Daniel 4:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4481 [e]ū-min-וּמִן־and you fromPrep
606 [e]’ă-nā-šāאֲנָשָׁא֩menNoun
  lāḵלָ֨ךְtoPrep
2957 [e]ṭā-rə-ḏînטָֽרְדִ֜יןthey shall driveVerb
5974 [e]wə-‘im-וְֽעִם־[shall be] withPrep
2423 [e]ḥê-waṯחֵיוַ֧תthe beastsNoun
1251 [e]bā-rāבָּרָ֣אof the fieldNoun
4070 [e]mə-ḏō-rāḵ,מְדֹרָ֗ךְyour dwellingNoun
6211 [e]‘iś-bāעִשְׂבָּ֤אgrassNoun
8450 [e]ḵə-ṯō-w-rînכְתוֹרִין֙as oxenNoun
  lāḵלָ֣ךְtoPrep
2939 [e]yə-ṭa-‘ă-mūn,יְטַעֲמ֔וּןthey shall make you to eatVerb
7655 [e]wə-šiḇ-‘āhוְשִׁבְעָ֥הand sevenNoun
5732 [e]‘id-dā-nînעִדָּנִ֖יןtimesNoun
2499 [e]yaḥ-lə-p̄ūnיַחְלְפ֣וּןshall passVerb
  [‘ă-la-yiḵ[עֲלַיִךְ -  
  ḵ]כ] -  
5921 [e](‘ă-lāḵ;(עֲלָ֑ךְandPrep
  q)ק)you 
5705 [e]‘aḏעַ֣דuntilPrep
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
3046 [e]ṯin-da‘,תִנְדַּ֗עyou knowVerb
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
7990 [e]šal-lîṭשַׁלִּ֤יטrulesAdj
  [‘il-lā-yā[עִלָּיָא -  
  ḵ]כ] -  
5943 [e](‘il-lā-’āh(עִלָּאָה֙the most HighAdj
  q)ק) -  
4437 [e]bə-mal-ḵūṯבְּמַלְכ֣וּתover the realmNoun
606 [e]’ă-nā-šā,אֲנָשָׁ֔אof menNoun
4479 [e]ū-lə-man-וּלְמַן־and it to whomsoeverInt
1768 [e]דִּ֥י.. .. ..Prt
6634 [e]yiṣ-bêיִצְבֵּ֖אhe willVerb
5415 [e]yit-tə-nin-nah.יִתְּנִנַּֽהּ׃givesVerb
Hebrew Texts
דניאל 4:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִן־אֲנָשָׁא֩ לָ֨ךְ טָֽרְדִ֜ין וְֽעִם־חֵיוַ֧ת בָּרָ֣א מְדֹרָ֗ךְ עִשְׂבָּ֤א כְתֹורִין֙ לָ֣ךְ יְטַעֲמ֔וּן וְשִׁבְעָ֥ה עִדָּנִ֖ין יַחְלְפ֣וּן [עֲלַיִךְ כ] (עֲלָ֑ךְ ק) עַ֣ד דִּֽי־תִנְדַּ֗ע דִּֽי־שַׁלִּ֤יט [עִלָּיָא כ] (עִלָּאָה֙ ק) בְּמַלְכ֣וּת אֲנָשָׁ֔א וּלְמַן־דִּ֥י יִצְבֵּ֖א יִתְּנִנַּֽהּ׃

דניאל 4:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומן־אנשא לך טרדין ועם־חיות ברא מדרך עשבא כתורין לך יטעמון ושבעה עדנין יחלפון [עליך כ] (עלך ק) עד די־תנדע די־שליט [עליא כ] (עלאה ק) במלכות אנשא ולמן־די יצבא יתננה׃

Links
Daniel 4:32Daniel 4:32 Text AnalysisDaniel 4:32 InterlinearDaniel 4:32 MultilingualDaniel 4:32 TSKDaniel 4:32 Cross ReferencesDaniel 4:32 Bible HubDaniel 4:32 Biblia ParalelaDaniel 4:32 Chinese BibleDaniel 4:32 French BibleDaniel 4:32 German Bible

Bible Hub
Daniel 4:31
Top of Page
Top of Page