ
NAS: And Jesus turned and saw
KJV: Then Jesus turned, and saw
INT: Having turned however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page