1342. δίκαιος (dikaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1342. δίκαιος (dikaios) — 80 Occurrences

Matthew 1:19 Adj-NMS
GRK: ἀνὴρ αὐτῆς δίκαιος ὢν καὶ
NAS: being a righteous man and not wanting
KJV: husband, being a just [man], and not
INT: husband of her righteous being and

Matthew 5:45 Adj-AMP
GRK: βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους
NAS: and sends rain on [the] righteous and [the] unrighteous.
KJV: on the just and
INT: sends rain on righteous and unrighteous

Matthew 9:13 Adj-AMP
GRK: ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
NAS: to call the righteous, but sinners.
KJV: to call the righteous, but
INT: I came to call righteous [ones] but sinners

Matthew 10:41 Adj-AMS
GRK: ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα
NAS: and he who receives a righteous man
KJV: he that receiveth a righteous man in
INT: he that receives a righteous [man] in [the] name

Matthew 10:41 Adj-GMS
GRK: εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου
NAS: a righteous man in the name
KJV: the name of a righteous man shall receive
INT: in [the] name of a righteous [man] the reward of a righteous [man]

Matthew 10:41 Adj-GMS
GRK: δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται
NAS: in the name of a righteous man shall receive
KJV: shall receive a righteous man's reward.
INT: of a righteous [man] the reward of a righteous [man] will receive

Matthew 13:17 Adj-NMP
GRK: προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν
NAS: prophets and righteous men desired
KJV: and righteous [men] have desired
INT: prophets and righteous [men] desired to see

Matthew 13:43 Adj-NMP
GRK: Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς
NAS: Then THE RIGHTEOUS WILL SHINE FORTH
KJV: Then shall the righteous shine forth
INT: Then the righeous will shine forth as

Matthew 13:49 Adj-GMP
GRK: μέσου τῶν δικαίων
NAS: from among the righteous,
KJV: from among the just,
INT: [the] midst of the righteous

Matthew 20:4 Adj-ANS
GRK: ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν
NAS: and whatever is right I will give
KJV: whatsoever is right I will give you.
INT: if might be right I will give you

Matthew 20:7 Adj-NNS
GRK: ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε
KJV: is right, [that] shall ye receive.
INT: ever is right you shall receive

Matthew 23:28 Adj-NMP
GRK: τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι ἔσωθεν δέ
NAS: appear righteous to men,
KJV: appear righteous unto men,
INT: to men righteous inwardly however

Matthew 23:29 Adj-GMP
GRK: μνημεῖα τῶν δικαίων
NAS: the monuments of the righteous,
KJV: the sepulchres of the righteous,
INT: monuments of the righteous

Matthew 23:35 Adj-NNS
GRK: πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ
NAS: [the guilt of] all the righteous blood
KJV: may come all the righteous blood shed
INT: all [the] blood righteous poured out upon

Matthew 23:35 Adj-GMS
GRK: Ἅβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ
NAS: from the blood of righteous Abel
KJV: from the blood of righteous Abel unto
INT: of Abel the righteous to the

Matthew 25:37 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες Κύριε
NAS: Then the righteous will answer
KJV: Then shall the righteous answer him,
INT: him the righteous saying Lord

Matthew 25:46 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν
NAS: punishment, but the righteous into eternal
KJV: but the righteous into
INT: moreover [the] righteous into life

Matthew 27:19 Adj-DMS
GRK: καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ πολλὰ
NAS: Have nothing to do with that righteous Man; for last night
KJV: to do with that just man: for
INT: and the righteous that [man] many things

Mark 2:17 Adj-AMP
GRK: ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
NAS: to call the righteous, but sinners.
KJV: not to call the righteous, but sinners
INT: I came to call righteous [ones] but sinners

Mark 6:20 Adj-AMS
GRK: αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον
NAS: knowing that he was a righteous and holy
KJV: knowing that he was a just man and
INT: him [to be] a man righteous and holy

Luke 1:6 Adj-NMP
GRK: ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον
NAS: They were both righteous in the sight
KJV: they were both righteous before God,
INT: they were moreover righteous both before

Luke 1:17 Adj-GMP
GRK: ἐν φρονήσει δικαίων ἑτοιμάσαι Κυρίῳ
NAS: to the attitude of the righteous, so as to make ready
KJV: the wisdom of the just; to make ready
INT: to [the] wisdom of [the] righteous to make ready for [the] Lord

Luke 2:25 Adj-NMS
GRK: ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής
NAS: man was righteous and devout,
KJV: the same man [was] just and devout,
INT: man this [was] righteous and devout

Luke 5:32 Adj-AMP
GRK: ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς
NAS: to call the righteous but sinners
KJV: not to call the righteous, but sinners
INT: I have come to call righteous [ones] but sinners

Luke 12:57 Adj-ANS
GRK: κρίνετε τὸ δίκαιον
NAS: initiative judge what is right?
KJV: judge ye not what is right?
INT: judge you what [is] right

Luke 14:14 Adj-GMP
GRK: ἀναστάσει τῶν δικαίων
NAS: at the resurrection of the righteous.
KJV: at the resurrection of the just.
INT: resurrection of the righteous

Luke 15:7 Adj-DMP
GRK: ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ
NAS: ninety-nine righteous persons who
KJV: ninety and nine just persons, which
INT: ninety nine righteous ones who no

Luke 18:9 Adj-NMP
GRK: ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας
NAS: in themselves that they were righteous, and viewed
KJV: that they were righteous, and despised
INT: that they are righteous and despised

Luke 20:20 Adj-AMP
GRK: ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι ἵνα
NAS: who pretended to be righteous, in order
KJV: themselves just men, that
INT: feigning themselves righteous to be that

Luke 23:47 Adj-NMS
GRK: ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν
NAS: this man was innocent.
KJV: this was a righteous man.
INT: man this righteous was

Luke 23:50 Adj-NMS
GRK: ἀγαθὸς καὶ δίκαιος
NAS: a good and righteous man
KJV: man, and a just:
INT: good and righteous

John 5:30 Adj-NFS
GRK: ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν ὅτι
NAS: and My judgment is just, because
KJV: judgment is just; because I seek
INT: of me righteous is because

John 7:24 Adj-AFS
GRK: ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε
NAS: but judge with righteous judgment.
KJV: but judge righteous judgment.
INT: but righteous judgment judge

John 17:25 Adj-VMS
GRK: πάτερ δίκαιε καὶ ὁ
NAS: O righteous Father, although
KJV: O righteous Father, the world
INT: Father righteous although the

Acts 3:14 Adj-AMS
GRK: ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε καὶ
NAS: the Holy and Righteous One and asked
KJV: the Holy One and the Just, and desired
INT: holy and righteous one denied and

Acts 4:19 Adj-NNS
GRK: αὐτούς Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον
NAS: to them, Whether it is right in the sight
KJV: it be right in the sight
INT: them Whether right it is before

Acts 7:52 Adj-GMS
GRK: ἐλεύσεως τοῦ δικαίου οὗ νῦν
NAS: the coming of the Righteous One, whose
KJV: the coming of the Just One; of whom
INT: coming of the Righteous One of whom now

Acts 10:22 Adj-NMS
GRK: ἑκατοντάρχης ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος
NAS: a centurion, a righteous and God-fearing
KJV: the centurion, a just man,
INT: a centurion a man righteous and fearing

Acts 22:14 Adj-AMS
GRK: ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι
NAS: and to see the Righteous One and to hear
KJV: see that Just One, and
INT: to see the Righteous One and to hear

Acts 24:15 Adj-GMP
GRK: μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ
NAS: of both the righteous and the wicked.
KJV: both of the just and
INT: is about to be of just both and

Romans 1:17 Adj-NMS
GRK: Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως
NAS: as it is written, BUT THE RIGHTEOUS [man] SHALL LIVE
KJV: it is written, The just shall live by
INT: moreover [the] righteous by faith

Romans 2:13 Adj-NMP
GRK: ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ
NAS: of the Law [who] are just before
KJV: of the law [are] just before
INT: hearers law [are] righteous with

Romans 3:10 Adj-NMS
GRK: Οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς
NAS: THERE IS NONE RIGHTEOUS, NOT EVEN
KJV: There is none righteous, no, not one:
INT: none There is a righteous one not even one

Romans 3:26 Adj-AMS
GRK: εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα
NAS: so that He would be just and the justifier
KJV: he might be just, and
INT: being him righteous and justifying

Romans 5:7 Adj-GMS
GRK: γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται
NAS: die for a righteous man; though
KJV: scarcely for a righteous man will one
INT: Though for a righteous [man] any one will die

Romans 5:19 Adj-NMP
GRK: τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ
NAS: the many will be made righteous.
KJV: many be made righteous.
INT: of the one righteous will be appointed the

Romans 7:12 Adj-NFS
GRK: ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή
NAS: is holy and righteous and good.
KJV: holy, and just, and good.
INT: holy and righteous and good

Galatians 3:11 Adj-NMS
GRK: ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως
NAS: is evident; for, THE RIGHTEOUS MAN SHALL LIVE
KJV: for, The just shall live
INT: because the righteous by faith

Ephesians 6:1 Adj-NNS
GRK: γάρ ἐστιν δίκαιον
NAS: in the Lord, for this is right.
KJV: this is right.
INT: indeed is right

Philippians 1:7 Adj-NNS
GRK: καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο
NAS: For it is only right for me to feel
KJV: Even as it is meet for me to think
INT: as it is right for me this

Philippians 4:8 Adj-NNP
GRK: σεμνά ὅσα δίκαια ὅσα ἁγνά
NAS: whatever is right, whatever
KJV: whatsoever things [are] just, whatsoever things
INT: honorable whatever right whatever pure

Colossians 4:1 Adj-ANS
GRK: κύριοι τὸ δίκαιον καὶ τὴν
NAS: to your slaves justice and fairness,
KJV: unto [your] servants that which is just and
INT: Masters that which [is] righteous and that which

2 Thessalonians 1:5 Adj-GFS
GRK: ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ
NAS: of God's righteous judgment
KJV: [Which is] a manifest token of the righteous judgment
INT: a manifest token of the righteous judgment

2 Thessalonians 1:6 Adj-NNS
GRK: εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ
NAS: For after all it is [only] just for God
KJV: Seeing [it is] a righteous thing with
INT: if at least righteous [it is] with God

1 Timothy 1:9 Adj-DMS
GRK: τοῦτο ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ
NAS: is not made for a righteous person, but for those who are lawless
KJV: made for a righteous man, but
INT: this that for a righteous [one] law not

2 Timothy 4:8 Adj-NMS
GRK: ἡμέρᾳ ὁ δίκαιος κριτής οὐ
NAS: the Lord, the righteous Judge,
KJV: the Lord, the righteous judge,
INT: day the righteous judge not

Titus 1:8 Adj-AMS
GRK: φιλάγαθον σώφρονα δίκαιον ὅσιον ἐγκρατῆ
NAS: sensible, just, devout,
KJV: sober, just, holy,
INT: a lover of good self-controlled righteous holy disciplined

Hebrews 10:38 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ
NAS: BUT MY RIGHTEOUS ONE SHALL LIVE
KJV: Now the just shall live by
INT: the one moreover righteous of me by

Hebrews 11:4 Adj-NMS
GRK: ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος μαρτυροῦντος ἐπὶ
NAS: the testimony that he was righteous, God
KJV: that he was righteous, God
INT: he was borne witness to as being righteous bearing witness to

Hebrews 12:23 Adj-GMP
GRK: καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων
NAS: and to the spirits of [the] righteous made perfect,
KJV: to the spirits of just men made perfect,
INT: and to [the] spirits of [the] righteous [who] have been perfected

James 5:6 Adj-AMS
GRK: ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον οὐκ ἀντιτάσσεται
NAS: and put to death the righteous [man]; he does not resist
KJV: [and] killed the just; [and] he doth
INT: you killed the righteous not he does resist

James 5:16 Adj-GMS
GRK: ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη
NAS: prayer of a righteous man can
KJV: prayer of a righteous man availeth
INT: prevails [the] supplication of a righteous [man] accomplishes

1 Peter 3:12 Adj-AMP
GRK: Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα
NAS: ARE TOWARD THE RIGHTEOUS, AND HIS EARS
KJV: [are] over the righteous, and
INT: of [the] Lord [are] on [the] righteous and [the] ears

1 Peter 3:18 Adj-NMS
GRK: ἁμαρτιῶν ἔπαθεν δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων
NAS: once for all, [the] just for [the] unjust,
KJV: for sins, the just for the unjust,
INT: sins suffered [the] righteous for [the] unrighteous

1 Peter 4:18 Adj-NMS
GRK: εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται
NAS: IT IS WITH DIFFICULTY THAT THE RIGHTEOUS IS SAVED,
KJV: if the righteous scarcely
INT: if the righteous with difficulty is saved

2 Peter 1:13 Adj-ANS
GRK: δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι
NAS: I consider it right, as long as I am
KJV: Yea, I think it meet, as long as I am
INT: right moreover I esteem it

2 Peter 2:7 Adj-NNS
GRK: καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον
NAS: and [if] He rescued righteous Lot,
KJV: And delivered just Lot, vexed
INT: and righteous Lot oppressed

2 Peter 2:8 Adj-NMS
GRK: ἀκοῇ ὁ δίκαιος ἐνκατοικῶν ἐν
NAS: and heard [that] righteous man,
KJV: (For that righteous man dwelling among
INT: hearing the righteous [man] dwelling among

2 Peter 2:8 Adj-AFS
GRK: ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις
NAS: [that] righteous man, while living
KJV: vexed [his] righteous soul
INT: day [his] soul righteous with [their] lawless works

1 John 1:9 Adj-NMS
GRK: ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ
NAS: He is faithful and righteous to forgive
KJV: faithful and just to forgive
INT: he is and righteous that he might forgive

1 John 2:1 Adj-AMS
GRK: Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον
NAS: Jesus Christ the righteous;
KJV: Jesus Christ the righteous:
INT: Jesus Christ [the] righteous

1 John 2:29 Adj-NMS
GRK: εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν γινώσκετε
NAS: you know that He is righteous, you know
KJV: that he is righteous, ye know that
INT: you know that righteous he is you know

1 John 3:7 Adj-NMS
GRK: τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν καθὼς
NAS: righteousness is righteous, just
KJV: righteousness is righteous, even as he
INT: righteousness righteous is even as

1 John 3:7 Adj-NMS
GRK: καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν
NAS: is righteous, just as He is righteous;
KJV: he is righteous.
INT: even as he righteous is

1 John 3:12 Adj-NNP
GRK: ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια
NAS: and his brother's were righteous.
KJV: his brother's righteous.
INT: brother of him righteous

Revelation 15:3 Adj-NFP
GRK: ὁ παντοκράτωρ δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ
NAS: the Almighty; Righteous and TRUE
KJV: God Almighty; just and true
INT: Almighty righteous and true [are]

Revelation 16:5 Adj-NMS
GRK: ὑδάτων λέγοντος Δίκαιος εἶ ὁ
NAS: saying, Righteous are You, who are and who
KJV: say, Thou art righteous, O Lord, which
INT: waters saying Righteous are you who

Revelation 16:7 Adj-NFP
GRK: ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις
NAS: true and righteous are Your judgments.
KJV: and righteous [are] thy
INT: true and righteous [are] the judgments

Revelation 19:2 Adj-NFP
GRK: ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις
NAS: ARE TRUE AND RIGHTEOUS; for He has judged
KJV: and righteous [are] his
INT: true and righteous [are] the judgments

Revelation 22:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω
NAS: and let the one who is righteous, still
KJV: and he that is righteous, let him be righteous
INT: and he that [is] righteous righteousness let him practice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page