4762. στρέφω (strephó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4762. στρέφω (strephó) — 21 Occurrences

Matthew 5:39 V-AMA-2S
GRK: σιαγόνα σου στρέψον αὐτῷ καὶ
NAS: cheek, turn the other
KJV: right cheek, turn to him the other
INT: cheek of you turn to him also

Matthew 7:6 V-APP-NMP
GRK: αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς
NAS: their feet, and turn and tear you to pieces.
KJV: feet, and turn again and rend you.
INT: of them and having turned they tear to pieces you

Matthew 9:22 V-APP-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν
NAS: But Jesus turning and seeing her said,
INT: moreover Jesus having turned and having seen

Matthew 16:23 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ
NAS: But He turned and said to Peter,
KJV: But he turned, and said unto Peter,
INT: moreover having turned he said

Matthew 18:3 V-ASP-2P
GRK: ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε
NAS: to you, unless you are converted and become
KJV: Except ye be converted, and
INT: if not you are converted and become

Matthew 27:3 V-AIA-3S
GRK: κατεκρίθη μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα
NAS: he felt remorse and returned the thirty
INT: he was condemned having regretted [it] returned the thirty

Luke 7:9 V-APP-NMS
GRK: αὐτόν καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι
NAS: He marveled at him, and turned and said
KJV: and turned him about, and said
INT: him and having turned to the following

Luke 7:44 V-APP-NMS
GRK: καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν
NAS: Turning toward the woman,
KJV: And he turned to the woman,
INT: And having turned to the

Luke 9:55 V-APP-NMS
GRK: στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν
NAS: But He turned and rebuked
KJV: But he turned, and rebuked them,
INT: having turned moreover he rebuked

Luke 10:23 V-APP-NMS
GRK: Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς
NAS: Turning to the disciples, He said
KJV: And he turned him unto
INT: And having turned to the

Luke 14:25 V-APP-NMS
GRK: πολλοί καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς
NAS: were going along with Him; and He turned and said
KJV: with him: and he turned, and said unto
INT: great and having turned he said to

Luke 22:61 V-APP-NMS
GRK: καὶ στραφεὶς ὁ κύριος
NAS: The Lord turned and looked at Peter.
KJV: the Lord turned, and looked upon
INT: And having turned the Lord

Luke 23:28 V-APP-NMS
GRK: στραφεὶς δὲ πρὸς
NAS: But Jesus turning to them said,
KJV: But Jesus turning unto them
INT: having turned moreover to

John 1:38 V-APP-NMS
GRK: στραφεὶς δὲ ὁ
NAS: And Jesus turned and saw
KJV: Then Jesus turned, and saw
INT: Having turned however

John 12:40 V-ASP-3P
GRK: καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν καὶ ἰάσομαι
NAS: WITH THEIR HEART, AND BE CONVERTED AND I HEAL
INT: heart and be converted and I should heal

John 20:14 V-AIP-3S
GRK: ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ
NAS: this, she turned around
KJV: thus said, she turned herself back,
INT: these things having said she turned back

John 20:16 V-APP-NFS
GRK: Ἰησοῦς Μαριάμ στραφεῖσα ἐκείνη λέγει
NAS: to her, Mary! She turned and said
KJV: She turned herself, and saith
INT: Jesus Mary having turned around she says

Acts 7:39 V-AIP-3P
GRK: ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν ἐν ταῖς
NAS: him and in their hearts turned back to Egypt,
KJV: hearts turned back again into
INT: thrust [him] away and turned back in the

Acts 7:42 V-AIA-3S
GRK: ἔστρεψεν δὲ ὁ
NAS: But God turned away and delivered
KJV: Then God turned, and gave
INT: Turned however

Acts 13:46 V-PIM/P-1P
GRK: ζωῆς ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ
NAS: behold, we are turning to the Gentiles.
KJV: life, lo, we turn to the Gentiles.
INT: life Behold we turn to the

Revelation 11:6 V-PNA
GRK: τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς
NAS: the waters to turn them into blood,
KJV: over waters to turn them to
INT: the waters to turn them into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page