πρὸς
Englishman's Concordance
πρὸς (pros) — 703 Occurrences

Matthew 2:12 Prep
GRK: μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην δι'
KJV: not return to Herod, they departed
INT: not to return to Herod by

Matthew 3:5 Prep
GRK: Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἰεροσόλυμα
KJV: Then went out to him Jerusalem,
INT: Then went out to him Jerusalem

Matthew 3:10 Prep
GRK: ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν
KJV: is laid unto the root
INT: the axe to the root

Matthew 3:13 Prep
GRK: τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην
KJV: to Jordan unto John, to be baptized
INT: the Jordan to John

Matthew 3:14 Prep
GRK: σὺ ἔρχῃ πρός με
KJV: comest thou to me?
INT: you come to me

Matthew 3:15 Prep
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἄφες
INT: Jesus said unto him Permit [it]

Matthew 4:6 Prep
GRK: ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν
NAS: YOUR FOOT AGAINST A STONE.'
KJV: thy foot against a stone.
INT: ever you strike against a stone the

Matthew 5:28 Prep
GRK: βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι
KJV: looketh on a woman to lust after her
INT: looks upon a woman to lust after

Matthew 6:1 Prep
GRK: τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι
KJV: men, to be seen of them:
INT: the men in order to be seen

Matthew 7:15 Prep
GRK: οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν
KJV: which come to you in
INT: who come to you in

Matthew 10:6 Prep
GRK: δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα
KJV: go rather to the lost sheep
INT: however rather to the sheep

Matthew 10:13 Prep
GRK: εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω
INT: peace of you to you let return

Matthew 11:28 Prep
GRK: Δεῦτε πρός με πάντες
KJV: [him].Come unto me, all
INT: Come to me all

Matthew 13:2 Prep
GRK: καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι
KJV: were gathered together unto him,
INT: And were gathered together to him crowds

Matthew 13:30 Prep
GRK: εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι
KJV: in bundles to burn them:
INT: into bundles in order the to burn

Matthew 13:56 Prep
GRK: οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν
KJV: not all with us? Whence
INT: not all with us are

Matthew 14:25 Prep
GRK: νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν
KJV: Jesus went unto them, walking
INT: night he went to them walking

Matthew 14:28 Prep
GRK: με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ
KJV: me come unto thee on
INT: me to come to you upon

Matthew 14:29 Prep
GRK: καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν
NAS: on the water and came toward Jesus.
KJV: the water, to go to Jesus.
INT: moreover to go to Jesus

Matthew 17:14 Prep
GRK: Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον
KJV: were come to the multitude,
INT: And when they came to the crowd

Matthew 19:8 Prep
GRK: ὅτι Μωυσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν
NAS: He said to them, Because of your hardness of heart
KJV: Moses because of the hardness of your
INT: Moses in view of the hardness of heart

Matthew 19:14 Prep
GRK: αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με τῶν
KJV: not, to come unto me: for
INT: them to come to me of the

Matthew 21:32 Prep
GRK: γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν
KJV: John came unto you in
INT: indeed John to you in [the]

Matthew 21:34 Prep
GRK: δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς
KJV: servants to the husbandmen,
INT: servants of him to the tenants

Matthew 21:37 Prep
GRK: δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν
KJV: last of all he sent unto them his
INT: moreover he sent to them the

Matthew 23:5 Prep
GRK: αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι
KJV: works they do for to be seen of men:
INT: of them they do to be seen

Matthew 23:34 Prep
GRK: ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας
KJV: I send unto you prophets,
INT: I send to you prophets

Matthew 23:37 Prep
GRK: τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτὴν ποσάκις
KJV: them which are sent unto thee,
INT: those who have been sent to her how often

Matthew 25:9 Prep
GRK: πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας
KJV: go ye rather to them that sell, and
INT: but go rather to those who sell

Matthew 25:36 Prep
GRK: καὶ ἤλθατε πρός με
KJV: and ye came unto me.
INT: and you came to me

Matthew 25:39 Prep
GRK: καὶ ἤλθομεν πρός σε
KJV: and came unto thee?
INT: and came to you

Matthew 26:12 Prep
GRK: σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι
KJV: body, she did [it] for my burial.
INT: body of me for the burying

Matthew 26:14 Prep
GRK: Ἰούδας Ἰσκαριώτης πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
KJV: Iscariot, went unto the chief priests,
INT: Judas Iscariot to the chief priests

Matthew 26:18 Prep
GRK: τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα
KJV: into the city to such a man, and
INT: the city unto a certain man

Matthew 26:18 Prep
GRK: ἐγγύς ἐστιν πρὸς σὲ ποιῶ
KJV: the passover at thy house
INT: near is with you I will keep

Matthew 26:40 Prep
GRK: καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς
KJV: And he cometh unto the disciples, and
INT: And he comes to the disciples

Matthew 26:45 Prep
GRK: τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς
KJV: Then cometh he to his disciples,
INT: Then he comes to the disciples

Matthew 26:57 Prep
GRK: Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καιάφαν τὸν
KJV: led [him] away to Caiaphas
INT: Jesus led [him] away to Caiaphas the

Matthew 27:4 Prep
GRK: εἶπαν Τί πρὸς ἡμᾶς σὺ
KJV: they said, What [is that] to us? see
INT: they said What [is that] to us you

Matthew 27:14 Prep
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν
NAS: And He did not answer him with regard to even
KJV: he answered him to never a
INT: he did answer him to not even one

Matthew 27:19 Prep
GRK: βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ
KJV: wife sent unto him, saying,
INT: judgment seat sent to him the

Matthew 27:62 Prep
GRK: οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον
KJV: Pharisees came together unto Pilate,
INT: the Pharisees before Pilate

Mark 1:5 Prep
GRK: καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα
KJV: And there went out unto him all
INT: And went out to him all

Mark 1:27 Prep
GRK: ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας
INT: so that they questioned among themselves saying

Mark 1:32 Prep
GRK: ἥλιος ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας
KJV: did set, they brought unto him all
INT: sun they brought to him all

Mark 1:33 Prep
GRK: πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν
KJV: was gathered together at the door.
INT: city gathered together at the door

Mark 1:40 Prep
GRK: Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς
KJV: there came a leper to him, beseeching
INT: And comes to him a leper

Mark 1:45 Prep
GRK: καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν
KJV: they came to him
INT: and they came to him from every quarter

Mark 2:2 Prep
GRK: μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν
NAS: not even near the door;
KJV: [them], no, not so much as about the door:
INT: not even at the door

Mark 2:3 Prep
GRK: ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν
KJV: And they come unto him, bringing
INT: they come bringing to him a paralytic

Mark 2:13 Prep
GRK: ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν καὶ
KJV: the multitude resorted unto him, and
INT: crowd came to him and

Mark 3:7 Prep
GRK: αὐτοῦ ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν
KJV: his disciples to the sea: and
INT: of him withdrew to the sea

Mark 3:8 Prep
GRK: ἐποίει ἦλθον πρὸς αὐτόν
KJV: he did, came unto him.
INT: he was doing came to him

Mark 3:13 Prep
GRK: καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν
KJV: and they came unto him.
INT: and they went to him

Mark 3:31 Prep
GRK: στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες
KJV: without, sent unto him, calling
INT: standing sent to him calling

Mark 4:1 Prep
GRK: καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος
KJV: there was gathered unto him
INT: And was gathered together to him a crowd

Mark 4:1 Prep
GRK: ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν
KJV: multitude was by the sea on
INT: the crowd close to the sea

Mark 4:41 Prep
GRK: καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους Τίς
KJV: said one to another, What
INT: and said to each other Who

Mark 5:11 Prep
GRK: δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει
KJV: there nigh unto the mountains
INT: moreover there near the mountain

Mark 5:15 Prep
GRK: καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν
KJV: And they come to Jesus, and
INT: And they come to Jesus

Mark 5:19 Prep
GRK: οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς
KJV: Go home to thy friends, and
INT: home of you to your own

Mark 5:22 Prep
GRK: αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας
KJV: him, he fell at his feet,
INT: him falls at the feet

Mark 6:3 Prep
GRK: αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς καὶ
KJV: sisters here with us? And
INT: of him here with us and

Mark 6:25 Prep
GRK: μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα
KJV: with haste unto the king, and asked,
INT: with haste to the king

Mark 6:30 Prep
GRK: οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν
KJV: gathered themselves together unto Jesus,
INT: the apostles to Jesus

Mark 6:45 Prep
GRK: τὸ πέραν πρὸς Βηθσαιδάν ἕως
KJV: before unto Bethsaida,
INT: the other side to Bethsaida until

Mark 6:48 Prep
GRK: νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν
KJV: he cometh unto them,
INT: night he comes to them walking

Mark 6:51 Prep
GRK: καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς
KJV: And he went up unto them into
INT: And he went up to them into

Mark 7:1 Prep
GRK: Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ
NAS: gathered around Him when they had come
KJV: came together unto him
INT: And are gathered together to him the

Mark 7:25 Prep
GRK: ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας
KJV: and came and fell at his feet:
INT: having come fell at the feet

Mark 8:16 Prep
GRK: καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι
KJV: they reasoned among themselves,
INT: And they reasoned with one another Because

Mark 9:10 Prep
GRK: λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες
KJV: that saying with themselves,
INT: saying they kept among themselves questioning

Mark 9:14 Prep
GRK: Καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητὰς
KJV: when he came to [his] disciples,
INT: And having come to the disciples

Mark 9:14 Prep
GRK: γραμματεῖς συζητοῦντας πρὸς αὐτούς
INT: scribes arguing with them

Mark 9:16 Prep
GRK: Τί συζητεῖτε πρὸς αὐτούς
KJV: What question ye with them?
INT: What are you disputing with them

Mark 9:17 Prep
GRK: υἱόν μου πρὸς σέ ἔχοντα
KJV: Master, I have brought unto thee my
INT: son of me to you having

Mark 9:19 Prep
GRK: ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι
KJV: how long shall I be with you? how long
INT: until when with you will I be

Mark 9:19 Prep
GRK: φέρετε αὐτὸν πρός με
KJV: bring him unto me.
INT: Bring him to me

Mark 9:20 Prep
GRK: ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν καὶ
KJV: they brought him unto him: and
INT: they brought him to him And

Mark 9:34 Prep
GRK: δὲ ἐσιώπων πρὸς ἀλλήλους γὰρ
KJV: they had disputed among themselves,
INT: and they were silent with one another indeed

Mark 10:1 Prep
GRK: πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν καὶ
NAS: gathered around Him again,
KJV: the people resort unto him again;
INT: again crowds to him and

Mark 10:5 Prep
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν
NAS: said to them, Because of your hardness of heart
KJV: unto them, For the hardness
INT: said to them because of the hardness of heart

Mark 10:7 Prep
GRK: καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα
INT: and cleave to the wife

Mark 10:14 Prep
GRK: παιδία ἔρχεσθαι πρός με μὴ
KJV: to come unto me,
INT: little children to come to me not

Mark 10:26 Prep
GRK: ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς Καὶ
KJV: saying among themselves,
INT: they were astonished saying among themselves And

Mark 10:50 Prep
GRK: ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν
KJV: rose, and came to Jesus.
INT: having risen up he came to Jesus

Mark 11:1 Prep
GRK: καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ Ὄρος
NAS: and Bethany, near the Mount
KJV: and Bethany, at the mount of Olives,
INT: and Bethany near the mount

Mark 11:4 Prep
GRK: πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω
KJV: the colt tied by the door without
INT: the colt tied at the door outside

Mark 11:7 Prep
GRK: τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν
KJV: they brought the colt to Jesus, and
INT: the colt to Jesus

Mark 11:27 Prep
GRK: αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ
KJV: there come to him
INT: of him come to him the

Mark 11:31 Prep
GRK: καὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες
NAS: They [began] reasoning among themselves,
KJV: they reasoned with themselves,
INT: And they reasoned with themselves saying

Mark 12:2 Prep
GRK: καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς
KJV: he sent to the husbandmen
INT: And he sent to the tenants

Mark 12:4 Prep
GRK: πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον
KJV: again he sent unto them another
INT: again he sent to them another

Mark 12:6 Prep
GRK: αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων
KJV: also last unto them, saying,
INT: him last to them saying

Mark 12:7 Prep
GRK: οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν
KJV: husbandmen said among themselves, This
INT: the tenants to themselves said

Mark 12:12 Prep
GRK: γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν
NAS: the parable against them. And [so] they left
KJV: the parable against them:
INT: indeed that against them the

Mark 12:13 Prep
GRK: Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας
KJV: And they send unto him certain
INT: And they send to him some

Mark 12:18 Prep
GRK: ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν οἵτινες
KJV: Then come unto him the Sadducees,
INT: come Sadducees to him who

Mark 13:22 Prep
GRK: καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν
NAS: and wonders, in order to lead astray,
KJV: and wonders, to seduce, if
INT: and wonders to deceive

Mark 14:4 Prep
GRK: τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς Εἰς
KJV: that had indignation within themselves,
INT: some indignant within themselves to

Mark 14:10 Prep
GRK: δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
KJV: went unto the chief priests,
INT: twelve went away to the chief priests

Mark 14:49 Prep
GRK: ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν
KJV: I was daily with you in
INT: day I was with you in

Mark 14:53 Prep
GRK: τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα
KJV: Jesus away to the high priest: and
INT: Jesus to the high priest

Mark 14:54 Prep
GRK: καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς
KJV: and warmed himself at the fire.
INT: and warming himself at the fire

Mark 15:31 Prep
GRK: ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ
NAS: were mocking [Him] among themselves
KJV: mocking said among themselves with
INT: chief priests mocking among one another with

Mark 15:43 Prep
GRK: τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον
NAS: and went in before Pilate,
KJV: and went in boldly unto Pilate, and
INT: having boldness he went in to Pilate

Mark 16:3 Prep
GRK: καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς Τίς
KJV: And they said among themselves, Who
INT: And they said among themselves Who

Luke 1:13 Prep
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ
KJV: the angel said unto him, Fear
INT: said moreover to him the

Luke 1:18 Prep
GRK: εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον
KJV: Zacharias said unto the angel, Whereby
INT: said Zechariah to the angel

Luke 1:19 Prep
GRK: ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ
KJV: am sent to speak unto thee, and
INT: I was sent to speak to you and

Luke 1:27 Prep
GRK: πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην
KJV: To a virgin espoused
INT: to a virgin betrothed

Luke 1:28 Prep
GRK: καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν
KJV: the angel came in unto her, and said,
INT: And having come to her said

Luke 1:34 Prep
GRK: δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον
KJV: said Mary unto the angel, How
INT: moreover Mary to the angel

Luke 1:43 Prep
GRK: κυρίου μου πρὸς ἐμέ
KJV: Lord should come to me?
INT: Lord of me to me

Luke 1:55 Prep
GRK: καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας
KJV: As he spake to our fathers,
INT: as he spoke to the fathers

Luke 1:61 Prep
GRK: καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι
KJV: And they said unto her,
INT: And they said to her

Luke 1:73 Prep
GRK: ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν
KJV: which he sware to our father
INT: which he swore to Abraham the

Luke 1:80 Prep
GRK: ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ
KJV: of his shewing unto Israel.
INT: of appearance of him to Israel

Luke 2:15 Prep
GRK: ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν
KJV: said one to another, Let us
INT: shepherds said to one another Let us go through

Luke 2:18 Prep
GRK: τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς
KJV: were told them by
INT: the shepherds to them

Luke 2:20 Prep
GRK: καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς
KJV: as it was told unto them.
INT: as it was said to them

Luke 2:34 Prep
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν
KJV: and said unto Mary his
INT: and said to Mary the

Luke 2:48 Prep
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ
KJV: mother said unto him, Son,
INT: and said to him the

Luke 2:49 Prep
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί
KJV: And he said unto them, How
INT: And he said to them Why [is it]

Luke 3:9 Prep
GRK: ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν
KJV: is laid unto the root
INT: the axe to the root

Luke 3:12 Prep
GRK: καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε
KJV: and said unto him, Master,
INT: and they said to him Teacher

Luke 3:13 Prep
GRK: δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν
KJV: And he said unto them, Exact
INT: moreover he said to them Nothing

Luke 4:4 Prep
GRK: καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ
KJV: answered him, saying,
INT: And answered to him

Luke 4:11 Prep
GRK: ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν
NAS: YOUR FOOT AGAINST A STONE.'
KJV: thy foot against a stone.
INT: ever you strike against a stone the

Luke 4:21 Prep
GRK: δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι
KJV: he began to say unto them, This
INT: moreover to say to them

Luke 4:23 Prep
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Πάντως
KJV: And he said unto them, Ye will
INT: And he said to them Surely

Luke 4:26 Prep
GRK: καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν
KJV: But unto none of them
INT: and to none of them

Luke 4:26 Prep
GRK: τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν
KJV: [a city] of Sidon, unto a woman
INT: of Sidon to a woman widow

Luke 4:36 Prep
GRK: καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες
KJV: and spake among themselves, saying,
INT: and they spoke to one another saying

Luke 4:40 Prep
GRK: ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν ὁ
KJV: brought them unto him; and
INT: brought them to him

Luke 4:43 Prep
GRK: δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι
KJV: And he said unto them,
INT: but he said to them

Luke 5:4 Prep
GRK: λαλῶν εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα
KJV: he said unto Simon,
INT: speaking he said to Simon

Luke 5:10 Prep
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα
KJV: Jesus said unto Simon, Fear
INT: And said to Simon

Luke 5:22 Prep
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί
KJV: he answering said unto them, What
INT: having answered said to them Why

Luke 5:30 Prep
GRK: γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθητὰς
KJV: murmured against his
INT: scribes of them at the disciples

Luke 5:31 Prep
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὐ
KJV: said unto them,
INT: Jesus said to them No

Luke 5:33 Prep
GRK: δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν Οἱ
KJV: And they said unto him, Why
INT: and they said to him the

Luke 5:34 Prep
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς Μὴ
KJV: And he said unto them,
INT: Jesus said to them not

Luke 5:36 Prep
GRK: καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι
KJV: also a parable unto them;
INT: also a parable to them

Luke 6:3 Prep
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν
KJV: Jesus answering them said, Have ye
INT: And having answered to them said

Luke 6:9 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς Ἐπερωτῶ
KJV: said Jesus unto them, I will ask
INT: Jesus to them I ask

Luke 6:11 Prep
GRK: καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί
NAS: and discussed together what
KJV: communed one with another what
INT: and consulted with one another [as to] what

Luke 6:47 Prep
GRK: ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ
KJV: Whosoever cometh to me, and
INT: who is coming to me and

Luke 7:3 Prep
GRK: Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους
KJV: Jesus, he sent unto him the elders
INT: Jesus he sent to him elders

Luke 7:4 Prep
GRK: δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν
KJV: when they came to Jesus,
INT: and having come to Jesus

Luke 7:7 Prep
GRK: ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν
KJV: worthy to come unto thee: but
INT: myself counted I worthy to you to come

Luke 7:19 Prep
GRK: Ἰωάννης ἔπεμψεν πρὸς τὸν κύριον
KJV: sent [them] to Jesus,
INT: John sent [them] to the Lord

Luke 7:20 Prep
GRK: παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ
KJV: the men were come unto him, they said,
INT: having come moreover to him the

Luke 7:20 Prep
GRK: ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων
KJV: hath sent us unto thee, saying,
INT: has sent us to you saying

Luke 7:24 Prep
GRK: ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους
KJV: to speak unto the people
INT: he began to speak to the crowds

Luke 7:40 Prep
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν Σίμων
KJV: answering said unto him, Simon,
INT: Jesus said to him Simon

Luke 7:44 Prep
GRK: καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα
NAS: Turning toward the woman, He said
KJV: And he turned to the woman, and said
INT: And having turned to the woman

Luke 7:50 Prep
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα
KJV: And he said to the woman, Thy
INT: he said moreover to the woman

Luke 8:4 Prep
GRK: πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν εἶπεν
KJV: and were come to him out of every
INT: town were coming to him he spoke

Luke 8:13 Prep
GRK: ἔχουσιν οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν
KJV: root, which for a while believe,
INT: have who for a time believe

Luke 8:19 Prep
GRK: Παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ
KJV: Then came to him [his] mother
INT: came moreover to him the

Luke 8:21 Prep
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς Μήτηρ
KJV: he answered and said unto them, My
INT: having answered he said to them mother

Luke 8:22 Prep
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Διέλθωμεν
KJV: and he said unto them, Let us go over
INT: and he said to them Let us pass over

Luke 8:25 Prep
GRK: ἐθαύμασαν λέγοντες πρὸς ἀλλήλους Τίς
KJV: saying one to another, What manner of man
INT: they marveled saying to one another Who

Luke 8:35 Prep
GRK: καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν
KJV: and came to Jesus, and
INT: and came to Jesus

Luke 9:3 Prep
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν
KJV: And he said unto them, Take
INT: And he said to them Nothing

Luke 9:13 Prep
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Δότε
KJV: But he said unto them, Give
INT: he said moreover to them Give

Luke 9:14 Prep
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς
KJV: And he said to his disciples,
INT: he said moreover to the disciples

Luke 9:23 Prep
GRK: Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας Εἴ
KJV: he said to [them] all,
INT: he said moreover to all If

Luke 9:33 Prep
GRK: ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν
KJV: Peter said unto Jesus, Master,
INT: Peter to Jesus

Luke 9:41 Prep
GRK: πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ
KJV: long shall I be with you, and
INT: when will I be with you and

Luke 9:43 Prep
GRK: ἐποίει εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς
KJV: did, he said unto his disciples,
INT: he did he said to the disciples

Luke 9:50 Prep
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ
KJV: Jesus said unto him, Forbid
INT: said moreover to him

Luke 9:57 Prep
GRK: εἶπέν τις πρὸς αὐτόν Ἀκολουθήσω
KJV: a certain [man] said unto him, Lord,
INT: said someone to him I will follow

Luke 9:59 Prep
GRK: Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον Ἀκολούθει
KJV: And he said unto another, Follow
INT: he said moreover to another Follow

Luke 9:62 Prep
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ
KJV: Jesus said unto him, No man,
INT: said moreover to him

Luke 10:2 Prep
GRK: ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὁ
KJV: said he unto them,
INT: He said therefore to them

Luke 10:23 Prep
GRK: Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς
KJV: he turned him unto [his] disciples,
INT: And having turned to the disciples

Luke 10:26 Prep
GRK: δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἐν
KJV: He said unto him, What
INT: and he said to him In

Luke 10:29 Prep
GRK: ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν
KJV: himself, said unto Jesus, And
INT: himself he said to Jesus

Luke 10:39 Prep
GRK: καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας
INT: also having sat down at the feet

Luke 11:1 Prep
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Κύριε
KJV: disciples said unto him, Lord,
INT: disciples of him to him Lord

Luke 11:5 Prep
GRK: Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς
KJV: And he said unto them, Which
INT: And he said to them Who

Luke 11:5 Prep
GRK: καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου
KJV: and shall go unto him at midnight,
INT: and will go to him at midnight

Luke 11:6 Prep
GRK: ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ
KJV: his journey is come to me, and
INT: off a journey to me and

Luke 11:39 Prep
GRK: ὁ κύριος πρὸς αὐτόν Νῦν
KJV: the Lord said unto him, Now
INT: the Lord to him Now

Luke 12:1 Prep
GRK: ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς
KJV: he began to say unto his disciples
INT: he began to say to the disciples

Luke 12:3 Prep
GRK: καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς
KJV: ye have spoken in the ear
INT: and what to the ear

Luke 12:15 Prep
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὁρᾶτε
KJV: And he said unto them, Take heed,
INT: he said moreover to them See

Luke 12:16 Prep
GRK: δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων
KJV: he spake a parable unto them, saying,
INT: moreover a parable to them saying

Luke 12:22 Prep
GRK: Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς
KJV: And he said unto his disciples,
INT: he said moreover to the disciples

Luke 12:41 Prep
GRK: Πέτρος Κύριε πρὸς ἡμᾶς τὴν
KJV: this parable unto us, or
INT: Peter Lord to us the

Luke 12:41 Prep
GRK: ἢ καὶ πρὸς πάντας
KJV: or even to all?
INT: or also to all

Luke 12:47 Prep
GRK: ἢ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα
NAS: act in accord with his will, will
KJV: did according to his
INT: nor having done according to the will

Luke 12:58 Prep
GRK: κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν
NAS: that he may not drag you before the judge,
KJV: he hale thee to the judge, and
INT: he should drag away you to the judge

Luke 13:7 Prep
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν
KJV: said he unto the dresser of his vineyard,
INT: he said moreover to the vinedresser

Luke 13:23 Prep
GRK: δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
KJV: said one unto him, Lord,
INT: and he said to them

Luke 13:34 Prep
GRK: τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν ποσάκις
KJV: them that are sent unto thee;
INT: those who have been sent to her how often

Luke 14:3 Prep
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς
KJV: answering spake unto the lawyers and
INT: Jesus spoke to the lawyers

Luke 14:5 Prep
GRK: καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν
KJV: And answered them, saying, Which
INT: And to them he said

Luke 14:6 Prep
GRK: ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα
KJV: him again to these things.
INT: they were able to reply as to these things

Luke 14:7 Prep
GRK: Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους
KJV: a parable to those which were bidden,
INT: he spoke moreover to those who were invited

Luke 14:7 Prep
GRK: ἐξελέγοντο λέγων πρὸς αὐτούς
KJV: the chief rooms; saying unto them,
INT: they were choosing out saying to them

Luke 14:23 Prep
GRK: ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον
KJV: the lord said unto the servant, Go out
INT: the master to the servant

Luke 14:25 Prep
GRK: στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς
KJV: he turned, and said unto them,
INT: having turned he said to them

Luke 14:26 Prep
GRK: τις ἔρχεται πρός με καὶ
KJV: If any [man] come to me, and
INT: any one comes to me and

Luke 14:32 Prep
GRK: ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην
NAS: and asks for terms of peace.
KJV: and desireth conditions of peace.
INT: he asks for peace

Luke 15:3 Prep
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν
KJV: this parable unto them, saying,
INT: he spoke moreover to them the

Luke 15:18 Prep
GRK: ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα
KJV: I will arise and go to my father,
INT: Having risen up I will go to the father

Luke 15:20 Prep
GRK: ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα
KJV: he arose, and came to his father.
INT: having risen up he went to the father

Luke 15:22 Prep
GRK: ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους
KJV: the father said to his servants,
INT: the father to the servants

Luke 16:1 Prep
GRK: δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς
KJV: he said also unto his disciples,
INT: moreover also to the disciples

Luke 16:20 Prep
GRK: Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα
KJV: which was laid at his gate,
INT: Lazarus was laid at the gate

Luke 16:26 Prep
GRK: διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ
KJV: pass from hence to you cannot;
INT: to pass from here to you not

Luke 16:26 Prep
GRK: μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν
KJV: can they pass to us,
INT: nor from there to us can they pass

Luke 16:30 Prep
GRK: νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν
KJV: one went unto them from
INT: [the] dead should go to them they will repent

Luke 17:1 Prep
GRK: Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς
KJV: Then said he unto the disciples, It is
INT: he said moreover to the disciples

Luke 17:4 Prep
GRK: ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων
INT: seven times should return to you saying

Luke 17:22 Prep
GRK: Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς
KJV: he said unto the disciples,
INT: he said moreover to the disciples

Luke 18:1 Prep
GRK: παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν
INT: a parable to them about the [way] it behoves

Luke 18:3 Prep
GRK: καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα
KJV: and she came unto him, saying,
INT: and she was coming to him saying

Luke 18:9 Prep
GRK: δὲ καὶ πρός τινας τοὺς
KJV: this parable unto certain which
INT: moreover also to some who

Luke 18:11 Prep
GRK: σταθεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν προσηύχετο
KJV: and prayed thus with himself, God,
INT: having stood thus by himself was praying

Luke 18:16 Prep
GRK: παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ
KJV: little children to come unto me, and
INT: little children to come to me and

Luke 18:31 Prep
GRK: δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἰδοὺ
KJV: and said unto them,
INT: twelve he said to them Behold

Luke 18:40 Prep
GRK: αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν ἐγγίσαντος
KJV: him to be brought unto him: and
INT: him to be brought to him having drawn near

Luke 19:5 Prep
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν Ζακχαῖε
KJV: and said unto him, Zacchaeus,
INT: Jesus said to him Zacchaeus

Luke 19:8 Prep
GRK: Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον
KJV: stood, and said unto the Lord; Behold,
INT: Zacchaeus said to the Lord

Luke 19:9 Prep
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ
KJV: Jesus said unto him,
INT: said moreover to him

Luke 19:13 Prep
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς πραγματεύσασθε
KJV: and said unto them, Occupy
INT: and said to them Trade

Luke 19:29 Prep
GRK: καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος
NAS: and Bethany, near the mount
KJV: and Bethany, at the mount called
INT: and Bethany toward the mount

Luke 19:33 Prep
GRK: κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς Τί
KJV: thereof said unto them, Why
INT: masters of it to them Why

Luke 19:35 Prep
GRK: ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν
KJV: they brought him to Jesus: and
INT: they led it to Jesus

Luke 19:37 Prep
GRK: αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει
NAS: As soon as He was approaching, near the descent
KJV: even now at the descent of the mount
INT: of him already at the descent

Luke 19:39 Prep
GRK: ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε
KJV: said unto him,
INT: crowd said to him Teacher

Luke 19:42 Prep
GRK: σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην νῦν
KJV: the things [which belong] unto thy
INT: you the things for peace now

Luke 20:2 Prep
GRK: εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν Εἰπὸν
KJV: And spake unto him, saying,
INT: spoke saying to him Tell

Luke 20:3 Prep
GRK: δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐρωτήσω
KJV: he answered and said unto them, I
INT: moreover he said to them Will ask

Luke 20:5 Prep
GRK: δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες
NAS: They reasoned among themselves,
KJV: they reasoned with themselves,
INT: and they reasoned among themselves saying

Luke 20:9 Prep
GRK: Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν
KJV: began he to speak to the people this
INT: he began moreover to the people

Luke 20:10 Prep
GRK: καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς
KJV: a servant to the husbandmen,
INT: [in the] season he sent to the tenants

Luke 20:14 Prep
GRK: γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες
KJV: they reasoned among themselves,
INT: tenants reasoned among themselves saying

Luke 20:19 Prep
GRK: γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν
NAS: this parable against them.
KJV: this parable against them.
INT: indeed that against them he speaks

Luke 20:23 Prep
GRK: πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς
KJV: craftiness, and said unto them, Why
INT: craftiness he said to them

Luke 20:25 Prep
GRK: δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τοίνυν
INT: and he said to them therefore

Luke 20:41 Prep
GRK: Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Πῶς
KJV: And he said unto them, How
INT: he said moreover to them How

Luke 21:38 Prep
GRK: λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν
KJV: came early in the morning to him
INT: people came early in the morning to him in

Luke 22:15 Prep
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐπιθυμίᾳ
KJV: And he said unto them, With desire
INT: And he said to them With desire

Luke 22:23 Prep
GRK: ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ
NAS: to discuss among themselves
KJV: to enquire among themselves,
INT: began to question together among themselves this

Luke 22:45 Prep
GRK: προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς
KJV: prayer, and was come to his disciples,
INT: prayer having come to the disciples

Luke 22:52 Prep
GRK: δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους
KJV: Jesus said unto the chief priests, and
INT: moreover Jesus to the [ones] having come out

Luke 22:56 Prep
GRK: τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς
KJV: him as he sat by the fire, and
INT: certain sitting by the light

Luke 22:70 Prep
GRK: ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη
KJV: And he said unto them, Ye
INT: and to them he said

Luke 23:4 Prep
GRK: Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
KJV: said Pilate to the chief priests and
INT: Pilate said to the chief priests

Luke 23:7 Prep
GRK: ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην ὄντα
KJV: he sent him to Herod, who
INT: he sent up him to Herod being

Luke 23:12 Prep
GRK: ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὑτούς
KJV: at enmity between themselves.
INT: emnity were between themselves

Luke 23:14 Prep
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Προσηνέγκατέ
KJV: Said unto them, Ye have brought
INT: said to them You brought

Luke 23:15 Prep
GRK: γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς καὶ
KJV: I sent you to him; and,
INT: indeed him to us and

Luke 23:22 Prep
GRK: τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί
KJV: And he said unto them the third time,
INT: a third [time] he said to them What

Luke 23:28 Prep
GRK: στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ
KJV: Jesus turning unto them said,
INT: having turned moreover to them

Luke 24:5 Prep
GRK: γῆν εἶπαν πρὸς αὐτάς Τί
KJV: the earth, they said unto them, Why
INT: ground they said to them Why

Luke 24:10 Prep
GRK: αὐταῖς ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους
KJV: told these things unto the apostles.
INT: them [who] told to the apostles

Luke 24:12 Prep
GRK: καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων
KJV: wondering in himself
INT: and went away in himself wondering at

Luke 24:14 Prep
GRK: αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ
KJV: they talked together of all
INT: they were talking with one another about

Luke 24:17 Prep
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Τίνες
KJV: And he said unto them, What
INT: he said moreover to them What

Luke 24:17 Prep
GRK: οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες
KJV: ye have one to another,
INT: which you exchange with one another as you walk

Luke 24:18 Prep
GRK: Κλεόπας εἶπεν πρὸς αὐτόν Σὺ
KJV: answering said unto him, Art thou
INT: Cleopas said to him You

Luke 24:25 Prep
GRK: αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς Ὦ
KJV: he said unto them, O
INT: he said to them O

Luke 24:29 Prep
GRK: ἡμῶν ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν
NAS: Stay with us, for it is [getting] toward evening,
KJV: for it is toward evening, and
INT: us for toward evening it is

Luke 24:32 Prep
GRK: καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους Οὐχὶ
KJV: And they said one to another, Did not
INT: And they said to one another Not

Luke 24:44 Prep
GRK: Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Οὗτοι
KJV: which I spake unto you, while
INT: he said moreover unto to them These [are]

Luke 24:44 Prep
GRK: οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι
INT: which I spoke to you yet

Luke 24:50 Prep
GRK: ἔξω ἕως πρὸς Βηθανίαν καὶ
INT: out as far as to Bethany and

John 1:1 Prep
GRK: λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν
KJV: the Word was with God, and
INT: Word was with God

John 1:2 Prep
GRK: ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν
KJV: in the beginning with God.
INT: in [the] beginning with God

John 1:19 Prep
GRK: ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ
INT: when sent to him the

John 1:29 Prep
GRK: Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν καὶ
KJV: Jesus coming unto him, and
INT: Jesus coming to him and

John 1:42 Prep
GRK: ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν
KJV: he brought him to Jesus. And
INT: he led him to Jesus

John 1:47 Prep
GRK: Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ
KJV: Nathanael coming to him, and
INT: Nathanael coming to him and

John 2:3 Prep
GRK: τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν Οἶνον
KJV: of Jesus saith unto him, They have
INT: of Jesus to him Wine

John 3:2 Prep
GRK: οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς
KJV: The same came to Jesus by night,
INT: he came to him by night

John 3:4 Prep
GRK: λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ
KJV: Nicodemus saith unto him, How
INT: Says to him

John 3:20 Prep
GRK: οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς
KJV: neither cometh to the light, lest
INT: not comes to the light

John 3:21 Prep
GRK: ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς
KJV: truth cometh to the light, that
INT: truth comes to the light

John 3:26 Prep
GRK: καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην
KJV: And they came unto John, and
INT: And they came to John

John 3:26 Prep
GRK: πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν
KJV: all [men] come to him.
INT: all come to him

John 4:15 Prep
GRK: λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ
KJV: The woman saith unto him, Sir,
INT: Says to him the

John 4:30 Prep
GRK: καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν
KJV: and came unto him.
INT: and came unto him

John 4:33 Prep
GRK: οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους Μή
KJV: the disciples one to another, Hath
INT: the disciples to one another not

John 4:35 Prep
GRK: λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν ἤδη
KJV: white already to harvest.
INT: white they are to harvest already

John 4:40 Prep
GRK: οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ
KJV: were come unto him,
INT: therefore came to him the

John 4:47 Prep
GRK: Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ
KJV: Galilee, he went unto him, and
INT: Galilee went to him and

John 4:48 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν Ἐὰν
KJV: said Jesus unto him, Except
INT: Jesus to him if

John 4:49 Prep
GRK: λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ
KJV: The nobleman saith unto him, Sir,
INT: Says to him the

John 5:33 Prep
GRK: ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην καὶ
KJV: Ye sent unto John, and
INT: You have sent unto John and

John 5:35 Prep
GRK: ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν
KJV: were willing for a season
INT: were willing to rejoice for an hour in

John 5:40 Prep
GRK: θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα
KJV: not come to me, that
INT: you are willing to come to me that

John 5:45 Prep
GRK: κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα
NAS: that I will accuse you before the Father;
KJV: you to the Father:
INT: will accuse you to the Father

John 6:5 Prep
GRK: ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει
KJV: company come unto him, he saith
INT: crowd is coming to him he says

John 6:5 Prep
GRK: αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον Πόθεν
KJV: him, he saith unto Philip, Whence
INT: him he says to Philip from where

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page