δίκαιαι
Englishman's Concordance
δίκαιαι (dikaiai) — 3 Occurrences

Revelation 15:3 Adj-NFP
GRK: ὁ παντοκράτωρ δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ
NAS: the Almighty; Righteous and true
KJV: God Almighty; just and true
INT: Almighty righteous and true [are]

Revelation 16:7 Adj-NFP
GRK: ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις
NAS: true and righteous are Your judgments.
KJV: and righteous [are] thy
INT: true and righteous [are] the judgments

Revelation 19:2 Adj-NFP
GRK: ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις
NAS: ARE true AND RIGHTEOUS; for He has judged
KJV: and righteous [are] his
INT: true and righteous [are] the judgments

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page