1 Kings 1:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3381 [e]way-yê-reḏוַיֵּ֣רֶדso went downVerb
6659 [e]ṣā-ḏō-wqצָד֣וֹקZadokNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַ֠כֹּהֵןthe priestNoun
5416 [e]wə-nā-ṯānוְנָתָ֨ןand NathanNoun
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִ֜יאthe prophetNoun
1141 [e]ū-ḇə-nā-yā-hūוּבְנָיָ֣הוּand BenaiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘,יְהוֹיָדָ֗עof JehoiadaNoun
3746 [e]wə-hak-kə-rê-ṯîוְהַכְּרֵתִי֙andAdj
6432 [e]wə-hap-pə-lê-ṯî,וְהַפְּלֵתִ֔יthe PelethitesAdj
7392 [e]way-yar-ki-ḇūוַיַּרְכִּ֙בוּ֙and to rideVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8010 [e]šə-lō-mōh,שְׁלֹמֹ֔הcaused SolomonNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6506 [e]pir-daṯפִּרְדַּ֖תmuleNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְon kingNoun
1732 [e]dā-wiḏ;דָּוִ֑דof DavidNoun
1980 [e]way-yō-li-ḵūוַיֹּלִ֥כוּand broughtVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹhimAcc
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
1521 [e]gi-ḥō-wn.גִּחֽוֹן׃GihonNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֣רֶד צָדֹ֣וק הַ֠כֹּהֵן וְנָתָ֨ן הַנָּבִ֜יא וּבְנָיָ֣הוּ בֶן־יְהֹויָדָ֗ע וְהַכְּרֵתִי֙ וְהַפְּלֵתִ֔י וַיַּרְכִּ֙בוּ֙ אֶת־שְׁלֹמֹ֔ה עַל־פִּרְדַּ֖ת הַמֶּ֣לֶךְ דָּוִ֑ד וַיֹּלִ֥כוּ אֹתֹ֖ו עַל־גִּחֹֽון׃

מלכים א 1:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן־יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את־שלמה על־פרדת המלך דוד וילכו אתו על־גחון׃

Links
1 Kings 1:381 Kings 1:38 Text Analysis1 Kings 1:38 Interlinear1 Kings 1:38 Multilingual1 Kings 1:38 TSK1 Kings 1:38 Cross References1 Kings 1:38 Bible Hub1 Kings 1:38 Biblia Paralela1 Kings 1:38 Chinese Bible1 Kings 1:38 French Bible1 Kings 1:38 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:37
Top of Page
Top of Page