wə·ḵul·lām
Englishman's Concordance
wə·ḵul·lām — 2 Occurrences

2 Chronicles 25:12
HEB: מֵֽרֹאשׁ־ הַסֶּ֖לַע וְכֻלָּ֥ם נִבְקָֽעוּ׃ ס
NAS: of the cliff, so that they were all dashed to pieces.
INT: the top of the cliff were all dashed

Ezra 10:16
HEB: לְבֵ֥ית אֲבֹתָ֖ם וְכֻלָּ֣ם בְּשֵׁמ֑וֹת וַיֵּשְׁב֗וּ
NAS: households, all of them by name.
INT: households for their father's all name convened

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3605
5418 Occurrences


‘ă·wō·nō·w·ṯê·hem — 1 Occ.
bak·kōl — 4 Occ.
bə·ḵōl — 417 Occ.
bə·ḵul·lām — 1 Occ.
ḥa·yil — 1 Occ.
ḵāl — 280 Occ.
ḵul·lāh — 3 Occ.
ḵul·lām — 18 Occ.
ḵul·lā·nāh — 1 Occ.
ḵul·lā·nū — 1 Occ.
ḵul·lə·ḵem — 3 Occ.
ḵul·lōw — 2 Occ.
hă·ḵōl — 1 Occ.
hak·kōl — 59 Occ.
hă·yā·ḵō·wl — 2 Occ.
hê·’ā·ḵōl — 2 Occ.
kak·kōl — 1 Occ.
kāl- — 53 Occ.
kāl·lə·hên — 1 Occ.
kā·lō·ši- — 1 Occ.
kə·ḵāl- — 3 Occ.
kə·ḵōl — 119 Occ.
klā- — 1 Occ.
kāl- — 2745 Occ.
kul·lā — 1 Occ.
kul·lāḵ — 3 Occ.
kul·lāh — 13 Occ.
kul·lā·ham — 1 Occ.
kul·lām — 80 Occ.
kul·lā·nāh — 1 Occ.
kul·lā·nū — 12 Occ.
kul·lêḵ — 2 Occ.
kul·lə·ḵem — 12 Occ.
kul·lōw — 13 Occ.
kul·lōh — 18 Occ.
kul·lām — 2 Occ.
lak·kōl — 11 Occ.
lə·ḵāl — 306 Occ.
lə·ḵul·lā·hə·nāh — 1 Occ.
lə·ḵul·lām — 9 Occ.
lə·ḵul·lā·nū — 2 Occ.
lə·ḵul·lə·ḵem — 2 Occ.
mik·kāl — 228 Occ.
mik·kul·lām — 1 Occ.
mik·kul·lā·nū — 1 Occ.
mik·kōl — 1 Occ.
šek·kul·lām — 2 Occ.
ū·ḵə·ḵāl- — 5 Occ.
ū·lə·ḵāl- — 1 Occ.
ū·lə·ḵāl- — 68 Occ.
ū·mik·kāl- — 1 Occ.
ū·mik·kōl — 20 Occ.
ū·mik·kul·lām — 1 Occ.
ū·ḇə·ḵāl — 100 Occ.
ḇak·kōl — 3 Occ.
ḇə·ḵāl- — 2 Occ.
wə·ḵāl — 767 Occ.
wə·ḵul·lām — 2 Occ.
wə·ḵul·lā·nū — 1 Occ.
wə·ḵul·lə·ḵem — 1 Occ.
wə·ḵul·lōw — 2 Occ.
wə·ḵul·lām — 1 Occ.
wə·hak·kōl — 1 Occ.
Additional Entries
ū·ḵə·ḵāl- — 5 Occ.
ū·lə·ḵāl- — 1 Occ.
ū·lə·ḵāl- — 68 Occ.
ū·mik·kāl- — 1 Occ.
ū·mik·kōl — 20 Occ.
ū·mik·kul·lām — 1 Occ.
ū·ḇə·ḵāl — 100 Occ.
ḇak·kōl — 3 Occ.
ḇə·ḵāl- — 2 Occ.
wə·ḵāl — 767 Occ.
wə·ḵul·lā·nū — 1 Occ.
wə·ḵul·lə·ḵem — 1 Occ.
wə·ḵul·lōw — 2 Occ.
wə·ḵul·lām — 1 Occ.
wə·hak·kōl — 1 Occ.
bə·ḵāl·lə·hō·wn — 1 Occ.
bə·ḵōl — 7 Occ.
ḵāl — 12 Occ.
ḵōl·lā — 1 Occ.
kāl- — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page