Daniel 4:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1768 [e]wə-ḏîוְדִ֣יAnd whereasPrt
2370 [e]ḥă-zāhחֲזָ֣הsawVerb
4430 [e]mal-kāמַלְכָּ֡אIn that the kingNoun
5894 [e]‘îrעִ֣ירa watcherNoun
6922 [e]wə-qad-dîšוְקַדִּ֣ישׁand a holy oneAdj
5182 [e]nā-ḥiṯנָחִ֣ת ׀coming downVerb
4481 [e]min-מִן־fromPrep
8065 [e]šə-may-yāשְׁמַיָּ֡אheavenNoun
560 [e]wə-’ā-marוְאָמַר֩and sayingVerb
1414 [e]gōd-dūגֹּ֨דּוּdownVerb
363 [e]’î-lā-nāאִֽילָנָ֜אthe treeNoun
2255 [e]wə-ḥab-bə-lū-hî,וְחַבְּל֗וּהִיand destroyVerb
1297 [e]bə-ramבְּרַ֨םyetAdv
6136 [e]‘iq-qarעִקַּ֤רthe stumpNoun
8330 [e]šā-rə-šō-w-hîשָׁרְשׁ֙וֹהִי֙of the rootsNoun
772 [e]bə-’ar-‘āבְּאַרְעָ֣אin the groundNoun
7662 [e]šə-ḇu-qū,שְׁבֻ֔קוּleaveVerb
613 [e]ū-ḇe-’ĕ-sūrוּבֶאֱסוּר֙and even with a bandNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־ofPrt
6523 [e]p̄ar-zelפַרְזֶ֣לironNoun
5174 [e]ū-nə-ḥāš,וּנְחָ֔שׁand bronzeNoun
1883 [e]bə-ḏiṯ-’āבְּדִתְאָ֖אin the tender grassNoun
1768 [e]דִּ֣יofPrt
1251 [e]ḇā-rā;בָרָ֑אthe fieldNoun
2920 [e]ū-ḇə-ṭalוּבְטַ֧לand with the dewNoun
8065 [e]šə-may-yāשְׁמַיָּ֣אof heavenNoun
6647 [e]yiṣ-ṭab-ba‘,יִצְטַבַּ֗עlet it be wet [are]Verb
5974 [e]wə-‘im-וְעִם־withPrep
2423 [e]ḥê-waṯחֵיוַ֤תthe beastsNoun
1251 [e]bā-rāבָּרָא֙of the fieldNoun
2508 [e]ḥă-lā-qêh,חֲלָקֵ֔הּ[let] and his portionNoun
5705 [e]‘aḏעַ֛דuntilPrep
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
7655 [e]šiḇ-‘āhשִׁבְעָ֥הsevenNoun
5732 [e]‘id-dā-nînעִדָּנִ֖יןtimesNoun
2499 [e]yaḥ-lə-p̄ūnיַחְלְפ֥וּןpassVerb
5922 [e]‘ă-lō-w-hî.עֲלֽוֹהִי׃overPrep
Hebrew Texts
דניאל 4:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדִ֣י חֲזָ֣ה מַלְכָּ֡א עִ֣יר וְקַדִּ֣ישׁ נָחִ֣ת ׀ מִן־שְׁמַיָּ֡א וְאָמַר֩ גֹּ֨דּוּ אִֽילָנָ֜א וְחַבְּל֗וּהִי בְּרַ֨ם עִקַּ֤ר שָׁרְשֹׁ֙והִי֙ בְּאַרְעָ֣א שְׁבֻ֔קוּ וּבֶאֱסוּר֙ דִּֽי־פַרְזֶ֣ל וּנְחָ֔שׁ בְּדִתְאָ֖א דִּ֣י בָרָ֑א וּבְטַ֧ל שְׁמַיָּ֣א יִצְטַבַּ֗ע וְעִם־חֵיוַ֤ת בָּרָא֙ חֲלָקֵ֔הּ עַ֛ד דִּֽי־שִׁבְעָ֥ה עִדָּנִ֖ין יַחְלְפ֥וּן עֲלֹֽוהִי׃

דניאל 4:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודי חזה מלכא עיר וקדיש נחת ׀ מן־שמיא ואמר גדו אילנא וחבלוהי ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו ובאסור די־פרזל ונחש בדתאא די ברא ובטל שמיא יצטבע ועם־חיות ברא חלקה עד די־שבעה עדנין יחלפון עלוהי׃

Links
Daniel 4:23Daniel 4:23 Text AnalysisDaniel 4:23 InterlinearDaniel 4:23 MultilingualDaniel 4:23 TSKDaniel 4:23 Cross ReferencesDaniel 4:23 Bible HubDaniel 4:23 Biblia ParalelaDaniel 4:23 Chinese BibleDaniel 4:23 French BibleDaniel 4:23 German Bible

Bible Hub
Daniel 4:22
Top of Page
Top of Page