εἰμὶ
Englishman's Concordance
εἰμὶ (eimi) — 141 Occurrences

Matthew 3:11 V-PI-1S
GRK: οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ
INT: of whom not I am fit the

Matthew 8:8 V-PI-1S
GRK: Κύριε οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα
NAS: Lord, I am not worthy
KJV: said, Lord, I am not worthy
INT: Lord not I am worthy that

Matthew 8:9 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν
NAS: For I also am a man under
KJV: For I am a man under
INT: I a man am under authority

Matthew 11:29 V-PI-1S
GRK: ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς
NAS: upon you and learn from Me, for I am gentle
KJV: me; for I am meek and
INT: for gentle I am and humble

Matthew 14:27 V-PI-1S
GRK: Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε
KJV: saying, Be of good cheer; it is I; be
INT: Take courage I It is not fear

Matthew 18:20 V-PI-1S
GRK: ὄνομα ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ
INT: name there am I in [the] midst

Matthew 20:15 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ ἀγαθός εἰμι
INT: I generous am

Matthew 22:32 V-PI-1S
GRK: Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς
NAS: I AM THE GOD OF ABRAHAM,
KJV: I am the God of Abraham,
INT: I am the God

Matthew 24:5 V-PI-1S
GRK: λέγοντες Ἐγώ εἰμι ὁ χριστός
NAS: saying, 'I am the Christ,'
KJV: saying, I am Christ; and
INT: saying I am the Christ

Matthew 26:22 V-PI-1S
GRK: Μήτι ἐγώ εἰμι κύριε
KJV: unto him, Lord, is it I?
INT: not I Is it Lord

Matthew 26:25 V-PI-1S
GRK: Μήτι ἐγώ εἰμι ῥαββί λέγει
KJV: and said, Master, is it I?
INT: not I is it Rabbi He says

Matthew 27:24 V-PI-1S
GRK: λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ
NAS: saying, I am innocent
KJV: saying, I am innocent
INT: saying Guiltless I am of the

Matthew 27:43 V-PI-1S
GRK: ὅτι Θεοῦ εἰμὶ υἱός
NAS: IN HIM; for He said, 'I am the Son
KJV: he said, I am the Son of God.
INT: Of God I am Son

Matthew 28:20 V-PI-1S
GRK: μεθ' ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς
NAS: you; and lo, I am with you always,
KJV: lo, I am with you
INT: with you am all the

Mark 1:7 V-PI-1S
GRK: οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας
NAS: who is mightier than I, and I am not fit
KJV: of whose shoes I am not worthy
INT: of whom not I am fit having stooped down

Mark 6:50 V-PI-1S
GRK: Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε
KJV: Be of good cheer: it is I;
INT: Take courage I am [he] not fear

Mark 13:6 V-PI-1S
GRK: ὅτι Ἐγώ εἰμι καὶ πολλοὺς
NAS: saying, I am [He!]' and will mislead
KJV: I am [Christ]; and shall deceive
INT: I am [he] and many

Mark 14:62 V-PI-1S
GRK: εἶπεν Ἐγώ εἰμι καὶ ὄψεσθε
NAS: said, I am; and you shall see
KJV: said, I am: and ye shall see
INT: said I am And you will see

Luke 1:18 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ
NAS: this [for certain]? For I am an old man
KJV: for I am an old man, and
INT: I indeed am an old man and

Luke 1:19 V-PI-1S
GRK: αὐτῷ Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ
NAS: and said to him, I am Gabriel,
KJV: unto him, I am Gabriel, that stand
INT: to him I am Gabriel who

Luke 3:16 V-PI-1S
GRK: οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι
NAS: who is mightier than I, and I am not fit
KJV: of whose shoes I am not worthy
INT: of whom not I am fit to untie

Luke 5:8 V-PI-1S
GRK: ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι κύριε
NAS: from me Lord, for I am a sinful
KJV: me; for I am a sinful man,
INT: a man sinful am I Lord

Luke 7:6 V-PI-1S
GRK: γὰρ ἱκανός εἰμι ἵνα ὑπὸ
NAS: do not trouble Yourself further, for I am not worthy
KJV: thyself: for I am not worthy
INT: for worthy I am that under

Luke 7:8 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν
NAS: For I also am a man placed under
KJV: I also am a man set
INT: I a man am under authority

Luke 15:19 V-PI-1S
GRK: οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι
NAS: I am no longer worthy
KJV: And am no more worthy
INT: no longer am I worthy to be called

Luke 15:21 V-PI-1S
GRK: σου οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι
NAS: and in your sight; I am no longer
KJV: sight, and am no more worthy
INT: you no longer am I worthy to be called

Luke 18:11 V-PI-1S
GRK: ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ
NAS: I thank You that I am not like
KJV: thee, that I am not as
INT: that not I am as the

Luke 19:22 V-PI-1S
GRK: ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι αἴρων ὃ
NAS: Did you know that I am an exacting
KJV: that I was an austere man,
INT: a man harsh am taking up what

Luke 21:8 V-PI-1S
GRK: λέγοντες Ἐγώ εἰμι καί Ὁ
NAS: saying, I am [He],' and, 'The time
KJV: I am [Christ]; and the time
INT: saying I am [he] and The

Luke 22:27 V-PI-1S
GRK: μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ ὡς ὁ
NAS: Is it not the one who reclines [at the table]? But I am among
KJV: but I am among you
INT: [the] midst of you am as he that

Luke 22:33 V-PI-1S
GRK: σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς
NAS: to Him, Lord, with You I am ready
KJV: unto him, Lord, I am ready to go
INT: you ready I am both to

Luke 22:58 V-PI-1S
GRK: Ἄνθρωπε οὐκ εἰμί
INT: Man not I am

Luke 22:70 V-PI-1S
GRK: ὅτι ἐγώ εἰμι
INT: that I am

Luke 24:39 V-PI-1S
GRK: ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός ψηλαφήσατέ
KJV: feet, that it is I myself:
INT: that I am he Touch

John 1:20 V-PI-1S
GRK: Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός
NAS: but confessed, I am not the Christ.
KJV: I am not the Christ.
INT: I Not am the Christ

John 1:21 V-PI-1S
GRK: λέγει Οὐκ εἰμί Ὁ προφήτης
INT: he says not I am The prophet

John 1:27 V-PI-1S
GRK: οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος
NAS: sandal I am not worthy
KJV: latchet I am not worthy
INT: of whom not am I worthy

John 3:28 V-PI-1S
GRK: ὅτι Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ
NAS: that I said, I am not the Christ,'
KJV: I said, I am not the Christ,
INT: that not am I the

John 3:28 V-PI-1S
GRK: ὅτι Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου
NAS: not the Christ,' but, 'I have been sent
KJV: but that I am sent before
INT: that sent I am before him

John 4:26 V-PI-1S
GRK: Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν
NAS: to her, I who speak to you am [He].
KJV: that speak unto thee am [he].
INT: Jesus I am [he] who am speaking

John 6:20 V-PI-1S
GRK: αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε
KJV: he saith unto them, It is I; be
INT: to them I am [he] not fear

John 6:35 V-PI-1S
GRK: Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος
NAS: said to them, I am the bread
KJV: unto them, I am the bread of life:
INT: Jesus I am the bread

John 6:41 V-PI-1S
GRK: εἶπεν Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος
NAS: He said, I am the bread
KJV: he said, I am the bread which
INT: he said I am the bread

John 6:48 V-PI-1S
GRK: ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος
NAS: I am the bread of life.
KJV: I am that bread of life.
INT: I am the bread

John 6:51 V-PI-1S
GRK: ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος
NAS: I am the living bread
KJV: I am the living bread
INT: I am the bread

John 7:28 V-PI-1S
GRK: οἴδατε πόθεν εἰμί καὶ ἀπ'
NAS: where I am from; and I have not come
KJV: ye know whence I am: and I am
INT: you know from where I am and of

John 7:29 V-PI-1S
GRK: παρ' αὐτοῦ εἰμὶ κἀκεῖνός με
NAS: Him, because I am from Him, and He sent
KJV: him: for I am from him,
INT: from him I am and he me

John 7:33 V-PI-1S
GRK: μεθ' ὑμῶν εἰμὶ καὶ ὑπάγω
NAS: while longer I am with you, then I go
KJV: a little while am I with you,
INT: with you I am and I go

John 7:34 V-PI-1S
GRK: καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς
NAS: Me; and where I am, you cannot
KJV: where I am, [thither] ye cannot
INT: and where am I you

John 7:36 V-PI-1S
GRK: καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς
INT: and Where am I you

John 8:12 V-PI-1S
GRK: λέγων Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς
NAS: to them, saying, I am the Light
KJV: saying, I am the light of the world:
INT: saying I am the light

John 8:16 V-PI-1S
GRK: μόνος οὐκ εἰμί ἀλλ' ἐγὼ
INT: alone not I am but I

John 8:18 V-PI-1S
GRK: ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν
NAS: I am He who testifies about
KJV: I am one that bear witness of
INT: I am [one] who bears witness

John 8:23 V-PI-1S
GRK: τῶν ἄνω εἰμί ὑμεῖς ἐκ
NAS: world, I am not of this
KJV: world; I am not of
INT: above am You of

John 8:23 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ
INT: I not am of the

John 8:24 V-PI-1S
GRK: ὅτι ἐγώ εἰμι ἀποθανεῖσθε ἐν
NAS: you believe that I am [He], you will die
KJV: that I am [he], ye shall die in
INT: that I am [he] you will die in

John 8:28 V-PI-1S
GRK: ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ἀπ'
NAS: you will know that I am [He], and I do
KJV: that I am [he], and [that] I do
INT: that I am [he] and from

John 8:58 V-PI-1S
GRK: γενέσθαι ἐγὼ εἰμί
NAS: Abraham was born, I am.
KJV: was, I am.
INT: was I am

John 9:5 V-PI-1S
GRK: ὦ φῶς εἰμὶ τοῦ κόσμου
INT: I might be [the] light I am of the world

John 9:9 V-PI-1S
GRK: ὅτι Ἐγώ εἰμι
INT: I am [he]

John 10:7 V-PI-1S
GRK: ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα
NAS: I say to you, I am the door
KJV: I am the door of the sheep.
INT: I am the door

John 10:9 V-PI-1S
GRK: ἐγώ εἰμι ἡ θύρα
NAS: I am the door; if
KJV: I am the door: by
INT: I am the door

John 10:11 V-PI-1S
GRK: Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν
NAS: I am the good shepherd;
KJV: I am the good shepherd:
INT: I am the shepherd

John 10:14 V-PI-1S
GRK: ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν
NAS: I am the good shepherd,
KJV: I am the good shepherd,
INT: I am the shepherd

John 10:36 V-PI-1S
GRK: τοῦ θεοῦ εἰμί
NAS: because I said, I am the Son of God'?
KJV: because I said, I am the Son of God?
INT: of God I am

John 11:25 V-PI-1S
GRK: Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις
NAS: said to her, I am the resurrection
KJV: unto her, I am the resurrection, and
INT: Jesus I am the resurrection

John 12:26 V-PI-1S
GRK: καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ
NAS: Me; and where I am, there
KJV: where I am, there shall
INT: and where am I there

John 13:13 V-PI-1S
GRK: καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ
NAS: and you are right, for [so] I am.
KJV: well; for [so] I am.
INT: rightly you say I am [so] indeed

John 13:19 V-PI-1S
GRK: ὅτι ἐγώ εἰμι
NAS: you may believe that I am [He].
KJV: that I am [he].
INT: that I am [he]

John 13:33 V-PI-1S
GRK: μεθ' ὑμῶν εἰμί ζητήσετέ με
NAS: Little children, I am with you a little while
KJV: yet a little while I am with you.
INT: with you I am You will seek me

John 14:3 V-PI-1S
GRK: ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ
NAS: that where I am, [there] you may be also.
KJV: where I am, [there] ye may be
INT: that where am I also

John 14:6 V-PI-1S
GRK: Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς
NAS: said to him, I am the way,
KJV: unto him, I am the way,
INT: Jesus I am the way

John 14:9 V-PI-1S
GRK: μεθ' ὑμῶν εἰμὶ καὶ οὐκ
NAS: said to him, Have I been so long
KJV: unto him, Have I been so long
INT: with you am I and not

John 15:1 V-PI-1S
GRK: Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος
NAS: I am the true vine,
KJV: I am the true vine,
INT: I am the vine

John 15:5 V-PI-1S
GRK: ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος
NAS: I am the vine, you are the branches;
KJV: I am the vine, ye
INT: I am the vine

John 16:32 V-PI-1S
GRK: καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος ὅτι
NAS: Me alone; and [yet] I am not alone,
KJV: alone: and yet I am not alone,
INT: yet not I am alone for

John 17:11 V-PI-1S
GRK: καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ
NAS: I am no longer in the world;
KJV: And now I am no more in
INT: And no more I am in the

John 17:14 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ
INT: I not am of the

John 17:16 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ
INT: I not am of the

John 17:24 V-PI-1S
GRK: ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι
NAS: Me, be with Me where I am, so
KJV: where I am; that they may behold
INT: that where am I they also

John 18:5 V-PI-1S
GRK: αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι εἱστήκει δὲ
NAS: He said to them, I am [He]. And Judas
KJV: unto them, I am [he]. And Judas
INT: to them I am [he] was standing moreover

John 18:6 V-PI-1S
GRK: αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι ἀπῆλθον εἰς
NAS: He said to them, I am [He], they drew
KJV: I am [he], they went backward,
INT: to them I am [he] they drew backward

John 18:8 V-PI-1S
GRK: ὅτι ἐγώ εἰμι εἰ οὖν
NAS: I told you that I am [He]; so
KJV: that I am [he]: if therefore
INT: that I am [he] If therefore

John 18:17 V-PI-1S
GRK: ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί
INT: he not I am

John 18:25 V-PI-1S
GRK: εἶπεν Οὐκ εἰμί
INT: said not I am

John 18:35 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι τὸ ἔθνος
NAS: answered, I am not a Jew,
KJV: answered, Am I a Jew?
INT: I a Jew am the Nation

John 18:37 V-PI-1S
GRK: ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγὼ εἰς
INT: that a king am I for

John 19:21 V-PI-1S
GRK: τῶν Ἰουδαίων εἰμί
NAS: but that He said, 'I am King
KJV: he said, I am King of the Jews.
INT: of the Jews I am

Acts 9:5 V-PI-1S
GRK: δέ Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν
INT: moreover I am Jesus whom

Acts 10:21 V-PI-1S
GRK: Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε
NAS: Behold, I am the one you are looking
KJV: Behold, I am he whom ye seek:
INT: Behold I am whom you seek

Acts 10:26 V-PI-1S
GRK: αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι
NAS: Stand up; I too am [just] a man.
KJV: myself also am a man.
INT: myself a man am

Acts 13:25 V-PI-1S
GRK: εἶναι οὐκ εἰμὶ ἐγώ ἀλλ'
NAS: that I am? I am not [He]. But behold,
KJV: shoes of [his] feet I am not worthy
INT: to be Not am I [he] but

Acts 13:25 V-PI-1S
GRK: οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ
INT: of whom not I am worthy the

Acts 18:10 V-PI-1S
GRK: διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ
NAS: for I am with you, and no man
KJV: For I am with thee,
INT: because I am with you

Acts 20:26 V-PI-1S
GRK: ὅτι καθαρός εἰμι ἀπὸ τοῦ
NAS: day that I am innocent
INT: that pure I [am] from the

Acts 21:39 V-PI-1S
GRK: ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεὺς
NAS: But Paul said, I am a Jew of Tarsus
KJV: said, I am a man [which am] a Jew
INT: a man indeed am a Jew of Tarsus

Acts 22:3 V-PI-1S
GRK: Ἐγώ εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος
NAS: I am a Jew, born
KJV: I am verily a man
INT: I am a man a Jew

Acts 22:8 V-PI-1S
GRK: με Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ
INT: me I am Jesus of

Acts 23:6 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι υἱὸς Φαρισαίων
INT: I a Pharisee am son of a Pharisee

Acts 25:10 V-PI-1S
GRK: βήματος Καίσαρός εἰμι οὗ με
NAS: But Paul said, I am standing before
KJV: said Paul, I stand at Caesar's
INT: judgment seat of Ceasar I am where me

Acts 26:15 V-PI-1S
GRK: εἶπεν Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν
INT: said I am Jesus whom

Acts 26:29 V-PI-1S
GRK: καὶ ἐγώ εἰμι παρεκτὸς τῶν
NAS: such as I am, except
KJV: such as I am, except these
INT: also I am except the

Acts 27:23 V-PI-1S
GRK: θεοῦ οὗ εἰμί ἐγώ ᾧ
NAS: to whom I belong and whom
KJV: of God, whose I am, and whom
INT: of God whose am I whom

Romans 1:14 V-PI-1S
GRK: ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί
NAS: I am under obligation both
KJV: I am debtor both
INT: foolish a debtor I am

Romans 7:14 V-PI-1S
GRK: δὲ σάρκινός εἰμι πεπραμένος ὑπὸ
INT: however fleshly am having been sold under

Romans 11:1 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί ἐκ σπέρματος
NAS: be! For I too am an Israelite,
KJV: I also am an Israelite, of
INT: I an Israelite am of [the] seed

Romans 11:13 V-PI-1S
GRK: μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν
NAS: then as I am an apostle
KJV: I am the apostle
INT: indeed Therefore am I of [the] Gentiles

1 Corinthians 1:12 V-PI-1S
GRK: Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου Ἐγὼ
NAS: of you is saying, I am of Paul,
KJV: saith, I am of Paul; and
INT: I indeed am of Paul I

1 Corinthians 3:4 V-PI-1S
GRK: Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου ἕτερος
NAS: one says, I am of Paul, and another,
KJV: saith, I am of Paul; and
INT: I indeed am of Paul another

1 Corinthians 9:1 V-PI-1S
GRK: Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος οὐκ
NAS: Am I not free? Am
KJV: Am I not an apostle?
INT: not Am I free not

1 Corinthians 9:1 V-PI-1S
GRK: ἐλεύθερος οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος οὐχὶ
NAS: I not free? Am I not an apostle?
KJV: I not an apostle? am I not free?
INT: free not Am I an apostle not

1 Corinthians 9:2 V-PI-1S
GRK: ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος ἀλλά
NAS: to others I am not an apostle,
KJV: If I be not an apostle
INT: to others not I am an apostle yet

1 Corinthians 9:2 V-PI-1S
GRK: γε ὑμῖν εἰμί ἡ γὰρ
NAS: at least I am to you; for you are the seal
KJV: yet doubtless I am to you: for
INT: at least to you I am the indeed

1 Corinthians 12:15 V-PI-1S
GRK: Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ οὐκ
NAS: says, Because I am not a hand, I am
KJV: shall say, Because I am not the hand,
INT: Because not I am a hand not

1 Corinthians 12:15 V-PI-1S
GRK: χείρ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ
NAS: not a hand, I am not [a part] of the body,
KJV: not the hand, I am not of
INT: a hand not I am of the

1 Corinthians 12:16 V-PI-1S
GRK: Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός οὐκ
NAS: says, Because I am not an eye, I am
KJV: shall say, Because I am not the eye,
INT: Because not I am an eye not

1 Corinthians 12:16 V-PI-1S
GRK: ὀφθαλμός οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ
NAS: not an eye, I am not [a part] of the body,
KJV: not the eye, I am not of
INT: an eye not I am of the

1 Corinthians 13:2 V-PI-1S
GRK: ἔχω οὐθέν εἰμι
NAS: but do not have love, I am nothing.
KJV: not charity, I am nothing.
INT: have nothing I am

1 Corinthians 15:9 V-PI-1S
GRK: Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος
NAS: For I am the least of the apostles,
KJV: For I am the least of the apostles,
INT: I indeed am the least

1 Corinthians 15:9 V-PI-1S
GRK: ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι
KJV: of the apostles, that am not meet
INT: who not am fit to be called

1 Corinthians 15:10 V-PI-1S
GRK: δὲ θεοῦ εἰμὶ ὅ εἰμι
NAS: of God I am what
KJV: by the grace of God I am what I am:
INT: however of God I am what I am

1 Corinthians 15:10 V-PI-1S
GRK: εἰμὶ ὅ εἰμι καὶ ἡ
NAS: I am what I am, and His grace toward
KJV: I am what I am: and his
INT: I am what I am and the

2 Corinthians 12:10 V-PI-1S
GRK: τότε δυνατός εἰμι
NAS: I am weak, then I am strong.
KJV: I am weak, then am I strong.
INT: then strong I am

2 Corinthians 12:11 V-PI-1S
GRK: καὶ οὐδέν εἰμι
NAS: even though I am a nobody.
KJV: apostles, though I be nothing.
INT: also nothing I am

Philippians 4:11 V-PI-1S
GRK: ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης εἶναι
NAS: in whatever circumstances I am.
KJV: whatsoever state I am, [therewith] to be
INT: in whatever [circumstances] I am content to be

Colossians 2:5 V-PI-1S
GRK: σὺν ὑμῖν εἰμί χαίρων καὶ
NAS: nevertheless I am with you in spirit,
KJV: in the flesh, yet am I with you
INT: with you I am rejoicing and

1 Timothy 1:15 V-PI-1S
GRK: ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ
NAS: among whom I am foremost
KJV: of whom I am chief.
INT: of whom [the] foremost am I

Hebrews 12:21 V-PI-1S
GRK: εἶπεν Ἐκφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος
INT: said greatly afraid I am and trembling

1 Peter 1:16 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ ἅγιος εἰμι
INT: I holy am

2 Peter 1:13 V-PI-1S
GRK: ἐφ' ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ
NAS: as long as I am in this
KJV: meet, as long as I am in this
INT: as much [time] as I am in this

Revelation 1:8 V-PI-1S
GRK: Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα
NAS: I am the Alpha and the Omega,
KJV: I am Alpha and
INT: I am the Alpha

Revelation 1:11 V-PIA-1S
GRK: λεγούσης Ἐγώ ἐιμι τὸ Α
KJV: I am Alpha
INT: saying I am the Alpha

Revelation 1:17 V-PI-1S
GRK: φοβοῦ ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος
NAS: Do not be afraid; I am the first
KJV: not; I am the first and
INT: Fear I am the first

Revelation 1:18 V-PI-1S
GRK: ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς
NAS: and behold, I am alive
KJV: and, behold, I am alive for
INT: behold alive I am to the

Revelation 2:23 V-PI-1S
GRK: ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν
NAS: will know that I am He who searches
KJV: that I am he which searcheth
INT: that I am he who searches

Revelation 3:17 V-PI-1S
GRK: ὅτι Πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα
NAS: you say, I am rich,
KJV: thou sayest, I am rich, and
INT: Rich I am and have grown rich

Revelation 18:7 V-PI-1S
GRK: χήρα οὐκ εἰμί καὶ πένθος
NAS: [as] A QUEEN AND I AM NOT A WIDOW,
KJV: a queen, and am no widow,
INT: a widow never I am and mourning

Revelation 19:10 V-PI-1S
GRK: σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν
NAS: to me, Do not do that; I am a fellow servant
KJV: [thou do it] not: I am thy
INT: fellow bondman of you I am and the

Revelation 21:6 V-PIA-1S
GRK: Γέγοναν ἐγὼ εἰμι τὸ Ἄλφα
INT: It is done I am the Alpha

Revelation 22:9 V-PI-1S
GRK: σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν
NAS: to me, Do not do that. I am a fellow servant
KJV: for I am thy
INT: fellow bondman of you I am and of the

Revelation 22:16 V-PI-1S
GRK: ἐκκλησίαις ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα
NAS: for the churches. I am the root
KJV: the churches. I am the root and
INT: churches I am the root

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page