Daniel 4:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6074 [e]wə-‘ā-p̄ə-yêhוְעָפְיֵ֤הּand Whose leaves [were]Noun
8209 [e]šap-pîrשַׁפִּיר֙fairAdj
4 [e]wə-’in-bêhוְאִנְבֵּ֣הּand the fruitNoun
7690 [e]śag-gî,שַׂגִּ֔יאthereof much [was]Adj
4203 [e]ū-mā-zō-wnוּמָז֨וֹןand in it foodNoun
3606 [e]lə-ḵōl-lā-לְכֹ֖לָּא־for allNoun
  ḇêh;בֵ֑הּinPrep
8460 [e]tə-ḥō-ṯō-w-hî,תְּחֹת֗וֹהִיunderPrep
1753 [e]tə-ḏūrתְּדוּר֙dwelledVerb
2423 [e]ḥê-waṯחֵיוַ֣תthat the beastsNoun
1251 [e]bā-rā,בָּרָ֔אof the fieldNoun
6056 [e]ū-ḇə-‘an-p̄ō-w-hîוּבְעַנְפ֕וֹהִיand on whose branchesNoun
7932 [e]yiš-kə-nānיִשְׁכְּנָ֖ןhad their dwelling placeVerb
6853 [e]ṣip-pă-rêצִפֲּרֵ֥יthe birdsNoun
8065 [e]šə-may-yā.שְׁמַיָּֽא׃of the heavenNoun
Hebrew Texts
דניאל 4:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָפְיֵ֤הּ שַׁפִּיר֙ וְאִנְבֵּ֣הּ שַׂגִּ֔יא וּמָזֹ֨ון לְכֹ֖לָּא־בֵ֑הּ תְּחֹתֹ֗והִי תְּדוּר֙ חֵיוַ֣ת בָּרָ֔א וּבְעַנְפֹ֕והִי יִשְׁכְּנָ֖ן צִפֲּרֵ֥י שְׁמַיָּֽא׃

דניאל 4:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועפיה שפיר ואנבה שגיא ומזון לכלא־בה תחתוהי תדור חיות ברא ובענפוהי ישכנן צפרי שמיא׃

Links
Daniel 4:21Daniel 4:21 Text AnalysisDaniel 4:21 InterlinearDaniel 4:21 MultilingualDaniel 4:21 TSKDaniel 4:21 Cross ReferencesDaniel 4:21 Bible HubDaniel 4:21 Biblia ParalelaDaniel 4:21 Chinese BibleDaniel 4:21 French BibleDaniel 4:21 German Bible

Bible Hub
Daniel 4:20
Top of Page
Top of Page