4376. προσφορά (prosphora)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4376. προσφορά (prosphora) — 9 Occurrences

Acts 21:26 N-NFS
GRK: αὐτῶν ἡ προσφορά
NAS: until the sacrifice was offered
KJV: that an offering should be offered
INT: of them the offering

Acts 24:17 N-AFP
GRK: παρεγενόμην καὶ προσφοράς
NAS: to my nation and to present offerings;
KJV: nation, and offerings.
INT: I arrived and offerings

Romans 15:16 N-NFS
GRK: γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν
NAS: so that [my] offering of the Gentiles
KJV: that the offering up of the Gentiles
INT: might be the offering up of the Gentiles

Ephesians 5:2 N-AFS
GRK: ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν
NAS: Himself up for us, an offering and a sacrifice
KJV: for us an offering and a sacrifice
INT: for us an offering and a sacrifice

Hebrews 10:5 N-AFS
GRK: Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας
NAS: SACRIFICE AND OFFERING YOU HAVE NOT DESIRED,
KJV: and offering thou wouldest
INT: Sacrifice and offering not you desired

Hebrews 10:8 N-AFP
GRK: Θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα
NAS: SACRIFICES AND OFFERINGS AND WHOLE BURNT OFFERINGS
KJV: and offering and
INT: Sacrifice and offering and burnt offerings

Hebrews 10:10 N-GFS
GRK: διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος
NAS: through the offering of the body
KJV: through the offering of the body
INT: through the offering of the body

Hebrews 10:14 N-DFS
GRK: μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς
NAS: For by one offering He has perfected
KJV: by one offering he hath perfected
INT: one indeed offering he has perfected for

Hebrews 10:18 N-NFS
GRK: τούτων οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας
NAS: there is no longer [any] offering for sin.
KJV: [is, there is] no more offering for
INT: of these [is] no longer [is there] an offering for sin

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page