Daniel 7:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
870 [e]bā-ṯarבָּאתַ֣רAfterNoun
1836 [e]də-nāhדְּנָה֩thisPro
2370 [e]ḥā-zêhחָזֵ֨הlookingVerb
1934 [e]hă-wêṯהֲוֵ֜יתI keptVerb
2376 [e]bə-ḥez-wêבְּחֶזְוֵ֣יvisionsNoun
3916 [e]lê-lə-yā,לֵֽילְיָ֗אin the nightNoun
718 [e]wa-’ă-rūוַאֲר֣וּand beholdInj
2423 [e]ḥê-wāhחֵיוָ֣הbeastNoun
  [rə-ḇî-‘ā-yāh[רְבִיעָיָה -  
  ḵ]כ] -  
7244 [e](rə-ḇî-‘ā-’āh(רְֽבִיעָאָ֡הa fourthAdj
  q)ק) -  
1763 [e]də-ḥî-lāhדְּחִילָה֩dreadfulVerb
574 [e]wə-’ê-mə-ṯā-nîוְאֵֽימְתָנִ֨יand terribleAdj
8624 [e]wə-ṯaq-qî-p̄āוְתַקִּיפָ֜אand strongAdj
3493 [e]yat-tî-rā,יַתִּ֗ירָאexceedinglyAdj
8128 [e]wə-šin-na-yinוְשִׁנַּ֨יִןand teethNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־ironPrt
6523 [e]p̄ar-zelפַרְזֶ֥ל.. .. ..Noun
  lahלַהּ֙toPrep
7260 [e]raḇ-rə-ḇān,רַבְרְבָ֔ןit had greatAdj
399 [e]’ā-ḵə-lāhאָֽכְלָ֣הit devouredVerb
1855 [e]ū-mad-dĕ-qāh,וּמַדֱּקָ֔הand broke in piecesVerb
7606 [e]ū-šə-’ā-rāוּשְׁאָרָ֖אand the residueNoun
  [bə-raḡ-lay-yah[בְּרַגְלַיַּהּ -  
  ḵ]כ] -  
7271 [e](bə-raḡ-lah(בְּרַגְלַ֣הּwith the feetNoun
  q)ק) -  
7512 [e]rā-p̄ə-sāh;רָפְסָ֑הstampedVerb
1932 [e]wə-hîוְהִ֣יאand it [was]Pro
8133 [e]mə-šan-nə-yāh,מְשַׁנְּיָ֗הdiverseVerb
4481 [e]min-מִן־fromPrep
3606 [e]kāl-כָּל־allNoun
2423 [e]ḥê-wā-ṯāחֵֽיוָתָא֙the beastsNoun
1768 [e]דִּ֣יthat [were]Prt
6925 [e]qā-ḏā-mayh,קָֽדָמַ֔יהּbeforePrep
7162 [e]wə-qar-na-yinוְקַרְנַ֥יִןand hornsNoun
6236 [e]‘ă-śarעֲשַׂ֖רand it had tenNoun
  lah.לַֽהּ׃toPrep
Hebrew Texts
דניאל 7:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּאתַ֣ר דְּנָה֩ חָזֵ֨ה הֲוֵ֜ית בְּחֶזְוֵ֣י לֵֽילְיָ֗א וַאֲר֣וּ חֵיוָ֣ה [רְבִיעָיָה כ] (רְֽבִיעָאָ֡ה ק) דְּחִילָה֩ וְאֵֽימְתָנִ֨י וְתַקִּיפָ֜א יַתִּ֗ירָא וְשִׁנַּ֨יִן דִּֽי־פַרְזֶ֥ל לַהּ֙ רַבְרְבָ֔ן אָֽכְלָ֣ה וּמַדֱּקָ֔ה וּשְׁאָרָ֖א [בְּרַגְלַיַּהּ כ] (בְּרַגְלַ֣הּ ק) רָפְסָ֑ה וְהִ֣יא מְשַׁנְּיָ֗ה מִן־כָּל־חֵֽיוָתָא֙ דִּ֣י קָֽדָמַ֔יהּ וְקַרְנַ֥יִן עֲשַׂ֖ר לַֽהּ׃

דניאל 7:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה [רביעיה כ] (רביעאה ק) דחילה ואימתני ותקיפא יתירא ושנין די־פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא [ברגליה כ] (ברגלה ק) רפסה והיא משניה מן־כל־חיותא די קדמיה וקרנין עשר לה׃

Links
Daniel 7:7Daniel 7:7 Text AnalysisDaniel 7:7 InterlinearDaniel 7:7 MultilingualDaniel 7:7 TSKDaniel 7:7 Cross ReferencesDaniel 7:7 Bible HubDaniel 7:7 Biblia ParalelaDaniel 7:7 Chinese BibleDaniel 7:7 French BibleDaniel 7:7 German Bible

Bible Hub
Daniel 7:6
Top of Page
Top of Page